Swedish & English Obstacles

som svenska
e.g.  Å,  Ä  &  Ö

ID English svenska
341 e.g., for example t.ex., till exempel
959 take delivery ta emot leverans
614 number tal, siffra (siffra oftast= figure)
354 engineer tekniker, ingenjör, skötare (OBS! sällan ingenjör)
226 collect-call telefonsamtal som man beställer och där motagaren betalar samtalet
162 cable, telegram telegram
974 term tid, löptid, termin, mandattid
343 early tidig, -t (med hänvisning till tid e.d.)
708 previously tidigare
861 semester tidsperiod, 15-18 veckor, en del av ett universitets utbildningsår (U.S.)
432 GMT, Greenwich mean time, Zulu time tidszon, longitud genom Greenwich UK man utgår från vid tidsangivelser  i världen
75 at these prices till dessa priser
364 even till och med
842 sale, for sale till salu
8 accessories tillbehör
850 satisfactory tillfredsställande
970 temporary tillfällig
617 occasional tillfällig, tillfälligt
969 temp worker tillfälligt anställd, vikarie (vik lärare m fl= substitute)
68 asset tillgång
69 asset, -s tillgång, -ar
85 available tillgänglig
955 supply tillhandahålla, leverera
46 announce tillkännage, meddela, anmäla
534 landing order tillstånd att föra gods från t ex fartyg in till ett tullnederlag (utan tull)
673 permit, permit somebody to tillstånd, formellt och skriftligt, samt att ge någon tillstånd att
575 manufacture tillverka
38 allow tillåta, medge
672 permission tillåtelse, ett muntligt tillstånd/tillåtelse
821 rider, additional clause (contracts etc.) tilläggsklausul
1052 window shopping titta i skyltfönster (gå i affärer för att titta endast)
806 restroom (US), lavatory, gents, ladies, men's room, toilet toalett, WC
994 trailer-tractor trailerdragare, ofta 3-axlad 10-hjulig
987 tractor traktor, trailerdragare (flaklös lastbil att koppla till/för trailersläp e.d.)
447 haul (pull, move or transport) transportera, flytta, förflytta, forsla (road haulier= åkeri)
183 carrier transportör, speditör  (även ett hangarfartyg)
330 drawer trassent, utställare
711 Printed Matter trycksak
1055 wooden case trälåda
904 sleeve tubformig/lång ask/kartong för pappmuggar, glas e.d., även "ärm" på klädesplagg
276 customs tull, tullverk
213 clear through the customs tullbehandla
491 inch tum= 2,54 cm (25,4 mm), 12 inches= 1 foot, 3 feet= 1 yard
98 barrel tunna
580 marker pen tuschpenna, märkpenna med filtspets för märkning (för vattensäker märkning)
187 cases of doubt tveksamma fall
1029 washroom tvättrum med flera handfat, samt ofta även dusch etc.
860 seem tyckas, verka
214 clearly tydligt
382 fabric tyg, textil
302 density täthet
944 strip/empty a container tömma/lasta ur/lossa  en container/lastbehållare
965 tax-exempt undantagen från skatt, skattebefriad
997 transit, in transit under transport
572 maintenance underhåll
946 subcontractor underleverantör
344 ease underlätta, lättnad
505 intelligence underrättelser, upplysningar, information
383 fail to notice undgå att lägga märke till, missa, förbise
60 approximately, approx. ungefär, cirka
72 assignment uppdrag
510 inventive uppfinningsrik
927 state, state your name uppge, tala om vad du heter ('state' även delstat, stat)
43 amount to uppgå till
755 reach an agreement uppgörelse, komma överens, träffa en överenskommelse
495 information upplysningar
17 achieve uppnå
899 sinerely uppriktigt, ärligt
361 estimate uppskatta, kalkylera, en kalkyl, ett kostnadsförslag
56 appreciate uppskatta, sätta värde på, värdesätta
583 marshalling area uppställningsområde för containrar, staplingsplats container
976 terminable uppsägningsbar, går att säga upp
625 origin ursprung
621 off-shore utanför fastlandskusten, utanför landremsan, även på en ö
995 training utbildning (praktisk, hands-on)
369 exchange utbyta, växla
318 dividend utdelning (på aktier e.d.)
319 dividend warrant utdelningskupong, en check för utbetalning av avkastning
379 extract utdrag
380 extract utdrag, t ex en delkopia av ett dokument etc.
622 omit utelämna
456 hearing utfrågning, förhör, hörsel
515 issue utfärda, ge ut, fråga (hot issue), utgåva (the July issue of this magazine)
668 perform utföra
843 sale, on sale utförsäljning, rea, realisation
377 expense utgift
327 draft utkast
629 Out Tray, Out Basket utkorg, fack eller korg för utgående post (färdigbehandlat ärende, post e.d.)
630 outwork utlagt arbete som utförs utanför företagets lokaler eller verksamhetsområde
908 space utrymme, rymd, mellanrum (mellanslag)
54 appoint utse, tillsätta
374 exhibition utställning
375 exhibition area utställningsområde (t ex en monter = e g  a booth)
928 statement uttalande, påstående
372 exhausted uttömd, utmattad
829 rolling stock vagnpark att användas på järnväg
271 currency valuta ($, £, DM, Dkr, Nkr, SEK)
701 pound, £ valuta, (Br/UK) värd ca 11.50 SEK, har närmat sig USD (2001)
1014 usual, common vanlig
468 hold, please hold, hold the line var god dröj, vänta i telefonen
1042 wherever var helst, var som helst, var…än
631 owe vara skyldig (pengar)
1034 weekday vardag
342 each, ea. varje, vardera, per styck
609 neither ...nor varken…eller
434 goods varor, gods, artiklar
1040 vending machine varuautomat, läskedrycksautomat etc.
991 trademark varumärke
140 brand name varunamn
552 line of goods varuslag, typ av artikel
193 CEO, chief executive officer VD i större företag eller koncern
585 MD, managing director, president (US) VD, verkställande direktör (Se även CEO)
985 tool verktyg
77 attach vidhäfta, bifoga, fästa vid
78 attached vidhäftad, fäst vid
409 fold vika (men även att ge sig, ge upp, "kasta in handduken" etc.)
1039 weight vikt
702 pound, lb., lbs. viktenhet, pund = 0,453 kg (2 lbs.= ca 0,9 kg)
546 letter of intent viljeförklaringsbrev
1050 willing villig, medgörlig
978 terms villkor
480 ICC; Incoterms (1990) villkor enligt Internationella Handelskammaren
241 conditions villkor, förhållanden
1051 winch vinsch, spel för att släpa eller spela hem med vajer e.d.
719 profit-sharing vinstdelning
1060 wreck vrak
851 scales våg
1038 weighing machine våg, vägningsinstrument
774 reckless vårdslös, oansvarig
1036 weigh väga  (våg i allmänhet= scales)
439 guide, lead vägleda, leda vägen
540 lead, guide vägleda, leda vägen
787 refuse vägra   (refusal= vägran)
788 refuse vägra, motsätta sig
1003 turnpike, tollgate vägtull, betalning måste erläggas för att få utnyttja en viss vägsträcka (US)
651 pass me the salt please vänligen skicka mig saltet
471 host värd
472 hostess värdinna
7 acceptance (against 3 mo's acceptance) växel (per 3 månaders växel)
113 Bill of Exchange, demand bill växel, siktväxel
329 drawee växelbetalare, trassat
118 bills receivable växelfordringar
117 bills payable växelskulder
429 gear lever (Br), gear shift (US) växelspak
1053 vocation yrke, sysselsättning, kall
1054 vocational school yrkesskola
989 trade school yrkesskola, fackskola
83 audience åhörare, publik
449 haulier  (trucker) åkeri, åkare (trucker also= chaufför) -Se Bilordlistan!  ../Bil/Bilordlistan.htm
819 ride åktur, ridtur, rida, åka, framföra
929 steam ånga
9 accomplish åstadkomma
1005 undertake delivery, undertake to suppply åta sig att leverera
231 commitment åtagande, engagemang
785 refundable återbetalbar
786 refundable deposit återbetalningsbar depositionsavgift ("handpenning" e.d. som återbetalas)
792 reinsurance återförsäkring
818 revoke återkalla
817 revocable återkallningsbar, går att återkalla (se vidare 'irrevocable')
809 return återkomma, återlämna, återkomst, återgå, även avkastning (ek)
811 returned återlämnad, -e, returnerad, -e
777 recycle, to be used again återvinna för återanvändning
984 title (You can't sell/move things w/o title) ägarrättsbevis, registreringsbevis /ownership document
723 property ägodel, egenskap (t ex i ett dokument)
736 purpose ändamål, syfte
359 errand, errand boy ärende, errand boy= springpojke
496 inherit ärva
492 increase öka, ökning
606 mutual ömsesidig
308 desire önska, önskan
402 flatcar, platform car öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak
693 platform car, flatcar öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak
148 bucket out (bucket up) ösa med hink, "hinka ut", bära i hink  (bucket up även spänna fast sig)
531 lade ösa på, lasta på, lasta in
32 agreement överenskommelse, avtal
368 excess överflöd, det som är över, för mycket av något
996 transfer överföra, överföring
258 conveyance överlåtelsehandling, för överföring av egendom från säljare till köpare
246 consign överlämna eller leverera (formellt), överlåta till annans ansvar, sända
87 B & B, Bed and breakfast övernattning med frukost inkluderad i priset
441 hand something over överräcka, räcka över, räcka fram, överlämna
956 surplus överskott
367 exceed överskrida, passera
455 heading överskrift, rubrik
635 overhaul översyn, noggrann genomgång, besiktning och ev reparation
782 redundancy övertalighet,  uppstår när en person blir utan arbete pga  att  arbetsuppgiften upphör, försvinner
632 overdraw övertrassera ett konto, ta ut mer pengar än vad som finns tillgängligt
633 overdrawn account övertrasserat konto
259 convince övertyga
  Cheque   -  Check  
cheque, check
Cheque is British English spelling for making a payment, whereas American English uses check.
Check also has other uses as a noun (e.g., a check mark, a hit in hockey, etc.)
and as a verb ("to inspect," "to limit," etc.).
ID English svenska & swengelska
411 foot= 12 inches 0,3048 m  [inch= 2,54 cm (25,4 mm), 3 feet= 1 yard]
19 acre= 4840 square yards 0,405 hektar ("ett knappt tunnland")
688 pint 0,473 L (US)/ 0,568 L (Br)  Se vidare 'pint'
920 square yard= 9 square feet 0,836 kvadratmeter
738 quart= 2 pints 0,94 L (US) / 1,14 L (Br)
588 measurement ton, 40 cubic feet 1,1323 kubikm  (1.1323 cubic meter)
598 mile (nautical mile) 1,852 km (= Engl 1.852 km)
597 mile (land mile, English) 1.6 kilometer  (Sw. 1,609 km = Engl 1.609 km), 1760 yards, 1609 meters/metres
627 ounce (oz.), 16 ounces= 1 pound 28,35 gram och 16 ounces= 1 pound (453,6 gram)
739 quarter= 8 bushels= 64 gallons 291 L (Br)
428 gallon=4 quarts= 8 pints 4,55 L (Br), 3,79 L (US)
938 stone= 14 pounds= 224 ounces 6,35 kg
919 square foot 9,3 kvadratdecimeter
1062 yard= 3 feet 91.4 cm,  36 inches

Swedish & English Obstacles
som svenska
e.g.  Å,  Ä  &  Ö

1067   -   1067
 

 

 

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster