swengdatorordlista
@, at vid, på (snabel-a, "kanelbulle" utläses/uttalas 'at' [ött] eller [aet])
access time åtkomsttid, den tid det tar att komma åt information i en dator, det kan gälla åtkomsttiden till en hårddisk eller till ett s.k. RAM-minne
ACM - Association for Computing Machinery världens största (?) org. verkar för bättre utbildningar, vetenskapligt & tekniskt, förbättrar kompetens för datorspecialister, grundades 1947, utger facktidningar, sponsrar konferenser för samverkan mellan högskolor & branschfolk
ACROBAT ett program från ADOBE som skapar och läser PDF-filer. Genom att använda ACROBAT, ACROBAT READER etc. kan man oavsett datormiljö (IBM, Mac, LINUX eller Windows) se texten likant. Dokumentet bevarar sitt originalutseende.
active badge En 'badge' är en inplastad id-bricka eller ett ID-kort som bärs inplastat, även en polisbricka, polislegitimation att bäras för identifikation. Här är det kanske mer en fråga om ett s.k. 'smartcard' e.d. med magnetslinga eller streckkod.
Active Server Page (ASP) en typ av webbsida som innehåller ett skript som körs av/ på en s.k. Webbserver
ad, advertisement annons
adaptor board ett kretskort som placeras/sätts i en tom kortplats/korthållare (slot) i en dator (microcomputer) för att styra/kontrollera en yttre apparat/tilläggsfunktion
ADC - Automatic Data Capture maskinell inläsning av data
add addera, lägga till, lägga ihop
add-on tillägg, påbyggnad, extra, extrafunktion, ett tilläggsprogram eller en tilläggsfunktion som (oftast) är till för att bredda eller komplettera ett tidigare installerat program
ADSL - Asymetric Digital Subscriber Line en teknik som syftar till att med högre hastighet än vanligt (kanske 50 ggr snabbare) kunna skicka data i befintliga telefonledningar, från början ett tänkt system för leverans av video till bostäder
ALU - arithmetic-logic unit ett av grundelementen i en CPU (= i en processor), den delen av en CPU där beräkningar och logiska arbeten/operationer/ utförs
analog, ANALOG grek. för 'liknande', data har man av tradition sett på som antingen 'analoga' eller 'digitala', man kan se analogt som liknande en klockvisarfunktion eller en termometers kvicksilverpelare medan det digitala är en exakthet (allt är ettor & nollor)
analogue, analog beskrivning av en svagt varierad signal utan avbrott
analysis analys
animation bilder, teckningar eller annan grafik som är rörliga eller har rörliga inslag, en rörelse
ANSI X12 en nordamerikansk EDI-standard, American National Standards Institute
ANX - Automotive Network Exchange säkrade förbindelser & globalt nätverk med internetteknik ("hosting, authentication & application services" för bilindustrin) i över 20 länder, B2B (http://www.anxo.com)
any key, "Press any key" vilken tangent som helst, "Klicka på vilken tangent som helst!"
applet programvara skrivet i/med kodspråket JAVA, därmed kan vissa presentationer etc. köras från användardatorn istället för att skötas av servern, och detta kräver att användardatorns webbläsare är anpassad till/för Java
application applikation, tillämpning, något applicerat
applications program ett program med vars hjälp man kan åstadkomma eller göra något såsom de vanligt förekommande s.k. Officeprogrammen (MS Office: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher & FrontPage) eller ett fakturerings- eller löneprogram
arkiv, arkivera, en fil, arkiverat dokument (även verktyget 'fil'!) file
ARP, Address Resolution Protocol en TCP/IP-process som översätter IP-adresser till Ethernetadresser vilket är ett naturligt krav för att TCP/IP skall kunna fungera med Ethernet
arrow pil  (OBS! 'pilkastningspil'= 'dart')
ASCII - American Standard Code for Information Interchange en standard som är till för att alla tecken, ettor & nollor, matas in på samma sätt och enligt samma principer för att senare kunna fungera och tolkas lika i olika datorer, detta är en standard av flera men anses av många vara den viktigaste
ASP - Application Service Provider application service provider, leverantör som tillhandahåller/förmedlar/ programvara/applikationsprogram från en datacentral & kunden ansluter sig via (t ex) Internet, OBS! icke att förväxlas eller sammanblandas med ASP (asp)= Active Server Page
at, @ vid, på (en "exakt" preposition, se Prepos1.htm) uttalas [öt] eller [aet] samt i samband med e-post vid tecknet '@' (=snabel-a, kanelbulle) -Look at me! -Be there at 8 sharp! -She's at the office. -Prices are now at such a low level…
ATM - Asynchronous Transfer Mode en överföringsteknik i telefon- och datornätverk för "höghastighet" (hög/stor bandbredd) utifrån gällande norm då begreppet myntades
ATM - automated teller machine uttagsautomat för pengar, b framförallt i U.S.A., förekommer idag vid både stora & små butikscentra, flygplatser och vid banker, vissa är kombinerade med servicebox
attach, attachment vidhäfta, bifoga resp. bilaga, något vidhäftat, vidhängande (jfr: 'enclose'= bifoga & 'enclosure'= bilaga, en lös sådan)
atto en förstavelse som betyder en "quintillionth" eller en miljarddels miljarddel, förkortas 'a' och skrivs i siffror som 10 "upphöjt till 18"
audio note ett digitaliserat ljudinslag som kan fästas vid/sammankopplas/införlivas med text eller grafik
AUI, Attachment Unit Interface kontaktdon för tjockt "Ethernetkablage" (jfr BNC-kontakt, kontaktdon för tunt Ethernetkablage, s.k. Thin Wire)
auxiliary storage, Secondary Storage diskar, disketter, magnetband etc. Se även sekundärminne!
AWC, Association for Women in Computing en stor organisation för kvinnor verksamma inom datorbranschen eller i datorrelaterad verksamhet
average genomsnitt, genomsnittlig
B, b, byte/baud byte är oftast en grupp av 8 binära tecken, bitar (bits), 1 Kbyte= 1024 byte eller 2 upphöjt till 10, en 'byte' oftast motsv ett tecken, 'byte' har med lagring att göra och 'baud' har med kommunikation att göra
b, short for/an abbreviation for byte or baud detta är en förkortning som används både om 'byte' och 'baud'. Översätts med 'byte' när man talar om lagringskapacitet, och 'baud' (baud rate) i samband med kommunikation eller kommunikationslösningar
B2B - business to business företag som inriktar sig på, eller inriktar en del av sin verksamhet på, affärer med andra företag, försäljningen är ej riktad mot konsument eller detaljhandel, en typ av verksamhet som blivit mer och mer vanlig även på Internet
back up att kopiera och lagra kopia av data, oftast i eller med en säskild "backupmaskin" (bandmaskin, en särskild enhet eller separat dator alt. en CD-brännare e.d.), man kopierar en hel enhet (en hårddisk eller en s.k. partition) alt. en eller flera
backspace key backstegstangent
backup processen, arbetet, att kopiera och lagra på eller i en särskild apparat för att bevara och skydda innehållet (datan)
barcode streckkod
barcode label en lapp (som t ex en prislapp) som innehåller en streckkod för optisk läsning/registrering
barcode reader streckkodsläsare
batch bunt, sats, parti, produktserie
batch program ett program som fungerar utan användarens eller terminals medverkan (sköter sig självt), exempel kan vara storskaliga uppdateringsprogram eller rapportsystem, men kan också finnas i s.k. hushållsprogram eller för hem/villafunktioner
Baud, baud en enhet för modulationshastighet, förändringar per sekund i en signal, tidigare använd om modemhastigheter som idag oftare uttrycks med Bps (bits per second)
BBS - Bulletin Board System en elektronisk anslagstavla, finns i många varianter och ofta med inloggningsförfarande för olika intressegrupper
BC, blind copy hemlig kopia skickas till denna adress, en särskild mottagarruta i ett e-postmeddelande där en "hemlig" adress skrivs. Övriga mottagare ser icke denna adress!
bit, binary digit, Binary Digit binär siffra, binära talsystemet innehåller bara två (2) sifror, 1 & 0, man kan också uppfatta en 'bit' som en del av ett tecken
Bitmap ett sätt att konstruera/bygga upp bilder med hjälp av punkter, ju fler punkter desto högre upplösning, bildrna som skapas kan oftast skrivas ut men kan inte förstoras hur som helst utan försämring, jfr vektorgrafik
blanket filt -OBS! Formulär & blankett = 'form' -Se vidare 'questionnaire'
bold [böuld] fetstil, -t, djärv (bald [bå:ld]= skallig, flintis)
boot, reboot starta om "operativet"/operativsystemet/systemprogrammmet (reload the operating system)
boot, reboot starta om "operativet"/operativsystemet/systemprogrammmet (reload the operating system)
box ask, kartong, låda; text box= dialogruta
brain, brains hjärna, förstånd, huvud
broadband bredband, digital överföring av information, standard saknas, definition idag är att bredband innebär hastigheter på 5 Mbit/s i båda riktningarna. 2 Mbit/s enl IT-propos!
BSD, popular version of UNIX en populärversion av operativsystemet (OS) UNIX som har specificerats av Berkeleyuniversitetet i Kalifornien (California) som ligger "på andra sidan Oakland-Bay Bridge från San Francisco" (öster S.F.)
button knapp   (OBS, tangent på tangentbord= key) [tangentbordet består av tangenter], and you press a key...
byte en lagringskapacitetsterm, storleksbegrepp, 1 byte= 8 bits, 1 (en) byte rymmer/"lagrar" ett tecken, en bokstav eller en siffra, en grupp om åtta bitar och den mängd som krävs för att kunna sätta samman en bokstav enligt ASCII-formatet
C strukturerat programmeringsspråk, från början utvecklat ihop med UNIX, C är sedan många år ett av de populäraste programmeringsspråken med bra definition och ett fåtal hinder för programmeraren (C++ objektorienterad efterföljare till C, nu på frammarsch)
CA - Certification Authority utgivare av s.k. 'smart cards' med nycklar & certifikat för att garantera elektroniska handelspartners äkthet
cache ett litet dedicerat RAM-minne som används för mellanlagring och för att öka hanteringshastigheten mellan t ex vanligt RAM & HD (anv av cacheminne möjliggör anv av billigare  & enklare RAM)
CAD, Computer Aided Design datorstödd konstruktion, där ritningar och beräkningar för en produkt har gjorts med hjälp av dator
CAM, Computer Aided Manufacturing datorstödd tillverkning, dator/-er styr tillverkningen eller en tillverkningsprocess
capital kapital, pengar, huvudstad
capital versal, stor bokstav (small capital= kapitäl)
CapsLock, capitals locked låst för endast stora bokstäver (versaler)
CC,carbon copy kopia skickas till, en särskild mottagarruta i ett e-postmeddelande där en "andra adress" skrivs om man vill skicka en kopia till någon
CD ROM disc Läsbar skiva om ca 680 MB, ca ½ tim video
CD-R disc Detta är en "lagringsbar"skiva. Med hjälp av s.k. "CD-brännare" kan man "fylla" denna skiva en gång men sedan är den "färdig". För att kunna läsas i vilken dator (CD-spelare) som helst så måste den vara "stängd= closed" och därmed kan man inte lägga till
CD-RW disc Denna skiva är "återskrivningsbar" och kan användas som en diskett; spara, radera, ersätta & spara igen etc. Både denna skiva och CD-R kan vanligtvis bara läsas i CD-brännare fram till att de är stängda= closed! Härefter "läses" de av/i många vanliga CD R
character tecken, bokstav, karaktär  (att ge ett tecken, signalera visuellt= give a sign)
check kontrollera, "kolla"
checkbox en komponent ofta i form av en liten fyrkantig ruta som ofta finns i en s.k. dialogruta där en inställning eller bekräftelse skall göras. Vid klickning på/i rutan så blir det ett kryss eller en bock i rutan vilken försvinner vid klickning.
chip komponent med ett stort antal elektroniska kretsar, kiselskiva på vilken anbringas elektroniska komponenter i form av integrerade kretsar. 'chips' utgör grundbitar/byggklotsar i datorn, kan utföra beräkningar och andra uppgifter mm, kiselbricka, krets
choose välja (i största allmänhet) (choice= ett sådant val)
CIM, Computer Integrated Manufacturing datorintegrerad tillverkning, tillverkningsprocessen har integrerats från konstruktion (CAD) ända ut till produktion (CAM)
cinnamon roll kanelbulle, bulle (kanelbulle, även kallat 'snabel-a'= @ uttalas '[ött] eller [aet])
clock klocka (apparaten, men dock icke tiden!) -It's 2:45 /-"What time is it?" eller "What's the time?" = Vad är klockan?
CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor en slags integrerad krets som används i processorer och minnen
coffeebreak, pause, take a break, have a cup of coffee or tea fika, kafferast, dricka kaffe eller te, (take a break)
communicate kommunicera, meddela
communication kommunikation, meddelande, kontakt
computer dator
conductor ett material genom vilket elektrisk ström kan flöda/transporteras/röra sig, se vidare 'semiconductor'
connect koppla samman, koppla ihop, sammankoppla, binda samman
connection förbindelse, koppling, samband
content, contents innehåll (contain= innehålla, container= behållare, "förvaringsbehållare")
cookbook ett dokument som steg-för-steg beskriver hur ett program skall installeras och användas (originalbetydelse, huvudbetydelse= kokbok)
copy kopia, att kopiera, även "ett exemplar" (-Please, get me a copy of today's newspaper.)
CPU, Central Processing Unit processor, en liten kvadratcentimeter stor tingest som består av miljoner  transistorer. En processor utför beräkningar, tolkar och utför prgrm-instruktioner, styr alla processer & fungerar som hjärna i datorn. En av delarna i CPU är ALU. Se ALU!
cuddle, make out, making out, pet  hångla, kela intimt
cunt, vagina, beaver vagina, fitta, snippa, mus, mutta
cursor markör, ett blinkande streck på bildskärmen, där strecket blinkar placeras det du skriver eller infogar
cut klippa, skära, hugga (även ett skärsår, "ett huggmärke", "ett klipptag" med saxen etc (-Lägg av med det där genast!= Cut that out right away!)
Danish wienerbröd, dansk, -a, -t
data data, uppgifter, inskrivet material, antecknad information med hjälp av dator, i Sverie ofta förväxlat med 'dator'
default utgångsläge, standardinställning, "normalläge", utgångsposition om ingen annan inställning eller justering görs så gäller detta… Ofta är detta ett slags antagande, eller en grundinställning i ett visst system eller i en viss miljö.
delete ta bort, radera (erase= sudda)
density täthet, packnings-/lagringstäthet på disketter, enkel densitet= Single Density, UHD= Ultra-High Density etc.
DES Data Encryption Standard, symmetrisk algoritm för att ge ett medelande äkthetsbevis
describe beskriva
desktop computer 'desktop' är vilken PC eller s.k. workstation som helst som får plats på ett skrivbord
device apparat
dial ringa upp, ringa (dialling up= att via, eller med hjälp av, ett modem koppla samman en dator med en annan som är avlägset placerad)
dialog box dialogruta; där något skall skrivas in, väljas, kompletteras etc.
disc skiva, CD Rom-skiva etc.
disk en lagringsbar rund magnetisk skiva, informationen lagras via "magnetisk kodning"
disk hårddisk, fast disk
diskette, floppy disk diskett, ett billigt och "lättrörligt" lagringsmedium som finns i olika storlekar: 8" (20,32 cm), 51/4" (13,3 cm) & 3½" - 1,44 MB-(9 cm)
DMA, Direct Memory Access metod som tillåter minnesadressering utan att gå via CPU, DMA möjliggör överföring av hela datablock från en periferienhet (t ex en disk) till datorns arbetsminne via bussen utan inblandning av processorn vilket ger tidsvinster men ökar systemets komplexi
DNI Direct Neutral Interface, ett "neutralt gränssnitt" som enligt vissa kan komma att ersätta s.k. 'VR headsets' i framtiden (något som stimulerar hjärnceller annorlunda).
dot punkt, prick (punkt i interpunktion, rättskrivning= stop, final stop)
draft skiss, utkast, skissa (draft, draft beer= fatöl, öl i tappkran)
draw rita, teckna och kan även betyda ibland att dra (-You've got to draw the line somewhere, haven't you?), oftast är dra, draga= pull, dra om släpvagn o.d.= haul
drawback nackdel  (hake= catch)
drive enhet, lagringsenhet
DTP desktop publishing
DVD, Digital Versatile Disc, Digital Video Disc ett optiskt lagringsmedium med väsentligt större kapacitet än en CD ROM-skiva. Denna "lagringsskiva" med upp till ca 5 (4,7) GB lagringskapacitet, liknar till det yttre en CD ROM-skiva. Kapaciteten beräknas inom kort vara 17 GB.
EAN European Article Numbering Association, branschstandard för streckkoder & EDI
EDIFICE EDI Forum for Companies with Interests in Computing and Electronics, den europeiska elektronikindustrins EDI-projekt
edit redigera, editera
elect välja, välja en representant, göra/genomföra ett politiskt val, jfr med select, selected där någon blivit utvald, ofta genom säskild gallring, & choose som är mer att välja i största allmänhet (-You know I'll choose you anytime!), I'll choose the green
enclose, enclosure bifoga, bilägga resp. bilaga
English - Swedish engelska - svenska
entire hela, allt
erase radera, sudda, ta bort
error fel, ett fel, en felaktighet, något som icke fungerar
execute utföra, exekvera, verkställa (avrätta) / utföra en programinstruktion, köra ett program, 'execute' & 'run' är oftast synonyma i datorns värld
fail, fuck-up misslyckas, fallera (mankera) / (go wrong), F-word
fault ett fel, en "miss" ("Whose fault is this?"= Vems fel är detta?)
FDD - floppy disk drive diskettenheten
feed mata, mata in, föda upp med mat etc.
festa party, feast (festa-fira= celebrate)
FET - field effect transistor en transistor i vilken ström mellan "a source terminal and a drain terminal" kontrolleras av "variable electric field", ger låg strömförbrukning
figure siffra, figur, men också verbet att räkna ut, "lura ut något" = Figure something out. I can't make anything out of this. Can you figure it out?
fika, kafferast, dricka kaffe eller te, (take a break) pause, take a break, have a cup of coffee or tea, …
file arkiv, arkivera, en fil, arkiverat dokument (även verktyget 'fil'!)
filing cabinet dokumentskåp, mappskåp av typ för hängmappar etc.
find finna, hitta, söka efter (söka efter även 'search' & 'search for')
firmware systemmjukvara, en del av ett OS (operativsystem) och som finns i ROM
fit passa, passa in, anpassa (oftast fysiskt, mekaniskt etc) -That suits me just fine! (=Det passar mig alldeles utmärkt!), -I'm not suited for this. (=Jag passar inte för detta.) OBS! -Are you fit for it? (=Är du i bra form/skick för det?)
flicker den snabba ökningen eller minskningen av ljusstyrkan på en bildskärm/datorskärm, flimmer
flush spola, skölja ned, spolning som i en toalett e.d. -OBS! Ej att förväxlas med 'flash' som är blixtljus som t ex kamerablixt e.d., blixtra samt något därmed förenligt såsom 'flashy'
fold vika, vika ihop  ("vika ner sig"= ge upp, "lägga av", give it up etc)
folder mapp, katalog
fondle, caress, pet, stroke  smeka
font typsnitt, teckensnitt
footer sidfot, det som kan finnas längst ned på varje sida i ett dokument, skrivs in en gång och "följer med" dokumentet oavsett sidantal (Funktionen återfinns i flera program under menyradens Visa, Infoga eller Redigera)
form formulär, blankett (OBS! 'blanket'= filt)
forward, send on, pass on vidarebefordra, skicka vidare, framåt
frame ram, tavelram, ruta-bildruta, rama in -OBS! Men också i betydelsen "utsatt för en komplott"= framed (lurad, utsatt för en komplott, utsatt för konspiration etc. -"He was framed from the very beginning!")
fuck, sexual intercourse, mate, copulate, breed, make love knulla, pippa ("ligga")
G, giga ett prefix som betyder 1.000.000.000 (1 miljard) = 'one billion' eller 'one thousand million'! OBS! kommatecken i engelskan OBS! 1,000,000,000 (alt mellanrum)
game lek, spel, vilt (jakt)
games lekar, spel
gateway en apparat eller arrangemang som binder samman två nätverk på ett för användarna synligt sätt, till skillnad från användningen av en s.k. 'bridge' då man inte ser sammankopplingen som användare
GB, Gigabyte 1.073.741.824 eller 230 bytes eller ung. en miljard bytes, en miljon kilobytes, eller ett tusen megabytes
get få, komma, hämta, skaffa, bli mm (-"Get up!" -"Get moving!")
GHz, gigahertz en frekvens, hastighet, på en miljard (1.000.000.000) gånger en sekund ("a frequency of one billion times a second")
giga, G 10 upphöjt till 9 = 1000000000 (decimalsystem) eller (som binära tal) 2 upphöjt till 30 = 1073741824 (en miljard)
glare blända, bländning, skimmer, reflex/-er från en bildskärm eller annan källa
glyph Detta är benämning för formen på ett bokstavstecken (en bokstav= font). Till exempel så är kursivt "a" och "ett vanligt a" ("normal-a" /romerskt a) olika varianter (= "glyphs") för samma alfabetiska tecken
graphics tablet ett "ritunderlägg" att användas i kombination med en s.k. 'lightpen' för att rita, göra ritningar & skisser etc. precis som att rita på ett vanligt papper
ground mark, jord, jordanslutning, jordkabel etc
GUI - graphical user interface grafiskt användargränssnitt, se bl a 'WIMP' system, vilket i praktiken innebär att man kan arbeta med mus & "dialogrutor" ('dialog box'), "mushanterat arbete"
gutter (page & print setup) häftyta, häftområde för häftning eller sammanfogning på annat sätt genom t ex spiralfogning av sidor till ett häfte e.d., vanligtvis i vänstermarginalen men kan även förekomma högst upp i en sidlayout /'gutter' även 'rännsten', en ränna för avvattning
hardware hårdvara
header sidhuvud, det som kan finnas längst upp på varje sida i ett dokument, skrivs in en gång och "följer med" dokumentet oavsett sidantal (Funktionen återfinns i flera program under menyradens Visa, Infoga eller Redigera)
header sidhuvud, det som kan finnas längst upp på varje sida i ett dokument, skrivs in en gång och "följer med" dokumentet oavsett sidantal (Funktionen återfinns i flera program under menyradens Visa, Infoga eller Redigera)
hole hål, ett hål  (Not to be confused with - får icke sammanblandas/förväxlas med 'whole' = hela, hel, allt)
hot het, mycket varm, men också 'kryddstark', 'färsk' och 'inne' (=populär, /-t), härutöver kan 'hot' förekomma i betydelsen 'efterspanat'/'nyligen stulet' etc.
HTTP - Hyper Text Transfer Protocol ett överföringsprotokoll för kommunikation/trafik/förbindelse mellan webbklient & server
HTTPS se http (HTTP) fast med tillägget av ökad säkerhet (security) genom kryptoteknik/kryptering
hub nav, ett nav, ett centrum (hubcap= navkapsel på en bil)
hyphen ['haifön] bindestreck (ett streck mellan ord)
information, a piece of information information, upplysningar, en upplysning
insert infoga
instantly ögonblickligen, omedelbart, omgående
intelligence intelligens, underrättelser, information
interface gränssnitt, den arbetsmiljö  du ser på skärmen som förbinder olika delar i ett datorsystem och anpassar signalerna mellan dessa
invert reversera, kasta om, vända på ordningen, "vända upp & ner på"
ISP, Internet Service Provider "telecomföretag" såsom BT, Pacific Bell, AT&T, Telia, Tele2, Orange m fl, "teletjänstföretag" med vars hjälp, stöd & support man kan få/ha/abonnera på internetuppkoppling/internetanslutning, telekommunikationsföretag
k, K, kilo 1000, ettusen OBS! I Sverige skall detta skrivas 1.000 medan det i engelskan skall skrivas 1,000 ! (10 upphöjt till 3= 1000 (decimalsystem) eller (som binära tal) 2 upphöjt till 10= 1024)
kb, kB, KB 1 kB = 8 kbit = 8,000 bit vilket "i grova drag" (roughly corresp to ½ letter page, 50% of one 8 x 11 letter page) motsv. ca ½ A4-sida “normaltext”)
key nyckel, facit, tangent
keyboard tangentbord (tangent= key)
keystroke tangenttryckning, "knapptryckning", att trycka ned en eller flera tangenter på ett tangentbord
kilobyte kilobyte är ett tusen bytes (1024) , som förkortas kbyte. Vidare så är 1 kbit således 1024 bitar.
knulla, pippa fuck, sexual intercourse, mate, copulate, breed, make love
LAN, Local Area Network förkortning för ett (vanligt?) lokalt nätverk i exempelvis ett företag eller en skola där man vill utnyttja vissa gemensamma resurser som skrivare, databaser etc. Flera s.k. LAN kan sedan knytas samman till ett WAN (Wide Area Network) vilket blir allt van
landscape liggande format, landskap, omgivning, utsiktsvy
laptop, notebook bärbar dator ('laptop'= ung. som en bärbar skrivmaskin, medan en s.k.  'notebook' är i storlek ung. som ett kollegieblock eller A4-ark
letter, letter size bokstav, brev  (siffra= figure), letter page size, letter size= 8" x 11" (motsv ung A4), standardstorlek på papper liknande vårt A4-format
level nivå (at a certain level), 'vattenpass'= water level, level, men också "to be on the level with somebody" förstå varandra och komma överens ("Level with me!")
lightpen ljuspenna som känner av skillnader i reflekterat ljus, denna kan användas för att läsa (läsa av) tryckta optiska tecken (skrivtecken) eller streckkoder men kan också användas för att rita direkt på en datorskärm
load ladda (download= ladda ned, om ett prgrm etc)
lock lås, låsa, låsa igen -OBS! låsa upp= unlock
loudspeaker högtalare
mail post, posta (mail används mer omfattande i AmE jfr med BrE, mail-post)
main memory, Main Storage, Internal Storage ett "lagringsbart" utrymme som kontrolleras & styrs av CPU (processorn), detta utrymme använder processorn medan processer, exekvering, beräkningar, utförs (RAM)
main memory, main storage, primary storage, internal storage internminne, primärminne, minnet som datorn använder för att lagra/hämta data under beräkningsprocessen (arbetsprocessen). Data som förekommer här försvinner då datorn stängs av. Det som skall användas senare måste sparas på HD, diskett eller annat media
mainframe stordator
match para ihop. para samman, match, tävling - If something is a match, or matching... it simply  fits, like fit a description, något liknar alltså något liknande...
MB, Mb, megabyte en miljon byte, ett mått på minnesmängd, en måttsenhet, megabyte, ett storleksbegrepp för lagringskapacitet motsvarande ung. ettusen kilobyte eller en miljon bytes, (1,024 kilobytes) Megabyte= 1,048,576 bytes eller 1,024 kilobytes
mean betyda, betyder, elak, medel
mega, M 10 upphöjt till 6 = 1000000 (decimalsystem) eller (som binära tal) 2 upphöjt till 20 = 1048576 (en miljon)
megabyte, MB, Mb en miljon byte, ett mått på minnesmängd, en måttsenhet, megabyte, ett storleksbegrepp för lagringskapacitet motsvarande ung. ettusen kilobyte eller en miljon bytes, (1,024 kilobytes) Megabyte= 1,048,576 bytes eller 1,024 kilobytes
memory minne -Se vidare primary memory och secondary memory (memory= storage), lagringsplats för data
menu bar, Menu Bar menylist, raden av menyval vanligtvis näst högst upp (under namnlisten) för bl a "Arkiv", "Redigera", "Visa" etc.
mesh maska/ -or, trådslinga, ögla (i ett nät/en stickning), men även det mönster som ett nät bildar med sina nätmaskor etc., se vidare i topologi 'mesh topology' (nätverk)
message meddelande
microchip, chip chip' har kommit att bli den vanliga benämningen. Se vidare 'chip'!
MMX - Multi Media eXtension en förbättrad pentiumprocessor, snabbar upp hantering av grafik & video, programvaran måste dock vara anpassad till denna processor för god effekt
monitor monitor, bildskärm= screen
motherboard, system board moderkort, den viktigaste delen i en PC, är som en skiva på vilket finns processor/-er, minneskretsar, moduler, Cache-minne, ROMs, "lediga minnesplatser", grafikkort, SIMM mm
network topology nätverkstopologi, hur datorerna i ett nätverk är sammankopplade, "nätverksmönster". Vanliga "network topologies" är "the star, bus, and Token ring".
notebook bärbar dator ('laptop'= ung. som en bärbar skrivmaskin, medan en s.k.  'notebook' är i storlek ung. som ett kollegieblock eller A4-ark
open öppna, öppen, öppet
OS - operating system en uppsättning program som tillsammans kontrollerar och styr både resurser och processer i datorn, som kommunikationen mellan hårdvara etc. (t ex MS-DOS, MS Windows, Linux, OS/2, UNIX)
PAL europeisk standard för TV & video, 50kHz
palm handflata, ett träd, en trädtyp
palmtop, handheld handdator
paragraph stycke, ett antal rader samlade med ett utrymme över och under (Kom ihåg att du (numera) skapar ett nytt stycke i många miljöer då du klickar på/trycker på 'Enter')
paste klistra in, att infoga något i en applikation som är kopierat eller utklippt någonstans och som finns i minnet
pause, take a break, have a cup of coffee or tea fika, kafferast, dricka kaffe eller te, (take a break)
PC, personal computer PC, persondator, dator
performance uppträdande, framträdande
petting smeka könsorgan, smeksex
PKI Public Key Infrastructure, något som bygger på/baseras på assymetrisk kryptoteknik
PL/I - a programming language ett programmeringsspråk utvecklat hos IBM (IBM Users' Group) där man implementerat de bästa egenskaperna från COBOL, FORTRAN & ALGOL
platform plattform här innebär olika datorsystem, typ av dator: PC, Mac, workstation etc.
play leka, spela men också substantivet 'a play' såsom ett skådespel, en pjäs e.d.
plotter fungerar likt en skrivare men skriver ut datorbaserad information i form av bilder/grafik
PNG - Portable Network Graphics en förbättrad bildstandard för Internet jfr med GIF som är det dominerande formatet (January 2001)
portable bärbar, portabel
portable language ett språk som lätt kan koverteras för att använda på/i flera olika OS (operativsystem)
portrait porträtt, stående format
post anslå, affischera, sätta upp ett meddelande, att visa, visa  upp, lägga upp, lägga fram...ett meddelande  på en anslagstavla (bulletin board) eller "chat" eller s.k. "newsgroup", men också post=mail, post, post office etc
poster affisch
power ström, kraft, styrka
predict förutse, förutspå, förutsäga
prefix förstavelse, början av ett ord
press trycka på, trycka ned ('press' indikerar oftast en nedåtriktad rörelse)
primary storage, internal storage, main memory, main storage internminne, primärminne, (RAM) minnet som datorn använder för att lagra/hämta data under beräkningsprocessen (arbetsprocessen). Data som förekommer här försvinner då datorn stängs av. Det som skall användas senare måste sparas på HD, diskett eller annat
print skriva, trycka (boktryck, tidningstryck etc)
printer skrivare, boktryckare
process databehandling, behandling av data enligt programinstruktionerna
properties ägodelar, egenskaper
PTT allmänt vedertagen förkortning för 'Post, Telegraph & Telephone Administration' som finns nationellt ordnat i många länder
pull dra, dra mot sig
punchcard, punched card hålkort, del av ett tidigare datorsystem
purpose syfte, ändamål
push skjuta framåt, skjuta framför sig
questionnaire  frågeformulär, OBS! formulär (i allmän bemärkelse), blankett= 'form'
RAM [ræm], random access memory ramminne, arbetsminne, ett minne som processorn kan både läsa av och skriva till. Se även primärminne!  (primary storage)
random på måfå, slumpvis
random access ett system där man kan skaffa/få/ha  tillgång till vilken palts/utrymme som helst i ett lagringsutrymme och i vilken ordning som helst
read-only memory, ROM ROM is generally a solid state storage chip that is programmed when manufactured - minne som endast är läsbart, det är en "låst" information på exempelvis en skiva såsom en programvara eller annan data för installation etc. som inte användaren kan ändra
recycle återvinna, återutnyttja (återvinning=recycling) OBS! ikonen (bildsymbolen) på skrivbordet 'recycle bin' som används i MS Windows motsvaras i Apple Mac av 'trashcan' (trash= sopor, skräp)
refresh uppdatera, "fräscha upp"/friska upp, uppfriska (refreshments= uppfriskande drycker, förfriskningar)
refresh rate den hastighet/det intervall som åtgår för att återskapa (rita om) en bild eller annan grafik på en bildskärm
rescue rädda, undsätta (Search & Rescue Team= Räddningspatrull, Eftersökpatrull, Undsättningsenhet)
resolution upplösning, bildskärmskvalitet, antalet punkter per ytenhet
ROM read-only memory, en minnesfunktion som bara kan läsa (ej tillföra nytt, skriva, skriva in, skriva över eller spara etc)
row rad, både i ett dokument och i en teater eller stolsrad, row of houses', 'row' kan också betyda 'ro' (=verbet "att ro" om en båt, 'a row-boat') i BrE ofta anv om att bråka, stimma, ställa till bråk eller oväsen etc ('make a row') samt om att protestera
rule härska, regera
ruler linjal
run köra, handha, sköta, ansvara för, leda
S/MIME ett säkrat sätt för överföring av elektroniska medelanden via Internet
sample ett exemplar, ett prov
save spara, rädda, men också prepositionen 'utom' (förutom)
save as spara som
scanner ett optiskt inläsningsredskap som kopierar bild eller text med hjälp av ljusreflexer för vidare bearbetning eller hantering i dator
screen bildskärm
screened, screened cable avskärmad, om kabel som t ex 'coax' (coaxial cable), koaxialkabel, även 'shielded' förekommer
script ett litet program skrivet i "scriptspråk"/kod  som används för att utföra enkla funktioner eller för att binda samman olika program
scroll rulla (rulla med hjälp av rullningslist i ett fönster e.d.), för att visa data som finns på annan plats än där markören finns etc.
scrollbar rullningslist, möjliggör visning av data som finns högre upp, längre ned, till höger eller till vänster om markörens aktuella position
SCSI - Small Computer System Interface ett gränssnitt för att koppla samman kringutrustning med datorer; scanner (blidläsare), CD-spelare, hårddiskar etc.
search, search for leta efter, leta, söka, söka efter, eftersök, sökning
secondary storage, auxiliary storage HD (hard disk), floppy disks (disketter), magnetic tapes, CD-R, CD-RW
select, Select All välja, göra ett urval, välja ut, utvälja, ibland också MARKERA, Markera allt, se vidare 'elect'
selection ett urval, en markerad del, se vidare 'elect'
semiconductor halvledare, en materialgrupp, en typ av material, som medger/möjliggör genomströmning/genomsläpp/ström under särskilda förutsättningar/omständigheter och används för att bygga/konstruera vanligt förekommande komponenter såsom dioder och transistorer.
send skicka, sända
shape form, former, skick  ("I like the shape of it." /"I'm in good shape." /"Shape up!")
shielded, shielded cable avskärmad, om kabel som t ex 'coax' (coaxial cable), koaxialkabel, 'shield' betyder ju också sköld, skydda som med en sköld etc. (shield of armor, shield off by means of), även 'screened' förekommer
shortcut genväg
sign off att logga ut, logga av (på vissa datorsystem), även i betydelsen sluta, upphöra
sign up att logga in (på vissa datorsystem), även i betydelsen bli med, gå med i, vara med
silicon ['sili,kån] kisel, ett material /OBS! Se upp med uttalet så icke förväxling sker med fog- & tätningsmaterialet! Detta engelska ord har ett mycket kort och obetonat uttal, och inga långa eller betonade vokaler
silicone [sili'köu:n] silikon (fogmassa, tätningsmassa) /OBS! tänk på uttalet!
SIMM single in-line memory module, ett  litet kretskort som innehåller s.k. minneschips
site på svenska numera också ofta 'sajt' direkt från engelskan, en plats på Internet, oftast menar man (i engelskan) en URL-adress med flera avdelningar, sektioner, nivåer, till skillnad från en "enkelsidig" (privat) hemsida, definitionen är icke helt klar
slash / snedstreck (högerlutande) till skillnad från 'backslash' ( \ )
slice skiva av t ex mat & bröd, sliced cucumber, sliced ham, a slice of cheese etc. OBS! disk= hårddisk, disc= lös skiva som CD ROM-skiva, DVD-skiva & music disc, men en "gammal hederlig" grammofonskiva= record (or a licorice pizza)
slot en springa, eller ett spår, en s.k. extra/tom kortplats ('expansion slot')
smeka fondle, caress, pet, stroke
smeka könsorgan, smeksex petting
SMTP/MIME ett enkelt protokoll för överföring av elektroniska meddelanden på Internet
software mjukvara
solution lösning
solve lösa
sound ljud
source källa, en säker källa= a reliable source, ursprung, men även uppgiftslämnare (dock icke 'vattenkälla' eller 'källsprång' som är 'spring' eller 'well', "oil or water wells up from earth", a well= en brunn, stensatt e.d.), varma källor= hot springs,
space rymd, utrymme, rum, plats, men också 'ett mellanslag' (spacious= rymlig /-t)
spacebar key mellanslagstangent
speech tal, talförmåga
speed hastighet
spell stava
spellcheck, spellchecker stavningskontroll
spelling stavning
spreadsheet kalkylblad (consists of= består av 'rows'= rader & 'columns'= kolumner), 'spread' kan vara både sängöverkast (bed spread), mjukt och/eller bredbart smörgåspålägg, och att breda på smör på en brödbit, cheese spread= mjukost, spread= sprida ut, sära på ben
SSL 'Secure Socket Layer' är en krypterad förbindelse via Internet
storage lagringsutrymme
storage device lagringsapparat, en kopierings- & lagringsapparat för data, en "datalagringsutrustning" som kan vara optisk eller magnetisk, magnetiska är diskettenhet, hårddiskenhet, bandmaskin & optisk är t ex en CD ROM-enhet. Kombinationer förekommer (magneto-optical)
store lager, lagra, butik (i bl.a. U.S.A.), 'store' i betydelsen butik & affär breder ut sig
suffix ändelse, ordslut
Swedish - English svenska - engelska
SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ett internationellt samarbete mellan finansiella institutioner för utbyte av finansiella transaktioner
swipe card ett plastkort med magnetremsa som innehåller konfidentiell/hemlig information
system board, motherboard moderkort, den viktigaste delen i en PC, är som en skiva på vilket finns processor/-er, minneskretsar, moduler, Cache-minne, ROMs, "lediga minnesplatser", grafikkort, SIMM mm
table tabell, bord
table of contents, contents innehållsförteckning
task uppgift
task force en enhet, en "insatsstyrka" med uppgift att lösa en (svår) uppgift
time tid, tiden (-What time is it? - What's the time= Vad är klockan? -Hur mycket är klockan?)
title bar namnlist, oftast högst upp på skärmen
token ring (IEEE 802.5) ett LAN i vilket datorerna har konfigurerats "i en ring", och ett meddelande/signal (a token) skickas från dator till dator.The token is used to avoid conflicts in transmission. En dator kan endast sända/skicka meddelanden om maskinen har en s.k. 'token'.
tool verktyg
toolbar verktygsmenyn, verktygsrad, en rad med ikoner ovanför arbetsytan ("textytan") på skärmen vilka startar olika programfunktioner då man klickar på dem med musen
touch röra vid, beröra, röra (OBS! icke att sammanblandas eller förväxlas med 'move' =röra, röra på sig, flytta, flytta undan etc. som speglar rörelse mer än beröring! -Move it! Move your rear! …move around)
touchscreen en interaktiv bildskärm där användaren kan samverka interaktivt med dator eller specifika datorfunktioner medelst/via/genom fingerberöring av "tryckkänsliga områden" på bildskärmen (lätt beröring med finger på tryckkänslig bildskärmsyta)
TPI, Tracks Per Inch spår per tum, vilket är ett mått på hur tätt data kan packas/lagras på en diskett, se även 'densitet' (density) SD (Single Density), DD, QD & UHD (Ultra-High Density)
trackerball som en upp-och-nedvänd traditionell mus, muskulan är placerad uppå istället för under, en "alternativmus" där kulan är större och sitter på ovansidan och rullas med användarens fingrar eller hand
undo ett kommando i ordbehandlingsprogram som innebär "göra ogjort" (återställa) resultatet av senaste föregående kommandot, exempelvis då användaren av misstag förändrat textinnehållet kan detta användas och texten "återställs" i urspungligt skick
unit position "the extreme right position of a field", platsen, positionen eller utrymmet allra längst till höger i ett fält
unlock låsa upp
URL tidigare var betydelsen 'Universal Resource Locator' är en internetadress som meddelar webbläsaren var resursen/adressen finns
URL  - Uniform Resource Locator
use använda, utnyttja, nyttja, begagna
used använde, utnyttjade, nyttjade, begagnade
used to brukade
useless värdelös, meningslös, /-t
usually, generally brukar, vanligtvis
W3C World Wide Web Consortium, sätter standard /-er för "webbområdet" (Internet)
VAN - Value Added Network en nätoperatör som tillhandahåller (levererar) s.k. Mervärdestjänster
WAN, Wide Area Network förkortning för ett nätverk i exempelvis ett större företag eller en större organisation  där man vill utnyttja vissa gemensamma resurser som fakturering,databaser, brevmallar etc. Flera s.k. LAN har knutits samman till ett WAN (Wide Area Network). Detta
wastebasket, wastepaper basket, waste bin papperskorg, skräpkorg
VDU, visual display unit ett annat namn för en datormonitor (monitor)
Web, the Web, the World Wide Web, Internet Internet är många olika datornät, servrar, datorer, databaser, telefonledningar samt annan datortrafik som kan länkas & navigeras med hjälp av hyperlänkar (hypertext/http). Trafik/komm./signalen går alternativa vägar beroende på belastning/ framkomlighet.
website address, URL den unika URLadressen som skall användas i webbläsarens adressrad för att komma till en specifik sida på Internet eller i ett s.k. Intranät
White Pages, the White Pages Ett "telefonbegrepp" som även används om en sajt som har (visar, länkar till, innehåller) epostadresser till reg. användare. Ursprungligen ett begrepp för del av telefonkatalog där abonnentuppgiterna finns redovisade efter riktnummerområde etc.
view vy, utsikt, titta på, granska, visa
WIMP system: windows, icons, menus and pointer en förkortning som betecknar en vanlig typ av grafiskt användargränssnitt, 'WIMP system' används i både MS Windows & Apple Mac
VPN Virtual Private Network, kommunikation/förbindelser/trafik via Internet som säkras gemo s.k. Kryptoteknik
VR virtual reality, "en konstlad & suggestiv skenbild av verkligheten" där bl a visas 3D-grafik framför användarens ögon samt ljud i lurar e.d. etc.
write skriva, ibland lika med att "spara/lagra info", "write me a letter"= "write a letter to me"
write-protect tab skrivskyddet på en diskett, som en liten skjutbar knapp vid nedre/vänstra hörnet vanligtvis vilken kan föras fram eller tillbaka med avsikt att förhindra vidare/ytterligare sparande/skrivande (tillfälligtvis)
wrong fel i största allmänhet, do wrong= göra fel, bli fel= go wrong, men "You make an error, and you can most certainly make a mistake."
ZINE, E-zine, eZine, Web-zine, Net-zine en "digital tidskrift" för Internet eller annat nätverk, tidningen finns ej i pappersformat

 

 


 
© Swengelsk, KB ®
webmaster