Att resa utomlands, på svenska & engelska ... To Travel Abroad, in Swedish & English ...
Basic Swedish Traveller

1:a klass, första klass first class, 1st class
2:a klass, andra klass second class, 2nd class
abonnemangskort, säsongsbiljett season ticket
andra klass, 2:a klass 2nd class, second class
ankomst arrival
anlända, ankomma arrive
anslutning, anknytning, förbindelse connection
arton eighteen
augusti, augusti månad August
avgift fee
avgå, lämna depart, leave
avgång, avfärd departure
bagage polleterat have one's luggage (baggage) labelled
bagaget polleterat have one's luggage (baggage) checked
barn child, children
barnkupé children's compartment
bekväm, bekvämt comfortable, comfortably
beräknad ankomsttid ETA= estimated arrival time
beräknad, uppskattad estimated
beställa, (om mat & varor etc) order
beställa, reservera, boka book, to book
bilbälte safety-belt  (spänna fast sig= buckle-up)
biljettkontor, biljettlucka ticket office, ticket window
biljettpris, passageraravgift, taxa, pris fare
blankett form
bokstav letter (stava= spell)
bra good
bra, frisk (hälsan) well
brev letter
brits, sovplats berth
burk, plåtburk can, tin can
burk, glasburk jar
bälte, livrem belt
bältspänne belt-buckle (spänna fast sig= buckle-up)
dagtåg day train
dela, dela med sig share
dela, uppdela, dela isär split
Det kostar…Den kostar… It's …
dimma fog
direkttåg direct train, through train, non-stop train
direktvagn direct carriage, direct car
dis, disigt mist, misty
dricka, att dricka något drink, to drink
dricka, läskedryck soda, julmust, SevenUp, CocaCola, DrPepper etc
dryck, drycker beverage, beverages
dålig bad
dålig, i dålig form (hälsan) bad condition, in bad shape, not well
eftermiddag afternoon
efternamn last name, surname, family name
eld fire
elva eleven
endagsbiljett day return ticket
enkelbiljett one-way ticket (AE), a single, single ticket
enligt tidtabellen according to schedule
etikett, adresslapp label, address tag
expresståg express train
februari, februari månad February
femton fifteen
filt blanket
finns det… (om något enstaka) is there …
finns det… (om några flera) are there …
fjorton fourteen
flaska bottle
fredag Friday
frukost breakfast
följa, följa efter follow
följa efter med bil e.d. follow, tail
följa med come along, accompany, go with
fönsterplats window seat
förbigående, passerande passer, passer-by
förbindelse, anslutning, anknytning connection
förfråga sig, efterhöra, höra efter, göra förfrågningar inquire, inquire about
förfrågan, förfrågning inquiry, enquiry
förmiddag  morning, late morning
förnamn first name
försening delay
första klass,  1:a klass 1st class, first class
förutom, utöver, därtill in addition, in addition to
gammal old
ge ut, utfärda issue
giltig, gällande valid
godståg wagon train, goods train
godståg, med eller via by goods
godsvagn freight car, goods wagon, goods waggon
godsvagn, öppen, icke täckt flat car, platform car
gratis, utan kostnad free, free of charge
gruppbiljett group ticket
gällande,  giltig valid
göra uppehåll på resan break one's journey, make a stop-over
hastighet speed
hastighetsbegränsning speed limit
helg, helgdag holiday (semester= holiday, BrE & vacation, AE)
weekend= veckoslut (lördag-söndag)
het hot
Hur mycket kostar det? How much is it?
Hur mycket är klockan? What time is it?  What's the time?
hållplats stopping place, a stop, next stop= nästa hållplats
hörnplats corner seat
icke-rökare non-smoker
illamående sick
initialer initials
inskränkningar restrictions
jul, julhelg Christmas, X-mas, Christmas season
julafton Christmas Eve
juldagen Boxing Day
juli, juli månad July
juni, juni månad June
järnvägstjänsteman railroad official, railway official
kafévagn refreshment car
kall cold
kjol skirt
klippa, skära, hugga cut
klippa gräs, meja mow, mow the lawn
kniv knife
konduktör guard (Br), conductor (AE)
kropp body
kropp, död kropp, ett lik corpse
kudde pillow (örngott, kuddvar= pillow-case)
kupé compartment
kvällsmat (lättare måltid) supper   (middag, flera rätter etc= dinner)
körkort drivers license, driving licence
kött meat (nötkött= beef)
köttsår flesh wound
lakan sheet, -s
land (politiskt, ekonomiskt) country
land, landområde, landmassa etc land (e.g. a piece of land)
landet, på landet in the countryside, out in the boondocks
liggvagn couchette  (sovvagn= sleeper)
liten lapp, prislapp etc tag, pricetag
lunchdags lunch time  (approx 11 am - 1:30 pm)
lustigt (lustigt & underligt) funny  ( OBS! lustigt & roligt= fun )
långsamgående tåg, lokaltåg stopping train, slow train
lägga till, tillägga add
lämna, åka ifrån, åka iväg, ge sig av leave
lördag Saturday
maj, maj månad May
mars, mars månad March
mat food
med eller via godståg by goods
middag, middagsmål mitt på dagen, lunch lunch
middag, en måltid bestående av flera rätter med t ex både förrätt och efterrätt etc dinner
middagstid, mitt på dagen, klockan 12 noon
morgon morning
mynt coin
mål, måltid, mat meal
månadsbiljett monthly season ticket
måndag Monday
nattåg night train
nitton nineteen
nummer number
nästa, nästa hållplats next stop
olycka accident
onsdag Wednesday
ont, ha ont hurt
ont, mycket on, smärta pain, to be in pain
passerande, förbigående passer, passer-by
pengar money
pengarna är … the money is …
personal staff, personnel
plånbok wallet
polletera bagaget have one's luggage (baggage) checked
polletera bagaget have one's luggage (baggage) labelled
polletera, att anmäla sig, skriva in sig register
portmonnä purse
påse paper bag
påsk Easter
rabatt discount, reduction
rast break
resa, att resa travel, to travel
resa, en resa  (kortare resa i tid) trip 
resa, en resa som tar lång tid journey
reserverande av plats på tåg & hotell reservation, make a reservation
resgodsexpedition luggage office, baggage claim
resgodsexpedition luggage delivery and booking office
resgodsinlämning left luggage office, check-room
resgodsinlämning cloak-room
restaurangvagn diner, dining car
roligt fun
rök smoke
rökare, rökkupé smoker, smoking-compartment
saft lemonade
samtrafik interchange service
sedel note (Br), bill (AE)
semester vacation (AE), holiday (Br)
sexton sixteen
siffra figure
sitta framåtvänd facing forward
sitta med ansiktet i färdriktningen facing the engine
sittplats, sittplatsbiljett, sits, säte seat  (sittplatsbiljett= seat ticket)
sjuk ill (Br), sick (AE)
sjukdom illness, sickness
sjutton seventeen
självserveringsvagn buffet car
skjorta shirt   (OBS!  kjol= skirt)
skrymmande bulky
skära, hugga, klippa cut
snask sweets, candy
sovvagn sleeper, sleeping-car
sprit liquor, spirit
spärr barrier
stark, starkt om mat e.d. hot, spicy
stationskarl station hand
stava ditt namn spell your name
stava mitt namn spell my name
stins station master
strumpor socks
stöld theft
sår wound
söndag Sunday
tidtabell schedule, time-table
tillgänglig available
tilltugg, snacks snack, snacks
tillägg, tilläggssumma addition, supplementary ticket, extra fare
tisdag Tuesday
tjugo twenty
tolv twelve
tonåring teenager
torsdag Thursday
trappa (en trappa upp, en trappa ned) stairs (upstairs, downstairs)
tretton thirteen
tur- och returbiljett return ticket (Br), round trip ticket (AE)
tågklarerare train dispatcher, platform inspector, inspector
tågmästare head guard, chief conductor
tågpersonal (på ett visst tåg) train crew, train staff
tågstädare, tågstäderska train attendant
tågtidtabell train schedule, railway guide
underhållande entertaining
underhållning entertainment
underkläder underwear
undersöka, allmänt examine
undersöka, utreda (t ex vid brott) investigate
ung young
uppehåll på resan break one's journey, make a stop-over
utfärda, ge ut issue
utöver, förutom, därtill in addition, in addition to
vardag weekday
vin wine
vuxen adult
åka på en resa take a trip, go on a trip
åka, resa, färdas go
ärm sleeve (shirt sleeve)
öl beer (ale, brew)
örngott pillow case

 
Pengar  &  Money

 

The longer the password, the better!  -Längden har betydelse. du SKA använda minst 12 tecken och mixA stoRleken samt ETT PAR  "symboltecken" typ * ^ # £ $.

 

Home

   


                


 
     
© Swengelsk, KB ®
 Webmaster