J - Z

Original English

Swedish - svensk, -t, -a

jail

mindre fängelse, häkte, arrest

jammed

fastnat, snott sig, sitta fast (paper jam in a PC printer, traffic jam= trafikstockning etc)

join, put together

foga samman, foga ihop, foga

join, fuse

binda samman, förena

judging by

att döma av

justified

berättigad

justify

motivera, berättiga

keep

bevara, behålla, hålla, hålla på

keep an insurance in force

ha en gällande/giltig försäkring igång/aktiv (betald och bekräftad)

keg

kagge, en mindre tunna för t ex öl eller vin etc.

L/C; letter of credit, documentary credit

remburs, betalningsåtagande från köparbank att bet säljarbank på vissa villkor

labor union (trades union, Br)

fackförening

lack

sakna, brist

lade

ösa på, lasta på, lasta in

lading

lastning

landing charges

lossningsavgifter, avgifter för att ta iland godset/varorna inkl tullavg

landing order

tillstånd att föra gods från t ex fartyg in till ett tullnederlag (utan tull)

late

sen, -t, -a (förra)

late

sent, -t, framliden= avliden/död

late delivery

försenad leverans, försenad födsel (även 'delivery'= födsel)

late fee

förseningsavgift

launch

sjösätta (i flera bemärkelser)

lead, guide

vägleda, leda vägen

leave

ge sig av, åka iväg, lämna

legal

rättslig, laglig, -t, legal

lend

låna ut, utlåna (ibland mot ränta)

less

mindre

Letter of Credit, L/C

remburs

letter of intent

viljeförklaringsbrev

lever

hävstång, spak

liability

ansvarighet

limit

gräns (geogr= border)

line of business

bransch

line of goods

varuslag, typ av artikel

liquidation value

likvidationsvärde, värde vid exekutiv försäljning

loading bay, ramp, platform

lastramp

loading capacity

lastförmåga, lastutrymme

loading charges

lastningskostnader

loading dock

lastkaj, lastbrygga

loading time

lastningstid (även 'lay days' om fartyg)

logistics, organization of supplies & services

beräkning & planering av kostnad & åtgärd för transport av gods och/eller trupp

logistics, the mathematics of transportation and supply

…and the movement of bodies of troops

look after

se efter, sköta om, passa, vårda

look for, search for

leta efter, söka efter

loose

lös, loss

loosen

lossa, lossna

lose

förlora, tappa bort, komma vilse

main office, HQ (headquarters)

huvudkontor, -et

mainframe

stordator, dator med mycket stor kapacitet för storföretag, myndigheter o.d.

mainly

huvudsakligen

maintenance

underhåll

manager, boss

chef

manifest, ship's manifest, freight list

lastspecifikation, lastförteckning

manufacture

tillverka

maritime law

sjörätt

maritime law, -s

sjörätt, lagar och regler som hänför sig till fartyg, hamnar och sjötrafik etc.

mark

märke, märka, stämpel

mark-down, reduction

prisnedsättning, prisjustering (nedåt)

marker pen

tuschpenna, märkpenna med filtspets för märkning (för vattensäker märkning)

market

marknadsföra

marking

märkning

marshalling area

uppställningsområde för containrar, staplingsplats container

match

passa, passa ihop med

MD, managing director, president (US)

VD, verkställande direktör (Se även CEO)

measure

mäta, åtgärd, steg (mått & steg)

measurement

mått

measurement ton, 40 cubic feet

1,1323 kubikm (1.1323 cubic meter)

meet

bemöta, möta, träffa

memo pad

anteckningsblock (litet)

merchandise

handelsvaror, varor

merchant

köpman, handelsman

merchant marine

handelsflotta

message

meddelande

messenger

bud, budbärare, kontorsbud (springpojke)

mile (land mile, English)

1.6 kilometer (Sw. 1,609 km = Engl 1.609 km), 1760 yards, 1609 meters/metres

mile (nautical mile)

1,852 km (= Engl 1.852 km)

mile, international nautical mile

sjömil, distansminut (knop) for sea and air navigation [1,852 km (= Engl 1.852 km)]

missing

fattas

mix

blanda

mode

sätt

mode of delivery, M.O.D.

leveranssätt

mortgage

amortering

mounted, secured

fastsatt

mutual

ömsesidig

negotiate, negotiation

förhandla, förhandling

neither ...nor

varken…eller

net

netto

net cash

netto kontant (utan kassarabatt)

note

anteckning, att anteckna, lägga märke till

notebook

anteckningsblock, bärbar dator

number

tal, siffra (siffra oftast= figure)

obtain

skaffa, anskaffa, ordna

occasional

tillfällig, tillfälligt

offer

erbjuda, offerera, erbjudande, offert

off-shore

utanför fastlandskusten, utanför landremsan, även på en ö

omit

utelämna

on July 5, on the morning of December 9, on purpose

den 5 juli, på morgonen den 9 december, med avsikt

on schedule

enligt tidtabell, i tid

origin

ursprung

ounce (oz.), 16 ounces= 1 pound

28,35 gram och 16 ounces= 1 pound (453,6 gram)

out of money

slut på pengar, utan pengar

Out Tray, Out Basket

utkorg, fack eller korg för utgående post (färdigbehandlat ärende, post e.d.)

outwork

utlagt arbete som utförs utanför företagets lokaler eller verksamhetsområde

owe

vara skyldig (pengar)

overdraw

övertrassera ett konto, ta ut mer pengar än vad som finns tillgängligt

overdrawn account

övertrasserat konto

overdue

förfallen till betalning, betalningsdatum har passerats

overhaul

översyn, noggrann genomgång, besiktning och ev reparation

overhead

omkostnader, löpande allmänna kostnader

pack

packa, paketera, emballera (wrap up= slå in, linda in, emballera)

package

paket (mindre)

packing

emballage, förpackning

pail (bucket)

hink, behållare av trä eller metall försedd med handtag att bära/frakta vätska i

pallet

lastpall, pall

pallet jack

palldragare

parachute drop

släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm

parcel

paket

Parcel Post

paketpost, som paket

part payment

delbetalning

partial shipment

delleverans, delskeppning

participant

deltagare

participate

deltaga

particulars

detaljer

pass me the salt please

vänligen skicka mig saltet

pawl

låsklackar i ett spel för att spänna band, tamp, tross eller kedja

pawn (noun/substantiv) in chess

bonde, den lägsta pjäsen, som går ett steg (en ruta) rakt men som slår diagonalt

pawn (verb)

att pantsätta, lämna som pant, lämna säkerhet

pay in full, payment in full

full likvid, full betalning

pay up

betala tillfullo, slutbetala, betala färdigt

payable to

att betalas till

payment

betalning

payment

betalning, likvid

payroll

lista med anställda som uppbär lön, anställda, avlöningslista, gjorda löneutbet.

payroll tax

arbetsgivaravgift

peddle

ambullerande försäljning, sälja från dörr till dörr, på gatan etc.

penalize

bestraffa, ålägga att betala skadestånd, bestraffa med böter

pencil

blyertspenna

pending

i avvaktan på

per cent, out of each hundred, for each hundred

procent (%)

perform

utföra

period (US), full stop, point, dot

punkt

peripherals

kringutrustning, tillbehör

perishables

lagerkänsliga varor, ömtåliga (för lagrings), vara med begränsad lagringstid

permission

tillåtelse, ett muntligt tillstånd/tillåtelse

permit, permit somebody to

tillstånd, formellt och skriftligt, samt att ge någon tillstånd att

personal

personlig

personnel

personal

personnel department

personalavdelning

personnel manager

personalchef

person-to-person call

personligt telefonsamtal som man beställer genom växeltelefonist e.d.

PFL (Br), The Peoples' Fuel Lobby

en protest- & lobbygrupp baserad i U.K. som motarbetar höga bränsleskatter

pile

en hög, en trave, en stapel, att lägga på hög, att trava upp, stapla

pilot

pilot (flygplanspilot), lots (tekn en styr- eller guidefunktion)

pilot light

kontrollampa, indikationsljus

pilotage

lotsavgift, lotskostnaden, men även själva lotsningen

pilothouse, wheelhouse

styrhytt

pinch bar

kofot eller brytjärn med en utskjutande del för att kunna bända, bryta, häva

pine

furu, fura, tallträ (tall även fir, fir-tree)

pint

0,473 L (US)/ 0,568 L (Br) Se vidare 'pint'

place an order with

beställa av, lägga en order hos

place of delivery

leveransort

plane, airplane, aircraft

flygplan, flygmaskin

planer, plane

hyvel, att hyvla

platform car, flatcar

öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak

point

poäng, punkt, ställe, plats

port

hamnstad, hamn

postage

porto

postpone

senarelägga, uppskjuta

pound, £

valuta, (Br/UK) värd ca 11.50 SEK, har närmat sig USD (2001)

pound, lb., lbs.

viktenhet, pund = 0,453 kg (2 lbs.= ca 0,9 kg)

preceding

föregående

premises

området, ägorna, fabriksområdet

preserve

bevara, konservera

previous

föregående, den tidigare

previously

tidigare

price ex quay

pris för varor efter lossning på fartygskaj men exklusive transport från hamnen

print

ett avtryck, trycka (boktryck), texta

Printed Matter

trycksak

prison

fängelse

probable

sannolik, trolig

probation

provanställning, övervakning, övervakningstid

profit

förtjänst

profitable

lönsam

profitable

lönsam

proof

bevis

property

ägodel, egenskap (t ex i ett dokument)

proposal

förslag, frieri

propose

föreslå, formellt förslag

prove

bevisa, styrka

provide

förse, förse med, underhålla

provided that

förutsatt att

provision

proviant

public

allmän, offentlig (offentliggöra= go public)

public place

offentlig plats

punch

göra hål, hålslå, stansa hål

purchase

inköpa, köpa in, inhandla, köpa

purchasing department

inköpsavdelning

purpose

ändamål, syfte

qty, quantity

kvantitet, mängd

quart= 2 pints

0,94 L (US) / 1,14 L (Br)

quarter= 8 bushels= 64 gallons

291 L (Br)

quay

kaj, lastkaj, en lastnings- och lossningsplats för fartyg eller lastbil

quay, dock

kaj, hamnplats

queue, line

kö av fordon, människor eller fartyg

rail

räls, ledstång, räcke, reling (ship on rail= skickas per järnväg!)

railing

reling, räcke, barriär

railroad (US), railway (Br)

järnväg

railroad head

en järnvägs slutstation, en omlastnings- & avlastningsdepå

ramp

lastramp, lastbrygga, plattform för av- och pålastning

rapidly

snabbt

ratchet

spännanordning, vinsch/spel med kugghjul och låsklackar (pawl) e.d.

ratchet

spännbandshandtag, kugghjul med låsmekanism i form av stoppklack etc.

ratchet tie down

spännband inkl spännbandshandtaget för att låsa/lossa

reach

sträcka sig, nå fram

reach an agreement

uppgörelse, komma överens, träffa en överenskommelse

readily

lätt, lättvindigt, utan svårighet

ready for delivery

färdig för leverans

real estate agent, realtor

fastighetsmäklare

realize

inse, förstå

realty, property, real estate

fast egendom

reason

anledning, skäl

reassess, assess again

omvärdera

rebate, reduction

avdrag, återbetalning (skatteåterbäring= tax rebate)

rebound

studsa upp igen

recall

erinra sig, minnas, dra sig till minnes

receipt

kvitto

receivable

att fordra, fordran

receive

mottaga, få, erhålla

receive goods

mottaga gods, ta emot gods

receiver, official receiver

mottagare, telefonlur (official receiver= konkursförvaltare)

receivership

konkursförvaltare har utsetts (put in the hands of a receiver)

recently

nyligen

reckless

vårdslös, oansvarig

rectify, to correct something

korrigera, rätta till

recur

komma tillbaka/igen, uppstå på nytt

recycle, to be used again

återvinna för återanvändning

redeem, pay off a loan or a debt

lösa in, amortera, betala amortering

redemption

inlösen, inlösning av lån för förfallodatum, pant

redemption bottle

pantflaska, pantglas, returglas

reduce

reducera

redundancy

övertalighet, uppstår när en person blir utan arbete pga att arbetsuppgiften upphör, försvinner alt. Nedl

reel

spole, rulle, vevspole etc. även att spola in, "veva in", hämta hem fisk e.d.

refer to

hänvisa till

refundable

återbetalbar

refundable deposit

återbetalningsbar depositionsavgift ("handpenning" e.d. som återbetalas)

refuse

vägra (refusal= vägran)

refuse

vägra, motsätta sig

regular customers

fasta kunder, stamkunder

regularly

regelbundet, återkommande händelse (som upprepas)

reimbursement

ersättning för utlägg, återbetalning av gjorda utbetalningar (ofta mot verif.)

reinsurance

återförsäkring

release

frikoppla, släppa loss, låsa upp, släppa ut, släppa broms

remind

påminna

remit, remittance

sända, remissa

rent

hyra

replace

byta ut (om delar, detaljer)

replace

byta ut, ersätta

reply

svar, -a

reply to

svar, -a på

require

erfordra, kräva

residential district, residential area

bostadsområde

responsible for having done something

ansvarig för att ha gjort något

restroom (US), lavatory, gents, ladies, men's room, toilet

toalett

retail

detalhandel, detaljhandels-

retailer

"detaljhandlare", butiksägare, varuförsäljare

return

återkomma, återlämna, återkomst, återgå, även avkastning (ek)

returnable

kan returneras, kan skickas tillbaka, får skickas tillbaka

returned

återlämnad, -e, returnerad, -e

revalue

omvärdera, uppvärdera

reveal, disclose, divulge

avslöja, även en kant t ex runt en vindruta, vertikal kant vid fönster och dörr

revenue, money received

intäkt, inkomst

reverse, opposite direction

motsatt, omvänd, bakåt (reverse the charges= låta mottagaren betala)

revise

revidera

revocable

återkallningsbar, går att återkalla (se vidare 'irrevocable')

revoke

återkalla

ride

åktur, ridtur, rida, åka, framföra

rider (with vehicles etc.)

ryttare, passagerare, förare

rider, additional clause (contracts etc.)

tilläggsklausul

rightful

rättmätig, riktig, "legalt" (juridiskt) riktig

rightful owner

rättmätig ägare, rätt ägare, juridiskt riktig ägare

rim

fälg, en rund ytterkant (rimfire cartridges= kantantändningspatroner)

rock bottom prices

absoluta bottenpriser, bottenläge, botten är nådd

ROI, return on investment

avkastning på gjord investering

roll

rulla, rulle

roll over credit (or debt)

förlänga, eller tillåta kredit efter förfallodatum

rolling stock

vagnpark att användas på järnväg

rotten

rutten

rough

grov, grovhuggen, ungefärlig uppskattning (roughly= i grova drag)

rough out, to make a draft

skissa, skissera, göra ett utkast till en plan etc.

round up cattle

fånga in lösgående kreatur för märkning, slakt, transport e.d.

round up, round up the figures

runda av siffror till närmast högre hela belopp

round-the-clock

dygnet runt

ruin

förstöra

rule

regel

ruler

linjal

run

rinna, ha hand om, ha ansvar för, sköta om

rush order

brådskande leverans

sack, bag

säck, av typ som används för spannmål, potatis o.d.

sale, for sale

till salu

sale, on sale

utförsäljning, rea, realisation

sales

försäljning

sales department

försäljningsavdelning

sales manager

försäljningschef

sales person

försäljare (in-house), oftast stationär typ butik, disk etc.

sales rep (representative)

försäljare (ofta resande, mobil)

salutation

hälsning, hälsningsfras

satisfactory

tillfredsställande

scales

våg

scissors, pair of scissors

sax (av ett par skänklar)

score

poängresultat, resultatställning

sea route

sjöförbindelse

sea transport

sjöfrakt, sjötransport (sea= hav)

search for

leta efter

seaworthy

sjövärdig (seaproof packing= sjövärdigt emballage)

secondhand, used

begagnad, -t, -e

see

förstå, se, träffas

seem

tyckas, verka

semester

tidsperiod 15 - 18 veckorsom en del av ett universitets utbildningsår (U.S.)

semi-finished

halvfabrikat

send

sända, skicka

send for

beställa, skicka efter

sequester, sequestrate

kvarstadsbelägga, att låsa/frysa tillgångar/ägodelar enligt domstolsbeslut

series

serie, serier

serve

betjäna, expediera, servera (även att delge, en delgivning)

set back

hejda, bromsa, stoppa

set out

lägga fram, ge sig iväg

setback

bakslag, motgång

set-back

motgång, bakslag

settlement

lösning och ev reglering av ersättning (även 'bosättning'=bebyggelse)

settlement day

betalningsdag, likviddag

severance pay

avgångsvederlag

severe

kännbar, svår, allvarlig

shady

skum, tvivelaktig

share

aktie (Br), en aktie, en del, att dela, att dela med sig

share warrant

optionsbevis

sheet (piece of paper)

blad (papper), pappersark

sheet metal

plåt, plåtmaterial

shelf, -ves

hylla, -or

ship

skeppa, frakta, skepp

shipment

leverans, skeppning, försändelse, last

shipment, drop shipment

en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)

shipper

avsändare, godsavsändare, säljare eller ombud för denne alt. Speditör

shipping agent

speditör, skeppsklarerare

shipping clerk

speditionskontorist

shipping dues

sjöfartsavgifter (fraktavgifter)

shipping intelligence

sjöfartsunderrättelser

shipping note

skeppningsmeddelande, last- & fraktmeddelande

shipping note, S/N (S/N)

lastsedel

shop (Br), store (AE)

affär, butik

shop around, a price comparison

jämföra olika potentiella leverantörer beträffande prissätting/prisnivå/pris

short of money

ont om pengar/kapitalbrist

shortage

brist

short-haul flight, short-distance flight

kortdistansflygning (upp till 1.000 km)

sign

skriva under, signera, skylt, tecken, att ge ett tecken

signature

namnunderskrift

sinerely

uppriktigt, ärligt

size

storlek

skid

sladd, -a och en träkloss, kil som bromssko e.d. samt specialpall, trätrall

SKU, Stock Keeping Unit

orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet)

sleeve

tubformig/lång ask/kartong för pappmuggar, glas e.d., även "ärm" på klädesplagg

solution

lösning

solve

lösa (allmänt), dissolve= lösa upp, upplösa partiklar etc.

space

utrymme, rymd, mellanrum (mellanslag)

spacebar

mellanslagstangent på tangentbord e.d.

spare part

reservdel

speechless

mållös, stum (av förundran)

speed up

påskynda, skynda på

split

oenighet, spricka, delning

spread (sängöverkast= bedspread)

breda, breda på, breda ut (om smör, smörgås etc)

sprocket

kedjedrev

spruce needle, fir needle

granbarr

spruce, spruce fir, spruce wood, whitewood

gran, granträ (white & black spruce, hemlock spruce, Douglas fir)

square

ruta, kvadrat, torg, fyrkant

square foot

9,3 kvadratdecimeter

square yard= 9 square feet

0,836 kvadratmeter

stack

stack (höstack), stapla, stapel (lägga på vartannat på höjden), mått 108 cu ft

staff

personal

stage

skede, stadium, ett stadium, scen

stain

fläck, missfärgad/färgad punkt

stamp

frimärke, stämpel, stämpla

stand, remain firm

stå fast, ligga fast

state, state your name

uppge, tala om vad du heter ('state' även delstat, stat)

statement

uttalande, påstående

steam

ånga

steel pipes

stålrör

stevedore

stuveriarbetare, personal som lastar & lossar (t ex fartyg)

stick to

hålla fast vid, vara konsekvent

stock

lagertillgångar, förråd, in stock= i lager, out of stock= slut

stock controller

lagerkontrollant (Br), chefskamrer i större företag (US)

stock, carry

ha i lager, ha på hyllan

stock-keeping unit, Stock Keeping Unit, SKU

orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet)

stocks (shares)

aktier (US)

stone= 14 pounds= 224 ounces

6,35 kg

store owner, shop owner (Br)

butiksägare

store, store goods

lagra, magasinera

stowage factor

stuvningsfaktor avgör pris för vikten på 40 kubikfot av aktuellt gods

straddle carrier

kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc

strap

rem, spännrem

strip/empty a container

tömma/lasta ur/lossa en container/lastbehållare

stuff a container, fill a container

lasta/fylla en container/lastbehållare

subcontractor

underleverantör

subscribe

prenumerera

subscription

prenumeration

substitute

ersätta, byta ut mot

suggest

föreslå (i största allmänhet)

suit

passa (i allmän bemärkelse), även en kostym (a tweed suit)

supplier

leverantör

supplier/-s, supplying firm

leverantör

supplier's invoice

leverantörsfaktura

supply

tillhandahålla, leverera

surplus

överskott

suspended permit

indraget tillstånd, upphört, blivit ogiltigt

tackle

ge sig i kast med

take delivery

ta emot leverans

take up slack

hämta hem, spela in, spänna den del av rem, tamp, tross, eller kedja som är slak

tapemeasure

måttband

tarpaulin, protective covering of waterproof canvas etc.

presenning, vattentätt skyddande överdrag av vaxad duk, galon, plast, gummi etc.

tax

skatt

taxation

beskattning

tax-exempt

undantagen från skatt, skattebefriad

tax-free

skattefri

teamwork

lagarbete

teller

bankkassör

temp worker

tillfälligt anställd, vikarie (vik lärare m fl= substitute)

temporary

tillfällig

tenant

hyresgäst

tender, offer

anbud, offert

tentative

preliminär

term

tid, löptid, termin, mandattid

term loan

lån med bestämd förfallodag

terminable

uppsägningsbar, går att säga upp

terminate

avsluta, sluta, säga upp, avveckla

terms

villkor

tick

bocka för, bocka av, sätt "en bock" (ett V), betyder ofta OK

tie down

surra, surra fast

tie down strap

ett band för spännbandssurrning

tie, tie up

binda, binda upp, binda om

tip, tip the waitress or waiter, to tip

dricks, drickspengar, att ge dricks

title (You can't sell or move things without the title!)

ägarrättsbevis, registreringsbevis

tool

verktyg

tow

bogsera, dra, dra något efter sig

tractor

traktor, trailerdragare (flaklös lastbil att koppla till/för trailersläp e.d.)

trade

bransch, hantverk

trade school

yrkesskola, fackskola

trade union (trades union, Br)

fackförening

trailer

släp, släpvagn

trailer-hitch

dragkrok

trailer-tractor

trailerdragare, ofta 3-axlad 10-hjulig

transfer

överföra, överföring

transit, in transit

under transport

transship

omlastning till annat transportmedel

truck, lorry (Br)

lastbil (big-rig= tung lastbil, långtradare, timmerbil e.d.)

tugboat, tug

bogserbåt (tug= krafttag, dra hårt och kraftfullt i något)

turnpike, tollgate

vägtull, betalning måste erläggas för att få utnyttja en viss vägsträcka (US)

type

skriva maskin, skriva på skrivmaskin

undertake delivery, undertake to suppply

åta sig att leverera

union, trade union

fackförening

unit

enhet

unload

lasta av, lossa last, lossa gods, lossa= tömma lastutrymme

urgent

brådskande

use

använda, begagna, utnyttja

used

begagnad, använd, utnyttjad

used to

brukade (brukar, vanligtvis= usually), van vid (vänja sig vid= get used to)

useful

användbar

usual, common

vanlig

usually

brukar, vanligtvis (brukade= used to)

utilise, utilize

dra nytta av, dra fördel av, utnyttja, tillvarata

V.A.T., value added tax

moms, mervärdesskatt

vacancy, position, job, work

ledig plats, ledigt arbete

wage

lön, korttidslön, veckolön, 2-veckorslön e.d. (salary= månadslön)

waiver

ett dokument vari intygas att man avstår från vissa rättigheter, avsägelse

waiver clause

kontraktsklausul där en part avstår vissa rättigheter under vissa omständigheter

valid

giltig, gällande, godtagbar

walk off, strike, stop working

strejka, lämna i protest

van

skåpbil, mindre buss e.d.

warehouse

magasin, lagerlokal

warrant

fullmakt

washrag, washcloth

skurtrasa

washroom

tvättrum med flera handfat, samt ofta även dusch etc.

waste

slöseri, avfall, slösa, slösa bort, ödsla

waybill, W/B, W.B

fraktsedel

wear

ha på sig, bära upp (He's wearing leather boots to work.)

weary

slutkörd fysiskt eller psykiskt

weekday

vardag

vehicle

fordon

weigh

väga (våg i allmänhet= scales)

weighbridge

fordonsvåg

weighing machine

våg, vägningsinstrument

weight

vikt

vending machine

varuautomat, läskedrycksautomat etc.

wheelhouse, pilothouse

styrhytt

wherever

var helst, var som helst, var…än

whether

huruvida, om

whitewood

granträ, gran

whole

hela

wholesale

grossistled, grossist-

wholesaler

grossist

wide

bred

width

bredd

willing

villig, medgörlig

winch

vinsch, spel för att släpa eller spela hem med vajer e.d.

vocation

yrke, sysselsättning, kall

vocational school

yrkesskola

wooden case

trälåda

work

arbeta, fungera

work, run

fungera

working conditions

arbetsförhållanden

wrap up

slå in, linda in, emballera med papper e.d.

wreck

vrak

writing, in writing

skriven formulering, skrivning, skriftligt, på papper

yard= 3 feet

91.4 cm, 36 inches

You're welcome

ingen orsak, föralldel

zip code, postcode, postal code

postnummer

 

A - I

 

Svenska & engelska logistiktexter och dokument finns här översatta!

 

BusinessWords

Cargo Basics, A Glossary

Cargo Basics, Another glossary  


Cargo Basics; Still another glossary...
 

Logistics Glossary

Logistics Glossary

LogisticsWorld Logistics Glossary

Logistics Excellence:
-Right Materiel, Right Time, Right Place, Right Cost All The Time!

 

Transport Packaging Glossary
... parts susceptible to damage by environmental field forces, hazardous material... 
© Swengelsk, KB ®
webmaster