ID English - engelska svenska - Swedish
1 abbreviate förkorta, korta ned
2 abbreviation förkortning
3 ability förmåga
4 above-mentioned ovannämnda
5 accelerate accelerera
6 accept a bill, to sign a bill of exchange signera en växel, acceptera en växel, lova att betala
7 acceptance (against 3 mo's acceptance) växel (per 3 månaders växel)
8 accessories tillbehör
9 accomplish åstadkomma
10 according to enligt
11 account konto, räkenskaper, redovisning, 'konto' används även om "större" kund
12 accountancy bokföring, redovisning
13 accounting bokföring
14 Accounting Department kamerala avdelningen, ekonomiavd, bokföringsavd
15 accounts receivable kundreskontra
16 achieve uppnå
17 acknowledgement erkännande, mottagningserkännande
18 acre= 4840 square yards 0,405 hektar ("ett knappt tunnland")
19 ad, advertisement, advert annons
20 add lägga ihop, addera, tillägga
21 adding machine, calculator räknemaskin, kalkylator
22 adjust justera, jämka
23 advance, in advance förhand, på förhand, förskott (förskottsbetalning= advance payment)
24 advantage fördel
25 advertise annonsera (put an ad in the paper)
26 advice råd (flera) samt att ge/lämna råd (a piece of adv.= ett råd)
27 Advice of Dispatch, Advice of Shipment leveransavi
28 advise råda, ge råd
29 agenda dagordning
30 agree samtycka, vara överens, hålla med om
31 agreement överenskommelse, avtal
32 ahead, up ahead före, framför
33 aim to syfta till att
34 air waybill flygfraktsedel
35 air waybill, AWB, A.W.B flygfraktsedel
36 aisle en gång mellan bord eller stolar som i en biograf eller flygplan etc och uttalas som 'isle' (OBS! 'isle' = ö)
37 allow tillåta, medge
38 allow a discount, grant a discount lämna rabatt (bevilja rabatt, kredit etc.)
39 allowance gottgörelse, bidrag
40 AM, am, ante meridiem (fr latin) ante meridiem vilket betyder före klockan 12:00; -Tänk "After Midnight"! (=AM)
41 amount summa, en summa pengar
42 amount to uppgå till
43 anchor ankare, ankra, förankra, sätta fast, fastsätta, fästa
44 anchoring point fästpunkt, fastsättningspunkt (pollare, fästring, surrögla e.d.)
45 announce tillkännage, meddela, anmäla
46 annoyed irriterad
47 anxious angelägen
48 AP, American Plan hotellogi inkl tre mål mat, både rumsavgift och de tre måltiderna ingår i hotellpriset
49 apologize be om ursäkt
50 appear framstå, dyka upp
51 application ansökan
52 apply ansöka
53 appoint utse, tillsätta
54 appointment (make an appointment) avtalad tid, möte, träff (avtala tid, bestämma tid för att träffas)
55 appreciate uppskatta, sätta värde på, värdesätta
56 approach närma sig
57 approval godkännande, gillande
58 approve of godkänna
59 approximately, approx. ungefär, cirka
60 area område
61 arrival ankomst
62 arrive ankomma, anlända
63 ASAP, as soon as possible så snart som möjligt, med vändande post
64 assemble sammansätta, foga samman, sätta ihop, montera ihop
65 assembly hopsättning, sammansättning, samling
66 assertive självsäker, tvärsäker
67 asset tillgång
68 asset, -s tillgång, -ar
69 assets realtillgångar
70 assign ge någon ett uppdrag
71 assignment uppdrag
72 at a certain level på en särskild/specifik nivå
73 at any location på vilken plats som helst
74 at these prices till dessa priser
75 at your discretion när det passar dig/er/Er
76 attach vidhäfta, bifoga, fästa vid
77 attached vidhäftad, fäst vid
78 attachment bilaga, något vidhäftat
79 attend närvara, bevista
80 attendee one who attends, en som är närvarande (men dock icke deltagande) OBS! Deltagande = participant
81 attractive förmånlig
82 audience åhörare, publik
83 auditor revisor
84 available tillgänglig
85 await motse
86 B & B, Bed and breakfast övernattning med frukost inkluderad i priset
87 B/L, Bill of Lading konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument)
88 bag påse, säck (mindre)
89 bags säckar
90 balance saldo
91 balance sheet balansräkning
92 bale, bale of cotton bal, bomullsbal
93 Baltic herring strömming
94 bankroll finansiera, betala för
95 bar chart stapeldiagram
96 bargain fynd, "pangpris"   (billig= inexpensive, cheap)
97 barrel tunna, eldrör, gevärspipa, men också verbet att fylla en större tunna
98
(mindre tunna= cask)
99 bartering gods mot gods, byteshandel varor mot varor
100 basic fundamental, grundläggande
101 batch bunt, sats, parti, produktserie
102 bc, B.C., Blind Copy hemlig kopia, övr mottagare av brevet vet ej om denna mottagare
103 be ahead of ligga före
104 be committed to förbinda sig, åta sig
105 be due to bero på
106 be in charge of ansvara, svara för, ha hand om, ha befälet, föra befäl
107 bean böna, knäppskalle, klantskalle
108 bend böja
109 benefit gagna, gynna, fördel, nytta, vinst
110 beyond bortom
111 bill nota, räkning, faktura, men även ett lagförslag
112 bill (US), note, bank note (Br) sedel
113 Bill of Exchange, demand bill växel, siktväxel
114 Bill of Lading, B/L konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument)
115 bill of sale köpebrev
116 billing (US), writing of invoices or bills fakturering
117 bills payable växelskulder
118 bills receivable växelfordringar
119 binder pärm, lösbladspärm
120 binding bindande, förpliktande (avtal & kontrakt o.d.)
121 blade blad (ej om papper)
122 blow-up, an enlargement en förstoring
123 board bräda, skiva, styrelse
124 board-meeting styrelsemöte
125 book, reserve reservera, boka
126 book-keeping bokföring
127 booklet broschyr
128 booth bås, monter (på utställning), telefonhytt, kiosk, stånd
129 booth monter, bås (telephone booth = telefonhytt)
130 borrow låna (låna in)
131 both båda, båda två
132 bother, don't bother bry sig, lägga sig i, låta bli att bry sig om
133 box kartong, låda
134 box lunch light lunch in a box, en lätt lunch ofta i kartong e.d.
135 boxcar godsfinka, järnvägsvagn för paketgods, styckegods etc. (helt täckt)
136 brackets parentestecken
137 branch filial, gren, avdelningskontor
138 brand märke, fabrikat
139 brand märke, fabrikat, varumärke, varusort
140 brand name varunamn
141 break brista, gå sönder
142 break paus, uppehåll (OBS! brake = broms, bromsa; med samma uttal!)
143 brief kortfattad
144 brisk livlig, uppfriskande
145 brochure, leaflet broschyr ('leaflet' exempelvis ett vikt ark/papper)
146 broker's return lastningsrapport (till skeppsmäklare)
147 bronze-colored bronsfärgad
148 bucket out (bucket up) ösa med hink, "hinka ut", bära i hink (bucket up även spänna fast sig)
149 built by Mr. Bean byggt av någon
150 bulwark reling, skyddsräcke, skyddsvall, skyddsvärn
151 bump gupp, ojämnhet i t ex en vägbana e.d.
152 bumpy roads guppiga vägar, dåliga vägar, "skakig färd"
153 bundle knippe, knippa, bunt
154 burst brista, spricka (om bubbla o.d.)
155 business affärer
156 business concept affärsidé
157 buy köpa, handla
158 buyer köpare
159 by air, by ship, by truck med flyg/flygfrakt, med båt/sjöfrakt, med lastbil
160 by return (of post/mail) omgående, med vändande post
161 C.O.D., Cash on Delivery kontant vid leverans, efterkrav
162 cable, telegram telegram
163 CAD; cash against documents kontant mot dokument
164 cancel annullera, återkalla
165 canned food konserverad mat på burk, burkmat
166 canteen matsal, personalmatsal
167 capital stor bokstav, kapital, huvudstad
168 capitol regeringsbyggnad i huvudstad (även delst), kupolformat tak
169 car dealer bilhandlare (used car dealer= begagnatbilhandlare)
170 car phone, cell phone, cellular biltelefon
171 cardboard kartongpapp, wellpapp
172 cardboard box papplåda, kartong
173 care about bry sig om, bry sig
174 careful noggrann
175 cargo fartygslast
176 cargo boat, cargo ship, freighter lastfartyg
177 cargo handling lasthantering
178 cargo has shifted/moved last/-en har förskjutits, flyttat sig
179 cargo space lastutrymme
180 cargo, freight, load last
181 carriage paid, carriage/freight paid to (CPT) frakten betald, fraktfritt, fraktfritt till angiven plats
182 carriage/freight and insurance paid to (CIP) frakt och försäkring betalda till (angiven plats)
183 carrier transportör, speditör (även ett hangarfartyg)
184 carry, stock ha i lager, ha på hyllan
185 carton papp, pappkartong, men även cigarettlimpa
186 cartons of soap or cigarettes små kartonger/mindre kartonger/limpor med tvål eller cigaretter
187 cases of doubt tveksamma fall
188 cash kontant, -er
189 cash discount kassarabatt
190 cash register kassaapparat
191 cask fat, tunna (ett vinfat), en mindre tunna, kagge
192 cc, C.C., carbon copy kopia
193 CEO, chief executive officer VD i större företag eller koncern
194 certificate intyg, betyg
195 chain kedja, kätting
196 chairman, chair, chairperson ordförande
197 Chamber of Commerce handelskammare
198 change byta, ändra, växelpengar
199 charge debitera (att faktureras)
200 charterer, he/she who hires a ship for a purpose befraktare, den som hyr/"chartrar" ett helt fartyg e.d.
201 chartering chartring, befraktning, man hyr en komplett farkost/ett komplett färdmedel
202 Charter-Party (use of entire ship) certeparti, befraktningsbrev, som B/L men man utnyttjar hela fartyget
203 cheap billig, OBS! även i dubbel bemärkelse (dålig, undermålig)
204 check att kontrollera, kolla
205 check (US), cheque (Br) check
206 checkbook (US), cheque book (Br) checkhäfte
207 checking account (US) checkkonto, checkräkning
208 chipped kantstött, flisigt
209 cif, cost insurance freight säljaren betalar/svarar för kostnader, försäkring och frakt till namngiven hamn (t ex: CIF Göteborg)
210 CIP, carriage & insurance paid to säljaren betalar till namngiven destination (t ex CIP Bend, OR, USA) -Se vidare CIF & CPT!
211 clarify klargöra, förtydliga
212 clear rensa rent, rensa bort, klar (clear the deck= rensa/töm/lämna däcksytan)
213 clear through the customs tullbehandla
214 clearly tydligt
215 close a deal avslut, göra ett affärsavslut, göra färdigt en transaktion
216 close an account avsluta ett konto
217 closing avslutning
218 closure avslutning
219 CMM certified meeting manager
220 CMP certified meeting professional
221 coach buss för fler än 16 passagerare, med en bruttovikt över 7½ ton och som kan köras fortare än 100 km/h (långfärdsbuss)
222 COD; cash on delivery efterkrav, postförskott, betalning vid leveransmottagandet
223 cogwheel kugghjul
224 collect inkassera, insamla, hämta
225 collect insamla, inkassera, samla, samla på, samla in
226 collect-call telefonsamtal som man beställer och där motagaren betalar samtalet
227 Collecting inkassering, inkasso
228 collecting letter kravbrev
229 Collections Department inkassoavdelning, inkassosektion
230 commit a crime begå ett brott
231 commitment åtagande, engagemang
232 committed suicide begick självmord, tog död på sig själv
233 commodity handelsvara
234 commute pendla
235 competition konkurrens, tävlan
236 competitive konkurrenskraftig
237 competitor konkurrent
238 compile sammanställa, ställa samman
239 compliments hälsningar
240 concerned bekymrad
241 conditions villkor, förhållanden
242 confirm konfirmera, bekräfta
243 connected to ansluten till, kopplad till
244 connection anslutning, koppling, koppling till
245 considerable betydande
246 consign överlämna eller leverera (formellt), överlåta till annans ansvar, sända
247 consignee mottagare, den som får/övertar ansvaret för försändelsen
248 consigner avsändare, leverantör
249 consignment sändning
250 consist of bestå av
251 construction site byggarbetsplats, byggplats
252 contain innehålla, innesluta
253 container crane, straddle carrier kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc
254 contents innehåll
255 Continental breakfast lätt frukost bestående av juice, bröd med marmelad och varm dryck
256 continue, carry on fortsätta
257 convenient passande, smidigt
258 conveyance överlåtelsehandling, för överföring av egendom från säljare till köpare
259 convince övertyga
260 cooperate samarbeta
261 copy kopia, kopiera, exemplar
262 costly dyrbar
263 couch soffa, TV-soffa e.d.
264 counter offer motbud, motanbud
265 CPT, carriage paid to (…named place of destination) frakt betald till (namngiven destinationsort) -Se vidare CIF & CIP!
266 crack, split, burst brista= spricka, spricka/spräcka om material e.d.
267 craft hantverk
268 crate spjällåda, häck, packlår (emballage för maskin, motor, motorcykel, möbel e.d.)
269 crew besättning, personal
270 crust skorpa, skal
271 currency valuta ($, £, DM, Dkr, Nkr, SEK)
272 current ström (både el- och vatten), gängse, gällande
273 curriculum vitae meritförteckning, resumé
274 curtail minskning, avkortning, sammandragning, kapning av
275 custom, customs (traditions) sed, sedvänja, sedvänjor
276 customs tull, tullverk
277 cut skära, hugga, klippa
278 cutback nedskärning
279 CV, curriculum vitae, résumé meritförteckning, levnadsbeskrivning
280 CWO, cash with order likvid/betalning med beställning/-en
281 D/A; documents against acceptance dokument mot accept, dok överlämnas till köparen när han accepterat säljartratta
282 D/O, delivery order leveransinstruktion, leveransanvisningar
283 D/P; documents against payment dokument mot betalning
284 damage skada, åsamka skada
285 DDP; delivered duty paid fritt förtullat
286 deal, make a deal göra (en) affär, träffa en överenskommelse
287 dealer handlare
288 debt skuld
289 decrease minska, minskning (minska även 'lower')
290 deduct dra av, dra ifrån, sänka pris e.d.
291 deductible avdragsgill
292 deduction avdrag, skatteavdrag e.d.
293 delay dröjsmål, försening
294 delete stryka, ta bort
295 deliver leverera
296 delivery leverans
297 delivery truck godsbil, paketbil
298 delivery/shipping cost leveranskostnad
299 demand, demand for efterfrågan, kräva, fordra
300 demijohn, carboy damejeanne av glas (av slag som ibland används vid hemtillverkning av vin)
301 denote beteckna, ange
302 density täthet
303 depart avgå, åka iväg
304 departure avgång
305 depend on bero på, lita på
306 DEQ; delivered ex quay fritt från hamn
307 DES; delivered ex ship fritt från fartyg (fartygets namn angivet)
308 desire önska, önskan
309 desk skrivbord
310 desktop skrivbordsskiva, även skrivbordsmodell av PC
311 deteriorate försämra(s)
312 deterioration försämring
313 difficulty svårighet
314 disadvantage nackdel
315 discharge lossa gods, avlossa, tömma, lossning
316 disposal  förfogande
317 dispose of göra sig av med, avyttra
318 dividend utdelning (på aktier e.d.)
319 dividend warrant utdelningskupong, en check för utbetalning av avkastning
320 dock hamnbassäng, docka (dry-dock= torrdocka)
321 dock hamnplats, hamnbassäng, docka
322 dockage kostnad eller pris för utnyttjande av hamnplats, bassäng (docka) e.d.
323 domestic inhemsk, inlands-, hushålls-
324 down payment, dp handpenning
325 downtime driftsstopp
326 dp, down payment, deposit, earnest handpenning
327 draft utkast
328 draw dra, trassera, utställa
329 drawee växelbetalare, trassat
330 drawer trassent, utställare
331 drawing ritning
332 drop släppa, tappa
333 drop by parachute släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm
334 drop off släppa av, mindre avlastning
335 drop shipment en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)
336 drum fat (oljefat, bensinfat e.d.), tunna
337 drums oljefat
338 dry snack/-s, snacks potatischips, majschips, pretzels, ostbågar, jordnötter e.d. ibland åtföljda av dip (dip= dip sauce)
339 due on the 31st of January förfaller den 31 januari
340 due to weather conditions på grund av väderleksförhållanden
341 e.g., for example t.ex., till exempel
342 each, ea. varje, vardera, per styck
343 early tidig, -t (med hänvisning till tid e.d.)
344 ease underlätta, lättnad
345 efficient effektiv
346 employ anställa
347 employ, employed anställa, anställd
348 employee anställd, den anställde (oftast löneanställd)
349 employer arbetsgivare
350 EMU, European Monetary Union det förenade Europa med gemensam valuta (EURO)
351 enable möjliggöra
352 enclose bifoga, skicka med (tillsammans med)
353 enclosure bilaga (Encl., Encls.)
354 engineer tekniker, ingenjör, skötare (OBS! sällan ingenjör)
355 English breakfast juice, cereals (flingor), eggs, meat, pastries (bröd/bakverk) with preserves (konserverad sylt) and hot beverage (dryck)
356 entire hel, hela, alltihopa
357 entree, main course huvudrätt OBS! men även förrätten i samband med dinner
358 envelope kuvert
359 errand, errand boy ärende, errand boy= springpojke
360 establish etablera
361 estimate uppskatta, kalkylera, en kalkyl, ett kostnadsförslag
362 ETA, estimated time of arrival beräknad ankomsttid
363 EURO, a European currency ett europeiskt myntslag, europeisk gemensam valuta
364 even till och med
365 ex warehouse fritt (vårt) lager
366 ex works (EXW) fritt (vår) fabrik
367 exceed överskrida, passera
368 excess överflöd, det som är över, för mycket av något
369 exchange utbyta, växla
370 exhaust avgaser (exhaust fumes)
371 exhaust system avgassystem
372 exhausted uttömd, utmattad
373 exhibit ställa ut, utställa (på en utställning)
374 exhibition utställning
375 exhibition area utställningsområde (t ex en monter = e g a booth)
376 expense bekostnad, kostnad
377 expense utgift
378 EXS; ex ship fritt från fartyg (fartygets namn angivet)
379 extract utdrag
380 extract utdrag, t ex en delkopia av ett dokument etc.
381 F&B, food and beverages mat & dryck/-er
382 fabric tyg, textil
383 fail to notice undgå att lägga märke till, missa, förbise
384 Faithfully yours, Yours faithfully Högaktningsfullt
385 Family name, family name, last name efternamn
386 Family plan, family plan en prisnedsättning som tillämpas för en resenärs medföljande familj etc
387 fare biljettpris
388 FAS; free alongside ship fritt fartygets sida, gods lev fritt långsides fartyget i inlastningshamnen
389 fasten fastsätta, sätta fast, spänna fast
390 favor gynna, göra en tjänst
391 fee arvode, avgift
392 ferry färja
393 file arkivera, arkiv
394 final slutgiltig
395 final report slutgiltig sammanfattning
396 fine, pay a fine böter, betala böter (ett bötesföreläggande)
397 fir, fir-tree fura, tallträ, barrträ, -d (tall även pine)
398 fire hazard brandfara
399 firm, a firm decision bestämd, fastlagd (ett bestämt,orubbligt, beslut)
400 fit passa, inpassning, passa in (hand i handske, gängor etc.)
401 fixed costs fasta kostnader
402 flatcar, platform car öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak
403 flipchart blädderblock, en bunt stora lösblad på en ställning, att skriva på med tuschpenna istället för en tavla, OH e.d.
404 float flyta, om saker & ting
405 flow flyta, flöde, om vätska & vattendrag
406 fluid (flow= flöde) flytande vätska
407 flyer flygblad, enklare typ av trycksak att delas ut på mässa e.d.
408 FOB; free on board fritt ombord (fartyget i inlastningshamnen)
409 fold vika (men även att ge sig, ge upp, "kasta in handduken" etc.)
410 FOM; free on motor fritt lastbil
411 foot= 12 inches 0,3048 m [inch= 2,54 cm (25,4 mm), 3 feet= 1 yard]
412 for three years i tre år
413 FOR; free on rail fritt banvagn/järnvägsvagn
414 forecast, projection prognos, prognosticera
415 forge förfalska
416 forgery förfalskning (bedrägeri= fraud, deceit)
417 fork-lift truck, fork-lift gaffeltruck, truck för att lyfta pallar och gods etc. med
418 forward, to be forwarded eftersända, eftersänds
419 founded grundad/-t
420 fraud, deceit bedrägeri (forgery= förfalskning)
421 free domicile fritt köparens hemvist/lager
422 freight frakt (frakta= ship)
423 freight car järnvägsvagn för godstransporter, godsvagn
424 freight forwarder, forwarder speditör
425 freightage godstransport, priset/avgiften för denna transport, även frakt, last, lastning
426 freighter, cargo boat, cargo ship lastfartyg
427 fulcrum ett stöd, anhåll, för hävstång, brytjärn, lyftdon e.d.
428 gallon=4 quarts= 8 pints 4,55 L (Br), 3,79 L (US)
429 gear lever (Br), gear shift (US) växelspak
430 general cargo ship lastfartyg av traditionell typ, "blandlastfartyg", icke specialiserat lastfartyg
431 get hold of få tag på/i, skaffa fram
432 GMT, Greenwich mean time, Zulu time tidszon, longitud som skär genom Greenwich, England, och som man utgår från vid tidsangivelser runtom i världen
433 go public offentliggöra
434 goods varor, gods, artiklar
435 gradual, gradually gradvis, -t
436 GRN, goods received note godsmottagningsbekräftelse
437 gross weight bruttovikt
438 ground, earth (Br) jord, jordning, jordanslutning (el/elektrisk)
439 guide, lead vägleda, leda vägen
440 half fare, half price ticket halvprisbiljett (t ex barnbiljett eller kampanjpris)
441 hand something over överräcka, räcka över, räcka fram, överlämna
442 handle hantera, sköta om, omhänderta, handtag
443 handy, convenient, useful praktisk, behändig (smidig, lämplig, användbar)
444 hang in there ge inte upp, tappa inte modet, kämpa på
445 hang on dröja kvar, vänta
446 harbor hamnanläggning, hamn (a port may have more than one harbor)
447 haul (pull, move or transport) transportera, flytta, förflytta, forsla (road haulier= åkeri)
448 haulage costs kostnader för vägtransport av godset
449 haulier (trucker) åkeri, åkare (trucker also= chaufför) -Se Bilordlistan! ../Bil/Bilordlistan.htm
450 have (I have) money owing to (me) (jag) ligger ute med pengar
451 have money owing to ligger ute med pengar
452 hazard fara, riskmoment (t ex fire hazard)
453 head for ge sig iväg mot, vara på väg mot
454 head table ett särskilt bord för prominenta gäster
455 heading överskrift, rubrik
456 hearing utfrågning, förhör, hörsel
457 hearing aid hörselapparat, hörselhjälp, hjälp för hörseln
458 hearing protection hörselskydd
459 heavy oil (Br/UK) diesel, diesel oil (light oil = paraffin, etc.)
460 height, ht. höjd
461 heir arvinge
462 high bay, high bay warehouse lokal/magasin för pallgods förvarat med stapelhöjd upp till 30 m
463 hint antyda, -n
464 hire, employ anställa
465 hire, take on leja (korttidsanställa), anställa
466 hoist hissa (to hoist sail= att hissa segel), även en lyftanordning eller hiss
467 hold, cargo compartment lastrum (lastrum i fartyg= hold)
468 hold, please hold, hold the line var god dröj, vänta i telefonen
469 hole hål
470 holiday helg, högtid (OBS! vacation= semester i U.S.), U.K. & GB= semester
471 host värd
472 hostess värdinna
473 hovercraft svävare, svävarfarkost (luftkuddefarkost)
474 however emellertid
475 HR, human resources personal, personalvård
476 HST (Br/UK), high-speed train expresståg med hastigheter kring 125 mph (200 km/h) eller mer
477 human resources personal
478 hurry (speed up) skynda, påskynda
479 hörselapparat hearing aid
480 ICC; Incoterms (1990) villkor enligt Internationella Handelskammaren
481 ILO International Labour Union
482 immediate omedelbar
483 immediately omdelbart
484 implement implementera, förverkliga, realisera, sätta i verket
485 improve förbättra, bli bättre
486 in accordance with enligt, i överensstämmelse med
487 in two weeks, in the morning om två veckor, på morgonen
488 in writing, put it in writing skriftligt (på papper)
489 in your favor er/Er/dig tillgodo
490 incentive belöning, uppmuntran för tidigare insatser
491 inch tum= 2,54 cm (25,4 mm), 12 inches= 1 foot, 3 feet= 1 yard
492 increase öka, ökning
493 independent självständig
494 inexpensive billig
495 information upplysningar
496 inherit ärva
497 inheritance arv
498 innumerable oräknelig
499 inquire förfråga, efterfråga
500 inquiry, enquiry förfrågan, förfrågning
501 installment avbetalning enligt plan
502 installment plan avbetalningsplan
503 insurance försäkring
504 insure försäkra, ta en försäkring
505 intelligence underrättelser, upplysningar, information
506 intent avsikt (letter of intent= viljeförklaringsbrev)
507 intentional avsiktlig, -t
508 interest ränta
509 interest on arrears, overdue payment dröjsmålsränta
510 inventive uppfinningsrik
511 invite bjuda in, inbjuda
512 invoice faktura
513 involved inblandad, inbegripen
514 irrevocable letter of credit oåterkallelig remburs
515 issue utfärda, ge ut, fråga (hot issue), utgåva (the July issue of this magazine)
516 item artikel, post, punkt i ett protokoll etc.
517 itinerary resplan, färdplan, med restider (ankomst & avresa) angivna
518 jail mindre fängelse, häkte, arrest
519 jammed fastnat, snott sig, sitta fast (paper jam in a PC printer, traffic jam= trafikstockning etc)
520 join, put together foga samman, foga ihop, foga
521 join, fuse binda samman, förena
522 judging by att döma av
523 justified berättigad
524 justify motivera, berättiga
525 keep bevara, behålla, hålla, hålla på
526 keep an insurance in force ha en gällande/giltig försäkring igång/aktiv (betald och bekräftad)
527 keg kagge, en mindre tunna för t ex öl eller vin etc.
528 L/C; letter of credit, documentary credit remburs, betalningsåtagande från köparbank att bet säljarbank på vissa villkor
529 labor union (trades union, Br) fackförening
530 lack sakna, brist
531 lade ösa på, lasta på, lasta in
532 lading lastning
533 landing charges lossningsavgifter, avgifter för att ta iland godset/varorna inkl tullavg
534 landing order tillstånd att föra gods från t ex fartyg in till ett tullnederlag (utan tull)
535 late sen, -t, -a (förra)
536 late sent, -t, framliden= avliden/död
537 late delivery försenad leverans, försenad födsel (även 'delivery'= födsel)
538 late fee förseningsavgift
539 launch sjösätta (i flera bemärkelser)
540 lead, guide vägleda, leda vägen
541 leave ge sig av, åka iväg, lämna
542 legal rättslig, laglig, -t, legal
543 lend låna ut, utlåna (ibland mot ränta)
544 less mindre
545 Letter of Credit, L/C remburs
546 letter of intent viljeförklaringsbrev
547 lever en spak (t ex gear lever/shift = växelspak)
548 lever hävstång, spak
549 liability ansvarighet
550 limit gräns, begränsning   (geografisk gräns, landsgräns, nationsgräns= border)
551 line of business bransch
552 line of goods varuslag, typ av artikel
553 liquidation value likvidationsvärde, värde vid exekutiv försäljning
554 loading bay, ramp, platform lastramp  [ lasta= load, lade, fill, fill up ]
555 loading capacity lastförmåga, lastutrymme
556 loading charges lastningskostnader
557 loading dock lastkaj, lastbrygga
558 loading time lastningstid (även 'lay days' om fartyg)
559 lock, stock and barrel idiom, uttrycket betyder att man tar/får allt som går att få, rubbet, allt som finns i firman, stort som smått & gott, rubb & stubb
560 logistics, organization of supplies & services beräkning & planering av kostnad & åtgärd för transport av gods och/eller trupp
561 logistics, the mathematics of transportation and supply …and the movement of bodies of troops
562 look after se efter, sköta om, passa, vårda
563 look for, search for leta efter, söka efter
564 loose lös, loss
565 loosen lossa, lossna
566 lose förlora, tappa bort, komma vilse
567 lot alltihop, anhang, andel, allt, "massa", mängd, tomt, del, område, gäng,
568
 plats, samling, sällskap, lott, parti, rat, sats, inspelningsområde
569 low season lågsäsong Se även 'off-season'
570 main course huvudrätt
571 main office, HQ (headquarters) huvudkontor, -et
572 mainframe stordator, dator med mycket stor kapacitet för storföretag, myndigheter o.d.
573 mainly huvudsakligen
574 maintenance underhåll
575 manager, boss chef
576 manifest, ship's manifest, freight list lastspecifikation, lastförteckning
577 manufacture tillverka
578 maritime law sjörätt
579 maritime law, -s sjörätt, lagar och regler som hänför sig till fartyg, hamnar och sjötrafik etc.
580 mark märke, märka, stämpel
581 mark-down, reduction prisnedsättning, prisjustering (nedåt)
582 marker pen tuschpenna, märkpenna med filtspets för märkning (för vattensäker märkning)
583 market marknadsföra
584 marking märkning
585 marshalling area uppställningsområde för containrar, staplingsplats container
586 match passa, passa ihop med
587 MD, managing director, president (USA) VD, verkställande direktör (Se även CEO + läkare i USA [ MD ], Medical Doctor)
588 measure mäta, åtgärd, steg (mått & steg)
589 measurement mått
590 measurement ton, 40 cubic feet 1,1323 kubikm (1.1323 cubic meter)
591 meet bemöta, möta, träffa
592 memo pad anteckningsblock (litet)
593 merchandise handelsvaror, varor
594 merchant köpman, handelsman
595 merchant marine handelsflotta
596 message meddelande
597 messenger bud, budbärare, kontorsbud (springpojke)
598 messenger budbärare
599 mile (land mile, English) 1.6 kilometer (Sw. 1,609 km = Engl 1.609 km), 1760 yards, 1609 meters/metres
600 mile (nautical mile) 1,852 km (= Engl 1.852 km)
601 mile, international nautical mile sjömil, distansminut (knop) for sea and air navigation [1,852 km (= Engl 1.852 km)]
602 missing fattas
603 mix blanda
604 mode sätt
605 mode of delivery, M.O.D. leveranssätt
606 mortgage amortering
607 mounted, secured fastsatt
608 mutual ömsesidig
609 negotiate förhandla
610 negotiate, negotiation förhandla, förhandling
611 neither ...nor varken…eller
612 net netto
613 net cash netto kontant (utan kassarabatt)
614 note anteckning, att anteckna, lägga märke till
615 notebook anteckningsblock, bärbar dator
616 number tal, siffra (siffra oftast= figure)
617 obstacle hinder
618 obtain skaffa, anskaffa, ordna
619 occasional tillfällig, tillfälligt
620 offer erbjuda, offerera, erbjudande, offert
621 offer, quotation offert, prisuppgift, offer= erbjudande
622 off-season lågsäsong Se även 'low season'
623 off-shore utanför fastlandskusten, utanför landremsan, även på en ö
624 omit utelämna
625 on July 5, on the morning of December 9, den 5 juli, på morgonen den 9 december,
626 on purpose med avsikt
627 on schedule enligt tidtabell, i tid
628 origin ursprung
629 originate ha sitt ursprung, komma från
630 ounce (oz.), 16 ounces= 1 pound 28,35 gram och 16 ounces= 1 pound (453,6 gram)
631 out of money slut på pengar, utan pengar
632 Out Tray, Out Basket utkorg, fack eller korg för utgående post (färdigbehandlat ärende, post e.d.)
633 outwork utlagt arbete som utförs utanför företagets lokaler eller verksamhetsområde
634 owe vara skyldig (pengar)
635 overdraw övertrassera ett konto, ta ut mer pengar än vad som finns tillgängligt
636 overdrawn account övertrasserat konto
637 overdue förfallen till betalning, betalningsdatum har passerats
638 overhaul översyn, noggrann genomgång, besiktning och ev reparation
639 overhead omkostnader, löpande allmänna kostnader
640 pack packa, paketera, emballera (wrap up= slå in, linda in, emballera)
641 package paket (mindre)
642 packing emballage, förpackning
643 pail (bucket) hink, behållare av trä eller metall försedd med handtag att bära/frakta vätska i
644 pallet lastpall, pall
645 pallet jack palldragare
646 parachute drop släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm
647 parcel paket
648 Parcel Post paketpost, som paket
649 part payment delbetalning
650 partial shipment delleverans, delskeppning
651 participant deltagare
652 participate deltaga
653 particulars detaljer
654 pass me the salt please vänligen skicka mig saltet
655 pawl låsklackar i ett spel för att spänna band, tamp, tross eller kedja
656 pawn (noun/substantiv) in chess bonde, den lägsta pjäsen, som går ett steg (en ruta) rakt men som slår diagonalt
657 pawn (verb) att pantsätta, lämna som pant, lämna säkerhet
658 pay in full, payment in full full likvid, full betalning
659 pay up betala tillfullo, slutbetala, betala färdigt
660 payable to att betalas till
661 payment betalning
662 payment betalning, likvid
663 payroll lista med anställda som uppbär lön, anställda, avlöningslista, gjorda löneutbet.
664 payroll tax arbetsgivaravgift
665 peddle ambullerande försäljning, sälja från dörr till dörr, på gatan etc.
666 peel skal, skala
667 penalize bestraffa, ålägga att betala skadestånd, bestraffa med böter
668 pencil blyertspenna
669 pending i avvaktan på
670 per cent, out of each hundred, for each hundred procent (%)
671 perform utföra
672 period (US), full stop, point, dot punkt
673 peripherals kringutrustning, tillbehör
674 perishables lagerkänsliga varor, ömtåliga (för lagrings), vara med begränsad lagringstid
675 permission tillåtelse, ett muntligt tillstånd/tillåtelse
676 permit, permit somebody to tillstånd, formellt och skriftligt, samt att ge någon tillstånd att
677 personal personlig
678 personnel personal
679 personnel department personalavdelning
680 personnel manager personalchef
681 person-to-person call personligt telefonsamtal som man beställer genom växeltelefonist e.d.
682 PFL (Br), The Peoples' Fuel Lobby en protest- & lobbygrupp baserad i U.K. som motarbetar höga bränsleskatter
683 pie chart cirkeldiagram
684 pile en hög, en trave, en stapel, att lägga på hög, att trava upp, stapla
685 pilot pilot (flygplanspilot), lots (tekn en styr- eller guidefunktion)
686 pilot light kontrollampa, indikationsljus
687 pilotage lotsavgift, lotskostnaden, men även själva lotsningen
688 pilothouse, wheelhouse styrhytt
689 pinch bar kofot eller brytjärn med en utskjutande del för att kunna bända, bryta, häva
690 pine furu, fura, tallträ (tall även fir, fir-tree)
691 pint 0,473 L (US)/ 0,568 L (Br) Se vidare 'pint'
692 place an order with beställa av, lägga en order hos
693 place of delivery leveransort
694 plane, airplane, aircraft flygplan, flygmaskin
695 planer, plane hyvel, att hyvla
696 platform car, flatcar öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak
697 plummet rasa, sjunka kraftigt
698 PM, pm, poste meridiem (fr latin) poste meridiem är tiden mellan 12:00 och 24:00, alltså em & kväll
699 point poäng, punkt, ställe, plats
700 port hamnstad, hamn
701 postage porto
702 poster affisch, anslag
703 postpone senarelägga, uppskjuta
704 pound, £ valuta, (Br/UK) värd ca 11.50 SEK, har närmat sig USD (2001)
705 pound, lb., lbs. viktenhet, pund = 0,453 kg (2 lbs.= ca 0,9 kg)
706 preceding föregående
707 preliminary preliminär
708 premises området, ägorna, fabriksområdet
709 preserve bevara, konservera
710 previous föregående, den tidigare
711 previously tidigare
712 price ex quay pris för varor efter lossning på fartygskaj men exklusive transport från hamnen
713 print ett avtryck, trycka (boktryck), texta
714 Printed Matter trycksak
715 prison fängelse
716 probable sannolik, trolig
717 probation provanställning, övervakning, övervakningstid
718 profit förtjänst
719 profitability lönsamhet
720 profitable lönsam
721 profitable lönsam
722 profit-sharing vinstdelning
723 progress framsteg
724 promote befrämja (underlätta)
725 proof bevis
726 property ägodel, egenskap (t ex i ett dokument)
727 proposal förslag, frieri
728 propose föreslå, formellt förslag
729 prove bevisa, styrka
730 provide förse, förse med, underhålla
731 provided that förutsatt att
732 provision proviant
733 provisional provisorisk
734 public allmän, offentlig (offentliggöra= go public)
735 public place offentlig plats
736 punch göra hål, hålslå, stansa hål
737 purchase inköpa, köpa in, inhandla, köpa
738 purchasing department inköpsavdelning
739 purpose ändamål, syfte
740 qty, quantity kvantitet, mängd
741 quart= 2 pints 0,94 L (US) / 1,14 L (Br)
742 quarter= 8 bushels= 64 gallons 291 L (Br)
743 quay kaj, lastkaj, en lastnings- och lossningsplats för fartyg eller lastbil
744 quay, dock kaj, hamnplats
745 queue, line kö av fordon, människor eller fartyg
746 quotation prisuppgift, offert
747 rail räls, ledstång, räcke, reling (ship on rail= skickas per järnväg!)
748 railing reling, räcke, barriär
749 railroad (US), railway (Br) järnväg
750 railroad head en järnvägs slutstation, en omlastnings- & avlastningsdepå
751 ramp lastramp, lastbrygga, plattform för av- och pålastning
752 range sortiment, urval
753 rapidly snabbt
754 ratchet spännanordning, vinsch/spel med kugghjul och låsklackar (pawl) e.d.
755 ratchet spännbandshandtag, kugghjul med låsmekanism i form av stoppklack etc.
756 ratchet tie down spännband inkl spännbandshandtaget för att låsa/lossa
757 reach sträcka sig, nå fram
758 reach an agreement uppgörelse, komma överens, träffa en överenskommelse
759 readily lätt, lättvindigt, utan svårighet
760 ready for delivery färdig för leverans
761 real estate agent, realtor fastighetsmäklare
762 realize inse, förstå
763 realty, property, real estate fast egendom
764 reason anledning, skäl
765 reassess, assess again omvärdera
766 rebate, reduction avdrag, återbetalning (skatteåterbäring= tax rebate)
767 rebound studsa upp igen
768 recall erinra sig, minnas, dra sig till minnes
769 receipt kvitto
770 receivable att fordra, fordran
771 receive mottaga, få, erhålla
772 receive goods mottaga gods, ta emot gods
773 receiver, official receiver mottagare, telefonlur (official receiver= konkursförvaltare)
774 receivership konkursförvaltare har utsetts (put in the hands of a receiver)
775 recently nyligen
776 reception en bjudning (mottagning), social tillställning oftast med buffet och dryck
777 reckless vårdslös, oansvarig
778 rectify, to correct something korrigera, rätta till
779 recur komma tillbaka/igen, uppstå på nytt
780 recycle, to be used again återvinna för återanvändning
781 redeem, pay off a loan or a debt lösa in, amortera, betala amortering
782 redemption inlösen, inlösning av lån för förfallodatum, pant
783 redemption bottle pantflaska, pantglas, returglas
784 reduce reducera
785 redundancy övertalighet, uppstår när en person blir utan arbete pga att arbetsuppgiften upphör, försvinner alt. Nedl
786 reel spole, rulle, vevspole etc. även att spola in, "veva in", hämta hem fisk e.d.
787 refer to hänvisa till
788 refundable återbetalbar
789 refundable deposit återbetalningsbar depositionsavgift ("handpenning" e.d. som återbetalas)
790 refuse vägra (refusal= vägran)
791 refuse vägra, motsätta sig
792 regular customers fasta kunder, stamkunder
793 regularly regelbundet, återkommande händelse (som upprepas)
794 reimbursement ersättning för utlägg, återbetalning av gjorda utbetalningar (ofta mot verif.)
795 reinsurance återförsäkring
796 release frikoppla, släppa loss, låsa upp, släppa ut, släppa broms
797 release ge ut, utge, släppa
798 relocate omlokalisera
799 remind påminna
800 remit, remittance sända, remissa
801 rent hyra
802 replace byta ut (om delar, detaljer)
803 replace byta ut, ersätta
804 reply svar, -a
805 reply to svar, -a på
806 require erfordra, kräva
807 residential district, residential area bostadsområde
808 responsible for having done something ansvarig för att ha gjort något
809 restroom (US), lavatory, gents, ladies, men's room, toilet toalett
810 retail detalhandel, detaljhandels-
811 retailer detaljhandlare, butiksägare, varuförsäljare
812 return återkomma, återlämna, återkomst, återgå, även avkastning (ek)
813 returnable kan returneras, kan skickas tillbaka, får skickas tillbaka
814 returned återlämnad, -e, returnerad, -e
815 revalue omvärdera, uppvärdera
816 reveal, disclose, divulge avslöja, även en kant t ex runt en vindruta, vertikal kant vid fönster och dörr
817 revenue, money received intäkt, inkomst
818 reverse, opposite direction motsatt, omvänd, bakåt (reverse the charges= låta mottagaren betala)
819 revise revidera
820 revocable återkallningsbar, går att återkalla (se vidare 'irrevocable')
821 revoke återkalla
822 ride åktur, ridtur, rida, åka, framföra
823 rider (with vehicles etc.) ryttare, passagerare, förare
824 rider, additional clause (contracts etc.) tilläggsklausul
825 rightful rättmätig, riktig, "legalt" (juridiskt) riktig
826 rightful owner rättmätig ägare, rätt ägare, juridiskt riktig ägare
827 rim fälg, en rund ytterkant (rimfire cartridges= kantantändningspatroner)
828 rock bottom prices absoluta bottenpriser, bottenläge, botten är nådd
829 ROI, return on investment avkastning på gjord investering
830 roll rulla, rulle
831 roll over credit (or debt) förlänga, eller tillåta kredit efter förfallodatum
832 rolling stock vagnpark att användas på järnväg
833 rotten rutten
834 rough grov, grovhuggen, ungefärlig uppskattning (roughly= i grova drag)
835 rough out, to make a draft skissa, skissera, göra ett utkast till en plan etc.
836 round up cattle fånga in lösgående kreatur för märkning, slakt, transport e.d.
837 round up, round up the figures runda av siffror till närmast högre hela belopp
838 round-the-clock dygnet runt
839 ruin förstöra
840 rule regel
841 ruler linjal
842 run rinna, ha hand om, ha ansvar för, sköta om
843 rush order brådskande leverans
844 sack, bag säck, av typ som används för spannmål, potatis o.d.
845 sale, for sale till salu
846 sale, on sale utförsäljning, rea, realisation
847 sales försäljning
848 sales department försäljningsavdelning
849 sales manager försäljningschef
850 sales person försäljare (in-house), oftast stationär typ butik, disk etc.
851 sales rep (representative) försäljare (ofta resande, mobil)
852 salutation hälsning, hälsningsfras
853 satisfactory tillfredsställande
854 scales våg
855 scissors, pair of scissors sax (av ett par skänklar)
856 score poängresultat, resultatställning
857 sea route sjöförbindelse
858 sea transport sjöfrakt, sjötransport (sea= hav)
859 search for leta efter
860 seaworthy sjövärdig (seaproof packing= sjövärdigt emballage)
861 secondhand, used begagnad, -t, -e
862 see förstå, se, träffas
863 seem tyckas, verka
864 semester tidsperiod 15 - 18 veckorsom en del av ett universitets utbildningsår (U.S.)
865 semi-finished halvfabrikat
866 send sända, skicka
867 send for beställa, skicka efter
868 sequester, sequestrate kvarstadsbelägga, att låsa/frysa tillgångar/ägodelar enligt domstolsbeslut
869 series serie, serier
870 serve betjäna, expediera, servera (även att delge, en delgivning)
871 set back hejda, bromsa, stoppa
872 set out lägga fram, ge sig iväg
873 setback bakslag, motgång
874 set-back motgång, bakslag
875 settlement lösning och ev reglering av ersättning (även 'bosättning'=bebyggelse)
876 settlement day betalningsdag, likviddag
877 severance pay avgångsvederlag
878 severe kännbar, svår, allvarlig
879 shady skum, tvivelaktig
880 share aktie (Br), en aktie, en del, att dela, att dela med sig
881 share warrant optionsbevis
882 sheet (piece of paper) blad (papper), pappersark
883 sheet metal plåt, plåtmaterial
884 shelf, -ves hylla, -or
885 ship skeppa, frakta, skepp
886 shipment leverans, skeppning, försändelse, last
887 shipment, drop shipment en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)
888 shipper avsändare, godsavsändare, säljare eller ombud för denne alt. Speditör
889 shipping agent speditör, skeppsklarerare
890 shipping clerk speditionskontorist
891 shipping dues sjöfartsavgifter (fraktavgifter)
892 shipping intelligence sjöfartsunderrättelser
893 shipping note skeppningsmeddelande, last- & fraktmeddelande
894 shipping note, S/N (S/N) lastsedel
895 shop (Br), store (AE) affär, butik
896 shop around, a price comparison jämföra olika potentiella leverantörer beträffande prissätting/prisnivå/pris
897 short of money ont om pengar/kapitalbrist
898 shortage brist
899 short-haul flight, short-distance flight kortdistansflygning (upp till 1.000 km)
900 sign skriva under, signera, skylt, tecken, att ge ett tecken
901 signature namnunderskrift
902 sinerely uppriktigt, ärligt
903 size storlek
904 skid sladd, -a och en träkloss, kil som bromssko e.d. samt specialpall, trätrall
905 skin hud, flå, skal
906 SKU, Stock Keeping Unit orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet)
907 sleeve tubformig/lång ask/kartong för pappmuggar, glas e.d., även "ärm" på klädesplagg
908 slot en springa, ett myntinkast etc. (a slotmachine= enarmad bandit)
909 solution lösning
910 solve lösa (allmänt), dissolve= lösa upp, upplösa partiklar etc.
911 space utrymme, rymd, mellanrum (mellanslag)
912 spacebar mellanslagstangent på tangentbord e.d.
913 spare part reservdel
914 speechless mållös, stum (av förundran)
915 speed up påskynda, skynda på
916 split oenighet, spricka, delning
917 spread (sängöverkast= bedspread) breda, breda på, breda ut (om smör, smörgås etc)
918 sprocket kedjedrev
919 spruce needle, fir needle granbarr
920 spruce, spruce fir, spruce wood, whitewood gran, granträ (white & black spruce, hemlock spruce, Douglas fir)
921 square ruta, kvadrat, torg, fyrkant
922 square foot 9,3 kvadratdecimeter
923 square yard= 9 square feet 0,836 kvadratmeter
924 stack stack (höstack), stapla, stapel (lägga på vartannat på höjden), mått 108 cu ft
925 staff personal
926 stage skede, stadium, ett stadium, scen
927 stain fläck, missfärgad/färgad punkt
928 stamp frimärke, stämpel, stämpla
929 stand, remain firm stå fast, ligga fast
930 state, state your name uppge, tala om vad du heter ('state' även delstat, stat)
931 statement uttalande, påstående
932 steam ånga
933 steel pipes stålrör
934 stevedore stuveriarbetare, personal som lastar & lossar (t ex fartyg)
935 stick to hålla fast vid, vara konsekvent
936 stock lagertillgångar, förråd, in stock= i lager, out of stock= slut
937 stock controller lagerkontrollant (Br), chefskamrer i större företag (US)
938 stock, carry ha i lager, ha på hyllan
939 stock-keeping unit, Stock Keeping Unit, SKU orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet)
940 stocks (shares) aktier (US)
941 stone= 14 pounds= 224 ounces 6,35 kg
942 store owner, shop owner (Br) butiksägare
943 store, store goods lagra, magasinera
944 stowage factor stuvningsfaktor avgör pris för vikten på 40 kubikfot av aktuellt gods
945 straddle carrier kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc
946 strap rem, spännrem
947 strip/empty a container tömma/lasta ur/lossa en container/lastbehållare
948 stuff a container, fill a container lasta/fylla en container/lastbehållare
949 subcontractor underleverantör
950 subscribe prenumerera
951 subscription prenumeration
952 substitute ersätta, byta ut mot
953 suggest föreslå (i största allmänhet)
954 suit passa (i allmän bemärkelse), även en kostym (a tweed suit)
955 supplier leverantör
956 supplier/-s, supplying firm leverantör
957 supplier's invoice leverantörsfaktura
958 supply tillhandahålla, leverera
959 surplus överskott
960 suspended permit indraget tillstånd, upphört, blivit ogiltigt
961 tackle ge sig i kast med
962 take delivery ta emot leverans
963 take up slack hämta hem, spela in, spänna den del av rem, tamp, tross, eller kedja som är slak
964 tapemeasure måttband
965 tarpaulin, protective covering of waterproof canvas etc. presenning, vattentätt skyddande överdrag av vaxad duk, galon, plast, gummi etc.
966 tax skatt
967 taxation beskattning
968 tax-exempt undantagen från skatt, skattebefriad
969 tax-free skattefri
970 teamwork lagarbete
971 teller bankkassör
972 temp worker tillfälligt anställd, vikarie (vik lärare m fl= substitute)
973 temporary tillfällig
974 tenant hyresgäst
975 tender, offer anbud, offert
976 tentative preliminär
977 term tid, löptid, termin, mandattid
978 term loan lån med bestämd förfallodag
979 terminable uppsägningsbar, går att säga upp
980 terminate avsluta, sluta, säga upp, avveckla
981 terms villkor
982 tick bocka för, bocka av, sätt "en bock" (ett V), betyder ofta OK
983 tie down surra, surra fast
984 tie down strap ett band för spännbandssurrning
985 tie, tie up binda, binda upp, binda om
986 tip, tip the waitress or waiter, to tip dricks, drickspengar, att ge dricks
987 title (You can't sell or move things without the title!) ägarrättsbevis, registreringsbevis
988 tool verktyg
989 tow bogsera, dra, dra något efter sig
990 tractor traktor, trailerdragare (flaklös lastbil att koppla till/för trailersläp e.d.)
991 trade bransch, hantverk
992 trade school yrkesskola, fackskola
993 trade union (trades union, Br) fackförening
994 trademark varumärke
995 trailer släp, släpvagn
996 trailer-hitch dragkrok
997 trailer-tractor trailerdragare, ofta 3-axlad 10-hjulig
998 training utbildning (praktisk, hands-on)
999 transfer överföra, överföring
1000 transit, in transit under transport
1001 transship omlastning till annat transportmedel
1002 treasurer kassör
1003 truck, lorry (Br) lastbil (big-rig= tung lastbil, långtradare, timmerbil e.d.)
1004 tugboat, tug bogserbåt (tug= krafttag, dra hårt och kraftfullt i något)
1005 turnover omsättning
1006 turnpike, tollgate vägtull, betalning måste erläggas för att få utnyttja en viss vägsträcka (US)
1007 type skriva maskin, skriva på skrivmaskin
1008 undertake delivery, undertake to suppply åta sig att leverera
1009 union, trade union fackförening
1010 unit enhet
1011 unload lasta av, lossa last, lossa gods, lossa= tömma lastutrymme
1012 urgent brådskande
1013 use använda, begagna, utnyttja
1014 used begagnad, använd, utnyttjad
1015 used to brukade (brukar, vanligtvis= usually), van vid (vänja sig vid= get used to)
1016 useful användbar
1017 usual, common vanlig
1018 usually brukar, vanligtvis (brukade= used to)
1019 utilise, utilize dra nytta av, dra fördel av, utnyttja, tillvarata
1020 V.A.T., value added tax moms, mervärdesskatt
1021 vacancy, position, job, work ledig plats, ledigt arbete
1022 wage lön, korttidslön, veckolön, 2-veckorslön e.d. (salary= månadslön)
1023 waiver ett dokument vari intygas att man avstår från vissa rättigheter, avsägelse
1024 waiver clause kontraktsklausul där en part avstår vissa rättigheter under vissa omständigheter
1025 valid giltig, gällande, godtagbar
1026 walk off, strike, stop working strejka, lämna i protest
1027 walk-in, walk-in guest en gäst som anländer utan bokning (reserverat rum finns ej)
1028 van skåpbil, mindre buss e.d.
1029 warehouse magasin, lagerlokal
1030 warrant fullmakt
1031 washrag, washcloth skurtrasa
1032 washroom tvättrum med flera handfat, samt ofta även dusch etc.
1033 waste slöseri, avfall, slösa, slösa bort, ödsla
1034 waybill, W/B, W.B fraktsedel
1035 wear ha på sig, bära upp (He's wearing leather boots to work.)
1036 weary slutkörd fysiskt eller psykiskt
1037 weekday vardag
1038 vehicle fordon
1039 weigh väga (våg i allmänhet= scales)
1040 weighbridge fordonsvåg
1041 weighing machine våg, vägningsinstrument
1042 weight vikt
1043 vending machine varuautomat, läskedrycksautomat etc.
1044 wheelhouse, pilothouse styrhytt
1045 wherever var helst, var som helst, var…än
1046 whether huruvida, om
1047 whitewood granträ, gran
1048 whole hela
1049 wholesale grossistled, grossist-
1050 wholesaler grossist
1051 wide bred
1052 width bredd
1053 willing villig, medgörlig
1054 winch vinsch, spel för att släpa eller spela hem med vajer e.d.
1055 window shopping titta i skyltfönster (gå i affärer för att titta endast)
1056 vocation yrke, sysselsättning, kall
1057 vocational school yrkesskola
1058 wooden case trälåda
1059 work arbeta, fungera
1060 work, run fungera
1061 working conditions arbetsförhållanden
1062 wrap up slå in, linda in, emballera med papper e.d.
1063 wreck vrak
1064 writing, in writing skriven formulering, skrivning, skriftligt, på papper
1065 yard= 3 feet 91.4 cm, 36 inches
1066 You're welcome ingen orsak, föralldel
1067 zip code, postcode, postal code postnummer