frågeformulär, OBS! formulär (i allmän bemärkelse), blankett= 'form' questionnaire
telecomföretag
 bl a
 BT, Pacific Bell, AT&T, Telia, Tele2, Orange,
 "teletjänstföretag" med support /anslutning, [telekommunikationsföretag] 
ISP, Internet Service Provider
the extreme right position of a field,
 platsen, positionen eller utrymmet allra längst till höger i ett fält
unit position
(Palaemon serratus) större än den vanliga räkan
0,3048 m foot= 12 inches
0,405 hektar ("ett knappt tunnland") acre= 4840 square yards
0,473 L (US)/ 0,568 L (Br)  Se vidare 'pint' pint
0,836 kvadratmeter square yard= 9 square feet
0,94 L (US) / 1,14 L (Br) quart= 2 pints
1 kB = 8 kbit = 8,000 bit vilket "i grova drag"
 (roughly corresp to ½ letter page,
50% of one 8 x 11 letter page) motsv. ca ½ A4-sida “normaltext”)
kb, kB, KB
1,1323 kubikm  (1.1323 cubic meter) measurement ton, 40 cubic feet
1.073.741.824 eller 230 bytes eller ung. en miljard bytes,
en miljon kilobytes, eller ett tusen megabytes
GB, Gigabyte
1.6 kilometer  (1,609 km / 1.609 km) mile
10 upphöjt till 6 = 1000000 (decimalsystem)
 eller (som binära tal) 2 upphöjt till 20 = 1048576 (en miljon)
mega, M
10 upphöjt till 9 = 1000000000 (decimalsystem) eller (som binära tal)
 2 upphöjt till 30 = 1073741824 (en miljard)
giga, G
1000, ettusen OBS! I Sverige skall detta skrivas 1.000 medan det
 i engelskan skall skrivas 1,000 ! (10 upphöjt till 3= 1000 (decimalsystem)
eller (som binära tal) 2 upphöjt till 10= 1024)
k, K, kilo
28,35 gram och 16 ounces= 1 pound (453,6 gram) ounce (oz.), 16 ounces= 1 pound
291 L (Br) quarter= 8 bushels= 64 gallons
4,55 L (Br), 3,79 L (US) gallon=4 quarts= 8 pints
6,35 kg stone= 14 pounds= 224 ounces
9,3 kvadratdecimeter square foot
   
abborre perch, European spiny-finned
absoluta bottenpriser, bottenläge, botten är nådd rock bottom prices
accelerera accelerate
acetic acid ättiksyra ättika = vinegar
addera, lägga till, lägga ihop add
affisch poster
affär, butik store, shop   ('store'= butik huvsakl AE); shop = butik, huvsakl Br.
affär, butik shop (Br), store (AE)
affärer business
aktie (Br), en aktie, en del, att dela, att dela med sig share
aktier (US) stocks (shares)
akutintag, akutavdelning (på sjukhus) emergency room, emergency ward, casualty ward
akutmottagning emergency ward
ale öl, oftast om ljusare ölsorter, urspr synonymt med beer 
ale barrel 36 gallons
ale bush (Br) en barskylt, pubskylt
alec a herring; en inläggning eller sås med småsill eller anjovis
alegar vinäger gjord av jäst öl e.d.
ale-grains maltrester, rester efter ölbryggning, bryggavfall
ale-kilderkin (Br) a half-barrel of ale, 18 gallon (Br)
ales, in his ~ påstruken, under inflytande av alkohol
ale-yeast öljäst
allmän, offentlig (offentliggöra= go public) public
allmänt vedertagen förkortning för 'Post, Telegraph & Telephone Administration' som finns nationellt ordnat i många länder PTT
allspice kryddpeppar
almond paste mandelmassa
almonds mandlar
ambulans ambulance
ambullerande försäljning, sälja från dörr till dörr, på gatan etc. peddle
amortering mortgage
analys analysis
anbud, offert tender, offer
Anchor Steam legendary beer brewed in San Francisco
anchovy ansjovis
and, andfågel wild duck, duck (i dagligt tal)
angelägen anxious
ankare, ankra, förankra, sätta fast, fastsätta, fästa anchor
ankomma, anlända arrive
ankomst arrival
anledning, skäl reason
annandag jul Boxing Day
annandag pingst Whit Monday
annandag påsk Easter Monday
annons ad, advertisement, advert
annonsera (put an ad in the paper) advertise
annullera, återkalla cancel
anoint inolja, anolja, insmörja
ansluten till, kopplad till connected to
ansluten till, kopplad till connected to
anslutning, i anslutning till en viss plats adjacent to, e.g. "truck parking adjacent to restaurant"
anslutning, koppling, koppling till connection
anslå, affischera, sätta upp ett meddelande, att visa, visa  upp, lägga upp, lägga fram...ett meddelande  på en anslagstavla (bulletin board) eller "chat" eller s.k. "newsgroup", men också post=mail, post, post office etc post
anställa, anställd employ, employed
anställd, den anställde (oftast löneanställd) employee
ansvara, svara för, ha hand om, ha befälet, föra befäl be in charge of
ansvara, svara för, ha hand om, ha befälet, föra befäl be in charge of, -Who is in charge/command of this outfit? -Whoever is in charge will have to take the blame.
ansvarig för att ha gjort något responsible for having done something
ansvarig för att ha gjort något responsible for having done something, -I  think he's responsible for this mess. (oansvarig= irresponsible)
ansvarighet liability
ansöka apply
ansökan application
anteckna, -ning note
anteckning, att anteckna, lägga märke till note
anteckningsblock (litet) memo pad
anteckningsblock, bärbar dator notebook
antenn antenna, aerial
antyda, -n hint
använda, begagna, utnyttja use
använda, bruka, nyttja  use  [ju:s]
använda, utnyttja, nyttja, begagna use
användbar useful
använde, utnyttjade, nyttjade, begagnade used
apelsin orange
apparat device
apparat, redskap appliance
appetite a desire for food or drinks
appetizer aptitretare; a food or drink that stimulates, the desire for food
apple sauce äpplemos
applejack brandy from cider
appliances köksmaskiner, hushållsmaskiner, apparater
application service provider, leverantör som tillhandahåller/förmedlar/ programvara/applikationsprogram från en datacentral & kunden ansluter sig via (t ex) Internet, OBS! icke att förväxlas eller sammanblandas med ASP (asp)= Active Server Page ASP - Application Service Provider
applikation, tillämpning, något applicerat application
apron förkläde
arbeta, fungera work
arbetsbänk bench, work bench
arbetsförhållanden working conditions
arbetsgivaravgift payroll tax
arbetsgivare employer
ark, pappersark sheet, paper sheet
ark - blad, bladverk sheet - leaves and more
arkiv, arkivera, en fil, arkiverat dokument (även verktyget 'fil'!) file
arkivera, arkiv file
armstöd armrest
artichoke Jerusalem artichoke = jordärtskocka
artichoke kronärtskocka
artificial flavoring smaksättning med konstgjorda ingredienser
artikel, post, punkt i ett protokoll etc. item
arv inheritance
arvinge heir
arvode, avgift fee
asbest asbestos
ascorbic acid askorbinsyra Vitamin C
asfalt asphalt
asfalterad paved, asphalted
ask, kartong, låda; text box= dialogruta box
askkopp ashtray
askorbinsyra ascorbic acid Vitamin C
asparagus sparris
aspic appetizing jelly used as a garnish or base for meat, fish etc; ett slags gelé
assortment sortiment, sortering, urval, blandning
att betalas till payable to
att döma av judging by
att fordra, fordran receivable
att kontrollera, kolla check
att kopiera och lagra kopia av data, oftast i eller med en säskild "backupmaskin"
 (bandmaskin, en särskild enhet eller separat dator alt. en CD-brännare e.d.),
 man kopierar en hel enhet (en hårddisk eller en s.k. partition) alt. en eller flera
back up
att logga in (på vissa datorsystem), även i betydelsen bli med, gå med i, vara med sign up
att logga ut, logga av (på vissa datorsystem), även i betydelsen sluta, upphöra sign off
att logga ut, logga av (på vissa datorsystem), även i betydelsen sluta, upphöra sign off
att pantsätta, lämna som pant, lämna säkerhet pawn (verb)
attentive uppmärksam, vaken, pigg
avbetalning enligt plan installment
avbetalningsplan installment plan
avdrag, skatteavdrag e.d. deduction
avdrag, återbetalning (skatteåterbäring= tax rebate) rebate, reduction
avdragsgill deductible
avfart, avfartsväg, avfartsramp exit ramp
avfart, utfart exit
avgaser (exhaust fumes) exhaust
avgasrör exhaust pipe, exhaust
avgassystem exhaust system
avgasventil exhaust valve
avgift, arvode fee, -s
avgift, biljettavgift, biljettkostnad fare, ride fare
avgå, åka iväg depart
avgång departure
avgångsvederlag severance pay
avkastning på gjord investering ROI, return on investment
avlagring deposit
avsikt (letter of intent= viljeförklaringsbrev) intent
avsiktlig, -t intentional
avskärmad kabel, skyddande skärm screened cable,  shielded cable,  'screen' också en skärm, både bildskärm & skärmvägg, mellanvägg e.d.
avskärmad, om kabel som t ex 'coax' (coaxial cable), koaxialkabel, 'shield' betyder ju också sköld, skydda som med en sköld etc. (shield of armor, shield off by means of), även 'screened' förekommer shielded, shielded cable
avskärmad, om kabel som t ex 'coax' (coaxial cable), koaxialkabel, även 'shielded' förekommer screened, screened cable
avslut, göra ett affärsavslut, göra färdigt en transaktion close a deal
avsluta ett konto close an account
avsluta, sluta, säga upp, avveckla terminate
avslutning closing
avslöja, även en kant t ex runt en vindruta, vertikal kant vid fönster och dörr reveal, disclose, divulge
avstånd till framförvarande fordon safe clearance
avstånd, väglängd distance, driving distance, road distance
avsändare, godsavsändare, säljare eller ombud för denne alt. Speditör shipper
avsändare, leverantör consigner
avtalad tid, möte, träff (avtala tid, bestämma tid för att träffas) appointment (make an appointment)
avtappningskran drain cock
avtappningsplugg drain plug
axel (t ex bakaxel etc) axle (rear axle, front axle etc)
axel (maskinaxel etc) pin, bar, shaft, arbor (spindle)
axel (människa, människokroppen) shoulder (a shoulder to lean on...)
back (Eng) rygg, baksida, tillbaka, backa (om fordon)
backa, åka baklänges, åka bakåt back up, back her up
backbone ryggrad, ryggben
backe, kulle hill
backspegel rear view mirror, rear-mirror
backstegstangent backspace key
bagel a hard donut-shaped roll,glazed
bakgavelhiss rear platform lift, tailgate lift
baking bakning, att baka
baking powder bakpulver
baking sheets bakpapper, ugnspapper, att grädda på i ugnen
baking soda NaHCO 3
baking-plate bakplåt
bakljus tail light, rear light, -s
bakpapper, ugnspapper baking sheets
bakplåt baking-plate
bakre, bak- rear, back
bakslag, motgång setback
baksäte rear seat, back seat
bakverk (finare) pastry
bal, bomullsbal bale, bale of cotton
Baltic herring strömming (finns på Ostkusten; present in the Baltic Sea)
bana, tävlingsbana track, race-track
banger vard uttr = återställare
bankkassör teller
bar serveringsdisk, skrank, stång, gallerstång mm
bar of chocolate chokladkaka
barbecue grilla
barely nätt och jämnt, mycket enkelt, knappt
barley korn (sädesslag)
barnstol child seat, integrated child seat
barrel tunna, pipa (på vapen)
batter smet
batteri#http://www.tudor.se/sv/start/bilbat.htm# battery
batteri, tomt batteri, urladdat flat battery (fully discharged)
batterisyra battery acid
bay leaf lagerblad
be om ursäkt apologize
bean böna, lima bean (AE)= vaxböna, butter bean (Br)= vaxböna, klantskalle
bean-feast firmafest, årligen återkommande
beat up an egg vispa upp ett ägg
Bed & Breakfast, B & B logi, övernattningsmöjlighet, hushåll, oftast privat, som tillhandahåller logi och frukost
bedrägeri (forgery= förfalskning) fraud, deceit
beef nötkött, kött
beef cube buljongtärning
beef ribs köttrevbensspjäll
beef tea köttavkok, buljong
beer öl,
beet root (Br) rödbeta red beet(AE)
befraktare, den som hyr/"chartrar" ett helt fartyg e.d. charterer, he/she who hires a ship for a purpose
begagna, bruka, nyttja, utnyttja, använda use, make use of
begagnad#http://www.biltorget.se/# used, second-hand
begagnad, använd, utnyttjad used
begagnad, -t, -e secondhand, used
begick självmord, tog död på sig själv committed suicide
begränsning limit, limitation
begränsningar, begränsning (om garanti) limitations
begå ett brott commit a crime
behållare container, tank, vessel
bekymrad concerned
belch, burp rapa
beläggning surface, road surface
bemöta, möta, träffa meet
ben bone
benfri, -a boneless
bensin gas, gasoline (AE), petrol (Br)#http://phillips66.com/#
bensinmängd 3.8 L/ 4.55 L    3.8 L/ 4.55 L  US gallon (AE) + Imperial gallon (Br)
bensinmätare gas-, gasoline- (AE), petrol- (Br), -gauge
bensinstation filling- station, gas station (AmE), petrol station (BrE)
bensintank fuel tank, petrol tank, gasoline tank
benutrymme leg room
bergigt, med klippor, stenigt rocky (Rocky Mountains= Klippiga Bergen)
bero på, lita på depend on
berusad,"lummig" tipsy
beräknad ankomsttid ETA, estimated time of arrival
beräkning & planering av kostnad & åtgärd för transport av gods och/eller trupp logistics, organization of supplies & services
berättigad justified
beskattning taxation
beskriva describe
beskrivning av en svagt varierad signal utan avbrott analogue, analog
bestick silverware, cutlery (=knivar, köttbestick)
bestraffa, ålägga att betala skadestånd, bestraffa med böter penalize
bestå av consist  of
bestå av consist of
beställa av, lägga en order hos place an order with
beställa, skicka efter send for
beställa,-ning order + please!
bestämd, fastlagd (ett bestämt,orubbligt, beslut) firm, a firm decision
besvär trouble, if it's not too much trouble...
besvära dig inte, bry dig inte don't bother
besvära, besvära någon bother, I hate to bother you like this but…
betala pay, pay for
betala tillfullo, slutbetala, betala färdigt pay up
betalande gäst paying customer, guest
betalas av…; bli bjuden på It's on me / It's on the house;
betalning payment
betalningsdag, likviddag settlement day
bete sig, uppföra sig, agera act
betjäna, expediera, servera  (även att delge, en delgivning) serve
betyda, betyder, elak, medel mean
betyda, betyder, elak, medel mean
betydande considerable
bevara, behålla, hålla, hålla på keep
bevara, behålla, hålla, hålla på keep (Keep smiling! - keep a secret - keeper, goalkeeper  - keep for future references)
bevara, konservera preserve
bevara, konservera preserve
beverage dryck
bevilja rabatt, kredit etc. grant, allow
bevis proof
bevisa, styrka prove
bifoga, bilägga resp. bilaga enclose, enclosure
bifoga, bilägga resp. bilaga enclose, enclosure
bifoga, skicka med (tillsammans med) enclose
bifogad, vidhäftad enclosed, attached
bigarreau,bigaroon bigarrå, stort körsbär, gult och rött
bil car, automobile, auto  ('car' also a railroad car)
bila, åka bil go by car
bilaga enclosure (tidningsbilaga= supplement, bokbilaga, tillägg= appendix)
bilaga (Encl., Encls.) enclosure
bilaga, något vidhäftat attachment
bilbarnstol car safety seat
bilder, teckningar eller annan grafik som är rörliga eller har rörliga inslag, en rörelse animation
bilder, teckningar eller annan grafik som är rörliga eller har rörliga inslag, en rörelse animation
bildskärm screen
bildskärm screen
bilförsäljare, firma & ägare car dealer
bilförsäljarföretag, bilföretag, märkesförsäljning dealership
bilhandlare (used car dealer= begagnatbilhandlare) car dealer
bilist som "ligger i ändan på" framförvarande fordon, närgången bakomvarande bilist bumper-hugger
biljettpris fare
bill (AE)= sedel, (Br)= nota
billig inexpensive
billig, OBS! även i dubbel bemärkelse (dålig, undermålig) cheap
billots car pilot
billykta headlight, car headlamp
bilmekaniker, bilreparatör auto mechanic, motor mechanic,  car repairer
bilmärke brand, make of car
bilolycka car accident
bilparkering car park, parking place, parking area, parking
bilring tire (AE), tyre (Br), innerslang= tube, spare, spare tire/tyre= reservdäck
bilsjuk, åksjuk car sick
bilskola, körskola driving school, school of motoring
bilstöld car theft, auto theft
biltelefon car phone, cell phone, cellular
biltelefon car phone, cell phone
biltjuv car thief
biltull turnpike, where you pay a cetrain fee to drive on a certain freeway (motorway), passage or bridge
biltur drive, spin, car trip
biltvätt car wash
biluthyrning#http://www.avis.com/# car rental, car hire (Br)#http://www.hertz.com/#
bilverkstad car repair shop, auto shop (AE), garage (Br)
bilvrak car wreck, a wrecked car
bilägare car owner
binda tie
binda samman, förena join, fuse
binda samman, förena join, fuse
binda, binda upp, binda om tie, tie up
bindande, förpliktande (avtal & kontrakt o.d.) binding
bindande, förpliktande (avtal & kontrakt o.d.) binding
bindestreck (ett streck mellan ord) hyphen ['haifön]
bindestreck (ett streck mellan ord) hyphen ['haifön]
binär siffra, binära talsystemet innehåller bara två (2) sifror, 1 & 0, man kan också uppfatta en 'bit' som en del av ett tecken bit, binary digit, Binary Digit
binär siffra, binära talsystemet innehåller bara två (2) sifror, 1 & 0, man kan också uppfatta en 'bit' som en del av ett tecken bit, binary digit, Binary Digit
biscuit kex (Br), liten mjuk bulle (AE)
bitter (Eng) bitter, besk, skarp, ett slags öl (Br)
bitters spritdryck med inslag av bittersmak
bjuda (bekosta) It's on me/ It's on the house
bjuda (ett bud) bid   (auktion, anbud etc), make an offer
bjuda (inbjuda) invite
bjuda in, inbjuda invite
bjuda in, inbjuda invite
björnbär blackberry
black tea svart te (förekommer knappast allmänt som begrepp i Sverige)
blackberry björnbär
blad (ej om papper) blade
blad (ej om papper) blade
blad (papper), pappersark sheet (piece of paper)
blad (papper), pappersark sheet (piece of paper)
bladfjädrar leaf springs, leaf type springs
bladmått feeler gauge
blanda mix
blanda mix
blandning mixture, mix
blandning av russin,mandel,äpplen, kryddor och socker mince meat
blandning= lösningsmedel solution, solution mix,  solvent
bleach bleka
blev (Sw, past tense) was, got, became
blinkers turn signal (AE), direction indicator (Br), blinkers
block, ~ & talja (hiss-/lyftanordning, spel) pulley
blomkål cauliflower
bluepoint a small oyster suitable for serving raw
blyertspenna pencil
blåbärspaj Blueberry Pie
blåsa blow
blåsa upp, blåsa in luft, pumpa inflate, fill with air
blända av, blända ned dim, dip the lights, dim (head)lights, depress headlights
blända, bländning, skimmer, reflex/-er från en bildskärm eller annan källa glare
blända, bländning, skimmer, reflex/-er från en bildskärm eller annan källa glare
blöta, blötlägga soak
blötlägga, lägga i blöt soak (-It's soaking wet= dyblöt, -t)
bo, rede nest
boar galt
bocka för, bocka av, sätt "en bock" (ett V), betyder ofta OK tick
bog (chark) shoulder
bogsera tow  (pull= dra, draga)
bogsera, dra, dra något efter sig tow
bogserbåt (tug= krafttag, dra hårt och kraftfullt i något) tugboat, tug
bogseringskapacitet, dragförmåga towing capacity
bogseringsstång tow bar
bogseringsögla towing eye
boil koka
bokföring accounting
bokstav letter
bokstav, brev  (siffra= figure), letter page size, letter size= 8" x 11" (motsv ung A4), standardstorlek på papper liknande vårt A4-format letter, letter size
bokstav, brev  (siffra= figure), letter page size, letter size= 8" x 11" (motsv ung A4), standardstorlek på papper liknande vårt A4-format letter, letter size
bonde, den lägsta pjäsen, som går ett steg (en ruta) rakt men som slår diagonalt pawn (noun/substantiv) in chess
bone ben
boned legs stekar med ben i
boneless benfria
bootleg tillverka sprit illegalt, langa, smuggla
bootlegger smugglare, langare,illegal sprittillverkare
booze starksprit, supa
boozer suput, drinkare, fyllo
bordsduk table cloth
borr, borra drill
bortom beyond
bostadsområde residential district, residential area
bostadsområde residential district, residential area
bota, kurera cure
bouncer (AE) utkastare, en som håller ordning vid/i restaurang eller danslokal, oftast vid entrèn
bouquet || bu'kei || the characteristic aroma of wines, and of liqueurs
bourbon whiskey 51% + is corn
Bourbon, corn whiskey, orig prod in Kentucky,
bovine oxlik,, ox- , nötkreatur
bow | bau | buga, bugning, böja sig för
bow | böu | båge, stråke, krökning, rosett etc.
bowel tarm, inälvor, innanmäte
bowl bunke, skål
brace spänne, klammer, klämma, stödja,stag
bracer styrketår, en "jamare"
braise bräsera
bramble björnbärsbuske med långa taggiga skott
bran kli
brand märke=fabrikat
brand fire
brand new splitter ny
brandbil fire engine
brandbil, stegvagn fire truck (fire engine), turntable ladder truck
branddörr fireproof door
brandfara fire hazard
brandfara fire hazard
brandgata, en röjd gata eller öppning i skogen eller på en grässtäpp e.d.
som skall förhindra att branden sprider sig
fire break
brandkår fire department, fire brigade (Br)
brandsoldat fireman (men i flottan, U.S. Navy, är detta en flottist/soldat/matros
vars uppgift det är att vara maskinist/maskinskötare)
brandstation fire house, fire station, fire department
brandtrappa, utrymningsväg fire escape
brandy konjak French brandy = cognac
brandy snap crisp curled gingerbread wafer
brandövning fire drill
bransch line of business
bransch, hantverk trade
Brazil nut paranöt
bread bröd, bröa, panera
bread & butter job födkrok, levebröd
bread/s brödsorter: e.g. rye = råg, wheat = vete (Br: white bread)
breadcrumbs ströbröd, brödsmulor
breadwinner familjeförsörjare
breakfast frukost (See Continental)
breakfast meal between 5 am and 11 am, incl e.g. cereals,toast, coffee or tea,and eggs
bred wide
bred wide
breda på/ut spread spread butter on bread
breda, breda på, breda ut (om smör, smörgås etc) spread  (sängöverkast= bedspread)
breda, breda på, breda ut (om smör, smörgås etc) spread  (sängöverkast= bedspread)
bredband, digital överföring av information, standard saknas, definition idag är att bredband innebär hastigheter på 5 Mbit/s i båda riktningarna. 2 Mbit/s enl IT-propos! broadband
bredband, digital överföring av information, standard saknas, definition idag är att bredband innebär hastigheter på 5 Mbit/s i båda riktningarna. 2 Mbit/s enl IT-propos! broadband
bredd width
bredd width
bricka washer (serveringsbricka= tray)
bricka,serv~ tray
bricklunch tray lunch
brine saltlag
brisket bringa (bröst, bröstdel)
brisling small Norwegian fish of the herring family resembling a sardine
brist shortage
brista, gå sönder break
brista, gå sönder break
brista, spricka (om bubbla o.d.) burst
brista, spricka (om bubbla o.d.) burst
brista= spricka crack, split, burst
brista= spricka, spricka/spräcka  om material e.d. crack, split, burst
bristningsgräns breaking-point
brittle skör, spröd, bräcklig
bro (över väg, överfart) overpass
bro, allmänt bridge
broil rosta, halstra
broms brake
bromsback brake shoe  #http://www.bilweb.se/tillb/bytebrok.htm#
bromsband brake lining
bromsbelägg brake linings (trumbroms)
bromsbelägg brake pad-s, brake lining-s
bromsbelägg brake pads (skivbroms)  #http://www.kvickmc.se/innehall.htm#
bromskloss brake block
bromsljus brake light, stop light
bromsok brake shoes, brake caliper
bromssträcka braking distance (eg. = 60 - 0 mph: 140 ft.)
bromstrumma brake drum, cast iron drum
bromsvätska brake fluid
brons (material) bronze
bronsfärgad bronze-colored
bronsfärgad bronze-colored
broom sopkvast, borste att sopa med
broschyr booklet
broschyr ('leaflet' exempelvis ett vikt ark/papper) brochure, leaflet
brosk gristle
brospann span of bridge
broth buljong
brown bryna
brown betty baked pudding made of apples, or other fruit, bread crumbs, sugar, butter & spice
brown bread any bread made of darker flour than bolted wheat flour
brukade used to
brukade used to
brukade  (brukar, vanligtvis= usually), van vid (vänja sig vid= get used to) used to
brukar, vanligtvis usually, generally
brukar, vanligtvis usually, generally
brukar, vanligtvis  (brukade= used to) usually
brunn, källa well
brush borste, att borsta (hår, tänder etc.)
Brussels sprouts brysselkål
brussel-sprouts brysselkål
brutto, bruttovikt gross, gross weight
bruttovikt gross weight
bry sig om, bry sig care about
bry sig om, bry sig care about
bry sig, lägga sig i, låta bli att bry sig om bother, don't bother
bry sig, lägga sig i, låta bli att bry sig om bother, don't bother
bryna (i stekkärl e.d.) brown (fry)
bryna, vässa, skärpa sharpening of cutlery, whet, sharpen
bryna, vässa, skärpa whet
bryne (att bryna, vässa, skärpa med) whetstone, whetter, knife sharpener
bryta isär break apart
bryta, bryta av break, break off
brytarspetsar contact breakerpoints
brytarspetsavstånd breaker point gap
brytbönor runner beans
brådska, skynda sig hurry
brådskande urgent
bräda, skiva, styrelse board
bränna, brinna burn
bränsle fuel
bränsle fuel
bränsleförbrukning fuel efficiency, mileage (mpg= miles per gallon), mileage estimates (city/highway) -See gallon
bränsleledning fuel line
bränslemängdgivare fuel gauge sender unit
bränslepump fuel pump
bränsletank fuel tank, petrol tank, gasoline tank
bränsletankslock fuel filler cap
bräsera braise
bröd bread, e.g rye, whole-wheat, sourdough
brödburk bread-bin
brödpensel pastry brush
brödrost toaster
bröst, bringa breast, brisket
bröst, bröstkorg chest
buckla, inbuktning dent
bucklig, böglig dented
bud, budbärare, kontorsbud (springpojke) messenger
buffet a meal
buffet counter, a long table-surface en disk eller längre bänk
bukspottkörtel pancreas
buljong clear soup, beef tea, stock
bull tjur
bulle bun, cinnamon roll
bullock tjurkalv a young bull, also steer
bull's-eye mitt i prick (uttryck)
bullshit (slang) "skitsnack"
bult bolt
bulta, hamra beat, hammer
bun bröd (korvbröd), bulle
bunke, skål bowl
bunt, sats, parti, produktserie batch
bunt, sats, parti, produktserie batch
bunt, sats, parti, produktserie batch
burk, plåtburk can (AE), tin (Br), glasburk = jar
burkmat canned/tinned food (tin=Br can=AE)
burköppnare tin / can opener (can =AE)
burner brännare, låga
burnt bränd, bränt, vidbränd, -t
burp rapa, rapning, rap
burrito köttfärs i majskaka
burst spricka, brista, bristning, skottsalva, applådåska, springa läck
buss bus, coach
bussning bush
butcher slaktare, charkuterist
butcher's(the ~ ) köttaffären, charkuteributiken
butik, affär store, shop   ('store'= butik huvsakl AE); shop = butik, huvsakl Br.
butiksägare store owner, shop owner (Br)
butler the head male servant of a household
butter smör
butter bean (Br) vaxböna
butterfingered fumlig
butterfingers fumlig person
buttock skinka
byggt av någon built by Mr. Bean
byta change (change oil & clothes, change places with somebody) oilchange
byta ut (om delar, detaljer) replace
byta ut, ersätta replace
byta, ändra, växelpengar change
byte är oftast en grupp av 8 binära tecken, bitar (bits), 1 Kbyte= 1024 byte eller 2 upphöjt till 10, en 'byte' oftast motsv ett tecken, 'byte' har med lagring att göra
och 'baud' har med kommunikation att göra
B, b, byte/baud
båda, båda två both
bås, monter (på utställning), telefonhytt, kiosk, stånd booth
bäcköring brook trout   (Salvelinus fontinalis)
bälg bellows, protective boot
bänk=disk counter
bänkskiva countertop counter-top
bärarm trailing link, supporting arm
bärbar dator ('laptop'= ung. som en bärbar skrivmaskin, medan en s.k.  'notebook' är i storlek ung. som ett kollegieblock eller A4-ark laptop, notebook
bärbar dator ('laptop'= ung. som en bärbar skrivmaskin, medan en s.k.  'notebook' är i storlek ung. som ett kollegieblock eller A4-ark notebook
bärbar dator ('laptop'= ung. som en bärbar skrivmaskin, medan en s.k.  'notebook' är i storlek ung. som ett kollegieblock eller A4-ark laptop, notebook
bärbar dator ('laptop'= ung. som en bärbar skrivmaskin, medan en s.k.  'notebook' är i storlek ung. som ett kollegieblock eller A4-ark notebook
bärbar, portabel portable
bärbar, portabel portable
bärgningsbil, bärgare wrecker (AE), tow-truck (Br)
böja bend
böna bean
böna, knäppskalle, klantskalle bean
böter, betala böter (ett bötesföreläggande) fine, pay a fine
cabriolet, bil med sufflett convertible
café kafé, matställe, enklare matservering, " lunchrestaurang "
cake Sell like hot cakes = gå åt som smör i solsken
cake tårta, mjuk kaka, bakelse
cake, take the ~ uttryck = excel, to surpass all others,ta priset
cake-slice tårtspade
calf, -ves kalv, vad (vadmuskel), baksida av underben
can konservburk,burk
candied apples äpplen med sockersmet/kolasmet
candle stearinljus
candlestick ljusstake
candy godis, snask, godsak/-er
canned konserverad, burkförpackad
canned beer burköl
canned food tinned food = burkmat
canning burkpaketera, konservera på burk, konserveringsförpacka i/ på burk
cap kapsyl, mössa
caramel kola, bränt socker
caraway kummin
carbon steel kolstål
carrot morot
carve, carving to cut meat into slices or pieces
carver förskärare, träsnidare
carving-fork stekgaffel
casserole gryta, även maträtt
cast iron gjutjärn
cast iron pan gjutjärnsgryta, gjutjärnspanna
cater sörja för maten, tillhandahålla maten, servera, tillgodose matbehov
catering matleverans, mattillhandahållande
Centigrade, Celsius 100° C=212° F / 200°F = approx 93°C
cereal, -s sädes- , sädesprodukt, sädesslag, cereals = flingor, frukostflingor etc.
certeparti, befraktningsbrev, som B/L men man utnyttjar hela fartyget Charter-Party (use of entire ship)
chartring, befraktning, man hyr en komplett farkost/ett komplett färdmedel chartering
chassi (bärande underdel) chassis
check check, nota (AE) att kontrollera,  en kontroll (a check-up)
check check (US), cheque  (Br)
checkhäfte checkbook (US), cheque book (Br)
checkkonto, checkräkning checking account (US)
cheese ost
chef manager, boss
chef boss, manager
Chef's Salad sallad med grönt, skinka,ägg, kalkon mm
chew, -ing att tugga
chicken kyckling; NB. Sometimes also used for hen in cooking!
chicken franks korvar gjorda av kycklingkött
china porslin
chine kotlettrad
chink klinga, klirra, klirr, ett "kling"
chip flisa, skärva,hack, spricka, kantstöta, flisa=göra till flisor,spräcka
chip' har kommit att bli den vanliga benämningen. Se vidare 'chip'! microchip, chip
chip shot golf: ett kort slag med hjälp av handledsrörelse för att komma till, närma sig, "green"
chipped beef (AE) rökt kött i form av mycket tunna skivor
chips (AE) potatischips (i U.S.A.) och i (Br) heter det 'crisps'
chips (Br) pommes frites
chives gräslök
chlorine klorin, klor ett mycket starkt gröngult blekmedel
chocolate choklad
choice val, valmöjlighet,
choke choke
chokladkaka bar of chocolate
cholesterol kolesterol
chopped hugget, huggen, hackad
chowder soup, stew of clams, fish, or vegetables, with potatoes, onions and seasoning
chunk bit, stycke
churn (v) kärna (v)
chutney kryddstark fruktblandning (East Indian orig), sauce or relish
cider juice of apples
Cider, Hard~ after fermentation cider is called Hard Cider
cigarettändare cigarette lighter
cigarrettändare lighter
cinnamon kanel; kanelbulle = cinnamon roll
citric acid citronsyra
citron lemon
citronskal lemon-peel
citronskiva slice of lemon
citronsyra citric acid
citronvatten lemonsquash
clam mussla
Clam Chowder musselsoppa
cleanser rengöringsmedel
cleaver köttyxa, långbladig, tung kniv för styckning av kött
cloak mantel, kappa, täckmantel, svepa in, dölja, gömma
close stänga, försluta
closet skåp, skåputrymme, mindre förvaringsrum (ej i kök) typ garderob
cloudberry hjortron
clove kryddnejlika
clove of garlic vitlöksklyfta
cloves, clove klyfta, -or, del, -ar, av lök t ex cloves of garlic=vitlöksklyftor
clutch kycklingägg, kläckfärdiga ägg
coagulate koagulera
coalfish sej, gråsej
coarse grov coarsley ground=grovmalen
coaster underlägg, för glas eller flaska
cochineal rött färgämne använt i matvaror
cocktail dryck med blandade alkoholdrycker, även förrätt bestående av skaldjur
cocoa kakao
coddle cook (an egg) slowly in water
codling ett slags matäpple
cognac (Fr) konjak (fransk); French brandy, annan konjak= brandy
colander durkslag, blecksil
coleslaw vitkålssallad med div
condiment smakämne, smaktillsats
contagious smittsam
contain innehålla
container behållare, förvaringsutrymme
content, -s innehåll
continental breakfast kaffefrukost, enklare frukost, te eller kaffe med bröd (småfranska,fralla)
convection baking bakning med varmluftsugn
cook laga mat, tillreda, bereda
cooking matlagning, tillagning, matberedning
cook-top spishäll, inbyggnadsspis
cooky, -ies kaka, liten och hård
cooky, -ies small cake made from stiff sweet dough, dropped, rolled or sliced, and then baked
cool svalka, kyla ned, sval,svalkande, oberörd
cool customer en fräck gynnare, en förslagen person
cooler kylare för vatten, vin e.d.,
cooler NEW BEVERAGE : Wine Cooler, mix of wine and soda water
cooper tunnbindare, en som tillverkar trätunnor och fat
core kärna, kärnhus, centrum av en frukt
CORIAN © (material by DuPont) syntetämne / material för bänkskivor, kännetecknas av "skarvlösa fogar"
 (tjocklek ½" alt 3/4")
CORK county and seaport in S Ireland
cork kork = the outer bark of a species of oak,Quercus Suber
cork up korka igen, täppa till
corn (AE) majs ( i U.S.A. ); corncob, corn on the cob= majskolv
corn (Br) grain (AE)
corn kernel majskorn
corn niblets sötade majskorn
corndog friterad varmkorv insmord i majsmjölssmetoch serverad på pinne
corned preserved with salt
corned beef beef preserved in salt
Corned Beef Hash ungefär som pyttipanna...
cornmeal, corn meal meal made of corn
cottontail kanin
counter disk, bardisk
course maträtt
cracker kex (AE)
crackling frasigt stekt fläsksvål
crayfish(Br) crawfish(AE) kräfta
cream grädde, kräm, redd soppa whipped cream= vispad grädde
cream cake gräddbakelse
cream cheese gräddost
cream jug gräddkanna, gräddsnipa
creamery an establishment for the production of butter and cheese
create skapa, åstadkomma
creation skapelse, kreation
crisp frasig, spröd
crisps (Br) potatischips
crock lerkruka
croustade krustad
crumb smula, gnutta
crunch knapra, knastra, knaprande, knastrande
crust skorpa, kant
crux krux, problemkärna,kärnfråga, pudelns kärna
cucumber gurka
cuisine style of cooking, cookery, sv. kök, kokkonst
cup kopp, mugg även ett mått = 8 fl oz/ 16 tbsp
cupbearer munskänk
cupboard skåp i, eller i anslutning till, köket (AE) Br= garderob
cupboard love matfrieri, egennyttig kärlek
curd cheese (Br) keso cottage cheese
cure to prepare for preservation by salting or drying
currant vinbär, korint
current ström, gällande, aktuell, nuvarande
currently för närvarande
curtain gardin
custom,-s sed,-er
customer kund
customs tull
cut skära, hugga, klippa
cutlery skärverktyg, matknivar, köttknivar, matsilver
cutlet slice of meat for broiling or frying
cuttle fish bläckfisk
cylinderfoder cylinder liner
cylinderlopp cylinder bore/ barrel / diameter
cylindertopp cylinder-head
dairy mejeri
damejeanne av glas (av slag som ibland används vid hemtillverkning av vin) demijohn, carboy
Danish wienerbröd
dash stänk, tankestreck, rusning
Data Encryption Standard, symmetrisk algoritm för att ge ett medelande äkthetsbevis DES
Data Encryption Standard, symmetrisk algoritm för att ge ett medelande äkthetsbevis DES
data, uppgifter, inskrivet material, antecknad information med hjälp av dator, i Sverie ofta förväxlat med 'dator' data
data, uppgifter, inskrivet material, antecknad information med hjälp av dator, i Sverie ofta förväxlat med 'dator' data
databehandling, behandling av data enligt programinstruktionerna process
databehandling, behandling av data enligt programinstruktionerna process
dator computer
dator computer
datorintegrerad tillverkning, tillverkningsprocessen har integrerats från konstruktion (CAD) ända ut till produktion (CAM) CIM, Computer Integrated Manufacturing
datorstödd konstruktion, där ritningar och beräkningar för en produkt har gjorts med hjälp av dator CAD, Computer Aided Design
datorstödd tillverkning, dator/-er styr tillverkningen eller en tillverkningsprocess CAM, Computer Aided Manufacturing
debitera, ta betalt, ladda upp charge
decay förstöras, multna, skämmas, vissna, ruttna
decorate dekorera
deep freeze djupfrys-a, frysbox
deep-fry fritera
deer hjort, rådjur
deg dough
dekorera decorate
delbetalning part payment
deli a store (for food)
deli delicatessen
delikatessaffär deli
delleverans, delskeppning partial shipment
deltaga participate
deltagare participant
den 5 juli, på morgonen den 9 december, med avsikt on July 5, on the morning of December 9, on purpose
den hastighet/det intervall som åtgår för att återskapa (rita om) en bild eller annan grafik på en bildskärm refresh rate
den snabba ökningen eller minskningen av ljusstyrkan på en bildskärm/datorskärm, flimmer flicker
den unika URLadressen som skall användas i webbläsarens adressrad för att komma till en specifik sida på Internet eller i ett s.k. Intranät website address, URL
Denna skiva är "återskrivningsbar" och kan användas som en diskett; spara, radera, ersätta & spara igen etc. Både denna skiva och CD-R kan vanligtvis bara läsas i CD-brännare fram till att de är stängda= closed! Härefter "läses" de av/i många vanliga CD R CD-RW disc
desktop publishing DTP
'desktop' är vilken PC eller s.k. workstation som helst som får plats på ett skrivbord desktop computer
dessert dessert
dessert sweet (Br), dessert (AE)
dessert-spoon dessertsked
detalhandel, detaljhandels- retail
detaljer particulars
detaljhandlare, butiksägare, varuförsäljare retailer
detergent washing / laundry detergent
Detta är benämning för formen på ett bokstavstecken (en bokstav= font). Till exempel så är kursivt "a" och "ett vanligt a" ("normal-a" /romerskt a) olika varianter (= "glyphs") för samma alfabetiska tecken glyph
Detta är en "lagringsbar"skiva. Med hjälp av s.k. "CD-brännare" kan man "fylla" denna skiva en gång men sedan är den "färdig". För att kunna läsas i vilken dator (CD-spelare) som helst så måste den vara "stängd= closed" och därmed kan man inte lägga till CD-R disc
detta är en förkortning som används både om 'byte' och 'baud'. Översätts med 'byte' när man talar om lagringskapacitet, och 'baud' (baud rate) i samband med kommunikation eller kommunikationslösningar b, short for/an abbreviation for byte or baud
dialogruta; där något skall skrivas in, väljas, kompletteras etc. dialog box
diary dagbok
dice tärningar, att tärna, göra tärningar
digestion matsmältning
dike ditch
dill dill
dilute späda, späda ut, förtunna
dimljus, dimbelysning foglamps
dine äta middag,äta borta
dinner middag (ca kl 15-21)
Direct Neutral Interface, ett "neutralt gränssnitt" som enligt vissa kan komma att ersätta s.k. 'VR headsets' i framtiden (något som stimulerar hjärnceller annorlunda). DNI
dirt smuts
dish fat, assiett, skål, maträtt
dishwasher diskmaskin
disk för serv etc counter
diska wash up, do the dishes, wash the dishes
diskar, disketter, magnetband etc. Se även sekundärminne! auxiliary storage, Secondary Storage
diskar, disketter, magnetband etc. Se även sekundärminne! auxiliary storage, Secondary Storage
diskbänk, vask sink
diskett, ett billigt och "lättrörligt" lagringsmedium som finns i olika storlekar: 8" (20,32 cm), 51/4" (13,3 cm) & 3½" - 1,44 MB-(9 cm) diskette, floppy disk
diskett, ett billigt och "lättrörligt" lagringsmedium som finns i olika storlekar: 8" (20,32 cm), 51/4" (13,3 cm) & 3½" - 1,44 MB-(9 cm) diskette, floppy disk
diskettenheten FDD - floppy disk drive
diskettenheten FDD - floppy disk drive
diskmaskin dishwasher
diskmedel detergent
diskrum scullery
diskställ plate-rack
dissolve upplösa, -s, lösa sig
divine gudomlig
dizzy yr i huvudet
dog, lucky~ lyckans ost
dokument mot accept, dok överlämnas till köparen när han accepterat säljartratta D/A; documents against acceptance
dokument mot betalning D/P; documents against payment
dokumentskåp, mappskåp av typ för hängmappar etc. filing cabinet
dokumentskåp, mappskåp av typ för hängmappar etc. filing cabinet
domestic hushålls- , inhemsk, inrikes; även hembiträde, hemhjälp
domkraft jack, trolley jack= garagedomkraft
donut,doughnut munk (flottyrring ?) en slags bulle
dorn mandrel, drift
dough deg
down-draft (cooktop) spis som suger ut stekoset nedåt
dra pull
dra av, dra ifrån, sänka pris e.d. deduct
dra ett streck, sätta p. (punkt för), sätta stopp för draw a line, "You have got to draw the line somewhere!", put an end to
dra igång, skjuta igång en bil, rulla igång en bil jumpstart, jumpstart a car
dra nytta av, dra fördel av, utnyttja, tillvarata, ta tillvara, använda utilise, utilize
dra, dra mot sig pull
dra, draga pull (bogsera= tow), dra åt/till en skruv= tighten a bolt (lossa en skruv= loosen a screw/bolt)
dra, trassera, utställa draw
draft beer fatöl draught-beer (Br)
drag (luft) draft, draught
dragfordon, dragbil drawing vehicle (Br), tractor (AE)
dragförmåga towing capacity, pull
dragkrok trailer-hitch
dragstång, stång mellan släp och dragfordon som hakas på/i dragbilen drawbar (Br)
dress (v) kläda (klä på sig), putsa, snygga upp, anrätta
dresser (Br)= köksskåp, skänkbord med hyllor för fat (AE)= byrå, klädskåp
dricks tip
dricks, drickspengar, att ge dricks tip, tip the waitress or waiter, to tip
dricks, drickspengar, att ge dricks to tip; tip the waitress or waiter
drickspengar change
drink (in a glass) dryck (i ett glas) , att dricka
dripping stekfett
drivhus, växthus hothouse
drivlina driveline, drive train
drivlina; komponenter som överför motorkraften till hjulen,
såsom koppling, växlar, kardan etc
driveline,
 drive train#http://www.autoweb.lycos.com/garage/encyclop/ency16a.htm#
droppa, droppe drip = droppa drop = droppe
drupe, stone fruit stenfrukt
dryck beverage, drink (i ett glas) / soft drink
dröja kvar, vänta hang on
dröjsmål, försening delay
dröjsmålsränta interest on arrears, overdue payment
dubbelhytt (på en pickup/lätt lastbil) crew cab (ofta 3-dörrars hytt), quad cab, 4 dr cab = 4-dörrarshytt
duck and, anka (egentligen urspr 'anka') men i dagligt tal ofta 'and' etc
duk cloth, table-cloth
duka lay the table, set the table, spread the table
durkslag, blecksil colander
dusted pudrad,dammad
Dutch courage courage inspired by liquor (booze)
Dutch treat Sw. knytkalas
Dutch, to go~ to have each person pay his own expenses
dygnet runt round-the-clock
dygnet runt round-the-clock
dyrbar costly
däck tire (AE), tyre (Br)
däckmönster tread, tire tread
däckspår tiretracks
dämpare, ljuddämpare muffler (AmE), silencer (BrE), OBS! I USA används 'silencer' om en vapenteknisk ljuddämpare!
dödgång play, free movement, back lash
e.g. for example  t.ex. ( t ex ) till exempel
ea., each = ea = each corresp to Sw. styck, stycken, samt styckepris
each, @ varje, varenda, envar, styckepris (apiece) e.g. Fresh carrots: a 1 lb. bag @ $1:00 or 20 c apiece= 20 c ea.
earth jordjord, jorda,elektr.~ (Br) (ground, AE)
Easter påsk (högtiden)
EDI Forum for Companies with Interests in Computing and Electronics, den europeiska elektronikindustrins EDI-projekt EDIFICE
EDI Forum for Companies with Interests in Computing and Electronics, den europeiska elektronikindustrins EDI-projekt EDIFICE
edible ätlig, ätbar
eel ål
effektiv efficient
effektiv efficient
efterfrågan, kräva, fordra demand
efterkrav, postförskott, betalning vid leveransmottagandet COD; cash on delivery
eftersända, eftersänds forward, to be forwarded
egenskap property
egg white äggvita
ekipage, ett tungt ekipage, ett trailerekipage rig, a big rig, a trailer rig
ekrar spokes
elström power, current
emballage, förpackning packing
emellertid however
emergency akut, brådskande, nödläge, nödsituation
emergency room/ward akutmottagning, olycksfallsavdelning
empty, drain tömma
emulsifier ämne som ger en mjuk och len substans, "emulgator", göra mjölkliknande
en "digital tidskrift" för Internet eller annat nätverk, tidningen finns ej i pappersformat ZINE, E-zine, eZine, Web-zine, Net-zine
en apparat eller arrangemang som binder samman två nätverk på ett för användarna synligt sätt, till skillnad från användningen av en s.k. 'bridge' då man inte ser sammankopplingen som användare gateway
En 'badge' är en inplastad id-bricka eller ett ID-kort som bärs inplastat, även en polisbricka, polislegitimation att bäras för identifikation. Här är det kanske mer en fråga om ett s.k. 'smartcard' e.d. med magnetslinga eller streckkod. active badge
en elektronisk anslagstavla, finns i många varianter och ofta med inloggningsförfarande för olika intressegrupper BBS - Bulletin Board System
en enhet för modulationshastighet, förändringar per sekund i en signal, tidigare använd om modemhastigheter som idag oftare uttrycks med Bps (bits per second) Baud, baud
en enhet, en "insatsstyrka" med uppgift att lösa en (svår) uppgift task force
en frekvens, hastighet, på en miljard (1.000.000.000) gånger en sekund ("a frequency of one billion times a second") GHz, gigahertz
en förbättrad bildstandard för Internet jfr med GIF
 som är det dominerande formatet (January 2001)
PNG - Portable Network Graphics
en förbättrad pentiumprocessor, snabbar upp hantering av grafik & video, programvaran måste dock vara anpassad till denna processor för god effekt MMX - Multi Media eXtension
en förkortning som betecknar en vanlig typ av grafiskt användargränssnitt, 'WIMP system' används i både MS Windows & Apple Mac WIMP system: windows, icons, menus and pointer
en förstavelse som betyder en "quintillionth" eller en miljarddels miljarddel, förkortas 'a' och skrivs i siffror som 10 "upphöjt till 18" atto
en hög, en trave, en stapel, att lägga på hög, att trava upp, stapla pile
en interaktiv bildskärm där användaren kan samverka interaktivt med dator eller specifika datorfunktioner medelst/via/genom fingerberöring av "tryckkänsliga områden" på bildskärmen (lätt beröring med finger på tryckkänslig bildskärmsyta) touchscreen
en järnvägs slutstation, en omlastnings- & avlastningsdepå railroad head
en komponent ofta i form av en liten fyrkantig ruta som ofta finns i en s.k. dialogruta där en inställning eller bekräftelse skall göras. Vid klickning på/i rutan så blir det ett kryss eller en bock i rutan vilken försvinner vid klickning. checkbox
en lagringsbar rund magnetisk skiva, informationen lagras via "magnetisk kodning" disk
en lagringskapacitetsterm, storleksbegrepp, 1 byte= 8 bits, 1 (en) byte rymmer/"lagrar" ett tecken, en bokstav eller en siffra, en grupp om åtta bitar och den mängd som krävs för att kunna sätta samman en bokstav enligt ASCII-formatet byte
en lapp (som t ex en prislapp) som innehåller en streckkod för optisk läsning/registrering barcode label
en miljon byte, ett mått på minnesmängd, en måttsenhet, megabyte, ett storleksbegrepp för lagringskapacitet motsvarande ung. ettusen kilobyte eller en miljon bytes, (1,024 kilobytes) Megabyte= 1,048,576 bytes eller 1,024 kilobytes MB, Mb, megabyte
en miljon byte, ett mått på minnesmängd, en måttsenhet, megabyte, ett storleksbegrepp för lagringskapacitet motsvarande ung. ettusen kilobyte eller en miljon bytes,
 (1,024 kilobytes) Megabyte= 1,048,576 bytes eller 1,024 kilobytes
megabyte, MB, Mb
en nordamerikansk EDI-standard, American National Standards Institute ANSI X12
en nätoperatör som tillhandahåller (levererar) s.k. Mervärdestjänster VAN - Value Added Network
en populärversion av operativsystemet (OS) UNIX som har specificerats av Berkeleyuniversitetet i Kalifornien (California) som ligger "på andra sidan Oakland-Bay Bridge från San Francisco" (öster S.F.) BSD, popular version of UNIX
en slags integrerad krets som används i processorer och minnen CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor
en springa, eller ett spår, en s.k. extra/tom kortplats ('expansion slot') slot
en standard som är till för att alla tecken, ettor & nollor, matas in på samma sätt och enligt samma principer för att senare kunna fungera och tolkas lika i olika datorer, detta är en standard av flera men anses av många vara den viktigaste ASCII - American Standard Code for Information Interchange
en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud) drop shipment
en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud) shipment, drop shipment
en stor organisation för kvinnor verksamma inom datorbranschen eller i datorrelaterad verksamhet AWC, Association for Women in Computing
en TCP/IP-process som översätter IP-adresser till Ethernetadresser vilket är ett naturligt krav för att TCP/IP skall kunna fungera med Ethernet ARP, Address Resolution Protocol
en teknik som syftar till att med högre hastighet än vanligt (kanske 50 ggr snabbare) kunna skicka data i befintliga telefonledningar, från början ett tänkt system för leverans av video till bostäder ADSL - Asymetric Digital Subscriber Line
en transistor i vilken ström mellan "a source terminal and a drain terminal" kontrolleras av "variable electric field", ger låg strömförbrukning FET - field effect transistor
en typ av webbsida som innehåller ett skript som körs av/ på en s.k. Webbserver Active Server Page (ASP)
en uppsättning program som tillsammans kontrollerar och styr både resurser och processer i datorn, som kommunikationen mellan hårdvara etc. (t ex MS-DOS, MS Windows, Linux, OS/2, UNIX) OS - operating system
en överföringsteknik i telefon- och datornätverk för "höghastighet" (hög/stor bandbredd) utifrån gällande norm då begreppet myntades ATM - Asynchronous Transfer Mode
enchilada köttstuvning i majskaka med smält ost
endo- / ~ innanför, inom 
engelsk mil ('mile') 1.6 kilometer  (1,609 km / 1.609 km)
enhet unit
enhet, lagringsenhet drive
enligt according to
enligt tidtabell, i tid on schedule
enligt, i överensstämmelse med in accordance with
enorm, enormt stor huge, enormous, enormously big
enrich berika, göra rik
entrecote(Fr) revbensstek ribsteak
entree huvudrätt då det ej är stek, i samband med middag är entree en förrätt eller mellanrätt
entrée(Br) maträtt som serveras mellan fisk- och kötträtter
er/Er/dig tillgodo in your favor
erbjuda offer
erbjuda, erbjudande offer Eng. offer = sv. offert
erbjuda, offerera offer
erbjuda, offerera, erbjudande, offert offer
erbjudande, offert offer
erfordra, kräva require
erfordra, kräva require
erinra sig, minnas, dra sig till minnes recall
erkännande, mottagningserkännande acknowledgement
ersätta, byta ut mot substitute
ersätta, byta ut mot substitute
ersättning för utlägg, återbetalning av gjorda utbetalningar (ofta mot verif.) reimbursement
etablera establish
ett "lagringsbart" utrymme som kontrolleras & styrs av CPU (processorn), detta utrymme använder processorn medan processer, exekvering, beräkningar, utförs (RAM) main memory, Main Storage, Internal Storage
ett "lagringsbart" utrymme som kontrolleras & styrs av CPU (processorn), detta utrymme använder processorn medan processer, exekvering, beräkningar, utförs (RAM) main memory, Main Storage, Internal Storage
ett "ritunderlägg" att användas i kombination med en s.k. 'lightpen' för att rita, göra ritningar & skisser etc. precis som att rita på ett vanligt papper graphics tablet
ett "ritunderlägg" att användas i kombination med en s.k. 'lightpen' för att rita, göra ritningar & skisser etc. precis som att rita på ett vanligt papper graphics tablet
Ett "telefonbegrepp" som även används om en sajt som har (visar, länkar till, innehåller) epostadresser till reg. användare. Ursprungligen ett begrepp för del av telefonkatalog där abonnentuppgiterna finns redovisade efter riktnummerområde etc. White Pages, the White Pages
Ett "telefonbegrepp" som även används om en sajt som har (visar, länkar till, innehåller) epostadresser till reg. användare. Ursprungligen ett begrepp för del av telefonkatalog där abonnentuppgiterna finns redovisade efter riktnummerområde etc. White Pages, the White Pages
ett annat namn för en datormonitor (monitor) VDU, visual display unit
ett annat namn för en datormonitor (monitor) VDU, visual display unit
ett av grundelementen i en CPU (= i en processor), den delen av en CPU där beräkningar och logiska arbeten/operationer/ utförs ALU - arithmetic-logic unit
ett av grundelementen i en CPU (= i en processor), den delen av en CPU där beräkningar och logiska arbeten/operationer/ utförs ALU - arithmetic-logic unit
ett avtryck, trycka (boktryck), texta print
ett band för spännbandssurrning tie down strap
ett digitaliserat ljudinslag som kan fästas vid/sammankopplas/införlivas med text eller grafik audio note
ett digitaliserat ljudinslag som kan fästas vid/sammankopplas/införlivas med text eller grafik audio note
ett dokument som steg-för-steg beskriver hur ett program skall installeras och användas (originalbetydelse, huvudbetydelse= kokbok) cookbook
ett dokument som steg-för-steg beskriver hur ett program skall installeras och användas (originalbetydelse, huvudbetydelse= kokbok) cookbook
ett dokument vari intygas att man avstår från vissa rättigheter, avsägelse waiver
ett enkelt protokoll för överföring av elektroniska meddelanden på Internet SMTP/MIME
ett enkelt protokoll för överföring av elektroniska meddelanden på Internet SMTP/MIME
ett exemplar, ett prov sample
ett exemplar, ett prov sample
ett fel, en "miss" ("Whose fault is this?"= Vems fel är detta?) fault
ett fel, en "miss" ("Whose fault is this?"= Vems fel är detta?) fault
ett gränssnitt för att koppla samman kringutrustning med datorer; scanner (blidläsare), CD-spelare, hårddiskar etc. SCSI - Small Computer System Interface
ett gränssnitt för att koppla samman kringutrustning med datorer; scanner (blidläsare), CD-spelare, hårddiskar etc. SCSI - Small Computer System Interface
ett kommando i ordbehandlingsprogram som innebär "göra ogjort" (återställa) resultatet av senaste föregående kommandot, exempelvis då användaren av misstag förändrat textinnehållet kan detta användas och texten "återställs" i urspungligt skick undo
ett kretskort som placeras/sätts i en tom kortplats/korthållare (slot) i en dator (microcomputer) för att styra/kontrollera en yttre apparat/tilläggsfunktion adaptor board
ett LAN i vilket datorerna har konfigurerats "i en ring", och ett meddelande/signal (a token) skickas från dator till dator.The token is used to avoid conflicts in transmission. En dator kan endast sända/skicka meddelanden om maskinen har en s.k. 'token'. token ring (IEEE 802.5)
ett litet dedicerat RAM-minne som används för mellanlagring och för att öka hanteringshastigheten mellan t ex vanligt RAM & HD (anv av cacheminne möjliggör anv av billigare  & enklare RAM) cache
ett litet program skrivet i "scriptspråk"/kod  som används för att utföra enkla funktioner eller för att binda samman olika program script
ett material genom vilket elektrisk ström kan flöda/transporteras/röra sig, se vidare 'semiconductor' conductor
ett optiskt inläsningsredskap som kopierar bild eller text med hjälp av ljusreflexer för vidare bearbetning eller hantering i dator scanner
ett optiskt lagringsmedium med väsentligt större kapacitet än en CD ROM-skiva. Denna "lagringsskiva" med upp till ca 5 (4,7) GB lagringskapacitet, liknar till det yttre en CD ROM-skiva. Kapaciteten beräknas inom kort vara 17 GB. DVD, Digital Versatile Disc, Digital Video Disc
ett optiskt lagringsmedium med väsentligt större kapacitet än en CD ROM-skiva. Denna "lagringsskiva" med upp till ca 5 (4,7) GB lagringskapacitet, liknar till det yttre en CD ROM-skiva. Kapaciteten beräknas inom kort vara 17 GB. DVD, Digital Versatile Disc, Digital Video Disc
ett plastkort med magnetremsa som innehåller konfidentiell/hemlig information swipe card
ett plastkort med magnetremsa som innehåller konfidentiell/hemlig information swipe card
ett prefix som betyder 1.000.000.000 (1 miljard) = 'one billion' eller 'one thousand million'! OBS! kommatecken i engelskan OBS! 1,000,000,000 (alt mellanrum) G, giga
ett prefix som betyder 1.000.000.000 (1 miljard) = 'one billion' eller 'one thousand million'! OBS! kommatecken i engelskan OBS! 1,000,000,000 (alt mellanrum) G, giga
ett program från ADOBE som skapar och läser PDF-filer. Genom att använda ACROBAT, ACROBAT READER etc. kan man oavsett datormiljö (IBM, Mac, LINUX eller Windows) se texten likant. Dokumentet bevarar sitt originalutseende. ACROBAT
ett program från ADOBE som skapar och läser PDF-filer. Genom att använda ACROBAT, ACROBAT READER etc. kan man oavsett datormiljö (IBM, Mac, LINUX eller Windows) se texten likant. Dokumentet bevarar sitt originalutseende. ACROBAT
ett program med vars hjälp man kan åstadkomma eller göra något såsom de vanligt förekommande s.k. Officeprogrammen (MS Office: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher & FrontPage) eller ett fakturerings- eller löneprogram applications program
ett program med vars hjälp man kan åstadkomma eller göra något såsom de vanligt förekommande s.k. Officeprogrammen (MS Office: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher & FrontPage) eller ett fakturerings- eller löneprogram applications program
ett program som fungerar utan användarens eller terminals medverkan (sköter sig självt), exempel kan vara storskaliga uppdateringsprogram eller rapportsystem, men kan också finnas i s.k. hushållsprogram eller för hem/villafunktioner batch program
ett program som fungerar utan användarens eller terminals medverkan (sköter sig självt), exempel kan vara storskaliga uppdateringsprogram eller rapportsystem, men kan också finnas i s.k. hushållsprogram eller för hem/villafunktioner batch program
ett programmeringsspråk utvecklat hos IBM (IBM Users' Group) där man implementerat de bästa egenskaperna från COBOL, FORTRAN & ALGOL PL/I - a programming language
ett programmeringsspråk utvecklat hos IBM (IBM Users' Group) där man implementerat de bästa egenskaperna från COBOL, FORTRAN & ALGOL PL/I - a programming language
ett språk som lätt kan koverteras för att använda på/i flera olika OS (operativsystem) portable language
ett språk som lätt kan koverteras för att använda på/i flera olika OS (operativsystem) portable language
ett stöd, anhåll, för hävstång, brytjärn, lyftdon e.d. fulcrum
ett system där man kan skaffa/få/ha  tillgång till vilken palts/utrymme som helst i ett lagringsutrymme och i vilken ordning som helst random access
ett system där man kan skaffa/få/ha  tillgång till vilken palts/utrymme som helst i ett lagringsutrymme och i vilken ordning som helst random access
ett säkrat sätt för överföring av elektroniska medelanden via Internet S/MIME
ett säkrat sätt för överföring av elektroniska medelanden via Internet S/MIME
ett sätt att konstruera/bygga upp bilder med hjälp av punkter, ju fler punkter desto högre upplösning, bildrna som skapas kan oftast skrivas ut men kan inte förstoras hur som helst utan försämring, jfr vektorgrafik Bitmap
ett sätt att konstruera/bygga upp bilder med hjälp av punkter, ju fler punkter desto högre upplösning, bildrna som skapas kan oftast skrivas ut men kan inte förstoras hur som helst utan försämring, jfr vektorgrafik Bitmap
ett urval, en markerad del, se vidare 'elect' selection
ett urval, en markerad del, se vidare 'elect' selection
ett överföringsprotokoll för kommunikation/trafik/förbindelse mellan webbklient & server HTTP - Hyper Text Transfer Protocol
ett överföringsprotokoll för kommunikation/trafik/förbindelse mellan webbklient & server HTTP - Hyper Text Transfer Protocol
European Article Numbering Association, branschstandard för streckkoder & EDI EAN
European Article Numbering Association, branschstandard för streckkoder & EDI EAN
europeisk standard för TV & video, 50kHz PAL
europeisk standard för TV & video, 50kHz PAL
excess överskott, övermått, överdrift
excessive överdriven, omåttlig
fackförening labor union (trades union, Br)
fackförening trade union (trades union, Br)
fackförening union, trade union
Fahrenheit 98.6 °F= 37° C; approx 195°F = 90°C; 100°C = 212°F; 0°C= 32°F
faktura invoice
fakturering billing (US), writing of invoices or bills
familjeförsörjare breadwinner
fan fläkt
fara, riskmoment (t ex fire hazard) hazard
farinsocker brown sugar
fartygslast cargo
fast egendom realty, property, real estate
fasta kunder, stamkunder regular customers
fastighetsmäklare real estate agent, realtor
fastnat, snott sig, sitta fast (paper jam in a PC printer, traffic jam etc) jammed
fastsatt mounted, secured
fastsatt mounted, secured
fastsätta, sätta fast, spänna fast fasten
fastsätta, sätta fast, spänna fast fasten
fat (Eng) fet, fett (smörjfett maskiner o.d. = grease)
fat (oljefat, bensinfat e.d.), tunna drum
fat (Sw) saucer, plate, dish
fat, tunna (ett vinfat), en mindre tunna, kagge cask
fattas missing
fattas missing
fattiga riddare French Toast
faucet vattenkran, kran
feast fest (måltid), högtid, festa, ibland även = njuta av
fel i största allmänhet, do wrong= göra fel, bli fel= go wrong, men "You make an error, and you can most certainly make a mistake." wrong
fel i största allmänhet, do wrong= göra fel, bli fel= go wrong, men "You make an error, and you can most certainly make a mistake." wrong
fel, ett fel, en felaktighet, något som icke fungerar error
fel, ett fel, en felaktighet, något som icke fungerar error
fermentation jäsning
fermented Baltic herring surströmming
fertility bördighet, fruktsamhet fertile= bördig, fruktsam, fertil, fruktsam,produktiv
festivity festlighet, tilldragelse av festkaraktär
fet, -t fat, consisting of, or containing fat
fetstil, -t, djärv (bald [bå:ld]= skallig, flintis) bold [böuld]
fetstil, -t, djärv (bald [bå:ld]= skallig, flintis) bold [böuld]
fett grease
fett, flott,  stekflott, matlagningsfett lard, dripping, shortening
fientlig hostile
fientlighet hostility
fil, att fila med (ett verktyg) file (a tool)
fil, en arkivfil file
fil, vägbana, vägfil lane
filè fillet
filial, gren, avdelningskontor branch
fillet filè (substantiv=noun)
fillet (v) to remove bones from
filt -OBS! Formulär & blankett = 'form' -Se vidare 'questionnaire' blanket
filt -OBS! Formulär & blankett = 'form' -Se vidare 'questionnaire' blanket
filth smuts, orenhet
finansiera, betala för bankroll
finhacka finely chop, mince
finna, hitta, söka efter (söka efter även 'search' & 'search for') find
finna, hitta, söka efter (söka efter även 'search' & 'search for') find
fish fisk
fishery fiskeri
fishfinger fiskpinne
fishmonger fiskhandlare
fishy fisk- ,
fisk fish
fiskare fisherman, fishermen
fiskhandlare fishmonger
fiskpinne fishfinger
fjäder spring
fjäderfä, fågel poultry
fjädring suspension
fjädring, "svampig" spongy suspension
fl oz ca 2.9 cl
fl oz fluid ounce =1/20 pint (Br)
fl. oz. fluid ounce= 1/16 pint
flak#http://www.volkswagen.se/last-buss/# bed, box
flamberat flame broiled
flavor,-our smak,arom
flea loppa
flesh kött
flesh and blood kött och blod
florsocker icing sugar
flottyr deep fat
flour mjöl
fluffig fluffy
fluga fly
flush spola (om toal), rodna (att bli röd)
flux flöde, -a
fly fluga, flyga, gylf (julp)
flygfraktsedel air waybill
flygplan, flygmaskin plane, airplane, aircraft
flyta, flöde, om vätska & vattendrag flow
flyta, flöde, om vätska & vattendrag flow
flyta, om saker & ting float
flyta, om saker & ting float
flytande vätska fluid (flow= flöde)
flytande vätska fluid (flow= flöde)
fläkt fan
fläkt fan
fläktrem fan belt
fläsk pork
fläskkotlett pork-chop
flöde, -a flux
foam skum, lödder, fradga
fodder foder
foder fodder
foga samman, foga ihop, foga join,  put together
foga samman, foga ihop, foga join,  put together
Fogburner drink containing coffee, brandy (cognac), liqueur (Amaretto) + whipped cream
foil folie
foliage bladverk, lövverk
folie foil
food mat, foods= matvaror
food additive, -s livsmedelstillsats,-er, tillsats, -er, i livsmedel
food hygiene livsmedelshygien
food industry livsmedelsbranschen, livsmedelsindustrin
food legislation livsmedelslagstiftning
food poisoning matförgiftning
food processor matberedare
food shortage livsmedelsbrist
food stuff födoämne, livsmedel
food supply livsmedelsförsörjning
food, -s matvaror
force-feed tvångsmata
forcemeat färs (se köttfärs)
fordon vehicle
fordon vehicle ['vi:ikl]
fordonsvåg weighbridge
forell trout
fork gaffel, grep, förgrening,förgrena
form, former, skick  ("I like the shape of it." /"I'm in good shape." /"Shape up!") shape
form, former, skick  ("I like the shape of it." /"I'm in good shape." /"Shape up!") shape
formad shaped
formulär, blankett (OBS! 'blanket'= filt) form
formulär, blankett (OBS! 'blanket'= filt) form
fortsätta continue, carry on
fotbroms brake pedal, foot brake
fotgängare pedestrian
fowl fjäderfä,höns
fragrant väldoftande
frakt  (frakta= ship) freight
frakt och försäkring betalda till (angiven plats) carriage/freight and insurance paid to (CIP)
frakten betald, fraktfritt, fraktfritt till angiven plats carriage paid, carriage/freight paid to (CPT)
fraktsedel waybill, W/B, W.B
fram, främre front
framstå, dyka upp appear
framvagnsinställning alignment
franks frankfurter
franks korvar,frankfurter
franskbröd, litet roll
freezer frysbox
french fries pommes frites
french toast bröd stekt med smet av ägg & mjölk
fresh färsk
fresh water sötvatten, färskvatten
fresh-water fish sötvattensfisk
frestelse, fresta temptation, tempt
fridge kylskåp
frikoppla, släppa loss, låsa upp, släppa ut, släppa broms release
frimärke, stämpel, stämpla stamp
friterad/e French fried / french  fried
fritt (vår) fabrik ex works (EXW)
fritt (vårt) lager ex warehouse
fritt banvagn/järnvägsvagn FOR; free on rail
fritt fartygets sida, gods lev fritt långsides fartyget i inlastningshamnen FAS; free alongside ship
fritt från fartyg (fartygets namn angivet) DES; delivered ex ship
fritt från fartyg (fartygets namn angivet) EXS; ex ship
fritt från hamn DEQ; delivered ex quay
fritt förtullat DDP; delivered duty paid
fritt köparens hemvist/lager free domicile
fritt lastbil FOM; free on motor
fritt ombord (fartyget i inlastningshamnen) FOB; free on board
frontalkrock head-on collision, frontal collision
frukost breakfast usually between 5 am and 11 am incl e.g. cereals, toast, eggs, coffee or tea, and bacon; måltid som oftast serveras kl 05-11 (am) morgon- eller förmiddagsmåltid
fruktkompott stewed fruit
fry (n/s) ett tillfälle, eller måltid, då huvudrätten är stekt; även= yngel, gli, småfisk (the young of fishes, or of some other animals, eg frogs)
fry (v) steka, bryna, fräsa upp, tillaga i fett
frysbox freezer
fråga, att fråga ask, inquire
fråga, en fråga question, a question
fräsa, -ande sizzle, sizzling
fudge chokladkola
fuel bränsle
fukt moisture
fuktig moist
full, berusad drunk, drunken, intoxicated, high, tipsy, inebriated, tight, plastered
fullmakt warrant
fully licensed vin- och spriträttigheter
fumlig hamfisted, butterfingered fumla = fumble with
fundamental, grundläggande basic
fungera work, run
fungerar likt en skrivare men skriver ut datorbaserad information
 i form av bilder/grafik
plotter
fura, tallträ, barrträ, -d (tall även pine) fir, fir-tree
furu, fura, tallträ (tall även fir, fir-tree) pine
fuse propp, säkring (el.)
fynd bargain
fynd bargain
fyrhjulsdriven, fyrhjulsdrift 4 WD, four-wheel drive (AWD= all-wheel drive)
fyrtaktsmotor four-stroke engine
få tag på/i, skaffa fram get hold of
få, komma, hämta, skaffa, bli mm (-"Get up!" -"Get moving!") get
få, komma, hämta, skaffa, bli mm (-"Get up!" -"Get moving!") get
fånga in lösgående kreatur för märkning, slakt, transport e.d. round up cattle
fårkött mutton
fälg rim, wheel #http://www.skanstullsdack.com/#
fälg, en rund ytterkant (rimfire cartridges= kantantändningspatroner) rim
fälgkors wheel spanner, wheel brace
fällkniv switch-blade knife
fängelse prison
färdas, åka, resa go
färdplan, resplan, resväg itinerary
färg color, colour
färg paint
färg, grundfärg primer (base)
färg, målarfärg paint
färgat glas tinted glass
färja ferry
färs ground meat, forcemeat
färsk, -a fresh
färskpotatis new potatoes
färskvaror perishables
fäste, väggrepp traction
fästpunkt, fastsättningspunkt (pollare, fästring, surrögla e.d.) anchoring point
födkrok, levebröd bread-and-butter job
förbindelse, koppling, samband connection
förbindelse, koppling, samband connection
förbättra, bli bättre improve
förbättra, bli bättre improve
förbättring improvement
fördel advantage
fördelardosa distributor
föregående preceding
föregående, den tidigare previous
föremål object
föreslå (i största allmänhet) suggest
föreslå, formellt förslag propose
föreståndare, avdelningschef manager
företag som inriktar sig på, eller inriktar en del av sin verksamhet på, affärer med andra företag, försäljningen är ej riktad mot konsument eller detaljhandel, en typ av verksamhet som blivit mer och mer vanlig även på Internet B2B - business to business
företag som inriktar sig på, eller inriktar en del av sin verksamhet på, affärer med andra företag, försäljningen är ej riktad mot konsument eller detaljhandel, en typ av verksamhet som blivit mer och mer vanlig även på Internet B2B - business to business
förfallen till betalning, betalningsdatum har passerats overdue
förfaller den 31 januari due on the 31st of January
förfalska forge
förfalskning  (bedrägeri= fraud, deceit) forgery
förfogande disposal
förfråga, efterfråga inquire
förfråga, fråga inquire
förfrågan inquiry
förfrågan, förfrågning inquiry, enquiry
förgasare carburettor (Br), carburator (AE)
förhand, på förhand, förskott (förskottsbetalning= advance payment) advance, in advance
förhandla, förhandling negotiate, negotiation
förkläde apron
förkorta, korta ned abbreviate
förkortning abbreviation
förkortning för ett (vanligt?) lokalt nätverk i exempelvis ett företag eller en skola där man vill utnyttja vissa gemensamma resurser som skrivare, databaser etc. Flera s.k. LAN kan sedan knytas samman till ett WAN (Wide Area Network) vilket blir allt van LAN, Local Area Network
förkortning för ett (vanligt?) lokalt nätverk i exempelvis ett företag eller en skola där man vill utnyttja vissa gemensamma resurser som skrivare, databaser etc. Flera s.k. LAN kan sedan knytas samman till ett WAN (Wide Area Network) vilket blir allt van LAN, Local Area Network
förkortning för ett nätverk i exempelvis ett större företag eller en större organisation  där man vill utnyttja vissa gemensamma resurser som fakturering,databaser, brevmallar etc. Flera s.k. LAN har knutits samman till ett WAN (Wide Area Network). Detta WAN, Wide Area Network
förkortning för ett nätverk i exempelvis ett större företag eller en större organisation  där man vill utnyttja vissa gemensamma resurser som fakturering,databaser, brevmallar etc. Flera s.k. LAN har knutits samman till ett WAN (Wide Area Network). Detta WAN, Wide Area Network
förlora, tappa bort, komma vilse lose
förlust loss (förlora= lose)
förlänga, eller tillåta kredit efter förfallodatum roll over credit (or debt)
förlängd extended
förmåga ability
förmånlig attractive
förort, förstad, ytterområde till större stad suburb
förse, förse med, underhålla provide
förseningsavgift late fee
försiktighet caution
förskärare carver
förslag, frieri proposal
förstavelse, början av ett ord prefix
förstavelse, början av ett ord prefix
förstå, se, träffas see
förstöra ruin
förstöra, fördärva ruin
försäkra (bil, hus, värdesak etc) insure, take an insurance
försäkra, intyga assure, certify
försäkra, ta en försäkring insure
försäkran, intygande assurance,  certification (ett intyg= certificate), testimonial
försäkring insurance
försäkring insurance
försäljare sales rep, sales person, salesman, sales woman
försäljare (in-house), oftast stationär typ butik, disk etc. sales person
försäljare (ofta resande, mobil) sales rep (representative)
försäljning sales
försäljningsavdelning sales department
försäljningsavdelning sales department
försäljningschef sales manager
försämra(s) deteriorate
försämring deterioration
förtjänst profit
förtunna dilute
förutsatt att provided that
förutse, förutspå, förutsäga predict
förutse, förutspå, förutsäga predict
förvara, lagra store
gaffel fork
gaffeltruck, truck för att lyfta pallar och gods etc. med fork-lift truck, fork-lift
gagna, gynna, fördel, nytta, vinst benefit
gallon, gal. U.S. (AE)= 3.785 L , U.K. (BR)=  4.546 L
game vilt
garagedomkraft trolley jack
garanti warranty, guarantee
garbage sopor, skräp
gardin curtain
garlic vitlök
garnera garnish
garnish garnering, garnera
gaspedal accelerator, gaspedal
gaspedalen, trampa på~ , gasen i botten step on it, put the pedal to the metal…
gastric juice magsaft
gastronome a gourmet, epicure, also gastronomer
gasvajer, förgasarspjäll throttle
ge inte upp, tappa inte modet, kämpa på hang in there
ge någon ett uppdrag assign
ge sig av, åka iväg, lämna leave
ge sig i kast med tackle
ge sig iväg med bil, mc eller annat fordon hit the road
ge sig iväg mot, vara på väg mot head for
ge sig iväg, fara iväg, lämna leave
gelè jelly
gelè (ex kokt fisk) aspic
generator alternator, generator
genom through
genomgången, den har "setts över" reconditioned, "delvis renoverad" dock icke renoverad i ordets egentliga bemärkelse
genomsnitt, genomsnittlig average
genomsnitt, genomsnittlig average
genomsnitt, genomsnittlig average
genväg shortcut
genväg shortcut
giblets inälvsmaten i en fågel (gås); the edible viscera of a fowl
gille, skrå guild
giltig, gällande, godtagbar valid
gin liquor from spirit & juniper berries mixed possibly with citrus, liquorice (licorice)  and cinnamon,  orig from Dutch chemistry professor as medicin (produced commercially since late 1500s, Bols)
ginger ingefära
gingernut (bread) pepparkaka
girland festoon, garland a string or chain of flowers, foliage or ribbon
give ge
gizzard en fågels "andra mage" 
gjutjärn cast iron
gjutjärn cast iron
glas glass (NOTE: Sw. 'glass'= ice cream)
glas (Sw) glass(Eng)
glas, grogg- tall glass
glass ice cream ice-cream (adjective)!
glasyr, glasera glaze
glaze glasyr, glasera
glida slide
glykol eller motsvarande anti-freeze
glögg mulled wine
gnista spark
gnistskydd (vid öppna spisar o.d.) fire screen
go åka, resa, färdas, gå men även passa till mm
go Dutch dela på notan, var och en betalar för sig
go nuts bli tokig,upprörd, vansinnig, reta gallfeber på etc.
go with harmonize with = passa bra ihop med, go well with
godis, sötsaker candy (AE), sweets (Br)
godkänna approve of
godkännande, gillande approval
gods mot gods, byteshandel varor mot varor bartering
godsbil, paketbil delivery truck
godsfinka, järnvägsvagn för paketgods, styckegods  etc. (helt täckt) boxcar
godstransport,  priset/avgiften för denna transport, även frakt, last, lastning freightage
gom palate
goose, geese gås, gäss
gottgörelse, bidrag allowance
gradvis, -t gradual, gradually
grafiskt användargränssnitt, se bl a 'WIMP' system, vilket i praktiken innebär att man kan arbeta med mus & "dialogrutor" ('dialog box'), "mushanterat arbete" GUI - graphical user interface
grafiskt användargränssnitt, se bl a 'WIMP' system, vilket i praktiken innebär att man kan arbeta med mus & "dialogrutor" ('dialog box'), "mushanterat arbete" GUI - graphical user interface
grain spannmål, sädeskorn, korn
gram, gramme 28.4 gram= 1 oz
gran, granträ  (white & black spruce, hemlock spruce, Douglas  fir) spruce, spruce fir, spruce wood, whitewood
granbarr spruce needle, fir needle
granska, granskning review, inspect, inspection
granträ, gran whitewood
granulated kornig, -t
grape druva, vindruva
grapevine vinranka
grate spisgaller, riva, skrapa
grated cheese riven ost
grayling harr (fisk)
grease fett, flott, att smörja
green goose shot and eaten younger than 4 months w/o stuffing
green onion lök, gul
greenhouse drivhus
grek. för 'liknande', data har man av tradition sett på som antingen 'analoga' eller 'digitala', man kan se analogt som liknande en klockvisarfunktion eller en termometers kvicksilverpelare medan det digitala är en exakthet (allt är ettor & nollor) analog, ANALOG
grek. för 'liknande', data har man av tradition sett på som antingen 'analoga' eller 'digitala', man kan se analogt som liknande en klockvisarfunktion eller en termometers kvicksilverpelare medan det digitala är en exakthet (allt är ettor & nollor) analog, ANALOG
grenrör exhaust manifold
grid iron grillgaller
griddle stekpanna med låg kant, pannkaksjärn
griddle cake thin cake of batter cooked on a griddle, pancake, flapjack
grill (i ugn) rotisserie
grill, kylargrill radiator grill
grilla barbeque,grill
grillkol charcoal
grime sot, smuts
grind mala, även "fimpa" om cig. i askfat
grinder, food~ köttkvarn, hushållskvarn, matkvarn grinder= kvarn, slipmaskin
grindstone slipsten
gris pig
grisfötter pigs' trotters
gristle brosk
grossist wholesaler
grossistled, grossist- wholesale
ground (v), p.t. grind mald, slipad, även "fimpad" om cig. i askfat jorda (AE),el~ (earth,Br)
ground beef köttfärs
grounds (pl) kaffesump, sump, bottensats
grouse skogshönsfågel (t.ex. orre och tjäder)
grov coarse see coarse
grov, grovhuggen, ungefärlig uppskattning (roughly= i grova drag) rough
grova drag, i ~(uttryck) roughly
grundad/-t founded
grundfärg primer
grus gravel
grädda bake
gräddbakelse cream cake
grädddkanna cream jug
grädde cream
grädde,vispad whipped cream
gräddfil sour cream
gräddost cream cheese
gräns limit, border
gräns (geogr= border) limit
gräns mellan länder, gränsöverfart border, border crossing, frontier crossing
gräns, nationsgräns, gräns mellan länder border, frontier
gränssnitt, den arbetsmiljö  du ser på skärmen som förbinder olika delar i ett datorsystem och anpassar signalerna mellan dessa interface
gränssnitt, den arbetsmiljö  du ser på skärmen som förbinder olika delar i ett datorsystem och anpassar signalerna mellan dessa interface
gräsand mallard, wild duck
gräslök chives
grönsaker vegetables
gröt porridge
guild skrå, gille
gulp to eat or drink something with big fast swallows, e.g. to gulp down a sandwich
gummi rubber (både material & kondom)
gupp, "vägbula" bump
gupp, ojämnhet i t ex en vägbana e.d. bump
guppig, -t bumpy
guppiga vägar, dåliga vägar, "skakig färd" bumpy roads
gurka cucumber
gut, clean rensa fisk, ta ur
gynna, göra en tjänst favor
gångjärn hinge
gås goose geese (pl)
gädda pike
gäl, -ar gill
gänga (en gäng, gänga) thread
gäst guest
gästfrihet hospitality
gästvänlig hospitable
göra (en) affär, träffa en överenskommelse deal, make a deal
göra ett test, köra ett test run a test, test
göra hål, hålslå, stansa hål punch
göra sig av med, avyttra dispose of
gös pikeperch
ha en gällande/giltig försäkring igång/aktiv (betald och bekräftad) keep an insurance in force
ha i lager, ha på hyllan carry, stock
ha i lager, ha på hyllan stock, carry
ha på sig, bära upp (He's wearing leather boots to work.) wear
hacka (v) chop
haddock kolja (fisk)
haggis (Scot) made of liver, heart, etc. of sheep minced with oatmeal
hallon raspberry
halvfabrikat semi-finished
halvledare, en materialgrupp, en typ av material, som medger/möjliggör genomströmning/genomsläpp/ström under särskilda förutsättningar/omständigheter och används för att bygga/konstruera vanligt förekommande komponenter såsom dioder och transistorer. semiconductor
halvledare, en materialgrupp, en typ av material, som medger/möjliggör genomströmning/genomsläpp/ström under särskilda förutsättningar/omständigheter och används för att bygga/konstruera vanligt förekommande komponenter såsom dioder och transistorer. semiconductor
halvprisbiljett (t ex barnbiljett eller kampanjpris) half fare, half price ticket
halvstekt, -rå rare
ham skinka
hamnanläggning, hamn (a port may have more than one harbor) harbor
hamnbassäng, docka (dry-dock= torrdocka) dock
hamnplats, hamnbassäng, docka dock
hamnstad, hamn port
handbroms parking-brake, hand-brake (Br)
handdator palmtop, handheld
handdator palmtop, handheld
handelsflotta merchant marine
handelskammare Chamber of Commerce
handelsvara commodity
handelsvaror, varor merchandise
handfat, tvätthandfat sink
handflata, ett träd, en trädtyp palm
handflata, ett träd, en trädtyp palm
handlare dealer
handled wrist
handpenning down payment, dp
handpenning dp, down payment, deposit, earnest
handske glove
handskfack glove compartment, glove locker (Br), glove compartment-lid
handtag handle
hantera, sköta om, omhänderta, handtag handle
hare jackrabbit, hare
harm skada
harmful skadlig
harr (fisk) grayling
hash mince, to chop into small pieces
hash pyttipanna
hash browns råstekt potatis
hasselnöt hazel-nut
hastighet speed
hastighet speed
hastighetsmätare speedometer
hatch kläcka
have a beer dricka en öl, ta en...
have a drink ta ett glas
have lunch äta lunch
havre oat
hazel-nut hasselnöt
HD (hard disk), floppy disks (disketter), magnetic tapes, CD-R, CD-RW secondary storage, auxiliary storage
HD (hard disk), floppy disks (disketter), magnetic tapes, CD-R, CD-RW secondary storage, auxiliary storage
headache huvudvärk
hearing aid hörselapparat
heat hetta
heifer kviga
hejda, bromsa, stoppa set back
hel, -a whole
hel, hela, alltihopa entire
hela whole
hela, allt entire
hela, allt entire
helg, högtid (OBS! vacation= semester i U.S.),  U.K. & GB= semester holiday
helgeflundra halibut
helhjärtat whole-hearted
helleflundra halibut
helnykterist teetotaller
helpension full board and lodging
hembränt Moonshine
hemlig kopia skickas till denna adress, en särskild mottagarruta i ett e-postmeddelande där en "hemlig" adress skrivs. Övriga mottagare ser icke denna adress! BC, blind copy
hemlig kopia skickas till denna adress, en särskild mottagarruta i ett e-postmeddelande där en "hemlig" adress skrivs. Övriga mottagare ser icke denna adress! BC, blind copy
hemlig kopia, övr mottagare av brevet vet ej om denna mottagare bc, B.C., Blind Copy
hen höna, höns also fowls in cooking usually called chicken
herb ört
herrgårdsvagn  (biltyp, bilmodell) station-wagon (AE), estate (Br)
herring sill
herring,Baltic ~ strömming
het, hett hot
het, mycket varm, men också 'kryddstark', 'färsk' och 'inne' (=populär, /-t), härutöver kan 'hot' förekomma i betydelsen 'efterspanat'/'nyligen stulet' etc. hot
het, mycket varm, men också 'kryddstark', 'färsk' och 'inne' (=populär, /-t), härutöver kan 'hot' förekomma i betydelsen 'efterspanat'/'nyligen stulet' etc. hot
hetta heat
hicka hiccup, hiccough
highball grogg
hink, behållare av trä eller metall försedd med handtag att bära/frakta vätska i pail (bucket)
hinna(s/n) film, skin
hip höft
hiss elevator, lift (Br)
hissa (to hoist sail= att hissa segel), även en lyftanordning eller hiss hoist
hjort venison (deer's flesh as food)
hjortron cloudberry, dwarf mulberry
hjul wheel
hjulbas wheelbase
hjulcylinder wheel cylinder
hjulinställning toe-in adjustment
hjulmutter lug nut
hjulmutter lug nut
hjärna, förstånd, huvud brain, brains
hjärna, förstånd, huvud brain, brains
hog svin
hoggish lortaktig, grisaktig 
hogwash skulor, grismat 
hole hål
honey honung, raring, älskling
hops(pl) humle
hors-d'oeuvre smårätter, diverse smått och gott
horseradish pepparrot
hose slang, att vattna med slang, spola
hospitable gästvänlig
hospital sjukhus
hospitality gästfrihet
host värd
hostel gästhem, härbärge, vandrarhem
hostess värdinna
hostile fientlig
hostility fientlighet
hot het, -t, kryddstarkt
hot dish varmrätt 
hot dog varmkorv
hot pot (Br) mutton or beef with potatoes
hotchpotch, hotch-pot en maträtt med blandat innehåll såsom buljong på får med olika grönsaker i
hothouse drivhus (uppvärmt), växthus
hothouse lamb a lamb born in the fall or early winter
hotplate kokplatta, värmeplatta
hot-tempered hetlevrad, häftig
hourly per timme, varje timma, -a
household hushåll
household utensils köksredskap (plural)
housekeeper hushållerska
housekeeping hushållning
housemaid husa
house-trained rumsren
house-warming (party) inflyttningsfest
housewife hemmafru
housework hushållsarbete
humle hops
hummer lobster
hurry skynda på, raska på, brådska
huruvida, om whether
husfru housekeeper, matron
hush stillhet, tystnad, att tysta ned
Hush up ! -Sch! Tyst! Tysta! -Håll tyst!
hushåll household
hushållerska housekeeper
hushållsavfall domestic refuse/ kitchen waste
hushållspapper kitchen tissue
husk skal, agn
husvagn caravan, trailer, camper
huvudcylinder master cylinder
huvudkontor, -et main office, HQ (headquarters)
huvudrätt main course
huvudsakligen mainly
hydraulisk hydraulic
hygien hygiene
hylla shelf
hylla,  -or shelf,  -ves
hylsa, lamphållare socket
hylsnyckel socket wrench (AE), box spanner (Br)
hyra rent
hyresgäst tenant
hytt (men också taxi) cab
hyvel, att hyvla planer, plane
hål hole
hål hole
hål, ett hål  (Not to be confused with - får icke sammanblandas/förväxlas med 'whole' = hela, hel, allt) hole
hål, ett hål  (Not to be confused with - får icke sammanblandas/förväxlas med 'whole' = hela, hel, allt) hole
hålkort, del av ett tidigare datorsystem punchcard, punched card
hålkort, del av ett tidigare datorsystem punchcard, punched card
hålla fast vid, vara konsekvent stick to
hålla fattningen, behålla fattningen, vara sansad stay cool, keep your cool
hålla på (med), håller på (med), höll på med använd pågående ingform (I'm writing.-She was singing when I entered.- They were all doing it right there in the hallway.-
hålla sig långt fram stay ahead, stay up front
hålla sig till höger stay right, stay to the right
hålla sig undan, hålla sig ifrån stay away
hålla, hålla i, hålla tag i hold,  hold your breath= hålla andan, hold your horses= "stopp & belägg", hålla igen
hållare, hylsa (lamphållare etc) socket
hård, styv hard (erect)
hårddisk, fast disk disk
hårddisk, fast disk disk
hårdkokt hardboiled
hårdvara hardware
hårdvara hardware
häftyta, häftområde för häftning eller sammanfogning på annat sätt genom t ex spiralfogning av sidor till ett häfte e.d., vanligtvis i vänstermarginalen men kan även förekomma högst upp i en sidlayout /'gutter' även 'rännsten', en ränna för avvattning gutter (page & print setup)
häftyta, häftområde för häftning eller sammanfogning på annat sätt genom t ex spiralfogning av sidor till ett häfte e.d., vanligtvis i vänstermarginalen men kan även förekomma högst upp i en sidlayout /'gutter' även 'rännsten', en ränna för avvattning gutter (page & print setup)
hälla pour
hälsning, hälsningsfras salutation
hälsningar compliments
hämta hem, spela in, spänna den del av rem, tamp, tross, eller kedja som är slak take up slack
hända happen, occur
händelse, incident incident
hänvisa till refer to
härbärge hostel
härska, regera rule
härska, regera rule
hästkrafter horsepower
hävstång, spak lever
höft hip
hög, en hög med, en trave pile, heap
hög, -t high (om person: 'lång'= tall//  berusad, påtänd e.d.= high)
hög, -t high, tall (a tall person, a tall tree)
Högaktningsfullt Faithfully yours, Yours faithfully
höger, rätt, riktigt right
högt (om ljud) loud (loud music, loud noise)
högt (om längd, höjd) tall, high (tall person, tall tree, high platform, high up, high numbers)
högtalare loudspeaker
högtalare loudspeaker
högtalare loudspeaker, -s
höja (om temp & nivå) raise, increase
höjd height, ht.
höjd height
höns, höna hen, fowls NB. in cooking always = chicken !
hönsfågel, skogs- grouse
hörselapparat, hörselhjälp, hjälp för hörseln hearing aid
hörselskydd hearing protection
i avvaktan på pending
I see Jag förstår
i tre år for three years
I would like Jag skulle vilja, Jag skulle vilja ha
ice cream glass
ignorance okunnighet
ignorant okunnig
implementera, förverkliga, realisera, sätta i verket implement
inbjuda invite, ask somebody in
inbjudan, invit invitation
inblandad, inbegripen involved
indigested osmält
indigestible svårsmält, osmältbar
indigestion dålig matsmältning
indraget tillstånd, upphört, blivit ogiltigt suspended permit
indränkt soaked
indulge hänge sig åt, ge efter för, unna sig, tillfredsställa sitt begär
influensa flu, gastric influenza = maginfluensa
inflyttningsfest house-warming (party)
infoga insert
infoga insert
information, upplysningar, en upplysning information, a piece of information
information, upplysningar, en upplysning information, a piece of information
ingefära ginger
ingen orsak, föralldel You're welcome
ingrediens (Sw) ingredient
ingredient ingrediens
inhemsk, inlands-, hushålls- domestic
inkassera, insamla, hämta collect
inkassering, inkasso Collecting
inkassoavdelning, inkassosektion Collections Department
inköpa, köpa purchase, buy
inköpa, köpa in, inhandla, köpa purchase
inköpsavdelning purchasing department
inköpsavdelning purchasing department
inkörningsperiod, inkörning break-in period (wear to correct fit)
inlagd, -t  /om mat pickled (about food)
inlösen, inlösning av lån för förfallodatum, pant redemption
inn värdshus, gästgivargård, krog, pub, litet hotell
innehåll contents (pl)
innehåll contents
innehåll (contain= innehålla, container= behållare, "förvaringsbehållare") content, contents
innehåll (contain= innehålla, container= behållare, "förvaringsbehållare") content, contents
innehåll,belåten, nöjd content
innehålla contain
innehålla, innesluta contain
innehållsförteckning table of contents, contents
innehållsförteckning table of contents, contents
inre, invändig, inredning interior
insamla, inkassera, samla, samla på, samla in collect
inse, förstå realize
insexnyckel, sexkantnyckel Allen key
instrumentpanel dashboard
instrumentpanel dashboard, dash
insug inlet
intelligens, underrättelser, information intelligence
intelligens, underrättelser, information intelligence
intensiv trafik heavy traffic
intensiv trafik heavy traffic
intensivvårdsavdelning intensive care unit
International Labour Union ILO
Internet är många olika datornät, servrar, datorer, databaser, telefonledningar samt annan datortrafik som kan länkas & navigeras med hjälp av hyperlänkar (hypertext/http). Trafik/komm./signalen går alternativa vägar beroende på belastning/ framkomlighet. Web, the Web, the World Wide Web, Internet
Internet är många olika datornät, servrar, datorer, databaser, telefonledningar samt annan datortrafik som kan länkas & navigeras med hjälp av hyperlänkar (hypertext/http). Trafik/komm./signalen går alternativa vägar beroende på belastning/ framkomlighet. Web, the Web, the World Wide Web, Internet
internminne, primärminne, (RAM) minnet som datorn använder för att lagra/hämta data under beräkningsprocessen (arbetsprocessen). Data som förekommer här försvinner då datorn stängs av. Det som skall användas senare måste sparas på HD, diskett eller annat  primary storage, internal storage, main memory, main storage
internminne, primärminne, (RAM) minnet som datorn använder för att lagra/hämta data under beräkningsprocessen (arbetsprocessen). Data som förekommer här försvinner då datorn stängs av. Det som skall användas senare måste sparas på HD, diskett eller annat  primary storage, internal storage, main memory, main storage
internminne, primärminne, minnet som datorn använder för att lagra/hämta data under beräkningsprocessen (arbetsprocessen). Data som förekommer här försvinner då datorn stängs av. Det som skall användas senare måste sparas på HD, diskett eller annat media main memory, main storage, primary storage, internal storage
internminne, primärminne, minnet som datorn använder för att lagra/hämta data under beräkningsprocessen (arbetsprocessen). Data som förekommer här försvinner då datorn stängs av. Det som skall användas senare måste sparas på HD, diskett eller annat media main memory, main storage, primary storage, internal storage
inträffa, hända occur  (hända i allmänhet= happen)
intäkt, inkomst revenue, money received
invändig, invändigt interior
inälvsmat viscera,viscus, tripe (mage=djurmage)
Irish Coffee a drink containing coffee, whisky and whipped cream
Irish cream liqueur from whiskey and cream
irriterad annoyed
isolera insulate
isolering insulation
ister, flott lard, fat
isterbuk pot-belly
It's on me Jag bjuder, Jag betalar
It's on the house Huset bjuder ( Vi = firman bjuder )
jam sylt
Jamaica pepper kryddpeppar
jamare (Sw) bracer, a stimulating drink
jelling agent gelébildare
jelly gelè
jerk 1) ,  jerk 2) 1) ryck, -a  2) konservering av kött genom soltorkning, särskilt vilt, i form av smala remsor 
Jerusalem artichoke jordärtskocka
jigger (AE) mått = 1½ fl oz (ca 4½ cl)
joint en led i ett ben, skarv, fog, förenad, gemensam, även en stek
jord, jordning, jordanslutning (el/elektrisk) ground, earth (Br)
jordgubbe -ar strawberry
jug kanna
juice saft, ej utsp
juicy saftig
justera, finjustera, trimma adjust, tune, tune-up
justera, jämka adjust
jämföra olika potentiella leverantörer beträffande prissätting/prisnivå/pris shop around, a price comparison
järn iron, gjutjärn= cast iron
järnväg railroad (US), railway (Br)
järnvägsvagn för godstransporter, godsvagn freight car
jäsning fermentation
jäst yeast
kabel, ledning (el, ström) cord, wire
kabeljo dried cod
kabelskydd, skärm, mellanvägg screen (shield), shielded cable, screened cable
kablage wiring, cables, wires
kaffeblask dishwater
kaffebryggare percolator, coffee percolator, coffee machine
kaffekanna coffee pot
kaffekask laced coffee
kafferast coffee break
kafferast coffee break, break
kafferep coffee klatch (klatsch), coffee party
kaffesugen ...dying for a cup of coffee
kaffesump coffee-grounds (pl) grounds (pl)
kagge keg
kagge, en mindre tunna för t ex öl eller vin etc. keg
kaj, hamnplats quay, dock
kaj, lastkaj, en lastnings- och lossningsplats för fartyg eller lastbil quay
kaka, mjuk cake (soft)
kakel tile
kakor biscuits
kakor cookies
kalkon turkey
kalkylblad (consists of= består av 'rows'= rader & 'columns'= kolumner), 'spread' kan vara både sängöverkast (bed spread), mjukt och/eller bredbart smörgåspålägg, och att breda på smör på en brödbit, cheese spread= mjukost, spread= sprida ut, sära på ben spreadsheet
kalkylblad (consists of= består av 'rows'= rader & 'columns'= kolumner), 'spread' kan vara både sängöverkast (bed spread), mjukt och/eller bredbart smörgåspålägg, och att breda på smör på en brödbit, cheese spread= mjukost, spread= sprida ut, sära på ben spreadsheet
kall cold
kall, kallt cold  (kallt, kylslaget= chilly)
kallskänka pantry cook
kalopskött stewing beef, cubed
kalv calf, calves (usually under one year of age), calf = även vad, vadmuskel
kalvbräss sweetbread
kalvfilé fillet of veal
kalvfärs minced veal
kalvkotlett veal chop, veal cutlet (boneless)= benfri
kalvkött veal
kalvlever calf's liver
kalvstek veal roast
kamaxel camshaft
kamaxeldrev timing gear
kamaxelrem cam shaft belt
kamerala avdelningen, ekonomiavd, bokföringsavd Accounting Department
kammare, rum, utrymme chamber, room, space
Kan jag be att få... Could I please have...
Kan jag få se menyn? Could I see the menu, please?
kan returneras, kan skickas tillbaka, får skickas tillbaka returnable
kanel cinnamon 
kanelbulle, bulle (kanelbulle, även kallat 'snabel-a'= @ uttalas '[ött] eller [aet]) cinnamon roll
kanelbulle, bulle (kanelbulle, även kallat 'snabel-a'= @ uttalas '[ött] eller [aet]) cinnamon roll
kanelbulle, vetebulle cinnamon roll
kangaroo känguru
kanna, krus, tillbringare jug (w handle), pitcher
kantstött, flisigt chipped
kapital, pengar, huvudstad capital
kapital, pengar, huvudstad capital
kapsyl cap, top, bottle top
kardanaxel drive shaft, propeller shaft
kardanknut joint, universal (cardan) joint, cardan joint
kardemumma cardamon
karosseri (överdel av  bil) body, coach
karosseriverkstad body shop
kart (Sw) not ripe, unripe fruit
karta#http://www.lantmateriet.com/# map
kartong, låda box
kartongpapp, wellpapp cardboard
kask casque
kassaapparat cash register
kassarabatt cash discount
kassler pork from loin which has been salted and smoked, sometimes even lightly boiled before smoked, and this piece of pork equals what is used for pork chops except for the bones found in pork chops
kastrull saucepan, pan, pot
kavaj jacket, blazer
kedja, kätting chain
kedjedrev sprocket
keep behålla, bibehålla, hålla, uppfylla, underhålla, iaktta, avhålla, fortsätta mm
Keep the change! Behåll växeln!
keg kagge
keso cottage cheese, curd cheese
ketchup ketchup, catsup
kettle kittel, tekanna, vattenkokare, kaffepanna, elektrisk tekanna
key nyckel, facit, huvud-   key ingredient = huvudsakligt innehåll
kidney njure
kilobyte är ett tusen bytes (1024) , som förkortas kbyte. Vidare så är 1 kbit således 1024 bitar. kilobyte
kilobyte är ett tusen bytes (1024) , som förkortas kbyte. Vidare så är 1 kbit således 1024 bitar. kilobyte
kilometer kilometer / kilometre /-s  (10 km=  1 Sw 'mil')
kinkig, retlig peevish
kipper rökt,salt sill
kisel, ett material /OBS! Se upp med uttalet så icke förväxling sker med fog- & tätningsmaterialet! Detta engelska ord har ett mycket kort och obetonat uttal, och inga långa eller betonade vokaler silicon ['sili,kån]
kisel, ett material /OBS! Se upp med uttalet så icke förväxling sker med fog- & tätningsmaterialet! Detta engelska ord har ett mycket kort och obetonat uttal, och inga långa eller betonade vokaler silicon ['sili,kån]
kitchen kök
kitchen cabinet köksskåp (överskåp och underskåp)
kitchenware cooking equipment or utensils
kladdig, kletig sticky
kli bran
klick nob
klimp lump
klippa cut
klippa, skära, hugga cut
klippa, skära, hugga (även ett skärsår, "ett huggmärke", "ett klipptag" med saxen etc (-Lägg av med det där genast!= Cut that out right away!) cut
klippa, skära, hugga (även ett skärsår, "ett huggmärke", "ett klipptag" med saxen etc (-Lägg av med det där genast!= Cut that out right away!) cut
klistra in, att infoga något i en applikation som är kopierat eller utklippt någonstans och som finns i minnet paste
klistra in, att infoga något i en applikation som är kopierat eller utklippt någonstans och som finns i minnet paste
klocka (apparaten, men dock icke tiden!) -It's 2:45 /-"What time is it?" eller "What's the time?" = Vad är klockan? clock
klocka (apparaten, men dock icke tiden!) -It's 2:45 /-"What time is it?" eller "What's the time?" = Vad är klockan? clock
klump, klumpa ihop sig (klimp) lump
kläcka hatch
klädlina, tvättlina clothes line 
klädskåp locker
klämma, att squeeze
klämma, en klämma clamp
knapp button
knapp button
knapp button (push-button & a switch-button)
knaprig crunchy
knippe, knippa, bunt bundle
knot (Eng!) knop, knut
knot, slit & släp… grumbling, murmuring
knut knot
knyta tie
knytkalas potluck dinner
knåda knead
knäck,kola toffee,toffy
knäckebröd Swedish rye crisp bread
koffert trunk (AE), boot (Br)
koffertlucka trunk lid (AE), boot lid (Br)
kofot eller brytjärn med en utskjutande del för att kunna bända, bryta, häva pinch bar
kofångare, stötfångare bumper
koka boil  nykokt = freshly boiled
kokt,hårdkokt hardboiled
kokt,löskokt soft
kolhydrat carbohydrate
kolja haddock
kolv piston
kolvring piston ring
komma tillbaka/igen, uppstå på nytt recur
kommunicera, meddela communicate
kommunicera, meddela communicate
kommunikation, meddelande, kontakt communication
kommunikation, meddelande, kontakt communication
komponent med ett stort antal elektroniska kretsar, kiselskiva på vilken anbringas elektroniska komponenter i form av integrerade kretsar. 'chips' utgör grundbitar/byggklotsar i datorn, kan utföra beräkningar och andra uppgifter mm, kiselbricka, krets chip
komponent med ett stort antal elektroniska kretsar, kiselskiva på vilken anbringas elektroniska komponenter i form av integrerade kretsar. 'chips' utgör grundbitar/byggklotsar i datorn, kan utföra beräkningar och andra uppgifter mm, kiselbricka, krets chip
kondensator condenser
konfirmera, bekräfta confirm
konkurrens competition
konkurrent competitor
konkursförvaltare har utsetts (put in the hands of a receiver) receivership
konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel B/L, Bill of Lading
konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel Bill of Lading, B/L
konserv tinned food
konservera preserve
konserverad mat på burk, burkmat canned food
konserveringsmedel preservative
konserveringsmedel preservative
konservöppnare tin - opener
kontaktdon för tjockt "Ethernetkablage" (jfr BNC-kontakt, kontaktdon för tunt Ethernetkablage, s.k. Thin Wire) AUI, Attachment Unit Interface
kontaktdon för tjockt "Ethernetkablage" (jfr BNC-kontakt, kontaktdon för tunt Ethernetkablage, s.k. Thin Wire) AUI, Attachment Unit Interface
kontant mot dokument CAD; cash against documents
kontant vid leverans, efterkrav C.O.D., Cash on Delivery
kontant, -er cash
konto (används även om "större" kund) account
kontor office
kontraktsklausul där en part avstår vissa rättigheter under vissa omständigheter waiver clause
kontrollampa, indikationsljus pilot light
kontrollera, "kolla" check
kontrollera, "kolla" check
konvertera convert
kopia cc, C.C., carbon copy
kopia skickas till, en särskild mottagarruta i ett e-postmeddelande där en "andra adress" skrivs om man vill skicka en kopia till någon CC,carbon copy
kopia skickas till, en särskild mottagarruta i ett e-postmeddelande där en "andra adress" skrivs om man vill skicka en kopia till någon CC,carbon copy
kopia, att kopiera, även "ett exemplar" (-Please, get me a copy of today's newspaper.) copy
kopia, att kopiera, även "ett exemplar" (-Please, get me a copy of today's newspaper.) copy
kopia, kopiera, exemplar copy
kopp cup / mugg = mug
koppla samman, koppla ihop, sammanbinda, binda ihop connect
koppla samman, koppla ihop, sammankoppla, binda samman connect
koppla samman, koppla ihop, sammankoppla, binda samman connect
koppla ur, trampa ur declutch, disengage the clutch
koppla över, koppla till, byta kanal switch, switch on/turn on, switch channel
kopplad till, ansluten till connected to
koppling clutch
koppling (telefonkoppling etc.) connection, "You're connected now so start talking!"
kopplingsdon, strömbrytare, vippströmbrytare switch (en vipparm, fällbar sak, se bl a 'fällkniv' = switch-blade knife)
korg basket
kork cork
korka igen, täppa till cork up
korkskruv corkscrew
korn (sädesslag) barley
korrigera, rätta till rectify, to correct something
kortdistansflygning (upp till 1.000 km) short-haul flight, short-distance flight
kortfattad brief
korv sausage,franks
korv wiener
korv,varmkorv hot dog
kostnad eller pris för utnyttjande av hamnplats, bassäng (docka) e.d. dockage
kostnader för vägtransport av godset haulage costs
kotlettfisk catfish (havskatt)
kotlettrad chine, hind loin...of pork ?
krabba crab
kraft power
kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc container crane, straddle carrier
kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc straddle carrier
kran, lyftkran e.d. crane
kran, vattenkran e.d. tap
kravbrev collecting letter
kringutrustning, tillbehör peripherals
krocktest crash test (collision test)
krus, kanna jug
krusbär gooseberry
krustad croustade
kryddnejlika cloves, clove
kryddor spices
kryddpeppar allspice, pimento
kräfta crayfish , crawfish
kugghjul cogwheel
kummin caraway
kund customer
kundreskontra accounts receivable
kupé  (biltyp, bilmodell) coupé  (hatch-back, fast-back)
kuvert envelope
kvantitet, mängd qty, quantity
kvarstadsbelägga, att låsa/frysa tillgångar/ägodelar enligt  domstolsbeslut sequester, sequestrate
kviga heifer
kvitto receipt
kvällsmat supper
kyckling chicken
kyla ned cool
kyla,svalka cool
kylare radiator
kylarlock radiator cap
kylarslang radiator hose
kylarvätska anti-freeze
kylig, kyla, isa,köld chill
kylskåp refrigerator, fridge
kylvätska coolant (kylarvätska= anti-freeze)
kål cabbage
kåldolme, -a stuffed cabbage roll
kålhuvud head of cabbage, cabbage head
kålrot yellow turnip, rutabaga, swede (NB. not Swede!)
källa, en säker källa= a reliable source, ursprung, men även uppgiftslämnare (dock icke 'vattenkälla' eller 'källsprång' som är 'spring' eller 'well', "oil or water wells up from earth", a well= en brunn, stensatt e.d.), varma källor= hot springs, source
källa, en säker källa= a reliable source, ursprung, men även uppgiftslämnare (dock icke 'vattenkälla' eller 'källsprång' som är 'spring' eller 'well', "oil or water wells up from earth", a well= en brunn, stensatt e.d.), varma källor= hot springs, source
källvatten spring water (unprocessed, but may be carbonated) 
känguru kangaroo
kännbar, svår, allvarlig severe
kärl vessel
kärna (v) churn
kärna(n/s) kernel, pip, stone, pit
kärnfri, -a seedless, pipless, stoneless
kö av fordon, människor eller fartyg queue, line
kök kitchen
kökshandräcknings-tjänst(mil) kitchen police (military) assisting the cooks, kitchen duty for soldiers
köksredskap utensil
köpa buy  (purchase= inköpa)
köpa, handla buy
köpa, köpa in, inköpa purchase
köpare buyer
köpare buyer
köpebrev bill of sale
köpman, handelsman merchant
köra drive
köra ett test, testa, göra ett test run a test, test
köra sakta omkring mer eller mindre planlöst ("njutningsåkning"), "flyta runt" cruise, cruising
köra, handha, sköta, ansvara för, leda run
köra, handha, sköta, ansvara för, leda run
köregenskaper road handling
körkort driving license, driver's license, driver's licence
körläge, växelläge för en automatlåda,  driftsläge (framåt) Drive (Neutral= friläge, and Reverse= back, backläge)
körsbär cherry
kött meat
kött beef
köttbestick cutlery
köttbullar meatballs
köttdisk meat counter
köttfärs ground beef (AE), mince(Br), also minced meat
köttfärslimpa meat-loaf
köttgryta hotpot, steak casserole
köttkvarn grinder hushållskvarn
köttsås gravy
köttyxa cleaver (heavy knife, or long-bladed hatchet/axe)
ladda (download= ladda ned, om ett prgrm etc) load
ladda (download= ladda ned, om ett prgrm etc) load
ladda (om batteri) charge
ladda om, omladda recharge
ladle slev
lag (vätska) pickling brine saltlag
laga, reparera repair
laga= byta ut, byta en del mot en annan replace
lagarbete teamwork
lager (about beer) ljust öl, torrt
lager, kullager bearing, ball bearing
lager, lagra, butik (i bl.a. U.S.A.), 'store' i betydelsen butik & affär breder ut sig store
lager, lagra, butik (i bl.a. U.S.A.), 'store' i betydelsen butik & affär breder ut sig store
lager, lagra, förvara#http://www.asg.se/# store
lager, skikt layer
lagerblad bay leaf
lagerbyggnad, lagerutrymme warehouse
lagerhålla, lagerföra, ha i lager stock
lagerkontrollant (Br), chefskamrer i större företag (US) stock controller
lagerkänsliga varor, ömtåliga (för lagrings), vara med begränsad lagringstid perishables
lagertillgångar, förråd, in stock= i lager, out of stock= slut stock
lagra store
lagra, magasinera store, store goods
lagrad matured (regarding wine and cheese)
lagringsapparat, en kopierings- & lagringsapparat för data, en "datalagringsutrustning" som kan vara optisk eller magnetisk, magnetiska är diskettenhet, hårddiskenhet, bandmaskin & optisk är t ex en CD ROM-enhet. Kombinationer förekommer (magneto-optical) storage device
lagringsapparat, en kopierings- & lagringsapparat för data, en "datalagringsutrustning" som kan vara optisk eller magnetisk, magnetiska är diskettenhet, hårddiskenhet, bandmaskin & optisk är t ex en CD ROM-enhet. Kombinationer förekommer (magneto-optical) storage device
lagringsutrymme storage
lagringsutrymme storage
lamb lamm
lamm lamb
landsväg highway
landsvägstrafik highway traffic (stadstrafik = city, city traffic)
lard fett, flott, ister
larder, pantry skafferi, även ibland serveringsrum
last cargo, freight, load
last (Swedish/svenska) cargo, load (load= last, lasta)
lasta load
lasta av, lossa last, lossa gods, lossa= tömma lastutrymme unload
lastbil (big-rig= tung lastbil, långtradare, timmerbil e.d.) truck, lorry (Br)
lastbil#http://www.scania.se/# truck, (AE), lorry (Br)#http://www.peterbilt.com/trukfram.htm#
lastbilsförare, lastbilschaufför, lastvagnsförare, även om  'åkare' trucker, truck driver
lastbilsparkering i närheten truck parking nearby
lastfartyg freighter, cargo boat, cargo ship
lastfartyg av traditionell typ, "blandlastfartyg", icke specialiserat lastfartyg general cargo ship
lastförmåga, lastutrymme loading capacity
lastkaj, lastbrygga loading dock
lastning lading
lastpall, pall pallet
lastramp, lastbrygga, plattform för av- och pålastning ramp
lastutrymme cargo capacity
lather lödder, löddra, löddra sig
launder tvätta och stryka kläder
laundry tvätt, tvättinrättning, om textil, kläder o.d. (AE)
laundry woman tvätterska, tvättkvinna
laundryman works in, or conducts, a laundry  collects and delivers laundry
lavatory, toilet, rest room toalett, toa, WC pronounced | ve:se: | (Sw)
lax salmon also pink=unglax
laxative laxermedel, purgative
lay the table duka
layer lager, skikt
Lazy Susan karusellhylla, -or i hörnskåp
lb./lbs. pound= 0.45 kg
leak läcka
lean mager (Icke fet,-t)
leaven, ferment jäsningsämne
led, en rörlig led joint
ledig plats, ledigt arbete vacancy, position, job, work
leek purjolök
left-overs matrester (som ej varit på tallrik)
leg of lamb/mutton fårstek, fårlår
lek, spel, vilt (jakt) game
lek, spel, vilt (jakt) game
leka, spela men också substantivet 'a play' såsom ett skådespel, en pjäs e.d. play
leka, spela men också substantivet 'a play' såsom ett skådespel, en pjäs e.d. play
lekar, spel games
lekar, spel games
lemon citron Citrus limon
leta efter search for
leta efter, leta, söka, söka efter, eftersök, sökning search, search for
leta efter, leta, söka, söka efter, eftersök, sökning search, search for
leta efter, söka efter look for, search for
letter brev MEN OCKSÅ BOKSTAV
lettuce sallad (grönsak)
lever liver
leverans delivery
leverans, skeppning, försändelse, last shipment
leveransavi Advice of Dispatch, Advice of Shipment
leveranssätt mode of delivery, M.O.D.
leverantör supplier
leverbullar liver patties
leverera deliver
leverpastej liver pastry
ligga, låg, legat lie-lay-lain
liggande format, landskap, omgivning, utsiktsvy landscape
light ljussken, ljus,-t, lätt,   a light= tända eld (till rökverk etc)
lighter cigarettändare
lime Citrus aurantifolia, allied to the lemon
ling (fish) långa (fisk) is used to make LUTFISK from stockfish (torkad fisk)
lingon lingonberry -ies
lingonberry, -ies lingon
linjal ruler
liqueur likör
liquid vätska, flytande
liquor, spirits starkvaror, sprit
lista med anställda som uppbär lön, anställda, avlöningslista, gjorda löneutbet. payroll
liter  (OBS!) quart: 1.1 L (Br), 0.9 L (AE), 4 quarts= 1 gallon
liver lever
liver pastry leverpastej
liver patties leverbullar
livlig, uppfriskande brisk
livsfilosofi philosophy of life (livsåskådning), livsfilosofi = philosophy
livsföring way of life, life
livsglädje joy of living
livslängd life expectancy
livsmedel provisions, food stuff
livsmedelsbrist food shortage
livsmedelslagstiftning food legislation
livsmedelsranson food ration
livsmedelsteknik food technology
livsmedelstillsats food additive
ljud sound
ljuddämpare muffler (AE), silencer (Br)
ljum, ljummen tepid  luke-warm = ljummen
ljummen luke-warm
ljus lights
ljus, sken light
ljus, stearin candle
ljuskägla, ljusbild 'beam'    ('beam'  även bjälke, stötta och ett fartygs bredd/vidd)
ljuspenna som känner av skillnader i reflekterat ljus, denna kan användas för att läsa (läsa av) tryckta optiska tecken (skrivtecken) eller streckkoder men kan också användas för att rita direkt på en datorskärm lightpen
ljusstake candlestick
loaf limpa, även 'meatloaf' = köttfärslimpa
lock cap, lid
lodge (n/s, v) inkvartera, inhysa, bo,förvara, 
lodger hyresgäst
lodging logi, husrum, ~s= möblerat rum, hyresrum
loin fransyska, ländparti
lollipop godisklubba
long hours lång arbetstid, långa dagar
loppa flea
lossa (om last & lass, icke skruv & mutter) unload (about cargo and loads)
lossa (om skruv & mutter etc) unfasten, unscrew, loosen
lossa gods, avlossa, tömma, lossning discharge
lossa, lossna loosen
lossningsavgifter, avgifter för att ta iland godset/varorna inkl tullavg landing charges
lotsavgift, lotskostnaden, men även själva lotsningen pilotage
luftfilter air filter element, air filter
luftförorening air pollution
luftintag air intake
luftkonditionering air-conditioning
luftrenare air cleaner
lukewarm ljummen
lukt smell, odor (Br)=odour
lukta, lukt smell
lump (Eng) klimp
lunch lunch, luncheon
luta, lutande, lutning tilt, slant
lutfisk boiled ling (from stockfish)
lån med bestämd förfallodag term loan
låna (låna in) borrow
låna ut, utlåna (ibland mot ränta) lend
långa (fisken) ling
lås, låsa igen, låsa till, låsa för lock
lås, låsa, låsa igen lock   -OBS! låsa upp= unlock
låsa lock
låsa upp unlock
låsklackar i ett spel för att spänna band, tamp, tross eller kedja pawl
låst för endast stora bokstäver (versaler) CapsLock, capitals locked
läcka leak
läcker delicious
lägga lay - laid - laid (= lägga - lade - lagt)
lägga fram, ge sig iväg set out
lägga ihop, addera, tillägga add
lägga på fett, smeta på fett, smörja in apply grease, lubricate
lägga till, lägga på add, add to
lämna ett anbud, komma med ett bud make an offer
lämna företräde, vika åt sidan, ge vika (avkasta, inbringa) yield
lämna rabatt (bevilja rabatt, kredit etc.) allow a discount, grant a discount
längd length
längre fram, längre bort ahead
länk, länkarm link
Läsbar skiva om ca 680 MB, ca ½ tim video CD ROM disc
lätt easy
lätt (om vikt) light
lätt mål/rätt sandwich
lätt som en plätt piece of cake
lätt, lättvindigt, utan svårighet readily
lödder lather, suds
lök onion
lök, gul green onion
lön wage=korttidslön (under en månad) månadslön= salary
lön, korttidslön, veckolön, 2-veckorslön e.d. (salary= månadslön) wage
lönsam profitable
lös, loss loose
lösa solve
lösa (allmänt), dissolve= lösa upp, upplösa partiklar etc. solve
lösa in, amortera, betala amortering redeem, pay off a loan or a debt
löskokt soft
lösning solution
lösning och ev reglering av ersättning (även 'bosättning'=bebyggelse) settlement
lösningsmedel, blandning med solvent, solvent mixture
mace krydda gjord av skiktet mellan muskotnöten  och skalet
mackerel makrill
magasin, lagerlokal warehouse
mage, djurmage tripe
mager lean, thin, skinny
mager, tunn, smärt & att banta slim
magsaft gastric juice
magsår ulcer
majonäs mayonnaise
majs corn (AE), Maize (Br)
majsmjöl corn flour, maize meal
makrill mackerel
mald,malen ground
malt(n/s) malt
mandelmassa almond paste, marzipan
mandlar almonds
Manhattan a cocktail of whisky and sweet vermouth
mantelpiece spiselkrans
mapp, katalog folder
mapp, katalog folder
marinad marinade
marinade marinad, att marinera
marinera souse = lägga i marinad
mark, jord, jordanslutning, jordkabel etc ground
mark, jord, jordanslutning, jordkabel etc ground
markfrigång ground clearance
marknadsföra market
markör, ett blinkande streck på bildskärmen, där strecket blinkar placeras det du skriver eller infogar cursor
markör, ett blinkande streck på bildskärmen, där strecket blinkar placeras det du skriver eller infogar cursor
marrow märg ( benmärg )
marrowbone märgpipa
marsipan marchipane
martini a cocktail of gin + dry vermouth usually served with an olive or twist of lemon peel; 1 part London Dry Gin & 1 part Vermouth (Noilly Prat), stirred in ice with dash of orange bitter, pour w/o ice
maräng meringue
mashed mosat, -d
mashed potatoes potatismos
maska/ -or, trådslinga, ögla (i ett nät/en stickning), men även det mönster som ett nät bildar med sina nätmaskor etc., se vidare i topologi 'mesh topology' (nätverk) mesh
maska/ -or, trådslinga, ögla (i ett nät/en stickning), men även det mönster som ett nät bildar med sina nätmaskor etc., se vidare i topologi 'mesh topology' (nätverk) mesh
maskinell inläsning av data ADC - Automatic Data Capture
maskinell inläsning av data ADC - Automatic Data Capture
mat Food
mata, föda, tillföra feed
mata, mata in, föda upp med mat etc. feed
mata, mata in, föda upp med mat etc. feed
matberedare food processor
matches tändstickor
matförgiftning food poisoning
matlagning cooking, to cook
matrester left-overs, potluck; leavings (kan ha varit på tallrik?) ?
matsal, personalmatsal canteen
matsmältning digestion
matta carpet (även om heltäckande=carpeting)
matta, dörrmatta door mat
matta, i vardagsrum o.d. rug (trasmatta och mindre mattor), wall-to-wall carpet/carpeting (heltäckande), linoleum= korkmatta
matured lagrad om ost och vin
May I Får jag, Får jag lov att
mayonnaise majonäs
meal, -s mål,mjöl måltid, -er
meat kött
meat counter köttdisk, -en i en butik
med flyg/flygfrakt, med båt/sjöfrakt, med lastbil by air, by ship, by truck
meddelande message
meddelande message
meddelande message
medsols, medurs clockwise
mejram marjoram
Melba toast rostade smala, tunna brödbitar
mellanslagstangent spacebar key
mellanslagstangent spacebar key
mellanslagstangent på tangentbord e.d. spacebar
mellanvägg partition, partition wall (skärmvägg, skärm, skärma av, avskärma= screen); skärma av, avskärma, skydda  även 'shield'
mellow mogen, fyllig (om smak och konsistens)
melon melon
meny menu, få se~
meny, matsedel menu
menylist, raden av menyval vanligtvis näst högst upp (under namnlisten) för bl a "Arkiv", "Redigera", "Visa" etc. menu bar, Menu Bar
menylist, raden av menyval vanligtvis näst högst upp (under namnlisten) för bl a "Arkiv", "Redigera", "Visa" etc. menu bar, Menu Bar
meritförteckning, resumé curriculum vitae
messmör soft whey cheese spread
metod som tillåter minnesadressering utan att gå via CPU, DMA möjliggör överföring av hela datablock från en periferienhet (t ex en disk) till datorns arbetsminne via bussen utan inblandning av processorn vilket ger tidsvinster men ökar systemets komplexi DMA, Direct Memory Access
metod som tillåter minnesadressering utan att gå via CPU, DMA möjliggör överföring av hela datablock från en periferienhet (t ex en disk) till datorns arbetsminne via bussen utan inblandning av processorn vilket ger tidsvinster men ökar systemets komplexi DMA, Direct Memory Access
mikrovågsugn microwave oven
mil ( OBS! svensk mil…! Saknas i engelskan!!  -UNDVIKES!) approx/ cirka 6 miles (6 x 1.609= 9.7 km)
milk shake a drink with milk, ice cream and flavoring; shaken together
mince att hacka fint, köttfärs
mince meat bl av finhackade äpplen, russin, citron mm
minced finhackat/d
minced meat (Br) köttfärs
mindre less
mindre (i storlek) smaller
mindre (t ex mindre viktigt) less
mindre fängelse, häkte, arrest jail
minne -Se vidare primary memory och secondary memory (memory= storage), lagringsplats för data memory
minne -Se vidare primary memory och secondary memory (memory= storage), lagringsplats för data memory
minska, minskning (minska även 'lower') decrease
minskning, avkortning, sammandragning, kapning av curtail
mirror spegel
miscellaneous blandat, övrigt salig blandning, uddagrejer, smått och gott
misslyckas, fallera (mankera) / (go wrong) fail
misslyckas, fallera (mankera) / (go wrong) fail
mjukvara software
mjukvara software
mjöl flour, meal; ground grain product
moderkort, den viktigaste delen i en PC, är som en skiva på vilket finns processor/-er, minneskretsar, moduler, Cache-minne, ROMs, "lediga minnesplatser", grafikkort, SIMM mm motherboard, system board
moderkort, den viktigaste delen i en PC, är som en skiva på vilket finns processor/-er, minneskretsar, moduler, Cache-minne, ROMs, "lediga minnesplatser", grafikkort, SIMM mm system board, motherboard
moderkort, den viktigaste delen i en PC, är som en skiva på vilket finns processor/-er, minneskretsar, moduler, Cache-minne, ROMs, "lediga minnesplatser", grafikkort, SIMM mm motherboard, system board
moderkort, den viktigaste delen i en PC, är som en skiva på vilket finns processor/-er, minneskretsar, moduler, Cache-minne, ROMs, "lediga minnesplatser", grafikkort, SIMM mm system board, motherboard
mogen ripe
moist fuktig
mold mögel
momentnyckel torque wrench
moms, mervärdesskatt V.A.T., value added tax
money pengar (NB. pl in Sw), ett mynt= a coin, en sedel = a bill (AE) /note(Br)
monitor, bildskärm= screen monitor
monitor, bildskärm= screen monitor
montera mount
montera, sätta ihop mount, put together
montera, sätta ihop flera detaljer assemble (assembly line= löpande band, "monteringslinje")
monterad mounted, secured
Moonshine hembränt, hemgjord sprit ("hemkört")
moose älg
morgonsamling, morgonmöte, frukostmöte morning assembly, breakfast meeting
morkulla woodcock
morot carrot
motbud, motanbud counter offer
motgång, bakslag set-back
motivera, berättiga justify
motor engine, motor
motorglasögon, skyddsglasögon goggles
motorhuv hood (AE), bonnet (Br)
motorväg freeway (AE), motorway (Br)
motsatt, omvänd, bakåt (reverse the charges= låta mottagaren betala) reverse, opposite direction
motse await
motsols anti-clockwise
motstå withstand, resist (göra motstånd, motsätta sig)
motstå, motsätta sig, göra motstånd resist
motstånd resistor
motstånd (göra mostånd) resistance
mottaga, få, erhålla receive
mottagare, den som får/övertar ansvaret för försändelsen consignee
mottagare, telefonlur (official receiver= konkursförvaltare) receiver, official receiver
movement of bodies of troops logistics, the mathematics of transportation and supply
muffin(Eng) bulle
mug (Eng) mugg (Sw)
mull heat, sweeten and spice for drinking
mulled cider heated and spiced cider
mulled wine ung. sv. glögg
mumsig yummy
mungipa corner of (one's) mouth
munskänk cupbearer
munstycke (i förgasare eller färspruta etc) nozzle
muskot (nöt) nutmeg
mussla clam
mutter nut
mutton fårkött the flesh of sheep
muttra, tala tyst & otydligt mutter, muttering
mycket varm hot
måla paint
mållös, stum (av förundran) speechless
måltid, -er meal, -s
mått measurement
mått measurement
måttband tapemeasure
måttband tape measure, retracting tape
mängd, kvantitet quantity
märg marrow (=benmärg)
märgpipa marrowbone
märke, fabrikat, varumärke, varusort brand
märke, märka, stämpel mark
märkning marking
mäta, uppmäta measure
mäta, åtgärd, steg (mått & steg) measure
mätare gauge [geijdj]
mögel mold, mould (Br)
möjliggöra enable
mötande, närmande, ankommande oncoming, approaching, meeting  (ankommande= arrival /-s, avgående= departure /-s)
nackdel disadvantage
nackdel  (hake= catch) drawback
nackdel  (hake= catch) drawback
nae | nei | (Sc.), no nej
namnlist, oftast högst upp på skärmen title bar
namnlist, oftast högst upp på skärmen title bar
namnunderskrift signature
napkin, serviette, table-napkin servett, bordsservett att torka fingrar och läppar med,
napp,flasknapp nipple, teat
nappies blöjor
nappy ett mindre fat, ofta av glas, planbottnat, med sluttande kant
nav (ett hjuls centrum i vilket placeras en axel, ekerfäste etc.) hub, nave
nav, ett nav, ett centrum (hubcap= navkapsel på en bil) hub
nav, ett nav, ett centrum (hubcap= navkapsel på en bil) hub
navkapsel hubcap
NB.=nota bene lägg märke till, observera, ge akt på
nedtryckt, nedsänkt depressed
nest bo, rede
nest egg sparad slant
netto net
netto kontant (utan kassarabatt) net cash
nightcap sängfösare, nattmössa
nip nyp,-a nafs, -a droppe, tår
nippel, smörjnippel nipple, grease nipple (även bröstvårta & napp)
nipple nippel, flasknapp, bröstvårta
nitric acid salpetersyra
nivå level
nivå (at a certain level), 'vattenpass'= water level, level, men också "to be on the level with somebody" förstå varandra och komma överens ("Level with me!") level
nivå (at a certain level), 'vattenpass'= water level, level, men också "to be on the level with somebody" förstå varandra och komma överens ("Level with me!") level
njure kidney
noggrann careful
noon middagstid, klockan 12 på dagen
noon (v) att göra uppehåll för, eller äta, lunch
nota bill (Br), check (AE)
nota, räkning, faktura, men även ett lagförslag bill
note lägga märke till, notera,anteckna, kommentar, anteckning
note, a £1 note sedel (Br), en enpundssedel
nut, -s nöt, kärna, mutter  vard./slang= dumskalle
nutcracker nötknäppare
nuthouse dårhus, mentalsjukhus
nutmeg muskot, muskotnöt
nutrition näring
nutritious näringsrik
nuts tokig, knäpp be nuts about =(att) vara tokig i
nutshell nötskal
nutty med nötsmak, nötaktig, nöt- , knäpp
nyckel key
nyckel, facit, tangent key
nyckel, facit, tangent key
nyckel, fast nyckel, skruvnyckel wrench (AE), spanner (Br)
nykokt freshly boiled
nyligen recently
nypa pinch
nypon rose hip
när det passar dig/er/Er at your discretion
närma sig approach
närvara, bevista attend
nätt och jämnt barely / NB. spelling not to be confused with barley
nätverkstopologi, hur datorerna i ett nätverk är sammankopplade, "nätverksmönster". Vanliga "network topologies" är "the star, bus, and Token ring". network topology
nätverkstopologi, hur datorerna i ett nätverk är sammankopplade, "nätverksmönster". Vanliga "network topologies" är "the star, bus, and Token ring". network topology
nödvändig necessary
nötter nuts
oatmeal havremjöl
oenighet, spricka, delning split
offentlig plats public place
offentliggöra go public
offer erbjuda, erbjudande, offert
offert offer
offert, anbud offer
okunnig ignorant
olika, diverse various
olika, flera various
oljebyte oil change
oljefat drums
oljesticka oil dipstick#http://www.quakerstate.com/#
oljetråg sump
om två veckor, på morgonen in two weeks, in the morning
omdelbart immediately
omedelbar immediate
omelett omelet
omgående, med vändande post by return (of post/mail)
omkostnader, löpande allmänna kostnader overhead
område area
område, verkstadsområde, verksamhetsområde (fysiskt) premises, area
området, ägorna, fabriksområdet premises
omvandla convert
omväg, omläggning av väg tillfällig detour
omvärdera reassess, assess again
omvärdera, uppvärdera revalue
onion, green gul lök
ont om pengar/kapitalbrist short of money
optionsbevis share warrant
orange apelsin
ordentlig, noggrann thorough
ordentlig, skötsam, försiktig careful (plikttrogen= conscientious)
order beställa, beställning; (även ordning,tystnad)
orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet) SKU, Stock Keeping Unit
orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet) stock-keeping unit, Stock Keeping Unit, SKU
ordförande chairman, chair, chairperson
orre (skogshönsfågel) black grouse wood grouse
oräknelig innumerable
ost cheese
ost, lyckans~ lucky dog (expression)
ost, riven grated cheese
osthyvel cheese slicer
ostrich struts
osynlig invisible
ounce  
outing utflykt
ovannämnda above-mentioned
oven ugn
overdo överdriva
overdue förfallen till betalning, krediten överskriden
oyster ostron
oz, ounce 437 ½ grains /28.4 grammes
oz, ounce (fluid) fl. oz. =ca 2.9 cl
oåterkallelig remburs irrevocable letter of credit
pack (v), pack up packa ner, packa in, packa ihop
packa, paketera, emballera (wrap up= slå in, linda in, emballera) pack
package paket, packe, förpackning att förpacka
packaging inpackning, förpackning förpackningshantering
packning gasket
paket parcel
paket parcel
paket (mindre) package
paket,  ett mindre paket, utrustningspaket package
paketpost, som paket Parcel Post
palsternacka parsnip
pancake pannkaka
pannkaka pancake
pant, pantvärde, (om flaskor, burkar o.d.) deposit, redemption value
pantflaska, pantglas, returglas redemption bottle
pantry servrum,-utrymme
papp, pappkartong, men även cigarettlimpa carton
papperskorg wastebasket
papperskorg, skräpkorg wastebasket, wastepaper basket, waste bin
papperskorg, skräpkorg wastebasket, wastepaper basket, waste bin
papplåda, kartong cardboard box
paprika paprika, also sweet pepper
para ihop. para samman, match, tävling match
para ihop. para samman, match, tävling match
paranöt Brazil nut
parentestecken brackets
parr unglax, stirr
parsley persilja
parsnip palsternacka
partridge rapphöna (fälthönsfågel)
pass (Eng, v) räcka, skicka
passa (i allmän bemärkelse), även en kostym (a tweed suit) suit
passa till go with, passa bra ihop med = go well with
passa, inpassning, passa in (hand i handske, gängor etc.) fit
passa, passa ihop med match
passa, passa in, anpassa (oftast fysiskt, mekaniskt etc) -That suits me just fine! (=Det passar mig alldeles utmärkt!), -I'm not suited for this. (=Jag passar inte för detta.) OBS! -Are you fit for it? (=Är du i bra form/skick för det?) fit
passa, passa in, anpassa (oftast fysiskt, mekaniskt etc) -That suits me just fine! (=Det passar mig alldeles utmärkt!), -I'm not suited for this. (=Jag passar inte för detta.) OBS! -Are you fit for it? (=Är du i bra form/skick för det?) fit
passande, smidigt convenient
passera pass
paste a mixture of flour and water, dough when prepared with shortening; as for pie crust and other pastry
pastejform patty pan
pastry bakverk (finare), tårtor, pastejer etc.
pastry cook konditor, sockerbagare
patty plätt
patty pan a small pan for baking patties, pastejform
pay betala, betalning, lön
PC, persondator, dator PC, personal computer
PC, persondator, dator PC, personal computer
pea ärta
pecan pie pecanpaj, pecan är en nöt
pedal pedal
pee kissa
peelings skal
peevish kinkig, retlig
pengar money (NB. pl in Sw); ett mynt= a coin; en sedel = a bill (AE) /note(Br)
peppar pepper
pepparkaka gingerbread cookie
pepparrot horseradish
pepper peppar, paprika
percolator, coffee... kaffebryggare
perishables färskvaror
persika peach
persilja parsley
personal personnel
personal staff
personalavdelning personnel department
personalchef personnel manager
personlig personal
personligt telefonsamtal som man beställer genom växeltelefonist e.d. person-to-person call
pheasant fasan ( fälthönsfågel )
philosophy livsfilosofi
pickled herring inlagd sill
pickling brine lag (vätska) för inläggning av sill, grönsak etc.
picknick utflykt med matsäck  (i "det fria", i naturen)
pie paj
pike gädda
pil  (OBS! 'pilkastningspil'= 'dart') arrow
pil  (OBS! 'pilkastningspil'= 'dart') arrow
pilot (flygplanspilot), lots (tekn en styr- eller guidefunktion) pilot
pilsner Pilsner beer, lager
pimento kryddpeppar
pinch nypa ... a pinch of pepper (både substantiv & verb) 
pineapple ananas även pine-apple
pink skär, rosa (färgen), även unglax
pinne, tapp, sprint pin
pinole mjölsort, mjöltyp, ett mjöl
pint 4.7 dl U.S. (AE),  5.7 dl U.K. (Br)
pint 0.47 L (AE) / 0.57 L (Br)
pinto beans Phaseolus vulgarus
pip, en pip på ett kärl spout
pip, ett pip, ett ljud peep, cheep, squeak
pip, -s (English) kärna, -or (i frukt som äpple, päron  och citrus, även i druva kan användas pip)
pitcher tillbringare
pizza parlor pizzaställe
plain enkel, slät, okonstlad,osmyckad,
plate tallrik, assiett, fat, platta
plate-rack diskställ
plate-rail tallriksställ, tallrikshylla på/ längs vägg
plattform här innebär olika datorsystem, typ av dator: PC, Mac, workstation etc. platform
plenty riklig
plommon plum
plommon prune (katrinplom)
plum pudding russinpudding
plump (Eng) knubbig, trind, fyllig, stinn
plåster bandaid, plaster
plåt, bleckplåt tin, tinplate
plåt, plåtbit, en liten plåt (samt tallrik) plate
plåt, plåtmaterial sheet metal
plåt, tunnplåt sheet-metal
plåtskada body damage
plåtskjul tin shed
plåtslagare sheet-metal worker
plåttak tin roof
plätt small pancake, patty
plöja plow (Am), plough (Br)
poached(om ägg) pochera, förlora
polera polish
pommes frites french fries (AE) / chips (Br)
pork fläsk
pork-chops fläskkotletter
porridge gröt
porslin china, porcelain
porter typ av öl, men även bärare
porterhouse steak  utskuren biff inkl ben
portion portion, serving
porto postage
porträtt, stående format portrait
post, posta (mail används mer omfattande i AmE jfr med BrE, mail-post) mail
postnummer zip code, postcode, postal code
pot, pan kastrull
potatis, -ar potato, -es
potatis, råstekt hash-browns
potatischips crisps (Br)
potatismjöl potato flour
potatismos mashed potatoes
potato potatis
potato flour potatismjöl
potato peeler potatisskalare
potluck whatever food happens to be on/at hand
poultry fågel, fjäderfä
pound= lb/lbs 0.45 kg, 16 ounces
pound=£ ca 10 sv kronor
poäng, punkt, ställe, plats point
poängresultat, resultatställning score
praktisk, behändig (smidig, lämplig, användbar) handy, convenient, useful
pratsam talkative
prawn räka, stor ~ (jätte~ ),
preliminär tentative
prenumeration subscription
prenumerera subscribe
preparation tillagning, förberedelse
presenning, vattentätt skyddande överdrag av vaxad duk, galon, plast, gummi etc. tarpaulin, protective covering of waterproof canvas etc.
preservative konserveringsmedel
preserve konservera
press tryck-a ,pressa
pris för varor efter lossning på fartygskaj men exklusive transport från hamnen price ex quay
pris, cirkapris price, retail price, MSRP (=manufacturer's suggested retail price)
prishöjning price increase
prislapp price tag
prisnedsättning, prisjustering (nedåt) mark-down, reduction
procent per cent
procent (%) per cent, out of each hundred, for each hundred
processen, arbetet, att kopiera och lagra på eller i en särskild apparat för att bevara och skydda innehållet (datan) backup
processor, en liten kvadratcentimeter stor tingest som består av miljoner  transistorer. En processor utför beräkningar, tolkar och utför prgrm-instruktioner, styr alla processer & fungerar som hjärna i datorn. En av delarna i CPU är ALU. Se ALU! CPU, Central Processing Unit
produce jordbruksprodukter,avkastning, skörd eller att producera, framställa,ta fram 
prognos, prognosticera forecast, projection
programvara skrivet i/med kodspråket JAVA, därmed kan vissa presentationer etc. köras från användardatorn istället för att skötas av servern, och detta kräver att användardatorns webbläsare är anpassad till/för Java applet
propp,säkring fuse
proppa i sig stuff
proppfull stuffed, cram-full
provanställning, övervakning, övervakningstid probation
proviant provision
provsmakning sampling
prune katrinplommon
ptarmigan ripa, norrländsk matfågel 
Public Key Infrastructure, något som bygger på/baseras på assymetrisk kryptoteknik PKI
Public Key Infrastructure, något som bygger på/baseras på assymetrisk kryptoteknik PKI
pudding originally a kind of sausage stuffed with minced meat etc. ( still so in Scotl.)  
pudding-pie a name for various forms of pastry, especially; a dough pudding containing meat, baked in a dish
puddle pöl, vattenpöl etc.
pull dra
pumpkin pie paj av pumpa
punch (n/s) punschblandning, sprit,eller vin, varmt sockervatten,citron
punch-bowl punschbål, punschskål
punkt period (US), full stop, point, dot
punkt point, a place in life, a place in the world
punkt, prick (punkt i interpunktion, rättskrivning= stop, final stop) dot
punktering puncture (Br), flat (AE)
purè purèe
purjolök leek
pyttipanna hash
på en särskild/specifik nivå at a certain level
på grund av väderleksförhållanden due to weather conditions
på måfå, slumpvis random
på svenska numera också ofta 'sajt' direkt från engelskan, en plats på Internet, oftast menar man (i engelskan) en URL-adress med flera avdelningar, sektioner, nivåer, till skillnad från en "enkelsidig" (privat) hemsida, definitionen är icke helt klar site
på vilken plats som helst at any location
påfart, tillfartsväg, tillfartsled (vid motorväg) entrance ramp
påminna remind
påse, säck (mindre) bag
påtår refill
päda dilute
pärm, lösbladspärm binder
pöl, vattenpöl etc. puddle
pölsa hash of lungs, pork, onion, barley grain, broth, liver,  marjoram, salt & ground pepper
quail vaktel (fågel)
quart /Qt/qt quart = 2 pints, 1.14 L (Br) 0.9464 L (AE)
rabarber Rhubarb
rabbit kanin
racerbana race track
racerbil race car, race-car
racerförare race-car driver
rack hylla, stringhylla etc
rad, både i ett dokument och i en teater eller stolsrad, row of houses', 'row' kan också betyda 'ro' (=verbet "att ro" om en båt, 'a row-boat') i BrE ofta anv om att bråka, stimma, ställa till bråk eller oväsen etc ('make a row') samt om att protestera row
radera, sudda, ta bort erase
radera, sudda, ta bort erase
rak straight
ram frame
ram, tavelram, ruta-bildruta, rama in -OBS! Men också i betydelsen "utsatt för en komplott"= framed (lurad, utsatt för en komplott, utsatt för konspiration etc. -"He was framed from the very beginning!") frame
ram, tavelram, ruta-bildruta, rama in -OBS! Men också i betydelsen "utsatt för en komplott"= framed (lurad, utsatt för en komplott, utsatt för konspiration etc. -"He was framed from the very beginning!") frame
ramlager main bearing
ramminne, arbetsminne, ett minne som processorn kan både läsa av och skriva till. Se även primärminne!  (primary storage) RAM [ræm], random access memory
range köksspis, kokspis
ranson, -era ration
rap, rapa, rapning burp, belch (expel stomach gas orally)
rape (wine term= refuse of grapes) after the grapejuice has been extracted, rape is leftovers from this process
rare svagt stekt,halvrå
raspberries hallon
rassla, skramla, skallra rattle, rattling noise
ration ranson, -era
ratt steering wheel, wheel
rattstång steering shaft (AE), steering column
raw rå, obehandlad, obearbetad,okokt
raw material (-s) råmaterial, råvara, omogen, oerfaren
rea, realisation, utförsäljning sale
read-only memory, en minnesfunktion som bara kan läsa (ej tillföra nytt, skriva, skriva in, skriva över eller spara etc) ROM
realisation, rea, utförsäljning sale
realtillgångar assets
receipt kvitto
recept (medicin) prescription, something prescribed
recept (något man kokar ihop, mat) recipe
recept, apotek prescription
recept, matl recipe
recycling återvinning (av flaskor, burkar etc.)
redemption pant, återvinningsvärde
redigera, editera edit
redning thickening
reducera reduce
refill påtår, återfyllning
refried färdiglagade, bara att värma upp
refrigerator kylskåp
regel rule
regel, bestämmelse rule, regulation
regelbunden, -t regular
regelbundet, återkommande händelse (som upprepas) regularly
regeringsbyggnad i huvudstad (även delst), kupolformat tak capitol
reling, räcke, barriär railing
reling, skyddsräcke, skyddsvall, skyddsvärn bulwark
relish grönsakskompott= aromatisk aptitretare, sth savory, added to a meal
rem, spännrem strap
remburs Letter of Credit, L/C
remburs, betalningsåtagande från köparbank att bet säljarbank på vissa villkor L/C; letter of credit, documentary credit
remskiva pulley, belt pulley
rengöringsmedel cleaning liquid
renoverad/-t renovated, 'reconditioned' =genomgången, viss översyn, vissa delar bytta etc.  (om tavlor, möbler & hus= restored)
rensa rent, rensa bort, klar (clear the deck= rensa/töm/lämna däcksytan) clear
rent och fint shipshape
rep rope
repa scratch
reparera, laga repair
repetera rehearse, repeat= upprepa
resa, färdas, åka go
reservdel spare part
reservdel spare part
reservera, boka book, reserve
reservera, boka book, make a reservation
rest room, toilet toalett, toa, WC (pronounced |ve:se:|)
revben ribs
revbensspjäll spare ribs
revbensstek ribsteak, entrecote (Fr)
reversera, kasta om, vända på ordningen, "vända upp & ner på" invert
reversera, kasta om, vända på ordningen, "vända upp & ner på" invert
revidera revise
revisor auditor
ribs revben
rice ris (matris)
rich rik, rik på, kraftig, fyllig om smak och arom
rigid stel
riklig plenty
rind skal, svål, kant, skalk, bark, yta
ringa upp, ringa (dialling up= att via, eller med hjälp av, ett modem koppla samman en dator med en annan som är avlägset placerad) dial
ringa upp, ringa (dialling up= att via, eller med hjälp av, ett modem koppla samman en dator med en annan som är avlägset placerad) dial
ringnyckel  
ringnyckel ring key
ringnyckel, fast nyckel box-end wrench#http://www.ehow.com/#
rinna, ha hand om, ha ansvar för, sköta om run
rinna, rinnande vatten run, running water
ripa ptarmigan, a kind of grouse with feathered feet, Sw. "dalripa" is more brownish, less white; (Se fjällripa,dalripa)
ripe mogen
ris rice
rissole a small fried ball, roll, or cake of minced meat or fish mixed with bread crumbs, egg etc
rita, teckna och kan även betyda ibland att dra (-You've got to draw the line somewhere, haven't you?), oftast är dra, draga= pull, dra om släpvagn o.d.= haul draw
rita, teckna och kan även betyda ibland att dra (-You've got to draw the line somewhere, haven't you?), oftast är dra, draga= pull, dra om släpvagn o.d.= haul draw
ritning drawing
rivjärn grater
roast ugnssteka
roll småfranskt bröd,fralla även rulltårta
ROM is generally a solid state storage chip that is programmed when manufactured - minne som endast är läsbart, det är en "låst" information på exempelvis en skiva såsom en programvara eller annan data för installation etc. som inte användaren kan ändra read-only memory, ROM
ROM is generally a solid state storage chip that is programmed when manufactured - minne som endast är läsbart, det är en "låst" information på exempelvis en skiva såsom en programvara eller annan data för installation etc. som inte användaren kan ändra read-only memory, ROM
rondell (vägrondell) roundabout
rondell, sliprondell, slipmaskin grinder, grinding machine
rosta bröd toast
rosta, halstra broil
rostbiff roast beef
rostig rusty
rot (Eng) ruttna
rot (Sw) root
rotera rotate
rotisserie roterande grill i ugn e.d.
roulade rul(l)ad
round (n/s) rond, runda, omgång
roux bas , grund,stomme för en sås bestående av smält fett(smör) och mjöl blandat
rova turnip
rowanberry rönnbär
ruin  (Eng) fördärva, förstöra; men även  ruin
rulad / rullad roulade
rulla (rulla med hjälp av rullningslist i ett fönster e.d.), för att visa data som finns på annan plats än där markören finns etc. scroll
rulla (rulla med hjälp av rullningslist i ett fönster e.d.), för att visa data som finns på annan plats än där markören finns etc. scroll
rulla igång en bil, dra igång, skjuta igång jumpstart, jumpstart a car
rulla, rulle roll
rullningslist, möjliggör visning av data som finns högre upp, längre ned, till höger eller till vänster om markörens aktuella position scrollbar
rullningslist, möjliggör visning av data som finns högre upp, längre ned, till höger eller till vänster om markörens aktuella position scrollbar
rum room
rump bakdel, bak, rumpa 
rumsren house-trained
run flyta, rinna, springa, löpa, sköta, driva,köra, förlopp mm mm; in the long run = i långa loppet
runda av siffror till närmast högre hela belopp round up, round up the figures
rusk skorpa, en slags skorpa
russet mjukt rödbrun, ett slags äpple med hårt skal på
russinpudding plum pudding
ruta, kvadrat, torg, fyrkant square
rutten rotten
rye råg bread, grain etc.
rygg, ryggrad back, backbone
rymd, utrymme, rum, plats, men också 'ett mellanslag' (spacious= rymlig /-t) space
rymd, utrymme, rum, plats, men också 'ett mellanslag' (spacious= rymlig /-t) space
rymlig/-t, gott om utrymme ample room
ryttare, passagerare, förare rider (with vehicles etc.)
råd (flera) samt att ge/lämna råd (a piece of adv.= ett råd) advice
råda, ge råd advise
rådjur deer
råg rye
räcka, skicka pass
räcka=sträcka sig reach, reach out, reach for something
rädda, undsätta (Search & Rescue Team= Räddningspatrull, Eftersökpatrull, Undsättningsenhet) rescue
rädda, undsätta (Search & Rescue Team= Räddningspatrull, Eftersökpatrull, Undsättningsenhet) rescue
rädisa radish
räka shrimp (Crangon vulgaris)
räkemaskin, kalkylator adding machine, calculator
räkfiskare, räktrålare shrimper
räls, ledstång, räcke, reling  (ship on rail= skickas per järnväg!) rail
ränta interest
räta upp ur/från sladd steer out (steering out) of a skid
rättmätig ägare, rätt ägare, juridiskt riktig ägare rightful owner
rättmätig, riktig, "legalt" (juridiskt) riktig rightful
rättslig, laglig, -t, legal legal
röding char, charr
rökgång flue (smoke passage in the chimney)
rönnbär rowanberry, -ies
rör pipe
röra stir
röra vid, beröra, röra (OBS! icke att sammanblandas eller förväxlas med 'move' =röra, röra på sig, flytta, flytta undan etc. som speglar rörelse mer än beröring! -Move it! Move your rear! …move around) touch
röra vid, beröra, röra (OBS! icke att sammanblandas eller förväxlas med 'move' =röra, röra på sig, flytta, flytta undan etc. som speglar rörelse mer än beröring! -Move it! Move your rear! …move around) touch
röra, oordning mess
röra, röra ihop (om blandningar etc) stir
rött ljus, stoppljus, trafikljus stoplight, red light (red light district= "ett socialt sett sämre" område)
saffran saffron
sage salvia
sakna, brist lack
sakta ned, sakta in slow down, fall back
sakta ned, slå av, minska gaspådraget decelerate
saldo balance
sallad (svenska) salad; salladsblad, grönsallad= lettuce
salladsblad, grönsallad lettuce ['letus]
salmon lax
salpeter saltpetre, nitre
salpetersyra nitric acid
saltlag brine
saltlag pickling brine
salu, till salu sale, for sale
salvia sage
samarbeta cooperate
sammansätta, foga samman, sätta ihop, montera ihop assemble
sampling provsmakning
samtycka, vara överens, hålla med om agree
sandwich smörgås, samt lätt/liten måltid
sanning truth
sannolik, trolig probable
sant, sann true
sauce sås  (grillsås)
saucer fat, tefat, tallrik
saucer, small ~ kaffefat, litet fat
savo(u)r smak, arom, smaka och dofta på, njuta av
savo(u)ry välsmakande, väldoftande, angenäm
sax (av ett par skänklar) scissors, pair of scissors
scald skålla
scales våg
scallops mussla, kammussla
scone litet tebröd
scorching stekhet, -t
scrub skura golv
scullery diskrum
se efter, sköta om, passa, vårda look after
se http (HTTP) fast med tillägget av ökad säkerhet (security) genom kryptoteknik/kryptering HTTPS
se http (HTTP) fast med tillägget av ökad säkerhet (security) genom kryptoteknik/kryptering HTTPS
seafood fisk & skaldjur, allt som går att äta från hav eller sjö
seal försluta, försegla, tätsluta, plombera; seal also= Swedish säl
seashell snäckskal
seasoning smaksättning
'Secure Socket Layer' är en krypterad förbindelse via Internet SSL
'Secure Socket Layer' är en krypterad förbindelse via Internet SSL
sed custom
sed custom
sed, sedvänja, sedvänjor custom, customs (traditions)
sedan (biltyp, bilmodell) saloon
sedel bill (AE), note (Br)
sedel bill (US), note, bank note (Br)
seedless kärnfria
sej (fisk) coalfish, saithe
selleri celery
semla, fetisdagsbulle cream-filled bun with almond paste inside
sen, -t, -a (förra) late
senap mustard
senarelägga, försena delay
senarelägga, uppskjuta postpone
sent, -t, framliden= avliden/död late
serie, serier series
serve, wait on servera
servera serve, wait on
serveringslucka service hatch
servett napkin
service hatch serveringslucka till matsal
service tree Sorbus domestica producing a small acid fruit
serving servering,betjäning
sewage avloppsvatten
sewer avlopp, kloak
shallow grund, flat, ytlig
shandy blandning av öl och saft
shank lägg
sharpen, whet skärpa, vässa, bryna; sharpening cutlery
shelf hylla
shelf-life lagringstid
shell skal
Shepherd's Pie paj (kött & pmos)
shipshape snyggt och fint, putsat och rent
shop butik (esp in Br), verkstad (esp in the US)
shop assistant (AE) butiksbiträde, affärsbiträde
short kort short of= ha ont om, sakna
short bread mördegskaka, mördegsbröd
shortage brist (om kvantitet och summa)
shortcake mördegskaka i olika skikt/lager med fyllning av t ex jordgubbar eller annan frukt
short-change felaktig växling, för lite växelpengar, att lämna tillbaka felaktig summa
shortening matlagningsfett
shot snaps
shoulder bogstycke ( vid matl och chark )
shredded strimlad
shrimp  räka
shrimper räkfiskare, räktrålare
sidfot, det som kan finnas längst ned på varje sida i ett dokument, skrivs in en gång och "följer med" dokumentet oavsett sidantal (Funktionen återfinns i flera program under menyradens Visa, Infoga eller Redigera) footer
sidfot, det som kan finnas längst ned på varje sida i ett dokument, skrivs in en gång och "följer med" dokumentet oavsett sidantal (Funktionen återfinns i flera program under menyradens Visa, Infoga eller Redigera) footer
sidhuvud, det som kan finnas längst upp på varje sida i ett dokument, skrivs in en gång och "följer med" dokumentet oavsett sidantal (Funktionen återfinns i flera program under menyradens Visa, Infoga eller Redigera) header
sidhuvud, det som kan finnas längst upp på varje sida i ett dokument, skrivs in en gång och "följer med" dokumentet oavsett sidantal (Funktionen återfinns i flera program under menyradens Visa, Infoga eller Redigera) header
siffra figure
siffra, figur, men också verbet att räkna ut, "lura ut något" = Figure something out. I can't make anything out of this. Can you figure it out? figure
siffra, figur, men också verbet att räkna ut, "lura ut något" = Figure something out. I can't make anything out of this. Can you figure it out? figure
signera en växel, acceptera en växel, lova att betala accept a bill, to sign a bill of exchange
sik(fisk) whitefish similar to trout, larger scales and smaller mouth
sikt visibility
sila, filtrera strain, filter
silikon (fogmassa, tätningsmassa) /OBS! tänk på uttalet! silicone [sili'köu:n]
silikon (fogmassa, tätningsmassa) /OBS! tänk på uttalet! silicone [sili'köu:n]
sill herring
sill, småsill whitebait
silverware, cutlery bestick, matbestick
single in-line memory module, ett  litet kretskort som innehåller s.k. minneschips SIMM
single in-line memory module, ett  litet kretskort som innehåller s.k. minneschips SIMM
sink diskbänk, vask
sirap syrup
sirloin utskuren biff,  överdel av ländstycke med kött både över & under benet
sizzle fräsa (matlagning)
sjuda simmer
sjukhus hospital
sjukhus hospital
självständig independent
sjöfrakt, sjötransport (sea= hav) sea transport
sjörätt, lagar och regler som hänför sig till fartyg, hamnar och sjötrafik etc. maritime law, -s
sjötunga sole
skada, åsamka skada damage
skaffa, anskaffa, ordna obtain
skafferi larder
skal (hårda) shell
skal (mjuka) peelings
skaldjur shellfish
skarpsill sprat
skatt tax
skattefri tax-free
sked spoon
sked, kaffe coffespoon
skede, stadium, ett stadium, scen stage
skeppa, frakta, skepp ship
skeppningsmeddelande, last- & fraktmeddelande shipping note
skewer grillspett, steknål
skicka, sända send
skicka, sända send
skiftnyckel, justerbar skruvnyckel adjustable wrench/spanner, Crescent ~
skikt layer
skillet liten kastrull
skin skal (potatis, onion etc)
skinka buttock (the part)
skinka ham
skiss, utkast, skissa (draft, draft beer= fatöl, öl i tappkran) draft
skiss, utkast, skissa (draft, draft beer= fatöl, öl i tappkran) draft
skissa, skissera, göra ett utkast till en plan etc. rough out, to make a draft
skiva disc
skiva av t ex mat & bröd, sliced cucumber, sliced ham, a slice of cheese etc. OBS! disk= hårddisk, disc= lös skiva som CD ROM-skiva, DVD-skiva & music disc, men en "gammal hederlig" grammofonskiva= record (or a licorice pizza) slice
skiva av t ex mat & bröd, sliced cucumber, sliced ham, a slice of cheese etc. OBS! disk= hårddisk, disc= lös skiva som CD ROM-skiva, DVD-skiva & music disc, men en "gammal hederlig" grammofonskiva= record (or a licorice pizza) slice
skiva, CD Rom-skiva etc. disc
skiva, CD Rom-skiva etc. disc
skivbroms disc brake
skjuta framåt, skjuta framför sig push
skjuta framåt, skjuta framför sig push
skjuta på, skjuta fram, skjuta in push
skjuta upp, uppskjuta postpone
skjuta åt sidan, skjuta under/undan slide
skjutdörr sliding-door
skjutmått slide calliper, vernier calliper
skorpa, kant crust
skriftligt (på papper) in writing, put it in writing
skriva maskin, skriva på skrivmaskin type
skriva under, signera, skylt, tecken, att ge ett tecken sign
skriva, ibland lika med att "spara/lagra info", "write me a letter"= "write a letter to me" write
skriva, ibland lika med att "spara/lagra info", "write me a letter"= "write a letter to me" write
skriva, trycka (boktryck, tidningstryck etc) print
skriva, trycka (boktryck, tidningstryck etc) print
skrivare, boktryckare printer
skrivare, boktryckare printer
skrivbord desk
skrivbordsskiva, även skrivbordsmodell av PC desktop
skriven formulering, skrivning, skriftligt, på papper writing, in writing
skrivskyddet på en diskett, som en liten skjutbar knapp vid nedre/vänstra hörnet vanligtvis vilken kan föras fram eller tillbaka med avsikt att förhindra vidare/ytterligare sparande/skrivande (tillfälligtvis) write-protect tab
skrivskyddet på en diskett, som en liten skjutbar knapp vid nedre/vänstra hörnet vanligtvis vilken kan föras fram eller tillbaka med avsikt att förhindra vidare/ytterligare sparande/skrivande (tillfälligtvis) write-protect tab
skruv screw, bolt
skruva fast/åt tighten, screw, fasten
skruva loss/ lossa loosen, unscrew, unfasten
skruvmejsel screwdriver
skruvstäd vice
skrå, gille guild
skuld debt
skum, lödder foam
skum, tvivelaktig shady
skura scour, scrub (om golv)
skurtrasa washrag, washcloth
skyddande skärm, avskärma kabel screen (shield), screened cable,  shielded cable,  'screen' också en skärm, både bildskärm & skärmvägg (ibland mellanvägg)
skyldig att blända av då ett mötande fordon är inom 305 meter, samt då du är 60 m bakom required by law to depress your headlights when within 1,000 feet of an oncoming vehicle (lag i flera stater i USA)
skynda, påskynda hurry (speed up)
skål, bunke bowl
skålla scald
skållhet, -t scorching
skåpbil  (biltyp, bilmodell) station-wagon (AE), estate (Br)
skåpbil, mindre buss e.d. van
skämd, -t spoiled, rotten
skära, hugga, klippa cut
skärbräda cutting-board, chopping-board
skärm, stänkskärm fender (AE), wing (Br)
skärpa, slipa sharpen
sköld, avskärma  shield, shielded cable (shield of protective armor),  screened cable (avskärmad kabel)
skölja (biltvätt, potatis etc) rinse
skölja ur, spola rent, om vattenledning & toalett flush
sköta om, vårda, ta hand om take care of
sköta, ha hand om, ansvara för, leda run ('run' även rinna om vätskor/vatten samt köra om datorprogram)
sladd, -a och en träkloss, kil som bromssko e.d. samt specialpall, trätrall skid
sladd, sladda skid
sladda, sladdning, sladdande skidding
slag, kolvslag, takt, stryka på (Hon strök honom på huvudet.= She stroke his head.), även 'slaganfall' (hjärnblödning) stroke
slakt, -a slaughter
slang hose, line
slate skiffer
slaughter slakt, -a
slev ladle
slice skiva, att skiva samt en skiva
slipa grind, sand (whet= bryna)
slipa, finslipa (med slippapper eller sandpapper) sand (using a sander), as for paintwork etc
slipa, skärpa, vässa sharpen
slipmaskin, sliprondell grinder, grinding machine
slipsten grindstone
slira skid (om bil), spin about wheel (om hjul)
slira på kopplingen slip the clutch
slirig, halkig, -t slippery (...when wet)
slita in, gå in (om nytt mtrl) wear, use
slita, slita ut, nöta på wear, wear & tear
slut på pengar, utan pengar out of money
sluta för dagen, "ta kväller" call it a day, -"Let's call it a day".
sluta, avsluta, göra färdigt, slutspurt finish
sluta, göra avbrott, upphöra (tillfälligtvis eller permanent), "lägga av med att" quit, stop
sluta, upphöra med, lägga av med quit, stop
slutgiltig final
slutkörd fysiskt eller psykiskt weary
slå ifrån strömmen switch off / turn off the power
slå in, linda in, emballera med papper e.d. wrap up
slånbär sloe
släp, släpvagn trailer
släpkärra trailer
släppa av, mindre avlastning drop off
släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm drop by parachute
släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm parachute drop
släppa, tappa drop
släpvagnsdrag, dragkrok trailer hitch
slät, jämn smooth
slöseri, avfall, slösa, slösa bort, ödsla waste
smack (Eng) en mindre fiskebåt, en fiskebåt med sump
smack, -a smack, smacking
smak, arom flavour
smak, smaka taste
smaksätta flavor
smaksättning seasoning
smakämne condiment
smell lukt
smittsam contagious
smoking(kläder) dinner jacket, tux or tuxedo (AE)
smultron wild strawberries
smuts dirt, filth
smuts dirt
små kartonger/mindre kartonger/limpor med tvål eller cigaretter cartons of soap or cigarettes
smårätter, smått & gott hors-d'oeuvre
småsill whitebait
smör butter
smörja, fetta in grease, lubricate
smörjfett grease
smörjkanna oilcan
smörjmedel lubricant
smörjnippel,  nippel nipple, grease nipple (även bröstvårta & napp)
smörjolja lubricating oil
snabb fast, rapid
snabbt rapidly
snabbt rapidly, fast
snacks tilltugg,lättare typ av mellanmål
snapper fisksort
snaps a shot
snask, godis, sötsaker candy (AE),  sweets (Br)
snedstreck (högerlutande) till skillnad från 'backslash' ( \ ) slash /
snedstreck (högerlutande) till skillnad från 'backslash' ( \ ) slash /
snowcone hypertunt skivad is/skivade isflingor/snöaktig massa fylld i pappersstrut med fruktsirap på
snöplog snowplow, snow plow
snöre string
soak indränka, blötlägga, dränka
soaked indränkt, genomblöt
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ett internationellt samarbete mellan finansiella institutioner för utbyte av finansiella transaktioner SWIFT
sockerkaka sponge cake
soda fountain läsk-/drycksmaskin
soda(drink) soda water with fruit syrup or ice cream added
soft drink alkoholfri dryck
solonoid starter switch
som en upp-och-nedvänd traditionell mus, muskulan är placerad uppå istället för under, en "alternativmus" där kulan är större och sitter på ovansidan och rullas med användarens fingrar eller hand trackerball
sopor,skräp garbage (AE), waste (Br)
soppkött gravy beef
sound,healthy, robust sund, hälsosam
source ursprung, källa (info)
souse lägga i marinad, att marinera
spad, vätska liquid, köttspad = broth, gravy
spara som save as
spara, rädda, men också prepositionen 'utom' (förutom) save
spatula, turner stekspade
speditionskontorist shipping clerk
speditör freight forwarder, forwarder
speditör, skeppsklarerare shipping agent
spenat spinach
spice, -s krydda, -or
spicery kryddor, utrymme där kryddor förvaras
spick & span snyggt & rent & fräscht
spick-and-span prydlig,välstädad
spinach spenat
spindel spindle shaft, stem, axle
spindel, dorn mandrel, drift
spiralfjäder coil spring ('spole' & 'spola' om tråd & kabel = coil)
spis stove, cooker
spiselkrans mantelpiece, chimney piece
spisfläkt stove/cooker ventilation
spiskåpa hood
spjällåda, häck, packlår (emballage för maskin, motor, motorcykel, möbel e.d.) crate
splash plaska, stänka, skvätta
splatter stänka, stänka ned
spoiled, bad, rotten skämd, -t, dålig, gammal 
spola, skölja ned, spolning som i en toalett e.d. -OBS! Ej att förväxlas med 'flash' som är blixtljus som t ex kamerablixt e.d., blixtra samt något därmed förenligt
 såsom 'flashy'
flush
spole, rulle, vevspole etc.  även att spola in, "veva in", hämta hem fisk e.d. reel
spole, spola (om tråd och kabel) coil
sponge tvättsvamp, tvätta med svamp, suga upp med hjälp av svamp
sponge cake sockerkaka
spoon (n/s) sked, se 'sked' en speciell golfklubba med trähuvud och kortare skaft
spoon (v) ösa, lyfta med sked, ligga tätt sammanslingrade; segla för akterlig vind (scud, spoondrift, spindrift)
sportbil sports car
sprat skarpsill, vassbuk, liten och klen
spread (n/s) bredbart pålägg som mjukost,pastej etc
spread (v) breda på/ut, breda, sprida (ut), lägga på
spricka, att crack, burst, break
spricka, brista, bristning burst
spricka, en crack, a (one)
spricka, sprickbildning crack
sprinkle strö 
spruta vatten...som vid brandsläckning shoot /-ing water
spröd crisp
spunnet socker cotton candy
spår per tum, vilket är ett mått på hur tätt data kan packas/lagras på en diskett, se även 'densitet' (density) SD (Single Density), DD, QD & UHD (Ultra-High Density) TPI, Tracks Per Inch
späck fat, lard, larding (of/from pork)
spänna fast sig med bilbälte buckle up, fasten your seat belt
spänna, justera tighten, adjust
spännanordning, vinsch/spel med kugghjul och låsklackar (pawl) e.d. ratchet
spännband inkl spännbandshandtaget för att låsa/lossa ratchet tie down
spännbandshandtag, kugghjul med låsmekanism i form av stoppklack etc. ratchet
spänne, bältspänne buckle, belt-buckle (både livrem & bilbälte)
spännvidd, sträcka sig från, inom ett visst spann eller område range
spärrskaft (till hylsnyckelsats) drive ratchet
squash juice with sugar added (for making lemonade)
squash (bot.) squash, a vegetable, the fruit of a vinelike plant
stack (höstack), stapla, stapel (lägga på vartannat på höjden), mått 108 cu ft stack
stadsjeep,  4-hjulsdriven täckt personbil  (2-, 4- eller 5-dörrars), personterrängbil SUV, Sports Utility Van
stadskörning city, city driving
stadstrafik city traffic
stain fläck, -a
stanna kvar,vara kvar, övernatta stay (You  stay at a motel/hotel, but you live at home.), stay with friends, stay overnight
stanna, stanna upp, stanna till stop, halt (hålla igen, hålla tillbaka, hålla= hold, hold your horses)
starch stärkelse
stark, -t, -a strong See also stout, strong
starta start
starta med startkablar jump-start
starta om "operativet"/operativsystemet/systemprogrammmet (reload the operating system) boot, reboot
startanordning starter, starting device
startkabel jump lead
startmotor starter motor
stash (v) gömma undan, stoppa undan; (n/s) hemligt förråd, en gömma, skattgömma
stava spell
stavning spelling
stavningskontroll spellcheck, spellchecker
steak biff (kött)
Steak & Kidney Pie paj (kött & njure)
steak casserole köttgryta
stearinljus candle
steel stål, även knivstål att bryna knivar med
steer ungtjur, men även att styra
steg step, next step in your career..., watch your steps…
steka fry
stekgaffel carving-fork
stekhet, -t scorching
stekpanna frying-pan
stekspade turner, spatula
stekspett spit
stekt fried
stekt, vänstekt over hard (AE), turned over well-cooked (Br)
stekt, vänstekt, vändstekt (lätt ~ ) over easy (AE)
stekt,lättstekt sunny side up
stekt,vändstekt turned over
stew stuvning, gryta, ragu
stewing beef cubed kalopskött
sticky kladdig, kletig
stirabout porridge made by stirring oatmeal, etc.
stire a kind of cider apple; Also the cider made from it
stirk a young bullock or heifer
stjärnskruvmejsel Phillips screwdriver
stone kärna, sten (i stenfrukt)
stone fruit, drupe stenfrukt
stoppa undan stash away (gömma, stoppa undan, även en gömma, förråd)
stor large, big ('big' oftast om flera sidor… e.g. a big house)
stor (flera sidor, åt flera håll) big
stor (om yta, storlek, pengar, kvantitet) large
stor bokstav, kapital, huvudstad capital
storage lagring, magasinering, lager, magasin
stordator mainframe
stordator, dator med mycket stor kapacitet för storföretag, myndigheter o.d. mainframe
storlek size
stout, strong, tough, sturdy stark, -t, kraftig, stradig, -t, rejäl, -t
stove, cooker spis
strain sila, filtrera
streckkod barcode
streckkodsläsare barcode reader
strejka, lämna i protest walk off, strike, stop working
strimlad shredded
string snöre
strong stark, -t, -a
strukturerat programmeringsspråk,  utvecklat ihop med UNIX, C har länge varit ett populärt programmeringsspråk med bra definition
 och ett fåtal hinder för programmeraren
(C++ objektorienterad efterföljare till C, nu på frammarsch)
C
strut cone, ice-cream cone
struts ostrich
stryka, ta bort delete
strålkastare headlight
sträcka sig från, inom ett visst spann eller område, spännvidd, räckvidd range from, range
sträcka sig, nå fram reach
strö   sprinkle
ströbröd breadcrumbs
ström (både el- och vatten), gängse, gällande current
ström, kraft, styrka power
strömming Baltic herring
strösocker granulated sugar
studsa upp igen rebound
stuveriarbetare, personal som lastar & lossar (t ex fartyg) stevedore
stuvning stew
stuvningsfaktor avgör pris för vikten på 40 kubikfot av aktuellt gods stowage factor
styck, stycken,styckepris each, ea., @
stycke, ett antal rader samlade med ett utrymme över och under (Kom ihåg att du (numera) skapar ett nytt stycke i många miljöer då du klickar på/trycker på 'Enter') paragraph
styckning cutting-up, cut up
styre på mc eller cykel handlebars
styrelsemöte board-meeting
styrhytt pilothouse, wheelhouse
styrning steering
styrstag steering connection rod, tie-rod
stål steel
stålbad acid test
stålborste wire brush
stålindustri steel industry
stålrör steel pipes
ståltråd steel wire
stålverk steelworks
ställa ut, utställa (på en utställning) exhibit
stänk dash
stänkskärm fender (AE), wing (Br)  also mudguard  #http://www.autoweb.lycos.com/library/diction/dict0151.htm#
stärkelse starch
stöd, att stödja support
stötdämpare shock-absorber, shocks
stötfångare, kofångare bumper
suga upp, absorbera dry, absorb
suga, suga i sig suck
sugar socker, samt vard för sötnos, raring, "gullet" etc.
sugary sötsliskig, för söt, sockrig, "översötad"
summa, en summa pengar amount
sund, hälsosam sound, healthy, robust
sundae icecream with fruit or syrup on and often whipped cream and nuts
supper kvällsmat
surpass(ed) överträffa(d)
surra, surra fast tie down
surströmming fermented Baltic herring
Susan, See Lazy ~ karusellhylla i hörnskåp
SUV, Sports Utility Van 4-hjulsdriven täckt personbil (2-, 4- eller 5-dörrars), personterrängbil, stadsjeep
svalka, kyla ned cool
svamp mushroom
svamp, tvättsv. sponge
svar, -a reply
svar, -a på reply to
svarv lathe
svenska English
svetsa weld
svål, kant, skalk rind
svårighet difficulty
svänghjul flywheel
svärdfisk swordfish
Swede svensk
sweep sopa, borsta, svepa(om bl a minor)
sweeten söta, att ~
sweets(Br) candy (AE), godis, snask
Swiss roll rulltårta
syfte, ändamål purpose
sylt jam
sylta(mat/food) brawn
sylta(vard uttryck) joint
synlig visible (osynlig= invisible)
systemmjukvara, en del av ett OS (operativsystem) och som finns i ROM firmware
så snart som möjligt, med vändande post ASAP, as soon as possible
sårrengöring antiseptic
sås, allm. sauce
sås, kött gravy
sås, vanilj- custard
säck, av typ som används för spannmål, potatis o.d. sack, bag
säckar bags
sädesslag cereal
säkerhetsbälte seat-belt, safety-belt
säkrade förbindelser & globalt nätverk med internetteknik ("hosting, authentication & application services" för bilindustrin) i över 20 länder, B2B (http://www.anxo.com) ANX - Automotive Network Exchange
säkring fuse
säljare= överlåtare seller, titleholder
säljaren betalar kostnaden för lastning, försäkring och frakt CIF; cost, insurance, freight
säljaren betalar/svarar för kostnader, försäkring och frakt till viss ort cif, cost insurance freight
sällan seldom, rarely (sällsynt)
sällsynt rare
sämskskinn, torkskinn wash leather, shammy (skin from the chamois deer, used for removing excess water from body work)
sända, remissa remit, remittance
sända, skicka send
sändning consignment
sängfösare nightcap
sänka (om temp & nivå) lower, reduce
säte seat
sätt mode
sätta ihop,  montera, sammanfoga flera delar assemble, put together (assembly line= löpande band, "monteringslinje")
sönder - gå sönder broken - break down
sönder, vara trasig broken
sönder, vara trasig (om t ex en hiss) out of order
söta, att...(v) sweeten
sötsliskig, sockrig sugary
sötvatten fresh water
sötvattensfisk fresh-water fish
t.ex. e.g. (=for example)
t.ex., till exempel e.g., for example, Latin exempli gratia
ta bort, borttaga remove
ta bort, radera (erase= sudda) delete
ta bort, radera (erase= sudda) delete
ta hand om take care of  (bry sig om= care for)
ta isär, plocka isär take apart
ta rätt/välja rätt (olja) till din… pick the right (oil) for your…
ta sig samman, ta dig samman, skärp dig pull yourself together, shape up
Tabasco en stark pepparsås gjord av fruktmassan i någon av frukterna tillhörande Capsicum annum
tabell, bord table
table cloth bordsduk
table d'hôte (F) host's table, "värdens/krögarens" bord
table-spoon, tbsp, tbs bordssked, matsked= 3 teaspoons (3 tsp)
tableware bordsservis (inkl samtl bestick)
tak, innertak ceiling
tak, yttertak roof
takhöjd, inre "sitthöjd" head room
takräck luggage rack
takt, tändningstakt, kolvslag slag, stryka på (Hon strök honom på huvudet.= She stroke his head.), även 'slaganfall' (hjärnblödning) stroke, 4-stroke & 2-stroke
tal, siffra (siffra oftast= figure) number
tal, talförmåga speech
tall (Eng) hög, lång (om människa)
tallrik plate
tangentbord (tangent= key) keyboard
tangenttryckning, "knapptryckning", att trycka ned en eller flera tangenter på ett tangentbord keystroke
tap kran, tapp, tappa (hälla upp/i), knacka, knackning, avlyssna, klackjärn, gängborr
tap water kranvatten, vattenledningsvatten
tappa drop
tappa bort, förlora lose
tappning, upphällning draft (AE), draught (Br)
taproom rum eller lokal där öl eller vin tappas, hälls upp
tapster vin- eller öltappare, kypare, krog- eller pubvärd
tapstress kvinnlig pub- eller krogvärd; a woman tapster, female tapster who draws the beer  for customers in a pub (or bar)
tartaric acid vinsyra
taste smak, -a
tasty gott,smakligt
T-bone steak steak= stek, men också biff 
te Sw te
tea te, terast
teapot tekanna, av lera eller porslin oftast
tearoom teashop
teaspoon tesked = 1/3 tbsp
teat, nipple flasknapp (för nappflaska e.d.), nipple= bröstvårta
tecken, karaktär character
teetotaller helnykterist, absolutist
tekniker, ingenjör (även om maskinist mm) 
OBS! 'engineer' motsvarar sällan  svenskans 'ingenjör'!
engineer
telefonsamtal som man beställer och där motagaren betalar samtalet collect-call
telegram cable, telegram
teleskopfjädring telescopic suspension
tender mör, känslig, öm
tenderloin filè/er, sadel i vissa fall
tendon sena (anat)
tepid ljum, ljummen
termometer thermometer
termostat thermostat
Thanksgiving Day, Thanksgiving annual festival , the fourth Thursday of November (US) , a holiday,
thaw tina, töa
thickening redning
thyme timjan
tid, löptid, termin, mandattid term
tid, tiden (-What time is it? - What's the time= Vad är klockan?
 -Hur mycket är klockan?)
time & tid
tidig, -t (med hänvisning till tid e.d.) early
tidigare previously
tidigare var betydelsen 'Universal Resource Locator' är en internetadress som meddelar webbläsaren var resursen/adressen finns URL
tidsperiod 15 - 18 veckorsom en del av ett universitets utbildningsår (U.S.) semester
tie slips, att knyta (verb)
till dessa priser at these prices
till och med even
till salu sale, for sale
tillbehör accessories
tillbringare pitcher
tillbringare pitcher
tillfredsställande satisfactory
tillfriskna recover
tillfällig temporary
tillfällig, tillfälligt occasional
tillfälligt anställd, vikarie (vik lärare m fl= substitute) temp worker
tillgång, -ar asset, -s
tillgänglig available
tillhandahålla, förse leverera supply
tillhandahålla, leverera supply
tillkännage, meddela, anmäla announce
tillräcklig, -t enough, sufficient
tillstånd att föra gods från t ex fartyg in till ett tullnederlag (utan tull) landing order
tillstånd, formellt och skriftligt, samt att ge någon tillstånd att permit, permit somebody to
tillverka manufacture
tillåta, medge allow
tillåtelse, ett muntligt tillstånd/tillåtelse permission
tillägg, påbyggnad, extra, extrafunktion, ett tilläggsprogram eller en tilläggsfunktion som (oftast) är till för att bredda eller komplettera ett tidigare installerat program add-on
tilläggsklausul rider, additional clause (contracts etc.)
tilt luta, lutning, tippa
timjan thyme
timlön hourly wage
timma, timme hour
tin konservburk (Br) can(AE)
tin opener can opener = burköppnare
tina, töa (v) thaw
tinfoil staniolfolie
tinned food canned food = burkmat
tip (v, n/s) dricks, att ge dricks, tipp, tippa (över ända etc.), tippa (om vagnsflak o.d.), spets, topp
tippa lass, tippa av, tippa omkull tip, unload, dispose of load
tipping att ge dricks
tjur bull
tjäder (skogshönsfågel) capercaille See also wood grouse tjädertupp=cock of the wood
tjänst, i tjänst, att vara i tjänst duty, on duty, to be on duty
toalett restroom (US), lavatory(Br), gents, ladies, men's room, toilet
toast rosta, rostat bröd, skåla för/med, skål; Skål!= Cheers
toaster brödrost
toastmaster cermonimästare
tolerans, utrymme (fritt) clearance
tom empty
Tom Collins a tall drink containing gin, lemon or lime juice, and carbonated water
tomgång idle
tonad, -t tinted
tonfisk tuna
top topp, överdel, övre del, överst, bäst ovanpå, på toppen, toppa, kröna, täcka, fylla ända upp, fylla på, höja sig över etc.
toper suput, fyllo, drinkare
topper "kronan på verket" i utsmyckning eller garnering
topping överdel, toppskickt, topp, garnering
torkararm, vindrutetorkararm wiper arm
torkarblad, vindrutetorkarblad wiper blade, windshield/ windscreen wiper blade
torsk cod
tortilla chips majschips
trafiken är intensiv traffic is heavy
trafikljus traffic-lights
trailerdragare, ofta 3-axlad 10-hjulig trailer-tractor
traktor, trailerdragare (flaklös lastbil att koppla till/för trailersläp e.d.) tractor
transportera gods och varor, frakta transport, deliver, haulier
transportera, flytta, förflytta, forsla (road haulier= åkeri) haul (pull, move or transport)
transportör, speditör  (även ett hangarfartyg) carrier
trasig broken down, shot (om motor)
trasig (om hiss e.d.) out of order
trasig (om säten, tyg etc) ragged, torn (sönderriven)
trassent, utställare drawer
tratt funnel
tray bricka, serverings-
trickle droppa, sippra, droppe, rännil
trottoar pavement, sidewalk
trout forell
trumma drum
trycka på knapp push a button, press a button, a bush-button
trycka på knapp" med vippströmbrytare switch, switch the button
trycka på knapp" med vippströmbrytare switch, switch the button
trycka på, trycka ned ('press' indikerar oftast en nedåtriktad rörelse) press
tryckbricka thrust washer
tryckkolv plunger
tryckplatta thrust plate
tryckplatta (kopplingen) pressure plate (the clutch)
trycksak Printed Matter
tryckstång, stötstång push rod
tråd, metalltråd,  ståltråd wire
trälåda wooden case
tubformig/lång ask/kartong för pappmuggar, glas e.d., även "ärm" på klädesplagg sleeve
tugga chew, -ing
tugga, en ~ bite, a bite
tull, tullverk customs
tullbehandla clear through the customs
tum (2,54 cm - 25,4 mm)) inch  2.54 cm / 25.4 mm
tum= 2,54 cm (25,4 mm) inch
tumbler glass with flat bottom ,w/o handle or stem
tuna tonfisk
tung trafik big rig traffic,  (OBS! intensiv trafik= heavy traffic)
tunn thin
tunna barrel
tunna ( t ex oljefat etc) barrel, drum
turkey kalkon= turkey is to Thanksgiving what baked ham is to Christmas
turnip, swede kålrot turnip = rova
tuschpenna, märkpenna med filtspets för märkning (för vattensäker märkning) marker pen
tuta, signal horn
tuta, signalhorn horn, signal horn
tux, tuxedo smoking (kläder)
tveksamma fall cases of doubt
tvåkrets hydraulsystem dual circuit hydraulic system
tvåtaktsmotor two-stroke engine, 2-stroke~
tvätt, -a laundry, do the...(AE)
tvättkläder, tvättbyk laundry, dirty linen
tvättkvinna, tvätterska laundry woman
tvättrum med flera handfat, samt ofta även dusch etc. washroom
tyckas, verka seem
tydligt clearly
tyg fabric, material, textile
tyg, textil fabric
typsnitt, teckensnitt font
toe
tång (växt), bot. seaweed, tang
tång, tänger tongs, nippers
tårta cake
tändning, tändningslås ignition
tändning/en, höja ~ advance the ignition (sänka ~ = retard ~)
tändspole coil
tändspole, spola (om tråd och kabel) coil
tändstickor matches
tändstift sparkplug,  sparking-plug#http://www.ngksparkplugs.com/#
tärning dice
täthet, packnings-/lagringstäthet på disketter, enkel densitet= Single Density,
 UHD= Ultra-High Density etc.
density
tätningsremsa weatherstrip
tätningsspår sealing groove
tävlingsbil race car, race-track car
töa, tina thaw
tömma empty, drain
ugn oven
ugnsbakad baked
ugnslucka oven door
ugnssteka roast
ulcer magsår
undantagen från skatt, skattebefriad tax-exempt
under transport transit, in transit
underhåll, löpande skötsel maintenance
underhålla, roa (underhållning etc) entertain  (entertainment)
underhålla, sköta om maintain, keep, take care of
underleverantör subcontractor
underlätta, lättnad ease
underrede, underdel av bil chassis
underrättelser, upplysningar, information intelligence
undgå att lägga märke till, missa, förbise fail to notice
ungefär, cirka approximately, approx.
uppdatera, "fräscha upp"/friska upp, uppfriska
 (refreshments= uppfriskande drycker, förfriskningar)
refresh
uppdrag assignment
uppfinningsrik inventive
uppfriskande refreshing
uppge, tala om vad du heter ('state' även delstat, stat) state, state your name
uppgift task
uppgå till amount to
uppgörelse, komma överens, träffa en överenskommelse reach an agreement
upplysningar information
upplösning, bildskärmskvalitet, antalet punkter per ytenhet resolution
uppmuntra encourage
uppmärksam attentive
uppmärksamhet attention
uppnå achieve
uppriktigt, ärligt sinerely
uppskatta, kalkylera, en kalkyl, ett kostnadsförslag estimate
uppskatta, sätta värde på, värdesätta appreciate
uppställningsområde för containrar, staplingsplats container marshalling area
uppsägningsbar, går att säga upp terminable
uppträdande, framträdande performance
uppvärmd heated, warmed up
U-ringsnyckel (öppen i en ände) combination wrench
urkopplingslager (koppling) release bearing (clutch)
urlasta, lossa last unload (about cargo and loads)
ursprung origin
use  [ju:s] använda, bruka, utnyttja
utanför fastlandskusten, utanför landremsan, även på en ö off-shore
utbyta, växla exchange
utbytes- , ersättnings- replacement, replacement part (reservdel= spare part)
utdelningskupong, en check för utbetalning av avkastning dividend warrant
utdrag, t ex en delkopia av ett dokument etc. extract
utdragare extractor
utelämna omit
utensil köksredskap
utflykt outing
utfrågning, förhör, hörsel hearing
utfärda, ge ut, fråga (hot issue), utgåva (the July issue of this magazine) issue
utföra perform
utföra, exekvera, verkställa (avrätta) / utföra en programinstruktion, köra ett program, 'execute' & 'run' är oftast synonyma i datorns värld execute
utförsäljning, rea, realisation sale, on sale
utgift expense
utgivare av s.k. 'smart cards' med nycklar & certifikat för att garantera elektroniska handelspartners äkthet CA - Certification Authority
utgångsläge, standardinställning, "normalläge", utgångsposition om ingen annan inställning eller justering görs så gäller detta… Ofta är detta ett slags antagande, eller en grundinställning i ett visst system eller i en viss miljö. default
utkast draft
utkastare,vakt bouncer (AE)
utkorg, fack eller korg för utgående post (färdigbehandlat ärende, post e.d.) Out Tray, Out Basket
utlagt arbete som utförs utanför företagets lokaler eller verksamhetsområde outwork
utnyttja, nyttja, använda (allmän betydelse, även om en människa som man drar nytta av) use
utnyttja, nyttja, använda sig av (om resurser, teknik, utrustning etc.) utilise, utilize
utrusta equip
utrustad equipped
utrustad/-t med, försedd med equipped with, fitted with
utrymme, plats, rum, rymd space
utrymme, rymd, mellanrum (mellanslag) space
utrymningsväg Exit, Fire Exit, Emergency Exit, Fire Escape
utse, tillsätta appoint
utsliten worn out, worn
utsliten, nedsliten, sliten worn, worn out
utställning exhibition
uttagsautomat för pengar, b framförallt i U.S.A., förekommer idag vid både stora & små butikscentra, flygplatser och vid banker, vissa är kombinerade med servicebox ATM - automated teller machine
uttalande, påstående statement
uttömd, utmattad exhausted
utvidgad, förlängd (om garanti) extended
utväxlingsförhållande gear ratio
vagnpark att användas på järnväg rolling stock
vajer, wire wire
val, valfisk whale
valuta ($, £, DM, Dkr, Nkr, SEK) currency
valuta, (Br/UK) värd ca 11.50 SEK, har närmat sig USD (2001) pound, £
vandrarhem hostel
vaniljstång vanilla pod
vaniljsås Vanilla sauce
vanilla vanilj
vanilla pod vaniljstång
vanlig usual, common
vanligt fel är oförmågan att blända av/ned common fault is the failure to depress headlights
var god dröj, vänta i telefonen hold, please hold, hold the line
var helst, var som helst, var…än wherever
vara förnuftig be sensible, be reasonable
vara skyldig (pengar) owe
vardag weekday
varje, vardera, per styck each, ea.
varken…eller neither ...nor
varm warm, mycket varm eller het= hot, ljummen= lukewarm
varmrätt  hot dish
varor, gods, artiklar goods
varselljus daytime running lights
varuautomat, läskedrycksautomat etc. vending machine
varuslag, typ av artikel line of goods
varv (på en tävlingsbana e.d.) lap
varv (skeppsvarv) shipyard, shipbuilding yard, naval yard
varv per minut rpm= revs per minute
varv, t ex vevstaksvarv revolution, rev, /-s (vard.)
varvräknare tachometer, revolution counter
vaselin Vaseline (a trademark), petroleum jelly
vatten, källvatten  water
vaxböna butter bean (Br),  lima bean (AE)
VD i större företag eller koncern CEO, chief executive officer
VD, verkställande direktör (Se även CEO) MD, managing director, president (US)
veal kalvkött
veal roll kalvrrullad
veckad, krusad crinkled
venison  hjortkött, rådjurskött,   kött från jakt 
ventil valve
ventilkåpa rocker cover
ventillyftare rocker
ventillyftare tappet, rocker (rocker= vipparm)
ventilstång pushrod
verkstad, verkstadsutrymme workshop, shop ('shop' i BrE= butik, affär)  NB. 'bilverkstad'= garage (BrE), auto shop (AmE)
verkstadsförman shop foreman (AE), garage manager
verktyg tool
verktygsmenyn, verktygsrad, en rad med ikoner ovanför arbetsytan ("textytan") på skärmen vilka startar olika programfunktioner då man klickar på dem med musen toolbar
versal, stor bokstav (small capital= kapitäl) capital
vessel kärl, farkost (naval vessel)
vete wheat
vetebulle, kanelbulle cinnamon roll
vev crank
veva wind [waind]
vevhus crankcase
vevhusventilation oil-fume vent
vevlager big end
vevstake crankshaft, rod
vevstaksvarv revolution (Also, see 'stroke')
vid, på (en "exakt" preposition, se Prepos1.htm) uttalas [öt] eller [aet] samt i samband med e-post vid tecknet '@' (=snabel-a, kanelbulle) -Look at me! -Be there at 8 sharp! -She's at the office. -Prices are now at such a low level… at, @
vid, på (snabel-a, "kanelbulle" utläses/uttalas 'at' [ött] eller [aet]) @, at
vidarebefordra, skicka vidare, framåt forward, send on, pass on
vidhäfta, bifoga resp. bilaga, något vidhäftat, vidhängande (jfr: 'enclose'= bifoga & 'enclosure'= bilaga, en lös sådan) attach, attachment
vidhäfta, bifoga, fästa vid attach
vidhäftad, fäst vid attached
vika fold
vika (men även att ge sig, ge upp, "kasta in handduken" etc.) fold
vika, vika ihop fold
vikt weight
vikt importance
viktenhet, pund = 0,453 kg (2 lbs.= ca 0,9 kg) pound, lb., lbs.
vila rest
vildsvin wild boar
viljeförklaringsbrev letter of intent
vilken tangent som helst, "Klicka på vilken tangent som helst!" any key, "Press any key"
vilken tangent som helst, "Klicka på vilken tangent som helst!" any key, "Press any key"
villig, medgörlig willing
villkor terms
villkor enligt Internationella Handelskammaren ICC; Incoterms (1990)
villkor, förhållanden conditions
vilt game
viltkött venison
vin wine
vin- och spriträttigheter fully licensed
vinbär currant red or black currant bush
vindruta windshield (AE), windscreen (Br)
vindrutetorkare windshield wipers (AE), windscreen wipers (Br)
vindrutetorkare, intervalltorkare intermittent wipers
vinedresser one who dresses, trims or cultivates grapevines
vineyard| 'vin jödd / 'vin ja:rd| vingård
vinfabrik AE winery
vingård vineyard
vinkel angle
vinrättigheter licensed to serve wine
vinsch, spel för att släpa eller spela hem med vajer e.d. winch
vinstock grape-vine, vine
vinsyra tartaric acid
vinäger wine vinegar / vinegar = ättika (acetum)
vipparm rocker
vipparmsaxel rocker shaft
Virtual Private Network, kommunikation/förbindelser/trafik via Internet som säkras gemo s.k. Kryptoteknik VPN
virtual reality, "en konstlad & suggestiv skenbild av verkligheten" där bl a visas 3D-grafik framför användarens ögon samt ljud i lurar e.d. etc. VR
viscus, viscera inälvsmat
visp whisk, beater, whip
vispa upp ett ägg beat up an egg
vispad whipped
vispgrädde whipping cream (Not yet whipped!)
vitling ( fisk ) whiting
vitlök garlic
vitlöksklyfta clove of garlic
volta, slå runt med bilen, rulla rollover
vrak wreck
vrida (startnyckel o.d.) turn
vrida, svänga, svarva turn
vrida, vrida upp, veva wind
vridmoment torque (lbs./ft. @ 00 rpm)
vrist, fotled ankle, ankle joint
vy, utsikt, titta på, granska, visa view
vy, utsikt, titta på, granska, visa view
våffla waffle
våg scales
våg (att väga på) scales, scale
våg (i vattnet etc) wave
våg, vägningsinstrument weighing machine
våldsam violent
vårdslös reckless, careless
vårdslös, oansvarig reckless
väga weigh
väga  (våg i allmänhet= scales) weigh
vägbana roadway
vägbro, bro overpass
väghyvel grader, road grader
vägkant shoulder, roadside, wayside
vägkarta road map
vägkorsning intersection, crossroads, crossing
vägkrök, krök bend
vägra refuse
vägskylt, trafikskylt road-sign, traffic sign
vägspärr road block
vägtrafikförordning traffic regulations
vägtull, betalning måste erläggas för att få utnyttja en viss vägsträcka (US) turnpike, tollgate
vägundergång, passage underpass
väja, väja undan make way for
väldoftande fragrant
välja (i största allmänhet) (choice= ett sådant val) choose
välja, göra ett urval, välja ut, utvälja, ibland också MARKERA, Markera allt, se vidare 'elect' select, Select All
välja, välja en representant, göra/genomföra ett politiskt val, jfr med select, selected där någon blivit utvald, ofta genom säskild gallring, & choose som är mer att välja i största allmänhet
 (-You know I'll choose you anytime!), I'll choose the green
elect
välsigna bless
välskött well-kept
välsmakande tasty
välstekt, -gjord well done
välstädad spick-and-span
vältalig eloquent
vändstekt over (easy)= lätt
vänligen skicka mig saltet pass me the salt please
värd host
värde value (värdera, utvärdera= evaluate, värdera, uppskatta= estimate)
värdelös, meningslös, /-t useless
värdinna hostess
världens största (?) org. verkar för bättre utbildningar, vetenskapligt & tekniskt, förbättrar kompetens för datorspecialister, grundades 1947, utger facktidningar, sponsrar konferenser för samverkan mellan högskolor & branschfolk ACM - Association for Computing Machinery
värmeelement heater
vätska, flytande liquid
växel (en motorväxel o.d.) gear
växel (per 3 månaders växel) acceptance (against 3 mo's acceptance)
växel, siktväxel Bill of Exchange, demand bill
växelbetalare, trassat drawee
växelfordringar bills receivable
växellåda gearbox
växelläge för en automatlåda,  driftsläge (framåt) Drive (Neutral= friläge, and Reverse= back, backläge)
växelskulder bills payable
växelspak gear lever (Br), gear shift (US)
växelspak gear shift (AE), gear lever (Br)
växelväljare gear selector
växla  (en motorväxel o.d.) shift, change gear
wafer rån (som i en glasstrut)
was (from be) blev
wash tvätta, wash up= diska (Br), wash up= tvätta sig (AE)
wash dishes diska, wash/do  the dishes
washed-out slutkörd
washed-up slut, slutkörd
washer tvättmaskin; bricka (= tätningsbricka e.d.)
waste sopor, skräp
waste basket papperskorg
WC (Sw) | ve:se: | rest room, lavatory, toilet, bathroom, Men's, Sirs, Gentlemen or Ladies'
weigh, weight väga, vikt
well vattenkälla, brunn
well-done välstekt,-gjord
Wellington, Beef Wellington en bit nötfilé som efter att ha övertäckts av gåsleverpastej bakas insvept i en deg
whale val, valfisk
wheat vete (bröd, säd)
whet vässa, slipa
whey vassla
whipped cream vispgrädde, "once whipped"
whipping cream vispgrädde före vispning  (kvar i förpackning, eller i kanna)
whiskey, whisky   distilled liquor made from barley, rye, corn etc
White Russian a drink with vodka, coffee liqueur & milk
whitebait småsill
whitefish (Coregonidae) sik, fish with white meat similar to trout
whiting (fish) vitling
wiener korv
wienerbröd Danish
wienerbröd Danish, a Danish
wienerbröd, dansk, -a, -t Danish
wine vin
wine cooler, Wine Cooler cooler for wine
wine-rack vinställ
winery vinfabrik (AE)
woodcock morkulla
woodgrouse, great... tjäder, also capercaillie, capercailzie tjäderhöna=female(hen) capercaillie
World Wide Web Consortium, sätter standard /-er för "webbområdet" (Internet) W3C
yeast jäst
yolk äggula
Yorkshire pudding baked from unsweetened batter under meat (tillagningsprincip liknande ugnspankaka)
yr i huvudet dizzy
yrke, sysselsättning, kall vocation
yrkesskola vocational school
yrkesskola, fackskola trade school
yta surface
ytskikt, ytlager (om färg & lack) top layer, surface layer, finish coat
yttre exterior (yttre rymden= outer space)
åka, köra ride, drive
åka, resa, färdas (med eller mot ett mål) go (He travels a lot. He went to San Antonio the other week.)
åkare, bilfraktsföretag haulier, trucking company, trucker, road freighting company
åkeri, åkare (trucker also= chaufför) -Se Bilordlistan!  ../Bil/Bilordlistan.htm haulier  (trucker)
åkeri, åkeriföretag trucking company, road carrier, road transporting company
åkerinäring trucking business, trucking industry, haulage industry
åkkomfort ride comfort
åktur, ridtur, rida, åka, framföra ride
ål eel (uttalas i:l)
ånga steam
åstadkomma accomplish
återbetalbar refundable
återbetalningsbar depositionsavgift ("handpenning" e.d. som återbetalas) refundable deposit
återförsäkring reinsurance
återförsäljare dealer
återhämta sig, återställa, tillfriskna recover
återkalla revoke
återkallningsbar, går att återkalla (se vidare 'irrevocable') revocable
återkomma, återlämna, återkomst, återgå, även avkastning (ek) return
återlämnad, -e, returnerad, -e returned
återvinna för återanvändning recycle, to be used again
återvinna, återutnyttja (återvinning=recycling) OBS! ikonen (bildsymbolen) på skrivbordet 'recycle bin' som används i MS Windows motsvaras i Apple Mac av 'trashcan' (trash= sopor, skräp) recycle
återvinning recycling
åtkomsttid, den tid det tar att komma åt information i en dator, det kan gälla åtkomsttiden till en hårddisk eller till ett s.k. RAM-minne access time
ägarbevis#http://kov.bilweb.se/bilweb/kontrakt.doc# title, right to ownership,
ägarrättsbevis, registreringsbevis title (You  can't sell or move things without the title!)
äggröra scrambled eggs
äggula yolk
äggvita egg white
ägodel, egenskap (t ex i ett dokument) property
ägodelar, egenskaper properties
älg moose
än (jfr-konj; större än, mindre än etc.) than (not to be confused with then= sedan, se'n)
ändamål, syfte purpose
ändelse, ordslut suffix
ärende, errand boy= springpojke errand, errand boy
ärta pea
ärva inherit
äta eat
äta frukost have breakfast
äta glupskt gulp to eat or drink something with big fast swallows, to gulp down a sandwich
äta lite be a poor eater