affärer - köpa - sälja
business - buying - selling
att göra affär - att köpa - att sälja

"detaljhandlare", butiksägare, varuförsäljare

retailer

(jag) ligger ute med pengar

have (I have) money owing to (me)

…and the movement of bodies of troops

logistics, the mathematics of transportation and supply

0,3048 m [inch= 2,54 cm (25,4 mm), 3 feet= 1 yard]

foot= 12 inches

0,405 hektar ("ett knappt tunnland")

acre= 4840 square yards

0,473 L (US)/ 0,568 L (Br) Se vidare 'pint'

pint

0,836 kvadratmeter

square yard= 9 square feet

0,94 L (US) / 1,14 L (Br)

quart= 2 pints

1,1323 kubikm (1.1323 cubic meter)

measurement ton, 40 cubic feet

1,852 km (= Engl 1.852 km)

mile (nautical mile)

1.6 kilometer (Sw 1,609 km = Engl 1.609 km), 1760 yards, 1609 meters/metres

mile (land mile, English)

28,35 gram och 16 ounces= 1 pound (453,6 gram)

ounce (oz.), 16 ounces= 1 pound

291 L (Br)

quarter= 8 bushels= 64 gallons

4,55 L (Br), 3,79 L (US)

gallon=4 quarts= 8 pints

6,35 kg

stone= 14 pounds= 224 ounces

9,3 kvadratdecimeter

square foot

91.4 cm, 36 inches

yard= 3 feet

absoluta bottenpriser, bottenläge, botten är nådd

rock bottom prices

accelerera

accelerate

affisch, anslag

poster

affär, butik

shop (Br), store (AE)

affärer

business

affärsidé

business concept

aktie (Br), en aktie, en del, att dela, att dela med sig

share

aktier (US)

stocks (shares)

allmän, offentlig (offentliggöra= go public)

public

ambullerande försäljning, sälja från dörr till dörr, på gatan etc.

peddle

amortering

mortgage

anbud, offert

tender, offer

angelägen

anxious

ankare, ankra, förankra, sätta fast, fastsätta, fästa

anchor

ankomma, anlända

arrive

ankomst

arrival

anledning, skäl

reason

annons

ad, advertisement, advert

annonsera (put an ad in the paper)

advertise

annullera, återkalla

cancel

ansluten till, kopplad till

connected to

anslutning, koppling, koppling till

connection

anställa

employ

anställa

hire, employ

anställa, anställd

employ, employed

anställd, den anställde (oftast löneanställd)

employee

ansvara, svara för, ha hand om, ha befälet, föra befäl

be in charge of

ansvarig för att ha gjort något

responsible for having done something

ansvarighet

liability

ansöka

apply

ansökan

application

anteckning, att anteckna, lägga märke till

note

anteckningsblock (litet)

memo pad

anteckningsblock, bärbar dator

notebook

antyda, -n, ett tips

hint

använda, begagna, utnyttja

use, make use of

användbar

useful

arbeta, fungera

work

arbetsförhållanden

working conditions, work environment

arbetsgivaravgift

payroll tax

arbetsgivare

employer

arkivera, arkiv

file

artikel, post, punkt i ett protokoll etc.

item

arv

inheritance

arvinge

heir

arvode, avgift

fee

att betalas till

payable to

att döma av

judging by

att fordra, fordran

receivable

att kontrollera, kolla

check

att pantsätta, lämna som pant, lämna säkerhet

pawn (verb)

avbetalning enligt plan

installment

avbetalningsplan

installment plan

avdrag, skatteavdrag e.d.

deduction

avdrag, återbetalning (skatteåterbäring= tax rebate)

rebate, reduction

avdragsgill

deductible

avgaser (exhaust fumes)

exhaust

avgassystem

exhaust system

avgå, åka iväg

depart

avgång

departure

avgångsvederlag

severance pay

avkastning på gjord investering

ROI, return on investment

avsikt (letter of intent= viljeförklaringsbrev)

intent

avsiktlig, -t

intentional

avslut, göra ett affärsavslut, göra färdigt en transaktion

close a deal

avsluta ett konto

close an account

avsluta, sluta, säga upp, avveckla

terminate

avslutning

closing

avslutning

closure

avslöja, även en kant t ex runt en vindruta,
vertikal kant vid fönster och dörr

reveal, disclose, divulge

avsändare, godsavsändare, säljare eller ombud för denne alt. Speditör

shipper

avsändare, leverantör

consigner

avtalad tid, möte, träff (avtala tid, bestämma tid för att träffas)

appointment (make an appointment)

bakslag, motgång

setback

bal, bomullsbal

bale, bale of cotton

balansräkning

balance sheet

bankkassör

teller

be om ursäkt

apologize

bedrägeri (forgery= förfalskning)

fraud, deceit

befraktare, den som hyr/"chartrar" ett helt fartyg e.d.

charterer, he/she who hires a ship for a purpose

befrämja (underlätta)

promote

begagnad, använd, utnyttjad

used

begagnad, -t, -e

secondhand, used

begick självmord, tog död på sig själv

committed suicide

begå ett brott

commit a crime

bekostnad, kostnad

expense

bekymrad

concerned

belöning, uppmuntran för tidigare insatser

incentive

bemöta, möta, träffa

meet

bero på

be due to

bero på, lita på

depend on

beräknad ankomsttid

ETA, estimated time of arrival

beräkning & planering av kostnad & åtgärd
för transport av gods och/eller trupp

logistics, organization of supplies & services

berättigad

justified

beskattning

taxation

bestraffa, ålägga att betala skadestånd, bestraffa med böter

penalize

bestå av

consist of

beställa av, lägga en order hos

place an order with

beställa, skicka efter

send for

bestämd, fastlagd (ett bestämt,orubbligt, beslut)

firm, a firm decision

besättning, personal

crew

betala tillfullo, slutbetala, betala färdigt

pay up

betalning

payment

betalning, likvid

payment

betalningsdag, likviddag

settlement day

beteckna, ange

denote

betjäna, expediera, servera (även att delge, en delgivning)

serve

betydande

considerable

bevara, behålla, hålla, hålla på

keep

bevara, konservera

preserve

bevis

proof

bevisa, styrka

prove

bifoga, skicka med (tillsammans med)

enclose

bilaga (Encl., Encls.)

enclosure

bilaga, något vidhäftat

attachment

bilhandlare (used car dealer= begagnatbilhandlare)

car dealer

biljettpris

fare

billig

inexpensive

billig, OBS! även i dubbel bemärkelse (dålig, undermålig)

cheap

biltelefon

car phone, cell phone, cellular

binda samman, förena

join, fuse

binda, binda upp, binda om

tie, tie up

bindande, förpliktande (avtal & kontrakt o.d.)

binding

bjuda in, inbjuda

invite

blad (ej om papper)

blade

blad (papper), pappersark

sheet (piece of paper)

blanda

mix

blyertspenna

pencil

blädderblock, en bunt stora lösblad på en ställning,
att skriva på med tuschpenna istället för en tavla, OH e.d.

flipchart

bocka för, bocka av, sätt "en bock" (ett V), betyder ofta OK

tick

bogsera, dra, dra något efter sig

tow

bogserbåt (tug= krafttag, dra hårt och kraftfullt i något)

tugboat, tug

bokföring

accounting

bokföring

book-keeping

bokföring, redovisning

accountancy

bonde, den lägsta pjäsen, som går ett steg (en ruta) rakt
 men som slår diagonalt

pawn (noun/substantiv) in chess

bortom

beyond

bostadsområde

residential district, residential area

brandfara

fire hazard

bransch

line of business

bransch, hantverk

trade

bred

wide

breda, breda på, breda ut (om smör, smörgås etc)

spread (sängöverkast= bedspread)

bredd

width

brist

shortage

brista, gå sönder

break

brista, spricka (om bubbla o.d.)

burst

brista= spricka, spricka/spräcka om material e.d.

crack, split, burst

bronsfärgad

bronze-colored

broschyr

booklet

broschyr ('leaflet' exempelvis ett vikt ark/papper)

brochure, leaflet

brukade, brukar, vanligtvis= usually,
van vid (vänja sig vid= get used to)

used to

brukar, vanligtvis (brukade= used to)

usually

bruttovikt

gross weight

bry sig om, bry sig

care about

bry sig, lägga sig i, låta bli att bry sig om

bother, don't bother

brådskande

urgent

brådskande leverans

rush order (Urgent)

bräda, skiva, styrelse

board

bud, budbärare, kontorsbud (springpojke)

messenger

budbärare

messenger

bunt, sats, parti, produktserie

batch

buss för fler än 16 passagerare, med bruttovikt över 7½ ton som kan köras fortare än 100 km/h (långfärdsbuss)

coach

butiksägare

store owner, shop owner (Br)

byggarbetsplats, byggplats

construction site

byggt av någon

built by Mr. Bean

byta ut (om delar, detaljer)

replace

byta ut, ersätta

replace

byta, ändra, växelpengar

change

båda, båda två

both

bås, monter (på utställning), telefonhytt, kiosk, stånd

booth

böja

bend

böna, knäppskalle, klantskalle

bean (...Mr Bean!)

böter, betala böter (ett bötesföreläggande)

fine, pay a fine

certeparti, befraktningsbrev, som B/L men hela fartyget utnyttjas

Charter-Party (use of entire ship)

certified meeting manager

CMM

certified meeting professional

CMP

chartring, befraktning, man hyr en komplett farkost/ett komplett färdmedel

chartering

check

check (US), cheque (Br)

checkhäfte

checkbook (US), cheque book (Br)

checkkonto, checkräkning

checking account (US)

chef

manager, boss

cirkeldiagram

pie chart

dagordning

agenda

damejeanne av glas (av slag som ibland används vid hemtillverkning av vin)

demijohn, carboy

debitera (att faktureras)

charge

delbetalning

part payment (handpenning= down payment)

delleverans, delskeppning

partial shipment

deltaga

participate

deltagare

participant

den 5 juli, på morgonen den 9 december, med avsikt

on July 5, on the morning of December 9, on purpose

det förenade Europa med gemensam valuta (EURO)

EMU, European Monetary Union

detalhandel, detaljhandels-

retail

detaljer

particulars

diesel, diesel oil (light oil = paraffin, etc.)

heavy oil (Br/UK)

dokument mot accept, dok överlämnas till köparen när han accepterat säljartratta

D/A; documents against acceptance

dokument mot betalning

D/P; documents against payment

dra av, dra ifrån, sänka pris e.d.

deduct

dra nytta av, dra fördel av, utnyttja, tillvarata

utilise, utilize

dra, trassera, utställa

draw

dragkrok

trailer-hitch

dricks, drickspengar, att ge dricks

tip, tip the waitress or waiter, to tip

driftsstopp

downtime

dröja kvar, vänta

hang on

dröjsmål, försening

delay

dröjsmålsränta

interest on arrears, overdue payment

dygnet runt

round-the-clock

dyrbar

costly

effektiv

efficient

efterfrågan, kräva, fordra

demand, demand for

efterkrav, postförskott, betalning vid leveransmottagandet

COD; cash on delivery

efternamn

Family name, family name, last name

eftersända, eftersänds

forward, to be forwarded

emballage, förpackning

packing

emellertid

however

en bjudning (mottagning), social tillställning oftast med buffet och dryck

reception

en förstoring

blow-up, an enlargement

en gäst som anländer utan bokning (reserverat rum finns ej)

walk-in, walk-in guest

en hög, en trave, en stapel, att lägga på hög, att trava upp, stapla

pile

en järnvägs slutstation, en omlastnings- & avlastningsdepå

railroad head

en prisnedsättning som tillämpas för en resenärs medföljande familj etc

Family plan, family plan

en protest- & lobbygrupp baserad i U.K. som motarbetar höga bränsleskatter

PFL (Br), The Peoples' Fuel Lobby

en spak (t ex gear lever/shift = växelspak)

lever

en springa, ett myntinkast etc. (a slotmachine= enarmad bandit)

slot

en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)

drop shipment

en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)

shipment, drop shipment

enhet

unit

enligt

according to

enligt tidtabell, i tid

on schedule

enligt, i överensstämmelse med

in accordance with

er/Er/dig tillgodo

in your favor

erbjuda, offerera, erbjudande, offert

offer

erfordra, kräva

require

erinra sig, minnas, dra sig till minnes

recall

erkännande, mottagningserkännande

acknowledgement

ersätta, byta ut mot

substitute

ersättning för utlägg, återbetalning av gjorda utbetalningar (ofta mot verif.)

reimbursement

etablera

establish

ett avtryck, trycka (boktryck), texta

print

ett band för spännbandssurrning

tie down strap

ett dokument vari intygas att man avstår från vissa rättigheter, avsägelse

waiver

ett europeiskt myntslag, europeisk gemensam valuta

EURO, a European currency

ett stöd, anhåll, för hävstång, brytjärn, lyftdon e.d.

fulcrum

ett särskilt bord för prominenta gäster

head table

expresståg med hastigheter kring 125 mph (200 km/h) eller mer

HST (Br/UK), high-speed train

fackförening

labor union (trades union, Br)

fackförening

trade union (trades union, Br)

fackförening

union, trade union

faktura

invoice

fakturering

billing (US), writing of invoices or bills

fara, riskmoment (t ex fire hazard)

hazard

fartygslast

cargo

fast egendom

realty, property, real estate

fasta kostnader

fixed costs

fasta kunder, stamkunder

regular customers

fastighetsmäklare

real estate agent, realtor

fastnat, snott sig, sitta fast (paper jam in a PC printer, traffic jam= trafikstockning etc)

jammed

fastsatt

mounted, secured

fastsätta, sätta fast, spänna fast

fasten

fat (oljefat, bensinfat e.d.), tunna

drum

fat, tunna (ett vinfat), en mindre tunna, kagge

cask

fattas

missing

filial, gren, avdelningskontor

branch

finansiera, betala för

bankroll

flygblad, enklare typ av trycksak att delas ut på mässa e.d.

flyer

flygfraktsedel

air waybill

flygfraktsedel

air waybill, AWB, A.W.B

flygplan, flygmaskin

plane, airplane, aircraft

flyta, flöde, om vätska & vattendrag

flow

flyta, om saker & ting

float

flytande vätska

fluid (flow= flöde)

fläck, missfärgad/färgad punkt

stain

foga samman, foga ihop, foga

join, put together

fordon

vehicle

fordonsvåg

weighbridge

fortsätta

continue, carry on

frakt (frakta= ship)

freight

frakt betald till (namngiven destinationsort) -Se vidare CIF & CIP!

CPT, carriage paid to (…named place of destination)

frakt och försäkring betalda till (angiven plats)

carriage/freight and insurance paid to (CIP)

frakten betald, fraktfritt, fraktfritt till angiven plats

carriage paid, carriage/freight paid to (CPT)

fraktsedel

waybill, W/B, W.B

framsteg

progress

framstå, dyka upp

appear

frikoppla, släppa loss, låsa upp, släppa ut, släppa broms

release

frimärke, stämpel, stämpla

stamp

fritt (vår) fabrik

ex works (EXW)

fritt (vårt) lager

ex warehouse

fritt banvagn/järnvägsvagn

FOR; free on rail

fritt fartygets sida, gods lev fritt långsides fartyget i inlastningshamnen

FAS; free alongside ship

fritt från fartyg (fartygets namn angivet)

DES; delivered ex ship

fritt från fartyg (fartygets namn angivet)

EXS; ex ship

fritt från hamn

DEQ; delivered ex quay

fritt förtullat

DDP; delivered duty paid

fritt köparens hemvist/lager

free domicile

fritt lastbil

FOM; free on motor

fritt ombord (fartyget i inlastningshamnen)

FOB; free on board

full likvid, full betalning

pay in full, payment in full

fullmakt

warrant

fundamental, grundläggande

basic

fungera

work, run

fura, tallträ, barrträ, -d (tall även pine)

fir, fir-tree

furu, fura, tallträ (tall även fir, fir-tree)

pine

fynd

bargain

få tag på/i, skaffa fram

get hold of

fånga in lösgående kreatur för märkning, slakt, transport e.d.

round up cattle

fälg, en rund ytterkant (rimfire cartridges= kantantändningspatroner)

rim

fängelse

prison

färdig för leverans

ready for delivery

färja

ferry

fästpunkt, fastsättningspunkt (pollare, fästring, surrögla e.d.)

anchoring point

förbinda sig, åta sig

be committed to

förbättra, bli bättre

improve

fördel

advantage

före, framför

ahead, up ahead

föregående

preceding

föregående, den tidigare

previous

föreslå (i största allmänhet)

suggest

föreslå, formellt förslag

propose

förfallen till betalning, betalningsdatum har passerats

overdue

förfaller den 31 januari

due on the 31st of January

förfalska

forge

förfalskning (bedrägeri= fraud, deceit)

forgery

förfogande

disposal

förfråga, efterfråga

inquire

förfrågan, förfrågning

inquiry, enquiry

förhand, på förhand, förskott (förskottsbetalning= advance payment)

advance, in advance

förhandla

negotiate

förhandla, förhandling

negotiate, negotiation

förkorta, korta ned

abbreviate

förkortning

abbreviation

förlora, tappa bort, komma vilse

lose

förlänga, eller tillåta kredit efter förfallodatum

roll over credit (or debt)

förmåga

ability

förmånlig

attractive

förse, förse med, underhålla

provide

försenad leverans, försenad födsel (även 'delivery'= födsel)

late delivery

förseningsavgift

late fee

förslag, frieri

proposal

förstå, se, träffas

see

förstöra

ruin

försäkra, ta en försäkring

insure

försäkring

insurance

försäljare (in-house), oftast stationär typ butik, disk etc.

sales person

försäljare (ofta resande, mobil)

sales rep (representative)

försäljning

sales

försäljningsavdelning

sales department

försäljningschef

sales manager

försämra(s)

deteriorate

försämring

deterioration

förtjänst

profit

förutsatt att

provided that

gaffeltruck, truck för att lyfta pallar och gods etc. med

fork-lift truck, fork-lift

gagna, gynna, fördel, nytta, vinst

benefit

ge inte upp, tappa inte modet, kämpa på

hang in there

ge någon ett uppdrag

assign

ge sig av, åka iväg, lämna

leave

ge sig i kast med

tackle

ge sig iväg mot, vara på väg mot

head for

ge ut, utge, släppa

release

giltig, gällande, godtagbar

valid

godkänna

approve of

godkännande, gillande

approval

gods mot gods, byteshandel varor mot varor

bartering

godsbil, paketbil

delivery truck

godsfinka, järnvägsvagn för paketgods, styckegods etc. (helt täckt)

boxcar

godsmottagningsbekräftelse

GRN, goods received note

godstransport, priset/avgiften för denna transport, även frakt, last, lastning

freightage

gottgörelse, bidrag

allowance

gradvis, -t

gradual, gradually

gran, granträ (white & black spruce, hemlock spruce, Douglas fir)

spruce, spruce fir, spruce wood, whitewood

granbarr

spruce needle, fir needle

granträ, gran

whitewood

grossist

wholesaler

grossistled, grossist-

wholesale

grov, grovhuggen, ungefärlig uppskattning (roughly= i grova drag)

rough

grundad/-t

founded

gräns (geogr= border)

limit

gupp, ojämnhet i t ex en vägbana e.d.

bump

guppiga vägar, dåliga vägar, "skakig färd"

bumpy roads

gynna, göra en tjänst

favor

göra (en) affär, träffa en överenskommelse

deal, make a deal

göra hål, hålslå, stansa hål

punch

göra sig av med, avyttra

dispose of

ha en gällande/giltig försäkring igång/aktiv (betald och bekräftad)

keep an insurance in force

ha i lager, ha på hyllan

carry, stock

ha i lager, ha på hyllan

stock, carry

ha på sig, bära upp (He's wearing leather boots to work.)

wear

ha sitt ursprung, komma från

originate

halvfabrikat

semi-finished

halvprisbiljett (t ex barnbiljett eller kampanjpris)

half fare, half price ticket

hamnanläggning, hamn (a port may have more than one harbor)

harbor

hamnbassäng, docka (dry-dock= torrdocka)

dock

hamnplats, hamnbassäng, docka

dock

hamnstad, hamn

port

handelsflotta

merchant marine

handelskammare

Chamber of Commerce

handelsvara

commodity

handelsvaror, varor

merchandise

handlare

dealer

handpenning

down payment, dp

handpenning

dp, down payment, deposit, earnest

hantera, sköta om, omhänderta, handtag

handle

hantverk

craft

hearing aid

hörselapparat

hejda, bromsa, stoppa

set back

hel, hela, alltihopa

entire

hela

whole

helg, högtid (OBS! vacation= semester i U.S.), U.K. & GB= semester

holiday

hemlig kopia, övr mottagare av brevet vet ej om denna mottagare

bc, B.C., Blind Copy

hinder

obstacle

hink, behållare av trä eller metall försedd med handtag att bära/frakta vätska i

pail (bucket)

hissa (to hoist sail= att hissa segel), även en lyftanordning eller hiss

hoist

hopsättning, sammansättning, samling

assembly

hotellogi inkl tre mål mat, både rumsavgift och de tre måltiderna ingår i hotellpriset

AP, American Plan

hud, flå, skal

skin

huruvida, om

whether

huvudkontor, -et

main office, HQ (headquarters)

huvudrätt

main course

huvudrätt OBS! men även förrätten i samband med dinner

entree, main course

huvudsakligen

mainly

hylla, -or

shelf, -ves

hyra

rent

hyresgäst

tenant

hyvel, att hyvla

planer, plane

hål

hole

hålla fast vid, vara konsekvent

stick to

hälsning, hälsningsfras

salutation

hälsningar

compliments

hämta hem, spela in, spänna den del av rem, tamp, tross,
 eller kedja som är slak

take up slack

hänvisa till

refer to

hävstång, spak

lever

Högaktningsfullt

Faithfully yours, Yours faithfully

höjd

height, ht.

hörselapparat, hörselhjälp, hjälp för hörseln

hearing aid

hörselskydd

hearing protection

i avvaktan på

pending

i tre år

for three years

implementera, förverkliga, realisera, sätta i verket

implement

inblandad, inbegripen

involved

indraget tillstånd, upphört, blivit ogiltigt

suspended permit

ingen orsak, föralldel

You're welcome

inhemsk, inlands-, hushålls-

domestic

inkassera, insamla, hämta

collect

inkassering, inkasso

Collecting

inkassoavdelning, inkassosektion

Collections Department

inköpa, köpa in, inhandla, köpa

purchase

inköpsavdelning

purchasing department

inlösen, inlösning av lån för förfallodatum, pant

redemption

innehåll

contents

innehålla, innesluta

contain

insamla, inkassera, samla, samla på, samla in

collect

inse, förstå

realize

International Labour Union

ILO

intyg, betyg

certificate

intäkt, inkomst

revenue, money received

irriterad

annoyed

jord, jordning, jordanslutning (el/elektrisk)

ground, earth (Br)

juice, cereals (flingor), eggs, meat, pastries (bröd/bakverk)
with preserves (konserverad sylt) and hot beverage (dryck)

English breakfast

justera, jämka

adjust

jämföra potentiella leverantörer beträffande prissätting/prisnivå/pris

shop around, a price comparison

järnväg

railroad (US), railway (Br)

järnvägsvagn för godstransporter, godsvagn

freight car

kagge, en mindre tunna för t ex öl eller vin etc.

keg

kaj, hamnplats

quay, dock

kaj, lastkaj, en lastnings- och lossningsplats för fartyg eller lastbil

quay

kamerala avdelningen, ekonomiavd, bokföringsavd

Accounting Department

kan returneras, kan skickas tillbaka, får skickas tillbaka

returnable

kantstött, flisigt

chipped

kartong, låda

box

kartongpapp, wellpapp

cardboard

kassaapparat

cash register

kassarabatt

cash discount

kassör

treasurer

kedja, kätting

chain

kedjedrev

sprocket

klargöra, förtydliga

clarify

knippe, knippa, bunt

bundle

kofot eller brytjärn med en utskjutande del
för att kunna bända, bryta, häva

pinch bar

komma tillbaka/igen, uppstå på nytt

recur

konfirmera, bekräfta

confirm

konkurrens, tävlan

competition

konkurrenskraftig

competitive

konkurrent

competitor

konkursförvaltare har utsetts (put in the hands of a receiver)

receivership

konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument)

B/L, Bill of Lading

konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument)

Bill of Lading, B/L

konserverad mat på burk, burkmat

canned food

kontant mot dokument

CAD; cash against documents

kontant vid leverans, efterkrav

C.O.D., Cash on Delivery

kontant, -er

cash

konto (används även om "större" kund)

account

konto, räkenskaper, redovisning

account

kontraktsklausul där en part avstår vissa rättigheter
under vissa omständigheter

waiver clause

kontrollampa, indikationsljus

pilot light

kopia

cc, C.C., carbon copy

kopia, kopiera, exemplar

copy

korrigera, rätta till

rectify, to correct something

kortdistansflygning (upp till 1.000 km)

short-haul flight, short-distance flight

kortfattad

brief

kostnad eller pris för utnyttjande av hamnplats, bassäng (docka) e.d.

dockage

kostnader för vägtransport av godset

haulage costs

kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc

container crane, straddle carrier

kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc

straddle carrier

kravbrev

collecting letter

kringutrustning, tillbehör

peripherals

kugghjul

cogwheel

kundreskontra

accounts receivable

kuvert

envelope

kvantitet, mängd

qty, quantity

kvarstadsbelägga, att låsa/frysa tillgångar/ägodelar enligt domstolsbeslut

sequester, sequestrate

kvitto

receipt

kännbar, svår, allvarlig

severe

kö av fordon, människor eller fartyg

queue, line

köpa, handla

buy

köpare

buyer

köpebrev

bill of sale

köpman, handelsman

merchant

lagarbete

teamwork

lagerkontrollant (Br), chefskamrer i större företag (US)

stock controller

lagerkänsliga varor, ömtåliga (för lagrings),
vara med begränsad lagringstid

perishables

lagertillgångar, förråd, in stock= i lager, out of stock= slut

stock

lagra, magasinera

store, store goods

last

cargo, freight, load   [att lasta= load, lade]

last/-en har förskjutits, flyttat sig

cargo has shifted/moved

lasta av, lossa last, lossa gods, lossa= tömma lastutrymme

unload

lasta/fylla en container/lastbehållare

stuff a container, fill a container

lastbil (big-rig= tung lastbil, långtradare, timmerbil e.d.)

truck, lorry (Br)

lastfartyg

cargo boat, cargo ship, freighter

lastfartyg

freighter, cargo boat, cargo ship

lastfartyg av traditionell typ, "blandlastfartyg", icke specialiserat lastfartyg

general cargo ship

lastförmåga, lastutrymme

loading capacity

lasthantering

cargo handling

lastkaj, lastbrygga

loading dock

lastning

lading

lastningskostnader

loading charges

lastningsrapport (till skeppsmäklare)

broker's return

lastningstid (även 'lay days' om fartyg)

loading time

lastpall, pall

pallet

lastramp

loading bay, ramp, platform

lastramp, lastbrygga, plattform för av- och pålastning

ramp

lastrum (lastrum i fartyg= hold)

hold, cargo compartment

lastsedel

shipping note, S/N (S/N)

lastspecifikation, lastförteckning

manifest, ship's manifest, freight list

lastutrymme

cargo space

ledig plats, ledigt arbete

vacancy, position, job, work

leja (korttidsanställa), anställa

hire, take on

leta efter

search for

leta efter, söka efter

look for, search for

leverans

delivery

leverans, skeppning, försändelse, last

shipment

leveransavi

Advice of Dispatch, Advice of Shipment

leveransinstruktion, leveransanvisningar

D/O, delivery order

leveranskostnad

delivery/shipping cost

leveransort

place of delivery

leveranssätt

mode of delivery, M.O.D.

leverantör

supplier

leverantör

supplier/-s, supplying firm

leverantörsfaktura

supplier's invoice

leverera

deliver

ligga före

be ahead of

ligger ute med pengar

have money owing to

light lunch in a box, en lätt lunch ofta i kartong e.d.

box lunch

likvid/betalning med beställning/-en

CWO, cash with order

likvidationsvärde, värde vid exekutiv försäljning

liquidation value

linjal

ruler

lista med anställda som uppbär lön, anställda, avlöningslista, gjorda löneutbet.

payroll

livlig, uppfriskande

brisk

lokal/magasin för pallgods förvarat med stapelhöjd upp till 30 m

high bay, high bay warehouse

lossa gods, avlossa, tömma, lossning

discharge

lossa, lossna

loosen

lossningsavgifter, avgifter för att ta iland godset/varorna inkl tullavg

landing charges

lotsavgift, lotskostnaden, men även själva lotsningen

pilotage

lågsäsong Se även 'low season'

off-season

lågsäsong Se även 'off-season'

low season

lån med bestämd förfallodag

term loan

låna (låna in)

borrow

låna ut, utlåna (ibland mot ränta)

lend

låsklackar i ett spel för att spänna band, tamp, tross eller kedja

pawl

lägga fram, ge sig iväg

set out

lägga ihop, addera, tillägga

add

lämna rabatt (bevilja rabatt, kredit etc.)

allow a discount, grant a discount

lätt frukost bestående av juice, bröd med marmelad och varm dryck

Continental breakfast

lätt, lättvindigt, utan svårighet

readily

lön, korttidslön, veckolön, 2-veckorslön e.d. (salary= månadslön)

wage

lönsam

profitable

lönsam

profitable

lönsamhet

profitability

lös, loss

loose

lösa (allmänt), dissolve= lösa upp, upplösa partiklar etc.

solve

lösa in, amortera, betala amortering

redeem, pay off a loan or a debt

lösning

solution

lösning och ev reglering av ersättning (även 'bosättning'=bebyggelse)

settlement

magasin, lagerlokal

warehouse

marknadsföra

market

mat & dryck/-er

F&B, food and beverages

matsal, personalmatsal

canteen

med flyg/flygfrakt, med båt/sjöfrakt, med lastbil

by air, by ship, by truck

meddelande

message

mellanslagstangent på tangentbord e.d.

spacebar

meritförteckning, levnadsbeskrivning

CV, curriculum vitae, résumé

meritförteckning, resumé

curriculum vitae

mindre

less

mindre fängelse, häkte, arrest

jail

minska, minskning (minska även 'lower')

decrease

minskning, avkortning, sammandragning, kapning av

curtail

moms, mervärdesskatt

V.A.T., value added tax

monter, bås (telephone booth = telefonhytt)

booth

motbud, motanbud

counter offer

motgång, bakslag

set-back

motivera, berättiga

justify

motsatt, omvänd, bakåt (reverse the charges= låta mottagaren betala)

reverse, opposite direction

motse

await

mottaga gods, ta emot gods

receive goods

mottaga, få, erhålla

receive

mottagare, den som får/övertar ansvaret för försändelsen

consignee

mottagare, telefonlur (official receiver= konkursförvaltare)

receiver, official receiver

mållös, stum (av förundran)

speechless

mått

measurement

måttband

tapemeasure

märke, fabrikat

brand

märke, fabrikat, varumärke, varusort

brand

märke, märka, stämpel

mark

märkning

marking

mäta, åtgärd, steg (mått & steg)

measure

möjliggöra

enable

nackdel

disadvantage

namnunderskrift

signature

nedskärning

cutback

netto

net

netto kontant (utan kassarabatt)

net cash

noggrann

careful

nota, räkning, faktura, men även ett lagförslag

bill

nyligen

recently

när det passar dig/er/Er

at your discretion

närma sig

approach

närvara, bevista

attend

oenighet, spricka, delning

split

offentlig plats

public place

offentliggöra

go public

offert, prisuppgift, offer= erbjudande

offer, quotation

oljefat

drums

om två veckor, på morgonen

in two weeks, in the morning

omdelbart

immediately

omedelbar

immediate

omgående, med vändande post

by return (of post/mail)

omkostnader, löpande allmänna kostnader

overhead

omlastning till annat transportmedel

transship

omlokalisera

relocate

område

area

området, ägorna, fabriksområdet

premises

omsättning

turnover

omvärdera

reassess, assess again

omvärdera, uppvärdera

revalue

one who attends, en som är närvarande
 (men dock icke deltagande) OBS! Deltagande = participant

attendee

ont om pengar/kapitalbrist

short of money

optionsbevis

share warrant

orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet)

SKU, Stock Keeping Unit

orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet)

stock-keeping unit, Stock Keeping Unit, SKU

ordförande

chairman, chair, chairperson

oräknelig

innumerable

ovannämnda

above-mentioned

oåterkallelig remburs

irrevocable letter of credit

packa, paketera, emballera (wrap up= slå in, linda in, emballera)

pack

paket

parcel

paket (mindre)

package

paketpost, som paket

Parcel Post

palldragare

pallet jack

pantflaska, pantglas, returglas

redemption bottle

papp, pappkartong, men även cigarettlimpa

carton

papplåda, kartong

cardboard box

parentestecken

brackets

passa (i allmän bemärkelse), även en kostym (a tweed suit)

suit

passa, inpassning, passa in (hand i handske, gängor etc.)

fit

passa, passa ihop med

match

passande, smidigt

convenient

paus, uppehåll (OBS! brake = broms, bromsa; med samma uttal!)

break

pendla

commute

personal

human resources

personal

personnel

personal

staff

personal, personalvård

HR, human resources

personalavdelning

personnel department

personalchef

personnel manager

personlig

personal

personligt telefonsamtal som man beställer genom växeltelefonist e.d.

person-to-person call

pilot (flygplanspilot), lots (tekn en styr- eller guidefunktion)

pilot

plåt, plåtmaterial

sheet metal

porto

postage

postnummer

zip code, postcode, postal code

potatischips, majschips, pretzels, ostbågar, jordnötter e.d.
 ibland åtföljda av dip (dip= dip sauce)

dry snack/-s, snacks

poäng, punkt, ställe, plats

point

poängresultat, resultatställning

score

praktisk, behändig (smidig, lämplig, användbar)

handy, convenient, useful

preliminär

preliminary

preliminär

tentative

prenumeration

subscription

prenumerera

subscribe

presenning, vattentätt skyddande överdrag av vaxad duk, galon, plast, gummi etc.

tarpaulin, protective covering of waterproof canvas etc.

pris för varor efter lossning på fartygskaj men exklusive transport från hamnen

price ex quay

prisnedsättning, prisjustering (nedåt)

mark-down, reduction

prisuppgift, offert

quotation

procent (%)

per cent, out of each hundred, for each hundred

prognos, prognosticera

forecast, projection

provanställning, övervakning, övervakningstid

probation

proviant

provision

provisorisk

provisional

punkt

period (US), full stop, point, dot

på en särskild/specifik nivå

at a certain level

på grund av väderleksförhållanden

due to weather conditions

på vilken plats som helst

at any location

påminna

remind

påse, säck (mindre)

bag

påskynda, skynda på

speed up

pärm, lösbladspärm

binder

rasa, sjunka kraftigt

plummet

realtillgångar

assets

reducera

reduce

regel

rule

regelbundet, återkommande händelse (som upprepas)

regularly

regeringsbyggnad i huvudstad (även delst), kupolformat tak

capitol

reling, räcke, barriär

railing

reling, skyddsräcke, skyddsvall, skyddsvärn

bulwark

rem, spännrem

strap

remburs

Letter of Credit, L/C

remburs, betalningsåtagande från köparbank
 att bet säljarbank på vissa villkor

L/C; letter of credit, documentary credit

rensa rent, rensa bort, klar (clear the deck= rensa/töm/lämna däcksytan)

clear

reservdel

spare part

reservera, boka

book, reserve

resplan, färdplan, med restider (ankomst & avresa) angivna

itinerary

revidera

revise

revisor

auditor

rinna, ha hand om, ha ansvar för, sköta om

run

ritning

drawing

rulla, rulle

roll

runda av siffror till närmast högre hela belopp

round up, round up the figures

ruta, kvadrat, torg, fyrkant

square

rutten

rotten

ryttare, passagerare, förare

rider (with vehicles etc.)

råd (flera) samt att ge/lämna råd (a piece of adv.= ett råd)

advice

råda, ge råd

advise

räknemaskin, kalkylator

adding machine, calculator

räls, ledstång, räcke, reling (ship on rail= skickas per järnväg!)

rail

ränta

interest

rättmätig ägare, rätt ägare, juridiskt riktig ägare

rightful owner

rättmätig, riktig, "legalt" (juridiskt) riktig

rightful

rättslig, laglig, -t, legal

legal

sakna, brist

lack

saldo

balance

samarbeta

cooperate

sammanställa, ställa samman

compile

sammansätta, foga samman, sätta ihop, montera ihop

assemble

samtycka, vara överens, hålla med om

agree

sannolik, trolig

probable

sax (av ett par skänklar)

scissors, pair of scissors

se efter, sköta om, passa, vårda

look after

sed, sedvänja, sedvänjor

custom, customs (traditions)

sedel

bill (US), note, bank note (Br)

sen, -t, -a (förra)

late

senarelägga, uppskjuta

postpone

sent, -t, framliden= avliden/död

late

serie, serier

series

signera en växel, acceptera en växel, lova att betala

accept a bill, to sign a bill of exchange

självständig

independent

självsäker, tvärsäker

assertive

sjöfartsavgifter (fraktavgifter)

shipping dues

sjöfartsunderrättelser

shipping intelligence

sjöfrakt, sjötransport (sea= hav)

sea transport

sjöförbindelse

sea route

sjömil, distansminut (knop) for sea and air navigation
 [1,852 km (= Engl 1.852 km)]

mile, international nautical mile

sjörätt

maritime law

sjörätt, lagar och regler som hänför sig till fartyg, hamnar och sjötrafik etc.

maritime law, -s

sjösätta (i flera bemärkelser)

launch

sjövärdig (seaproof packing= sjövärdigt emballage)

seaworthy

skada, åsamka skada

damage

skaffa, anskaffa, ordna

obtain

skal, skala

peel

skatt

tax

skattefri

tax-free

skede, stadium, ett stadium, scen

stage

skeppa, frakta, skepp

ship

skeppningsmeddelande, last- & fraktmeddelande

shipping note

skissa, skissera, göra ett utkast till en plan etc.

rough out, to make a draft

skorpa, skal

crust

skriftligt (på papper)

in writing, put it in writing

skriva maskin, skriva på skrivmaskin

type

skriva under, signera, skylt, tecken, att ge ett tecken

sign

skrivbord

desk

skrivbordsskiva, även skrivbordsmodell av PC

desktop

skriven formulering, skrivning, skriftligt, på papper

writing, in writing

skuld

debt

skum, tvivelaktig

shady

skurtrasa

washrag, washcloth

skynda, påskynda

hurry (speed up)

skåpbil, mindre buss e.d.

van

skära, hugga, klippa

cut

sladd, -a och en träkloss, kil som bromssko e.d.
samt specialpall, trätrall

skid

sliten, nött, utnött

worn, worn out

slut på pengar, utan pengar

out of money

slutgiltig

final

slutgiltig sammanfattning

final report

slutkörd fysiskt eller psykiskt

weary

slå in, linda in, emballera med papper e.d.

wrap up (use wrapping paper)

släp, släpvagn

trailer

släppa av, mindre avlastning

drop off

släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm

drop by parachute

släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm

parachute drop

släppa, tappa

drop

slöseri, avfall, slösa, slösa bort, ödsla

waste

små kartonger/mindre kartonger/limpor med tvål eller cigaretter

cartons of soap or cigarettes

snabbt

rapidly

soffa, TV-soffa e.d.

couch

sortiment, urval

range

speditionskontorist

shipping clerk

speditör

freight forwarder, forwarder

speditör, skeppsklarerare

shipping agent

spjällåda, häck, packlår
(emballage för maskin, motor, motorcykel, möbel e.d.)

crate

spole, rulle, vevspole etc. även att spola in, "veva in", hämta hem fisk e.d.

reel

spännanordning, vinsch/spel med kugghjul och låsklackar (pawl) e.d.

ratchet

spännband inkl spännbandshandtaget för att låsa/lossa

ratchet tie down

spännbandshandtag, kugghjul med låsmekanism i form av stoppklack etc.

ratchet

stack (höstack), stapla, stapel (lägga på vartannat på höjden),
 mått 108 cu ft

stack

stapeldiagram

bar chart

stor bokstav, kapital, huvudstad

capital

stordator, dator med mycket stor kapacitet för storföretag, myndigheter o.d.

mainframe

storlek

size

strejka, lämna i protest

walk off, strike, stop working

stryka, ta bort

delete

sträcka sig, nå fram

reach

ström (både el- och vatten), gängse, gällande

current

strömming

Baltic herring

studsa upp igen

rebound

stuveriarbetare, personal som lastar & lossar (t ex fartyg)

stevedore

stuvningsfaktor avgör pris för vikten på 40 kubikfot av aktuellt gods

stowage factor

styrelsemöte

board-meeting

styrhytt

pilothouse, wheelhouse

styrhytt

wheelhouse, pilothouse

stå fast, ligga fast

stand, remain firm

stålrör

steel pipes

ställa ut, utställa (på en utställning)

exhibit

summa, en summa pengar

amount

surra, surra fast

tie down

svar, -a

reply

svar, -a på

reply to

svårighet

difficulty

svävare, svävarfarkost (luftkuddefarkost)

hovercraft

syfta till att

aim to

så snart som möjligt, med vändande post

ASAP, as soon as possible

säck, av typ som används för spannmål, potatis o.d.

sack, bag

säckar

bags

säljaren betalar till namngiven destination (t ex CIP Bend, OR, USA)
 -Se vidare CIF & CPT!

CIP, carriage & insurance paid to

säljaren betalar/svarar för kostnader, försäkring och frakt
 till namngiven hamn (t ex: CIF Göteborg)

cif, cost insurance freight

sända, remissa

remit, remittance

sända, skicka

send

sändning

consignment

sätt

mode

t.ex., till exempel

e.g., for example

ta emot leverans

take delivery

tal, siffra (siffra oftast= figure)

number

tekniker, ingenjör, skötare (OBS! sällan ingenjör)

engineer

telefonsamtal som man beställer och där motagaren betalar samtalet

collect-call

telegram

cable, telegram

tid, löptid, termin, mandattid

term

tidig, -t (med hänvisning till tid e.d.)

early

tidigare

previously

tidsperiod 15 - 18 veckor
som en del av ett universitets utbildningsår (U.S.)

semester

tidszon, longitud som skär genom Greenwich, England,
och som man utgår från vid tidsangivelser runtom i världen

GMT, Greenwich mean time, Zulu time

till dessa priser

at these prices

till och med

even

till salu

sale, for sale

tillbehör

accessories

tillfredsställande

satisfactory

tillfällig

temporary

tillfällig, tillfälligt

occasional

tillfälligt anställd, vikarie (vik lärare m fl= substitute)

temp worker

tillgång

asset

tillgång, -ar

asset, -s

tillgänglig

available

tillhandahålla, leverera

supply

tillkännage, meddela, anmäla

announce

tillstånd att föra gods från t ex fartyg in till ett tullnederlag (utan tull)

landing order

tillstånd, formellt och skriftligt, samt att ge någon tillstånd att

permit, permit somebody to

tillverka

manufacture

tillåta, medge

allow

tillåtelse, ett muntligt tillstånd/tillåtelse

permission

tilläggsklausul

rider, additional clause (contracts etc.)

titta i skyltfönster (gå i affärer för att titta endast)

window shopping

toalett

restroom (US), lavatory, gents, ladies, men's room, toilet

trailerdragare, ofta 3-axlad 10-hjulig

trailer-tractor

traktor, trailerdragare (flaklös lastbil att koppla till/för trailersläp e.d.)

tractor

transportera, flytta, förflytta, forsla (road haulier= åkeri)

haul (pull, move or transport)

transportör, speditör (även ett hangarfartyg)

carrier

trassent, utställare

drawer

trycksak

Printed Matter

trälåda

wooden case

tubformig/lång ask/kartong för pappmuggar, glas e.d.,
även "ärm" på klädesplagg

sleeve

tull, tullverk

customs

tullbehandla

clear through the customs

tum= 2,54 cm (25,4 mm), 12 inches= 1 foot, 3 feet= 1 yard

inch

tunna

barrel

tuschpenna, märkpenna med filtspets för märkning
(för vattensäker märkning)

marker pen

tveksamma fall

cases of doubt

tvättrum med flera handfat, samt ofta även dusch etc.

washroom

tyckas, verka

seem

tydligt

clearly

tyg, textil

fabric

täthet

density

tömma/lasta ur/lossa en container/lastbehållare

strip/empty a container

undantagen från skatt, skattebefriad

tax-exempt

under transport

transit, in transit

underhåll

maintenance

underleverantör

subcontractor

underlätta, lättnad

ease

underrättelser, upplysningar, information

intelligence

undgå att lägga märke till, missa, förbise

fail to notice

ungefär, cirka

approximately, approx.

uppdrag

assignment

uppfinningsrik

inventive

uppge, tala om vad du heter ('state' även delstat, stat)

state, state your name

uppgå till

amount to

uppgörelse, komma överens, träffa en överenskommelse

reach an agreement

upplysningar

information

uppnå

achieve

uppriktigt, ärligt

sinerely

uppskatta, kalkylera, en kalkyl, ett kostnadsförslag

estimate

uppskatta, sätta värde på, värdesätta

appreciate

uppställningsområde för containrar, staplingsplats container

marshalling area

uppsägningsbar, går att säga upp

terminable

ursprung

origin

utanför fastlandskusten, utanför landremsan, även på en ö

off-shore

utbildning (praktisk, hands-on)

training

utbyta, växla

exchange

utdelning (på aktier e.d.)

dividend

utdelningskupong, en check för utbetalning av avkastning

dividend warrant

utdrag

extract

utdrag, t ex en delkopia av ett dokument etc.

extract

utelämna

omit

utfrågning, förhör, hörsel

hearing

utfärda, ge ut, fråga (hot issue), utgåva
(the July issue of this magazine)

issue

utföra

perform

utförsäljning, rea, realisation

sale, on sale

utgift

expense

utkast

draft

utkorg, fack eller korg för utgående post
 (färdigbehandlat ärende, post e.d.)

Out Tray, Out Basket

utlagt arbete som utförs utanför företagets lokaler eller verksamhetsområde

outwork

utrymme, rymd, mellanrum (mellanslag)

space

utse, tillsätta

appoint

utställning

exhibition

utställningsområde (t ex en monter = e g a booth)

exhibition area

uttalande, påstående

statement

uttömd, utmattad

exhausted

vagnpark att användas på järnväg

rolling stock

valuta ($, £, DM, Dkr, Nkr, SEK)

currency

valuta, (Br/UK) värd ca 11.50 SEK,
har närmat sig USD (2001)

pound, £

vanlig

usual, common

var god dröj, vänta i telefonen

hold, please hold, hold the line

var helst, var som helst, var…än

wherever

vara skyldig (pengar)

owe

vardag

weekday

varje, vardera, per styck

each, ea.

varken…eller

neither ...nor

varor, gods, artiklar

goods

varuautomat, läskedrycksautomat etc.

vending machine

varumärke

trademark

varunamn

brand name

varuslag, typ av artikel

line of goods

VD i större företag eller koncern

CEO, chief executive officer

VD, verkställande direktör (Se även CEO)

MD, managing director, president (US)

verktyg

tool

vidhäfta, bifoga, fästa vid

attach

vidhäftad, fäst vid

attached

vika (men även att ge sig, ge upp, "kasta in handduken" etc.)

fold

vikt

weight

viktenhet, pund = 0,453 kg (2 lbs.= ca 0,9 kg)

pound, lb., lbs.

viljeförklaringsbrev

letter of intent

villig, medgörlig

willing

villkor

terms

villkor enligt Internationella Handelskammaren

ICC; Incoterms (1990)

villkor, förhållanden

conditions

vinsch, spel för att släpa eller spela hem med vajer e.d.

winch

vinstdelning

profit-sharing

vrak

wreck

våg

scales

våg, vägningsinstrument

weighing machine

vårdslös, oansvarig

reckless

väga (våg i allmänhet= scales)

weigh

vägleda, leda vägen

guide, lead

vägleda, leda vägen

lead, guide

vägra (refusal= vägran)

refuse

vägra, motsätta sig

refuse

vägtull, betalning måste erläggas
för att få utnyttja en viss vägsträcka (US)

turnpike, tollgate

vänligen skicka mig saltet

pass me the salt please

värd

host

värdinna

hostess

växel (per 3 månaders växel)

acceptance (against 3 mo's acceptance)

växel, siktväxel

Bill of Exchange, demand bill

växelbetalare, trassat

drawee

växelfordringar

bills receivable

växelskulder

bills payable

växelspak

gear lever (Br), gear shift (US)

yrke, sysselsättning, kall

vocation

yrkesskola

vocational school

yrkesskola, fackskola

trade school

åhörare, publik

audience

åkeri, åkare (trucker also= chaufför)
-Se Bilordlistan! ../Bil/Bilordlistan.htm

haulier (trucker)

åktur, ridtur, rida, åka, framföra

ride

ånga

steam

åstadkomma

accomplish

åta sig att leverera

undertake delivery, undertake to suppply

åtagande, engagemang

commitment

återbetalbar

refundable

återbetalningsbar depositionsavgift
("handpenning" e.d. som återbetalas)

refundable deposit

återförsäkring

reinsurance

återkalla

revoke

återkallningsbar, går att återkalla (se vidare 'irrevocable')

revocable

återkomma, återlämna, återkomst, återgå, även avkastning (ek)

return

återlämnad, -e, returnerad, -e

returned

återvinna för återanvändning

recycle, to be used again

ägarrättsbevis, registreringsbevis

title (You can't sell or move things without the title!)

ägodel, egenskap (t ex i ett dokument)

property

ändamål, syfte

purpose

ärende, errand boy= springpojke

errand, errand boy

ärva

inherit

öka, ökning

increase, expand

ömsesidig

mutual

önska, önskan

desire, wish (wish a dream come true)

öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak

flatcar, platform car

öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak

platform car, flatcar

ösa med hink, "hinka ut", bära i hink
  (NOTE buckle up= spänna fast sig)

bucket out (bucket up)

ösa på, lasta på, lasta in

lade

överenskommelse, avtal

agreement

överflöd, det som är över, för mycket av något

excess

överföra, överföring

transfer

överlåtelsehandling, för överföring av egendom från säljare till köpare

conveyance

överlämna eller leverera (formellt), överlåta till annans ansvar, sända

consign

övernattning med frukost inkluderad i priset

B & B, Bed and breakfast

överräcka, räcka över, räcka fram, överlämna

hand something over

överskott

surplus

överskrida, passera

exceed

överskrift, rubrik

heading

översyn, noggrann genomgång, besiktning och ev reparation

overhaul

övertalighet, uppstår när en person blir utan arbete pga att arbetsuppgiften upphör, försvinner ... alt. Nedläggning

redundancy

övertrassera ett konto, ta ut mer pengar än vad som finns tillgängligt

overdraw

övertrasserat konto

overdrawn account

övertyga

convince

 


1067   -   1067

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster