Det finns ordlistor och ordlistor...

... men detta är väl ändå lite "Eljest", eller hur?

ABSOLUT ORDLISTA
 

absoluta bottenpriser, bottenläge, botten är nådd rock bottom prices
accelerera accelerate
affisch, anslag poster
affär, butik shop (Br), store (AE)
affärer business
affärsidé business concept
aktie (Br), en aktie, en del, att dela, att dela med sig share
aktier (US) stocks (shares)
allmän, offentlig (offentliggöra= go public) public
ambullerande försäljning, sälja från dörr till dörr, på gatan etc. peddle
amortering mortgage
anbud, offert tender, offer
angelägen anxious
ankare, ankra, förankra, sätta fast, fastsätta, fästa anchor
ankomma, anlända arrive
ankomst arrival
anledning, skäl reason
annons ad, advertisement, advert
annonsera (put an ad in the paper) advertise
annullera, återkalla cancel
ansluten till, kopplad till connected to
anslutning, koppling, koppling till connection
anställa employ
anställa hire, employ
anställa, anställd employ, employed
anställd, den anställde (oftast löneanställd) employee
ansvara, svara för, ha hand om, ha befälet, föra befäl be in charge of
ansvarig för att ha gjort något responsible for having done something
ansvarighet liability
ansöka apply
ansökan application
anteckning, att anteckna, lägga märke till note
anteckningsblock (litet) memo pad
anteckningsblock, bärbar dator notebook
antyda, -n hint
använda, begagna, utnyttja use
användbar useful
arbeta, fungera work
arbetsförhållanden working conditions
arbetsgivaravgift payroll tax
arbetsgivare employer
ark, pappersark sheet, paper sheet
arkivera, arkiv file
artikel, post, punkt i ett protokoll etc. item
arv inheritance
arvinge heir
arvode, avgift fee
att betalas till payable to
att döma av judging by
att fordra, fordran receivable
att kontrollera, kolla check
att pantsätta, lämna som pant, lämna säkerhet pawn (verb)
avbetalning enligt plan installment
avbetalningsplan installment plan
avdrag, skatteavdrag e.d. deduction
avdrag, återbetalning (skatteåterbäring= tax rebate) rebate, reduction
avdragsgill deductible
avgaser (exhaust fumes) exhaust
avgassystem exhaust system
avgå, åka iväg depart
avgång departure
avgångsvederlag severance pay
avkastning på gjord investering ROI, return on investment
avsikt (letter of intent= viljeförklaringsbrev) intent
avsiktlig, -t intentional
avslut, göra ett affärsavslut, göra färdigt en transaktion close a deal
avsluta ett konto close an account
avsluta, sluta, säga upp, avveckla terminate
avslutning closing
avslutning closure
avslöja, även en kant t ex runt en vindruta, vertikal kant vid fönster och dörr reveal, disclose, divulge
avsändare, godsavsändare, säljare eller ombud för denne alt. Speditör shipper
avsändare, leverantör consigner
avtalad tid, möte, träff (avtala tid, bestämma tid för att träffas) appointment (make an appointment)
bakslag, motgång setback
bal, bomullsbal bale, bale of cotton
balansräkning balance sheet
bankkassör teller
be om ursäkt apologize
bedrägeri (forgery= förfalskning) fraud, deceit
befraktare, den som hyr/"chartrar" ett helt fartyg e.d. charterer, he/she who hires a ship for a purpose
befrämja (underlätta) promote
begagnad, använd, utnyttjad used
begagnad, -t, -e secondhand, used
begick självmord, tog död på sig själv committed suicide
begå ett brott commit a crime
bekostnad, kostnad expense
bekymrad concerned
belöning, uppmuntran för tidigare insatser incentive
bemöta, möta, träffa meet
bero på be due to
bero på, lita på depend on
beräknad ankomsttid ETA, estimated time of arrival
beräkning & planering av kostnad & åtgärd för transport av gods och/eller trupp logistics, organization of supplies & services
berättigad justified
beskattning taxation
bestraffa, ålägga att betala skadestånd, bestraffa med böter penalize
bestå av consist of
beställa av, lägga en order hos place an order with
beställa, skicka efter send for
bestämd, fastlagd (ett bestämt,orubbligt, beslut) firm, a firm decision
besättning, personal crew
betala tillfullo, slutbetala, betala färdigt pay up
betalning payment
betalning, likvid payment
betalningsdag, likviddag settlement day
beteckna, ange denote
betjäna, expediera, servera (även att delge, en delgivning) serve
betydande considerable
bevara, behålla, hålla, hålla på keep
bevara, konservera preserve
bevis proof
bevisa, styrka prove
bifoga, skicka med (tillsammans med) enclose
bilaga (Encl., Encls.) enclosure
bilaga, något vidhäftat attachment
bilhandlare (used car dealer= begagnatbilhandlare) car dealer
biljettpris fare
billig inexpensive
billig, OBS! även i dubbel bemärkelse (dålig, undermålig) cheap
biltelefon car phone, cell phone, cellular
binda samman, förena join, fuse
binda, binda upp, binda om tie, tie up
bindande, förpliktande (avtal & kontrakt o.d.) binding
bjuda in, inbjuda invite
blad (ej om papper) blade
blad (papper), pappersark sheet (piece of paper)
blanda mix
blyertspenna pencil
blädderblock, en bunt stora lösblad på en ställning, att skriva på med tuschpenna istället för en tavla, OH e.d. flipchart
bocka för, bocka av, sätt "en bock" (ett V), betyder ofta OK tick
bogsera, dra, dra något efter sig tow
bogserbåt (tug= krafttag, dra hårt och kraftfullt i något) tugboat, tug
bokföring accounting
bokföring book-keeping
bokföring, redovisning accountancy
bonde, den lägsta pjäsen, som går ett steg (en ruta) rakt men som slår diagonalt pawn (noun/substantiv) in chess
bortom beyond
bostadsområde residential district, residential area
brandfara fire hazard
bransch line of business
bransch, hantverk trade
bred wide
breda, breda på, breda ut (om smör, smörgås etc) spread (sängöverkast= bedspread)
bredd width
brist shortage
brista, gå sönder break
brista, spricka (om bubbla o.d.) burst
brista= spricka, spricka/spräcka om material e.d. crack, split, burst
bronsfärgad bronze-colored
broschyr booklet
broschyr ('leaflet' exempelvis ett vikt ark/papper) brochure, leaflet
brukade (brukar, vanligtvis= usually), van vid (vänja sig vid= get used to) used to
brukar, vanligtvis (brukade= used to) usually
bruttovikt gross weight
bry sig om, bry sig care about
bry sig, lägga sig i, låta bli att bry sig om bother, don't bother
brådskande urgent
brådskande leverans rush order
bräda, skiva, styrelse board
bud, budbärare, kontorsbud (springpojke) messenger
budbärare messenger
bunt, sats, parti, produktserie batch
buss för fler än 16 passagerare, med en bruttovikt över 7½ ton och som kan köras fortare än 100 km/h (långfärdsbuss) coach
butiksägare store owner, shop owner (Br)
byggarbetsplats, byggplats construction site
byggt av någon built by Mr. Bean
byta ut (om delar, detaljer) replace
byta ut, ersätta replace
byta, ändra, växelpengar change
båda, båda två both
bås, monter (på utställning), telefonhytt, kiosk, stånd booth
böja bend
böna, knäppskalle, klantskalle bean
böter, betala böter (ett bötesföreläggande) fine, pay a fine
certeparti, befraktningsbrev, som B/L men man utnyttjar hela fartyget Charter-Party (use of entire ship)
certified meeting manager CMM
certified meeting professional CMP
chartring, befraktning, man hyr en komplett farkost/ett komplett färdmedel chartering
check check (US), cheque (Br)
checkhäfte checkbook (US), cheque book (Br)
checkkonto, checkräkning checking account (US)
chef manager, boss (OBS! i restaurang CHEF= KOCK)
cirkeldiagram pie chart
dagordning agenda
damejeanne av glas (av slag som ibland används vid hemtillverkning av vin) demijohn, carboy
debitera (att faktureras) charge
delbetalning part payment
delleverans, delskeppning partial shipment
deltaga participate
deltagare participant
den 5 juli, på morgonen den 9 december, med avsikt on July 5, on the morning of December 9, on purpose
det förenade Europa med gemensam valuta (EURO) EMU, European Monetary Union
detalhandel, detaljhandels- retail
detaljer particulars
detaljhandlare, butiksägare, varuförsäljare retailer
diesel, diesel oil (light oil = paraffin, etc.) heavy oil (Br/UK)
dokument mot accept, dok överlämnas till köparen när han accepterat säljartratta D/A; documents against acceptance
dokument mot betalning D/P; documents against payment
dra av, dra ifrån, sänka pris e.d. deduct
dra nytta av, dra fördel av, utnyttja, tillvarata utilise, utilize
dra, trassera, utställa draw
dragkrok trailer-hitch
dricks, drickspengar, att ge dricks tip, tip the waitress or waiter, to tip
driftsstopp downtime
dröja kvar, vänta hang on
dröjsmål, försening delay
dröjsmålsränta interest on arrears, overdue payment
dygnet runt round-the-clock
dyrbar costly
effektiv efficient
efterfrågan, kräva, fordra demand, demand for
efterkrav, postförskott, betalning vid leveransmottagandet COD; cash on delivery
efternamn Family name, family name, last name
eftersända, eftersänds forward, to be forwarded
emballage, förpackning packing
emellertid however
en prisnedsättning som tillämpas för en resenärs medföljande familj etc Family plan, family plan
en bjudning (mottagning), social tillställning oftast med buffet och dryck reception
en förstoring blow-up, an enlargement
en gång mellan bord eller stolar som i en biograf eller flygplan etc och uttalas som 'isle' (OBS! 'isle' = ö) aisle
en gäst som anländer utan bokning (reserverat rum finns ej) walk-in, walk-in guest
en hög, en trave, en stapel, att lägga på hög, att trava upp, stapla pile
en järnvägs slutstation, en omlastnings- & avlastningsdepå railroad head
en protest- & lobbygrupp baserad i U.K. som motarbetar höga bränsleskatter PFL (Br), The Peoples' Fuel Lobby
en spak (t ex gear lever/shift = växelspak) lever
en springa, ett myntinkast etc. (a slotmachine= enarmad bandit) slot
en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud) drop shipment
en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud) shipment, drop shipment
enhet unit
enligt according to
enligt tidtabell, i tid on schedule
enligt, i överensstämmelse med in accordance with
er/Er/dig tillgodo in your favor
erbjuda, offerera, erbjudande, offert offer
erfordra, kräva require
erinra sig, minnas, dra sig till minnes recall
erkännande, mottagningserkännande acknowledgement
ersätta, byta ut mot substitute
ersättning för utlägg, återbetalning av gjorda utbetalningar (ofta mot verif.) reimbursement
etablera establish
ett avtryck, trycka (boktryck), texta print
ett band för spännbandssurrning tie down strap
ett dokument vari intygas att man avstår från vissa rättigheter, avsägelse waiver
ett europeiskt myntslag, europeisk gemensam valuta EURO, a European currency
ett stöd, anhåll, för hävstång, brytjärn, lyftdon e.d. fulcrum
ett särskilt bord för prominenta gäster head table
expresståg med hastigheter kring 125 mph (200 km/h) eller mer HST (Br/UK), high-speed train
fackförening labor union (trades union, Br)
fackförening trade union (trades union, Br)
fackförening union, trade union
faktura invoice
fakturering billing (US), writing of invoices or bills
fara, riskmoment (t ex fire hazard) hazard
fartygslast cargo
fast egendom realty, property, real estate
fasta kostnader fixed costs
fasta kunder, stamkunder regular customers
fastighetsmäklare real estate agent, realtor
fastnat, snott sig, sitta fast (paper jam in a PC printer, traffic jam= trafikstockning etc) jammed
fastsatt mounted, secured
fastsätta, sätta fast, spänna fast fasten
fat (oljefat, bensinfat e.d.), tunna drum
fat, tunna (ett vinfat), en mindre tunna, kagge cask
fattas missing
filial, gren, avdelningskontor branch
finansiera, betala för bankroll
flygblad, enklare typ av trycksak att delas ut på mässa e.d. flyer
flygfraktsedel air waybill
flygfraktsedel air waybill, AWB, A.W.B
flygplan, flygmaskin plane, airplane, aircraft
flyta, flöde, om vätska & vattendrag flow
flyta, om saker & ting float
flytande vätska fluid (flow= flöde)
fläck, missfärgad/färgad punkt stain
foga samman, foga ihop, foga join, put together
fordon vehicle
fordonsvåg weighbridge
fortsätta continue, carry on
frakt (frakta= ship) freight
frakt betald till (namngiven destinationsort) -Se vidare CIF & CIP! CPT, carriage paid to (…named place of destination)
frakt och försäkring betalda till (angiven plats) carriage/freight and insurance paid to (CIP)
frakten betald, fraktfritt, fraktfritt till angiven plats carriage paid, carriage/freight paid to (CPT)
fraktsedel waybill, W/B, W.B
framsteg progress
framstå, dyka upp appear
frikoppla, släppa loss, låsa upp, släppa ut, släppa broms release
frimärke, stämpel, stämpla stamp
fritt (vår) fabrik ex works (EXW)
fritt (vårt) lager ex warehouse
fritt banvagn/järnvägsvagn FOR; free on rail
fritt fartygets sida, gods lev fritt långsides fartyget i inlastningshamnen FAS; free alongside ship
fritt från fartyg (fartygets namn angivet) DES; delivered ex ship
fritt från fartyg (fartygets namn angivet) EXS; ex ship
fritt från hamn DEQ; delivered ex quay
fritt förtullat DDP; delivered duty paid
fritt köparens hemvist/lager free domicile
fritt lastbil FOM; free on motor
fritt ombord (fartyget i inlastningshamnen) FOB; free on board
full likvid, full betalning pay in full, payment in full
fullmakt warrant
fundamental, grundläggande basic
fungera work, run
fura, tallträ, barrträ, -d (tall även pine) fir, fir-tree
furu, fura, tallträ (tall även fir, fir-tree) pine
fynd bargain
få tag på/i, skaffa fram get hold of
fånga in lösgående kreatur för märkning, slakt, transport e.d. round up cattle
fälg, en rund ytterkant (rimfire cartridges= kantantändningspatroner) rim
fängelse prison
färdig för leverans ready for delivery
färja ferry
fästpunkt, fastsättningspunkt (pollare, fästring, surrögla e.d.) anchoring point
förbinda sig, åta sig be committed to
förbättra, bli bättre improve
fördel advantage
före, framför ahead, up ahead
föregående preceding
föregående, den tidigare previous
föreslå (i största allmänhet) suggest
föreslå, formellt förslag propose
förfallen till betalning, betalningsdatum har passerats overdue
förfaller den 31 januari due on the 31st of January
förfalska forge
förfalskning (bedrägeri= fraud, deceit) forgery
förfogande disposal
förfråga, efterfråga inquire
förfrågan, förfrågning inquiry, enquiry
förhand, på förhand, förskott (förskottsbetalning= advance payment) advance, in advance
förhandla negotiate
förhandla, förhandling negotiate, negotiation
förkorta, korta ned abbreviate
förkortning abbreviation
förlora, tappa bort, komma vilse lose
förlänga, eller tillåta kredit efter förfallodatum roll over credit (or debt)
förmåga ability
förmånlig attractive
förse, förse med, underhålla provide
försenad leverans, försenad födsel (även 'delivery'= födsel) late delivery
förseningsavgift late fee
förslag, frieri proposal
förstå, se, träffas see
förstöra ruin
försäkra, ta en försäkring insure
försäkring insurance
försäljare (in-house), oftast stationär typ butik, disk etc. sales person
försäljare (ofta resande, mobil) sales rep (representative)
försäljning sales
försäljningsavdelning sales department
försäljningschef sales manager
försämra(s) deteriorate
försämring deterioration
förtjänst profit
förutsatt att provided that
gaffeltruck, truck för att lyfta pallar och gods etc. med fork-lift truck, fork-lift
gagna, gynna, fördel, nytta, vinst benefit
ge inte upp, tappa inte modet, kämpa på hang in there
ge någon ett uppdrag assign
ge sig av, åka iväg, lämna leave
ge sig i kast med tackle
ge sig iväg mot, vara på väg mot head for
ge ut, utge, släppa release
giltig, gällande, godtagbar valid
godkänna approve of
godkännande, gillande approval
gods mot gods, byteshandel varor mot varor bartering
godsbil, paketbil delivery truck
godsfinka, järnvägsvagn för paketgods, styckegods etc. (helt täckt) boxcar
godsmottagningsbekräftelse GRN, goods received note
godstransport, priset/avgiften för denna transport, även frakt, last, lastning freightage
gottgörelse, bidrag allowance
gradvis, -t gradual, gradually
gran, granträ (white & black spruce, hemlock spruce, Douglas fir) spruce, spruce fir, spruce wood, whitewood
granbarr spruce needle, fir needle
granträ, gran whitewood
grossist wholesaler
grossistled, grossist- wholesale
grov, grovhuggen, ungefärlig uppskattning (roughly= i grova drag) rough
grundad/-t founded
gräns (geogr= border) limit
gupp, ojämnhet i t ex en vägbana e.d. bump
guppiga vägar, dåliga vägar, "skakig färd" bumpy roads
gynna, göra en tjänst favor
göra (en) affär, träffa en överenskommelse deal, make a deal
göra hål, hålslå, stansa hål punch
göra sig av med, avyttra dispose of
ha en gällande/giltig försäkring igång/aktiv (betald och bekräftad) keep an insurance in force
ha i lager, ha på hyllan carry, stock
ha i lager, ha på hyllan stock, carry
ha på sig, bära upp (He's wearing leather boots to work.) wear
ha sitt ursprung, komma från originate
halvfabrikat semi-finished
halvprisbiljett (t ex barnbiljett eller kampanjpris) half fare, half price ticket
hamnanläggning, hamn (a port may have more than one harbor) harbor
hamnbassäng, docka (dry-dock= torrdocka) dock
hamnplats, hamnbassäng, docka dock
hamnstad, hamn port
handelsflotta merchant marine
handelskammare Chamber of Commerce
handelsvara commodity
handelsvaror, varor merchandise
handlare dealer
handpenning down payment, dp
handpenning dp, down payment, deposit, earnest
hantera, sköta om, omhänderta, handtag handle
hantverk craft
hearing aid hörselapparat
hejda, bromsa, stoppa set back
hel, hela, alltihopa entire
hela whole
helg, högtid (OBS! vacation= semester i U.S.), U.K. & GB= semester holiday
hemlig kopia, övr mottagare av brevet vet ej om denna mottagare bc, B.C., Blind Copy
hinder obstacle
hink, behållare av trä eller metall försedd med handtag att bära/frakta vätska i pail (bucket)
hissa (to hoist sail= att hissa segel), även en lyftanordning eller hiss hoist
hopsättning, sammansättning, samling assembly
hotellogi inkl tre mål mat, både rumsavgift och de tre måltiderna ingår i hotellpriset AP, American Plan
hud, flå, skal skin
huruvida, om whether
huvudkontor, -et main office, HQ (headquarters)
huvudrätt main course
huvudrätt OBS! men även förrätten i samband med dinner entree, main course
huvudsakligen mainly
hylla, -or shelf, -ves
hyra rent
hyresgäst tenant
hyvel, att hyvla planer, plane
hål hole
hålla fast vid, vara konsekvent stick to
hälsning, hälsningsfras salutation
hälsningar compliments
hämta hem, spela in, spänna den del av rem, tamp, tross, eller kedja som är slak take up slack
hänvisa till refer to
hävstång, spak lever
Högaktningsfullt Faithfully yours, Yours faithfully
höjd height, ht.
hörselapparat, hörselhjälp, hjälp för hörseln hearing aid
hörselskydd hearing protection
i avvaktan på pending
i tre år for three years
implementera, förverkliga, realisera, sätta i verket implement
inblandad, inbegripen involved
indraget tillstånd, upphört, blivit ogiltigt suspended permit
ingen orsak, föralldel You're welcome
inhemsk, inlands-, hushålls- domestic
inkassera, insamla, hämta collect
inkassering, inkasso Collecting
inkassoavdelning, inkassosektion Collections Department
inköpa, köpa in, inhandla, köpa purchase
inköpsavdelning purchasing department
inlösen, inlösning av lån för förfallodatum, pant redemption
innehåll contents
innehålla, innesluta contain
insamla, inkassera, samla, samla på, samla in collect
inse, förstå realize
International Labour Union ILO
intyg, betyg certificate
intäkt, inkomst revenue, money received
irriterad annoyed
jord, jordning, jordanslutning (el/elektrisk) ground, earth (Br)
juice, cereals (flingor), eggs, meat, pastries (bröd/bakverk) with preserves (konserverad sylt) and hot beverage (dryck) English breakfast
justera, jämka adjust
jämföra olika potentiella leverantörer beträffande prissätting/prisnivå/pris shop around, a price comparison
järnväg railroad (US), railway (Br)
järnvägsvagn för godstransporter, godsvagn freight car
kagge, en mindre tunna för t ex öl eller vin etc. keg
kaj, hamnplats quay, dock
kaj, lastkaj, en lastnings- och lossningsplats för fartyg eller lastbil quay
kamerala avdelningen, ekonomiavd, bokföringsavd Accounting Department
kan returneras, kan skickas tillbaka, får skickas tillbaka returnable
kantstött, flisigt chipped
kartong, låda box
kartongpapp, wellpapp cardboard
kassaapparat cash register
kassarabatt cash discount
kassör treasurer
kedja, kätting chain
kedjedrev sprocket
klargöra, förtydliga clarify
knippe, knippa, bunt bundle
kofot eller brytjärn med en utskjutande del för att kunna bända, bryta, häva pinch bar
komma tillbaka/igen, uppstå på nytt recur
konfirmera, bekräfta confirm
konkurrens, tävlan competition
konkurrenskraftig competitive
konkurrent competitor
konkursförvaltare har utsetts (put in the hands of a receiver) receivership
konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument) B/L, Bill of Lading
konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument) Bill of Lading, B/L
konserverad mat på burk, burkmat canned food
kontant mot dokument CAD; cash against documents
kontant vid leverans, efterkrav C.O.D., Cash on Delivery
kontant, -er cash
konto (används även om "större" kund) account
konto, räkenskaper, redovisning account
kontraktsklausul där en part avstår vissa rättigheter under vissa omständigheter waiver clause
kontrollampa, indikationsljus pilot light
kopia cc, C.C., carbon copy
kopia, kopiera, exemplar copy
korrigera, rätta till rectify, to correct something
kortdistansflygning (upp till 1.000 km) short-haul flight, short-distance flight
kortfattad brief
kostnad eller pris för utnyttjande av hamnplats, bassäng (docka) e.d. dockage
kostnader för vägtransport av godset haulage costs
kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc container crane, straddle carrier
kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc straddle carrier
kravbrev collecting letter
kringutrustning, tillbehör peripherals
kugghjul cogwheel
kundreskontra accounts receivable
kuvert envelope
kvantitet, mängd qty, quantity
kvarstadsbelägga, att låsa/frysa tillgångar/ägodelar enligt domstolsbeslut sequester, sequestrate
kvitto receipt
kännbar, svår, allvarlig severe
kö av fordon, människor eller fartyg queue, line
köpa, handla buy
köpare buyer
köpebrev bill of sale
köpman, handelsman merchant
lagarbete teamwork
lagerkontrollant (Br), chefskamrer i större företag (US) stock controller
lagerkänsliga varor, ömtåliga (för lagrings), vara med begränsad lagringstid perishables
lagertillgångar, förråd, in stock= i lager, out of stock= slut stock
lagra, magasinera store, store goods
last cargo, freight, load -  /  lasta= load
last/-en har förskjutits, flyttat sig cargo has shifted/moved
lasta av, lossa last, lossa gods, lossa= tömma lastutrymme unload
lasta/fylla en container/lastbehållare stuff a container, fill a container
lastbil (big-rig= tung lastbil, långtradare, timmerbil e.d.) truck, lorry (Br)
lastfartyg cargo boat, cargo ship, freighter
lastfartyg freighter, cargo boat, cargo ship
lastfartyg av traditionell typ, "blandlastfartyg", icke specialiserat lastfartyg general cargo ship
lastförmåga, lastutrymme loading capacity
lasthantering cargo handling
lastkaj, lastbrygga loading dock
lastning lading
lastningskostnader loading charges
lastningsrapport (till skeppsmäklare) broker's return
lastningstid (även 'lay days' om fartyg) loading time
lastpall, pall pallet
lastramp loading bay, ramp, platform
lastramp, lastbrygga, plattform för av- och pålastning ramp
lastrum (lastrum i fartyg= hold) hold, cargo compartment
lastsedel shipping note, S/N (S/N)
lastspecifikation, lastförteckning manifest, ship's manifest, freight list
lastutrymme cargo space
ledig plats, ledigt arbete vacancy, position, job, work
leja (korttidsanställa), anställa hire, take on
leta efter search for
leta efter, söka efter look for, search for
leverans delivery
leverans, skeppning, försändelse, last shipment
leveransavi Advice of Dispatch, Advice of Shipment
leveransinstruktion, leveransanvisningar D/O, delivery order
leveranskostnad delivery/shipping cost
leveransort place of delivery
leveranssätt mode of delivery, M.O.D.
leverantör supplier
leverantör supplier/-s, supplying firm
leverantörsfaktura supplier's invoice
leverera deliver
ligga före be ahead of
ligger ute med pengar have money owing to
light lunch in a box, en lätt lunch ofta i kartong e.d. box lunch
likvid/betalning med beställning/-en CWO, cash with order
likvidationsvärde, värde vid exekutiv försäljning liquidation value
linjal ruler
lista med anställda som uppbär lön, anställda, avlöningslista, gjorda löneutbet. payroll
livlig, uppfriskande brisk
lokal/magasin för pallgods förvarat med stapelhöjd upp till 30 m high bay, high bay warehouse
lossa gods, avlossa, tömma, lossning discharge
lossa, lossna loosen
lossningsavgifter, avgifter för att ta iland godset/varorna inkl tullavg landing charges
lotsavgift, lotskostnaden, men även själva lotsningen pilotage
lågsäsong Se även 'off-season' low season
lågsäsong Se även 'low season' off-season
lån med bestämd förfallodag term loan
låna (låna in) borrow
låna ut, utlåna (ibland mot ränta) lend
låsklackar i ett spel för att spänna band, tamp, tross eller kedja pawl
lägga fram, ge sig iväg set out
lägga ihop, addera, tillägga add
lämna rabatt (bevilja rabatt, kredit etc.) allow a discount, grant a discount
lätt frukost bestående av juice, bröd med marmelad och varm dryck Continental breakfast
lätt, lättvindigt, utan svårighet readily
lön, korttidslön, veckolön, 2-veckorslön e.d. (salary= månadslön) wage
lönsam profitable
lönsam profitable
lönsamhet profitability
lös, loss loose
lösa (allmänt), dissolve= lösa upp, upplösa partiklar etc. solve
lösa in, amortera, betala amortering redeem, pay off a loan or a debt
lösning solution
lösning och ev reglering av ersättning (även 'bosättning'=bebyggelse) settlement
magasin, lagerlokal warehouse
marknadsföra market
mat & dryck/-er F&B, food and beverages
matsal, personalmatsal canteen
med flyg/flygfrakt, med båt/sjöfrakt, med lastbil by air, by ship, by truck
meddelande message
mellanslagstangent på tangentbord e.d. spacebar
meritförteckning, levnadsbeskrivning CV, curriculum vitae, résumé
meritförteckning, resumé curriculum vitae
mindre less
mindre fängelse, häkte, arrest jail
minska, minskning (minska även 'lower') decrease
minskning, avkortning, sammandragning, kapning av curtail
moms, mervärdesskatt V.A.T., value added tax
monter, bås (telephone booth = telefonhytt) booth
motbud, motanbud counter offer
motgång, bakslag set-back
motivera, berättiga justify
motsatt, omvänd, bakåt (reverse the charges= låta mottagaren betala) reverse, opposite direction
motse await
mottaga gods, ta emot gods receive goods
mottaga, få, erhålla receive
mottagare, den som får/övertar ansvaret för försändelsen consignee
mottagare, telefonlur (official receiver= konkursförvaltare) receiver, official receiver
mållös, stum (av förundran) speechless
mått measurement
mått & vikt etc: 0,3048 m [inch= 2,54 cm (25,4 mm), 3 feet= 1 yard] foot= 12 inches
mått & vikt etc: 0,405 hektar ("ett knappt tunnland") acre= 4840 square yards
mått & vikt etc: 0,473 L (US)/ 0,568 L (Br) Se vidare 'pint' pint
mått & vikt etc: 0,836 kvadratmeter square yard= 9 square feet
mått & vikt etc: 0,94 L (US) / 1,14 L (Br) quart= 2 pints
mått & vikt etc: 1,1323 kubikm (1.1323 cubic meter) measurement ton, 40 cubic feet
mått & vikt etc: 1,852 km (= Engl 1.852 km) mile (nautical mile)
mått & vikt etc: 1.6 kilometer (Sw. 1,609 km = Engl 1.609 km), 1760 yards, 1609 meters/metres mile (land mile, English)
mått & vikt etc: 28,35 gram och 16 ounces= 1 pound (453,6 gram) ounce (oz.), 16 ounces= 1 pound
mått & vikt etc: 291 L (Br) quarter= 8 bushels= 64 gallons
mått & vikt etc: 4,55 L (Br), 3,79 L (US) gallon=4 quarts= 8 pints
mått & vikt etc: 6,35 kg stone= 14 pounds= 224 ounces
mått & vikt etc: 9,3 kvadratdecimeter square foot
mått & vikt etc: 91.4 cm, 36 inches yard= 3 feet
måttband tapemeasure
märke, fabrikat brand
märke, fabrikat, varumärke, varusort brand
märke, märka, stämpel mark
märkning marking
mäta, åtgärd, steg (mått & steg) measure
möjliggöra enable
nackdel disadvantage
namnunderskrift signature
nedskärning cutback
netto net
netto kontant (utan kassarabatt) net cash
noggrann careful
nota, räkning, faktura, men även ett lagförslag bill
nyligen recently
när det passar dig/er/Er at your discretion
närma sig approach
närvara, bevista attend
närvarande, en som är (men dock icke deltagande) OBS! Deltagande = participant attendee, one who attends,
oenighet, spricka, delning split
offentlig plats public place
offentliggöra go public
offert, prisuppgift, offer= erbjudande offer, quotation
oljefat drums
om två veckor, på morgonen in two weeks, in the morning
omdelbart immediately
omedelbar immediate
omgående, med vändande post by return (of post/mail)
omkostnader, löpande allmänna kostnader overhead
omlastning till annat transportmedel transship
omlokalisera relocate
område area
området, ägorna, fabriksområdet premises
omsättning turnover
omvärdera reassess, assess again
omvärdera, uppvärdera revalue
ont om pengar/kapitalbrist short of money
optionsbevis share warrant
orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet) SKU, Stock Keeping Unit
orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet) stock-keeping unit, Stock Keeping Unit, SKU
ordförande chairman, chair, chairperson
oräknelig innumerable
ovannämnda above-mentioned
oåterkallelig remburs irrevocable letter of credit
packa, paketera, emballera (wrap up= slå in, linda in, emballera) pack
paket parcel
paket (mindre) package
paketpost, som paket Parcel Post
palldragare pallet jack
pantflaska, pantglas, returglas redemption bottle
papp, pappkartong, men även cigarettlimpa carton
papplåda, kartong cardboard box
parentestecken brackets
passa (i allmän bemärkelse), även en kostym (a tweed suit) suit
passa, inpassning, passa in (hand i handske, gängor etc.) fit
passa, passa ihop med match
passande, smidigt convenient
paus, uppehåll (OBS! brake = broms, bromsa; med samma uttal!) break
pendla commute
pengar, (jag) ligger ute med pengar have (I have) money owing to (me)
personal human resources
personal personnel
personal staff
personal, personalvård HR, human resources
personalavdelning personnel department
personalchef personnel manager
personlig personal
personligt telefonsamtal som man beställer genom växeltelefonist e.d. person-to-person call
pilot (flygplanspilot), lots (tekn en styr- eller guidefunktion) pilot
plåt, plåtmaterial sheet metal
porto postage
postnummer zip code, postcode, postal code
potatischips, majschips, pretzels, ostbågar, jordnötter e.d. ibland åtföljda av dip (dip= dip sauce) dry snack/-s, snacks
poäng, punkt, ställe, plats point
poängresultat, resultatställning score
praktisk, behändig (smidig, lämplig, användbar) handy, convenient, useful
preliminär preliminary
preliminär tentative
prenumeration subscription
prenumerera subscribe
presenning, vattentätt skyddande överdrag av vaxad duk, galon, plast, gummi etc. tarpaulin, protective covering of waterproof canvas etc.
pris för varor efter lossning på fartygskaj men exklusive transport från hamnen price ex quay
prisnedsättning, prisjustering (nedåt) mark-down, reduction
prisuppgift, offert quotation
procent (%) per cent, out of each hundred, for each hundred
prognos, prognosticera forecast, projection
provanställning, övervakning, övervakningstid probation
proviant provision
provisorisk provisional
punkt period (US), full stop, point, dot
på en särskild/specifik nivå at a certain level
på grund av väderleksförhållanden due to weather conditions
på vilken plats som helst at any location
påminna remind
påse, säck (mindre) bag
påskynda, skynda på speed up
pärm, lösbladspärm binder
rasa, sjunka kraftigt plummet
realtillgångar assets
reducera reduce
regel rule
regelbundet, återkommande händelse (som upprepas) regularly
regeringsbyggnad i huvudstad (även delst), kupolformat tak capitol
reling, räcke, barriär railing
reling, skyddsräcke, skyddsvall, skyddsvärn bulwark
rem, spännrem strap
remburs Letter of Credit, L/C
remburs, betalningsåtagande från köparbank att bet säljarbank på vissa villkor L/C; letter of credit, documentary credit
rensa rent, rensa bort, klar (clear the deck= rensa/töm/lämna däcksytan) clear
reservdel spare part
reservera, boka book, reserve
resplan, färdplan, med restider (ankomst & avresa) angivna itinerary
revidera revise
revisor auditor
rinna, ha hand om, ha ansvar för, sköta om run
ritning drawing
rulla, rulle roll
runda av siffror till närmast högre hela belopp round up, round up the figures
ruta, kvadrat, torg, fyrkant square
rutten rotten
ryttare, passagerare, förare rider (with vehicles etc.)
råd (flera) samt att ge/lämna råd (a piece of adv.= ett råd) advice
råda, ge råd advise
räknemaskin, kalkylator adding machine, calculator
räls, ledstång, räcke, reling (ship on rail= skickas per järnväg!) rail
ränta interest
rättmätig ägare, rätt ägare, juridiskt riktig ägare rightful owner
rättmätig, riktig, "legalt" (juridiskt) riktig rightful
rättslig, laglig, -t, legal legal
sakna, brist lack
saldo balance
samarbeta cooperate
sammanställa, ställa samman compile
sammansätta, foga samman, sätta ihop, montera ihop assemble
samtycka, vara överens, hålla med om agree
sannolik, trolig probable
sax (av ett par skänklar) scissors, pair of scissors
se efter, sköta om, passa, vårda look after
sed, sedvänja, sedvänjor custom, customs (traditions)
sedel bill (US), note, bank note (Br)
sen, -t, -a (förra) late
senarelägga, uppskjuta postpone
sent, -t, framliden= avliden/död late
serie, serier series
signera en växel, acceptera en växel, lova att betala accept a bill, to sign a bill of exchange
självständig independent
självsäker, tvärsäker assertive
sjöfartsavgifter (fraktavgifter) shipping dues
sjöfartsunderrättelser shipping intelligence
sjöfrakt, sjötransport (sea= hav) sea transport
sjöförbindelse sea route
sjömil, distansminut (knop) for sea and air navigation [1,852 km (= Engl 1.852 km)] mile, international nautical mile
sjörätt maritime law
sjörätt, lagar och regler som hänför sig till fartyg, hamnar och sjötrafik etc. maritime law, -s
sjösätta (i flera bemärkelser) launch
sjövärdig (seaproof packing= sjövärdigt emballage) seaworthy
skada, åsamka skada damage
skaffa, anskaffa, ordna obtain
skal, skala peel
skatt tax
skattefri tax-free
skede, stadium, ett stadium, scen stage
skeppa, frakta, skepp ship
skeppningsmeddelande, last- & fraktmeddelande shipping note
skissa, skissera, göra ett utkast till en plan etc. rough out, to make a draft
skorpa, skal crust
skriftligt (på papper) in writing, put it in writing
skriva maskin, skriva på skrivmaskin type
skriva under, signera, skylt, tecken, att ge ett tecken sign
skrivbord desk
skrivbordsskiva, även skrivbordsmodell av PC desktop
skriven formulering, skrivning, skriftligt, på papper writing, in writing
skuld debt
skum, tvivelaktig shady
skurtrasa washrag, washcloth
skynda, påskynda hurry (speed up)
skåpbil, mindre buss e.d. van
skära, hugga, klippa cut
sladd, -a och en träkloss, kil som bromssko e.d. samt specialpall, trätrall skid
sliten, nött, utnött worn, worn out
slut på pengar, utan pengar out of money
slutgiltig final
slutgiltig sammanfattning final report
slutkörd fysiskt eller psykiskt weary
slå in, linda in, emballera med papper e.d. wrap up
släp, släpvagn trailer
släppa av, mindre avlastning drop off
släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm drop by parachute
släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm parachute drop
släppa, tappa drop
slöseri, avfall, slösa, slösa bort, ödsla waste
små kartonger/mindre kartonger/limpor med tvål eller cigaretter cartons of soap or cigarettes
snabbt rapidly
soffa, TV-soffa e.d. couch
sortiment, urval range
speditionskontorist shipping clerk
speditör freight forwarder, forwarder
speditör, skeppsklarerare shipping agent
spjällåda, häck, packlår (emballage för maskin, motor, motorcykel, möbel e.d.) crate
spole, rulle, vevspole etc. även att spola in, "veva in", hämta hem fisk e.d. reel
spännanordning, vinsch/spel med kugghjul och låsklackar (pawl) e.d. ratchet
spännband inkl spännbandshandtaget för att låsa/lossa ratchet tie down
spännbandshandtag, kugghjul med låsmekanism i form av stoppklack etc. ratchet
stack (höstack), stapla, stapel (lägga på vartannat på höjden), mått 108 cu ft stack
stapeldiagram bar chart
stor bokstav, kapital, huvudstad capital
stordator, dator med mycket stor kapacitet för storföretag, myndigheter o.d. mainframe
storlek size
strejka, lämna i protest walk off, strike, stop working
stryka, ta bort delete
sträcka sig, nå fram reach
ström (både el- och vatten), gängse, gällande current
strömming Baltic herring
studsa upp igen rebound
stuveriarbetare, personal som lastar & lossar (t ex fartyg) stevedore
stuvningsfaktor avgör pris för vikten på 40 kubikfot av aktuellt gods stowage factor
styrelsemöte board-meeting
styrhytt pilothouse, wheelhouse
styrhytt wheelhouse, pilothouse
stå fast, ligga fast stand, remain firm
stålrör steel pipes
ställa ut, utställa (på en utställning) exhibit
summa, en summa pengar amount
surra, surra fast tie down
svar, -a reply
svar, -a på reply to
svårighet difficulty
svävare, svävarfarkost (luftkuddefarkost) hovercraft
syfta till att aim to
så snart som möjligt, med vändande post ASAP, as soon as possible
säck, av typ som används för spannmål, potatis o.d. sack, bag
säckar bags
säljaren betalar till namngiven destination (t ex CIP Bend, OR, USA) -Se vidare CIF & CPT! CIP, carriage & insurance paid to
säljaren betalar/svarar för kostnader, försäkring och frakt till namngiven hamn (t ex: CIF Göteborg) cif, cost insurance freight
sända, remissa remit, remittance
sända, skicka send
sändning consignment
sätt mode
t.ex., till exempel e.g., for example
ta emot leverans take delivery
tal, siffra (siffra oftast= figure) number
tekniker, ingenjör, skötare (OBS! sällan ingenjör) engineer
telefonsamtal som man beställer och där motagaren betalar samtalet collect-call
telegram cable, telegram
  tid:   PM, pm, poste meridiem (fr latin)  är tiden mellan 12:00 och 24:00, alltså em & kväll    poste meridiem  from Latin
  tid:   AM, am, ante meridiem (fr latin)   betyder före klockan 12:00, -Tänk "After Midnight"!   ante meridiem  from Latin
tid, löptid, termin, mandattid term
tidig, -t (med hänvisning till tid e.d.) early
tidigare previously
tidsperiod 15 - 18 veckorsom en del av ett universitets utbildningsår (U.S.) semester
tidszon, longitud som skär genom Greenwich, England, och som man utgår från vid tidsangivelser runtom i världen GMT, Greenwich mean time, Zulu time
till dessa priser at these prices
till och med even
till salu sale, for sale
tillbehör accessories
tillfredsställande satisfactory
tillfällig temporary
tillfällig, tillfälligt occasional
tillfälligt anställd, vikarie (vik lärare m fl= substitute) temp worker
tillgång asset
tillgång, -ar asset, -s
tillgänglig available
tillhandahålla, leverera supply
tillkännage, meddela, anmäla announce
tillstånd att föra gods från t ex fartyg in till ett tullnederlag (utan tull) landing order
tillstånd, formellt och skriftligt, samt att ge någon tillstånd att permit, permit somebody to
tillverka manufacture
tillåta, medge allow
tillåtelse, ett muntligt tillstånd/tillåtelse permission
tilläggsklausul rider, additional clause (contracts etc.)
titta i skyltfönster (gå i affärer för att titta endast) window shopping
toalett restroom (US), lavatory, gents, ladies, men's room, toilet
trailerdragare, ofta 3-axlad 10-hjulig trailer-tractor
traktor, trailerdragare (flaklös lastbil att koppla till/för trailersläp e.d.) tractor
transportera, flytta, förflytta, forsla (road haulier= åkeri) haul (pull, move or transport)
transportör, speditör (även ett hangarfartyg) carrier
trassent, utställare drawer
trycksak Printed Matter
trälåda wooden case
tubformig/lång ask/kartong för pappmuggar, glas e.d., även "ärm" på klädesplagg sleeve
tull, tullverk customs
tullbehandla clear through the customs
tum= 2,54 cm (25,4 mm), 12 inches= 1 foot, 3 feet= 1 yard inch
tunna barrel
tuschpenna, märkpenna med filtspets för märkning (för vattensäker märkning) marker pen
tveksamma fall cases of doubt
tvättrum med flera handfat, samt ofta även dusch etc. washroom
tyckas, verka seem
tydligt clearly
tyg, textil fabric
täthet density
tömma/lasta ur/lossa en container/lastbehållare strip/empty a container
undantagen från skatt, skattebefriad tax-exempt
under transport transit, in transit
underhåll maintenance
underleverantör subcontractor
underlätta, lättnad ease
underrättelser, upplysningar, information intelligence
undgå att lägga märke till, missa, förbise fail to notice
ungefär, cirka approximately, approx.
uppdrag assignment
uppfinningsrik inventive
uppge, tala om vad du heter ('state' även delstat, stat) state, state your name
uppgå till amount to
uppgörelse, komma överens, träffa en överenskommelse reach an agreement
upplysningar information
uppnå achieve
uppriktigt, ärligt sinerely
uppskatta, kalkylera, en kalkyl, ett kostnadsförslag estimate
uppskatta, sätta värde på, värdesätta appreciate
uppställningsområde för containrar, staplingsplats container marshalling area
uppsägningsbar, går att säga upp terminable
ursprung origin
utanför fastlandskusten, utanför landremsan, även på en ö off-shore
utbildning (praktisk, hands-on) training
utbyta, växla exchange
utdelning (på aktier e.d.) dividend
utdelningskupong, en check för utbetalning av avkastning dividend warrant
utdrag extract
utdrag, t ex en delkopia av ett dokument etc. extract
utelämna omit
utfrågning, förhör, hörsel hearing
utfärda, ge ut, fråga (hot issue), utgåva (the July issue of this magazine) issue
utföra perform
utförsäljning, rea, realisation sale, on sale
utgift expense
utkast draft
utkorg, fack eller korg för utgående post (färdigbehandlat ärende, post e.d.) Out Tray, Out Basket
utlagt arbete som utförs utanför företagets lokaler eller verksamhetsområde outwork
utrymme, rymd, mellanrum (mellanslag) space
utse, tillsätta appoint
utställning exhibition
utställningsområde (t ex en monter = e g a booth) exhibition area
uttalande, påstående statement
uttömd, utmattad exhausted
vagnpark att användas på järnväg rolling stock
valuta ($, £, DM, Dkr, Nkr, SEK) currency
valuta, (Br/UK) värd ca 11.50 SEK, har närmat sig USD (2001) pound, £
vanlig usual, common
var god dröj, vänta i telefonen hold, please hold, hold the line
var helst, var som helst, var…än wherever
vara skyldig (pengar) owe
vardag weekday
varje, vardera, per styck each, ea.
varken…eller neither ...nor
varor, gods, artiklar goods
varuautomat, läskedrycksautomat etc. vending machine
varumärke trademark
varunamn brand name
varuslag, typ av artikel line of goods
VD i större företag eller koncern CEO, chief executive officer
VD, verkställande direktör (Se även CEO) MD, managing director, president (US)
verktyg tool
vidhäfta, bifoga, fästa vid attach
vidhäftad, fäst vid attached
vika (men även att ge sig, ge upp, "kasta in handduken" etc.) fold
vikt weight
viktenhet, pund = 0,453 kg (2 lbs.= ca 0,9 kg) pound, lb., lbs.
viljeförklaringsbrev letter of intent
villig, medgörlig willing
villkor terms
villkor enligt Internationella Handelskammaren ICC; Incoterms (1990)
villkor, förhållanden conditions
vinsch, spel för att släpa eller spela hem med vajer e.d. winch
vinstdelning profit-sharing
vrak wreck
våg scales
våg, vägningsinstrument weighing machine
vårdslös, oansvarig reckless
väga (våg i allmänhet= scales) weigh
vägleda, leda vägen guide, lead
vägleda, leda vägen lead, guide
vägra (refusal= vägran) refuse
vägra, motsätta sig refuse
vägtull, betalning måste erläggas för att få utnyttja en viss vägsträcka (US) turnpike, tollgate
vänligen skicka mig saltet pass me the salt please
värd host
värdinna hostess
växel (per 3 månaders växel) acceptance (against 3 mo's acceptance)
växel, siktväxel Bill of Exchange, demand bill
växelbetalare, trassat drawee
växelfordringar bills receivable
växelskulder bills payable
växelspak gear lever (Br), gear shift (US)
yrke, sysselsättning, kall vocation
yrkesskola vocational school
yrkesskola, fackskola trade school
åhörare, publik audience
åkeri, åkare (trucker also= chaufför) -Se Bilordlistan! ../Bil/Bilordlistan.htm haulier (trucker)
åktur, ridtur, rida, åka, framföra ride
ånga steam
åstadkomma accomplish
åta sig att leverera undertake delivery, undertake to suppply
åtagande, engagemang commitment
återbetalbar refundable
återbetalningsbar depositionsavgift ("handpenning" e.d. som återbetalas) refundable deposit
återförsäkring reinsurance
återkalla revoke
återkallningsbar, går att återkalla (se vidare 'irrevocable') revocable
återkomma, återlämna, återkomst, återgå, även avkastning (ek) return
återlämnad, -e, returnerad, -e returned
återvinna för återanvändning recycle, to be used again
ägarrättsbevis, registreringsbevis title (You can't sell or move things without the title!)
ägodel, egenskap (t ex i ett dokument) property
ändamål, syfte purpose
ärende, errand boy= springpojke errand, errand boy
ärva inherit
öka, ökning increase
ömsesidig mutual
önska, önskan desire
öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak flatcar, platform car
öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak platform car, flatcar
ösa med hink, "hinka ut", bära i hink bucket out (bucket up), (buckle up= spänna fast sig)
ösa på, lasta på, lasta in lade, load, fill, fill up
överenskommelse, avtal agreement
överflöd, det som är över, för mycket av något excess
överföra, överföring transfer
överlåtelsehandling, för överföring av egendom från säljare till köpare conveyance
överlämna eller leverera (formellt), överlåta till annans ansvar, sända consign
övernattning med frukost inkluderad i priset B & B, Bed and breakfast
överräcka, räcka över, räcka fram, överlämna hand something over
överskott surplus
överskrida, passera exceed
överskrift, rubrik heading
översyn, noggrann genomgång, besiktning och ev reparation overhaul
övertalighet, person blir utan arbete, arbetsuppgift upphör, försvinner, nedl. redundancy
övertrassera ett konto, ta ut mer pengar än vad som finns tillgängligt overdraw
övertrasserat konto overdrawn account
övertyga convince
ABSOLUTE
GLOSSARY-Enjoy.


 
© Swengelsk, KB ®
webmaster