S E A H O R S E

En liten ordlista


Glossary

L - Ö

 

lake shore

strand, sjöstrand

land (noun, substantiv), country

land, ett land, marker, ägor, rike

land, to land (verb)

landa, landstiga, hamna

LASH, Lighter Aboard Ship

ett system där ett stort moderfartyg transporterar pråmar som kan lastas, transporteras och sjösättas av moderfartyget

launch

sjösätta (i flera bemärkelser)

launch

sjösätta, få båten i sjön

leading light, leading lights

ensfyr, ensfyrar /

Ensfyr bakre-Leading Light Rear  /

                                                  Ensfyr främre - Leading Light Front

least depth (in fairway or channel)

minsta djup i t ex trång farled

leave for

avgå till (en plats)

leave, depart

avgå, ge sig av, lämna

Less than Contained Load, LCL

gods avsett för container men i otillräcklig kvantitet för att fylla en container och
 transportören blir då ansvarig för fyllning och tömning av container

liability for damages

skadeståndsansvar

LIBOR

London Inter Bank Offered Rate

lighthouse

fyr, fyrtorn, fyrhus (mindre fyr, kustfyr, flygfyr o.d.= beacon)

limit

begränsning, gräns (gräns, nationsgräns= border)

linear scale

meterskala

Liner Terms

de villkor på vilka linjesjöfarten transporterar gods varvid rederiet står för alla lastnings-
och lossningskostnader samt fartygets hamnumgälder osv.

lively

lätt (om fartyg),  som tar sjön bra,  samt om människa= pigg, livlig, uppsluppen, vital etc.

lobscouse

lapskojs (maträtt)

lock

lås

lock dues

slussavgifter

lock gate

slussport

lock in

slussa in

lock keeper

slussvakt

lock nut

låsmutter

lock out

slussa ut

lock up

låsa igen (OBS! 'unlock'= låsa upp)

locker

skåp, stuvfack, stuvbox, förvaringsfack

log

stock, ett fällt träd, även log= logga, anteckna detaljer etc, införa i en loggbok men även en logg

log fire

stockeld

log-book

loggbok, dagbok, journal (skolan)

lo-lo, Lift on lift off

lastning med hjälp av kranar och annan lyftutrustning, 'containers' plaaceras under däck i sådant fartyg
 i ett vertikalt gejdersystem med skenor som håller varje låda/behållare på plats

loop

ögla

loop antenna

pejlantenn

loss

förlust

lots & lotsning

lots & lotsning                                              

lotsning     pilotage             Ship-piloting services             

 

low

låg (lower= lägre, hala, fira, sänka)

lower

hala, fira, ta ned (även 'lower' = lägre)

lubber line, lubber's line

styrstreck på kompass (kompasstreck)

M/S, Motor Ship

motorfartyg, motordrivet fartyg

M/T, Motor Tanker

motordrivet tankfartyg, en tanker

M/V, Motor Vessel

motordriven farkost, motorfarkost

magnetic course

magnetisk kurs, missvisande kurs (Km)

magnetic variation, compass error

missvisning (m)

main channel

huvudled

make port

angöra hamn

marine chart

sjökort

marine insurance

sjöförsäkring, sjöassurans

maritime law

sjölag, sjörätt

master, sea captain

sjökapten

master, skipper

skeppare

master's certificate

skepparbrev

Measurement Ton

en kubikmeter eller ca 35,32 kubikfot (35.32 cu ft)

merchant ship

handelsfartyg

mermaid

sjöjungfru

mid-channel buoy, fairway buoy

mittledsboj

middle watch

hundvakt (kl 0-4)

mile

1,609 km (1609 meter) OBS! Använd aldrig "svensk mil"!

mile, 1 square mile

2,59 km2

mile, international nautical mile

sjömil, [ 1,852 km ] distansminut som används för navigation till lands & till sjöss

minute of arc

bågsekund

missing

fattas

mistress of the sea /-s

äldre uttryck med hänvisning till den som vid en viss period hade starkaste flottan,
starkaste "sjönationen" vid ett givet tillfälle

mole, breakwater

vågbrytare

moor

förtöja, förtöja vid (moor to), göra fast, lägga till= berth, make berth to

moorage, lay-by

angöringsplats

mooring

permanent förtöjningsplats, med kätting och bottenförankring etc., bojplats, boj, ankartross

mooring buoy

förtöjningsboj

mooring cable, anchor cable

ankartross

mooring ring

förtöjningsring på kaj, pir, berg e.d.

motion

rörelse

move

röra sig, flytta, röra på

nausea, seasickness

en känsla av illamående, sjösjuka

nautical chart, marine chart

sjökort

Nautical Mile

nautisk mil, sjömil 1852 meter (1,852 km), distansminut/nautisk mil/sjömil/knop= 1,852 km

naval cadet, midshipman

kadett, sjökadett

naval college

sjökrigsskola

naval defense, naval defence

sjöförsvar

nave, hub

nav (ett hjuls centrum i vilket placeras en axel, ekerfäste etc.)

navigate

navigera

navigation mark, sea mark

sjömärke

note

notera, lägga märke till, anteckna, anteckning (samt sedel i BrE, bank note)

Notice board

informationstavla, anslagstavla, plats för upplysningar

notify

meddela

oak, oak wood

ek, ekträ

oar, oars

åra, åror

oarlock

årtull

off the beam

tvärs, tvärs ut

off track

ur kurs

offloading

lossning, lossa lasten

offshore

utanför kusten, ute till havs

onshore wind

pålandsvind, det blåser från sjön in över land

open sea, on the open sea

på öppna sjön

Operator

den som för tillfället använder ett fartyg vilket inte nödvändigtvis behöver vara redaren
 eftersom han kan hyra ut sitt fartyg

Outsider

rederi som opererar utanför och i konkurrens med konferenserna genom att underbjuda konferensernas fraktsatser

paint

måla, färglägga, färg, målarfärg

palm

handflata, (palm of foot= fotsula), ankarfly, palmträd

pause, take a break, coffee break, have a cup of coffee or tea,      coffeebreak

fika, kafferast, dricka kaffe eller te, pause (take a break)

perishables

färskvaror

petting

smeka könsorgan, smeksex, intim smekning

pier

brygga av järn eller trä som är öppen under, ofta mindre och av trä men olika typer förekommer,
att användas som landningsplats eller promenadstråk, den typiska bryggan återfinns i fiskelägen, badorter eller för mindre krävande behov

pile

en hög med blad, löv, papper etc

pile   (verb)

påla, att sätta ned pålar, stolpar e.d.    [drive piles], men även att stapla, stapla på hög etc

pillar buoy

pelarboj

pilot

pilot, lots         lotsning= pilotage

pirate

sjörövare, tjuv till sjöss som ofta plundrar hela fartyg "på både det ena och det andra"

plank sheer, covering board

skarndäck

PM, pm, poste meridiem (fr latin) 

 poste meridiem är tiden mellan 12:00 och 24:00, alltså em & kväll 

port of call

angöringshamn

port, port side, larboard

babord, vänstra sidan av ett fartyg sett i färdriktningen, tidigare ofta den sida som lades mot kaj
eller förtöjning vid/för lossning & lastning, "hamnsidan"

port, port town, seaport

hamnstad, hamn, hamnort (Some ports have more than one harbor/harbour.)

position doubtful

osäker position, osäkert läge

Pre-cooling

nedkylning av lastrum till en bestämd temperatur under en viss period före lastning

primer (base)

färg, grundfärg

quay

en kaj, kajplats, lastkaj, en oftast massiv och permanent förtöjnings-/landnings-/lossningsplats
vanligtvis av sten, järn och betong för lastning och lossning av fartyg

quay berth

kajplats

race

kapplöpning, kappsegling, löpa ikapp, tävla etc

radiator

element ('radiator' i en bil= kylare)

raft

flotte

rag

trasa, lump

rag-bolt

hackbult [Hackbult eller Avdelock], låsringsbult med rullgängad stam och ett utstickande skaft

rail

räls, räl, staketstötta, en bärande del i räcke eller reling

railing

reling, räcke (ibland även staket), något konstruerat som skall skydda från att ramla ut, ramla ned, falla nedför trappa eller stup etc.

rating

klassificering, klass, grad (i engelska flottan även matros och manskap)

ratlin, ratline, ratling

vevling (Mellan vanten finns vevlingar som bildar en stege upp i masten och under vevlingarna finns vantjärn etc.)

reef, sand reef, sandbar

rev, sandrev

refuge beacon ('Ref' i sjökortet)

sjömärke med rum för nödställda

register of shipping

sjöfartsregister

register ton

tonnagemått om 100 cu. feet= 2,83 kubikmeter

replace

byta ut (om delar, detaljer)

report

rapport, rapportera

restricted area

förbudsområde, förbjudet område

rib, frame, timber

spant

ride at anchor

ligga för ankar, rida för ankar

ride at anchor, lie at anchor

ligga för ankar, ligga ankrad

ripple, lapping of waves

vågskvalp

rope

rep, lina, tåg, tross

rope's end

repända, även sladd, dagg

rough sea

grov sjö

row

en rad, en rad med saker eller personer, en rad med bilar etc.,
men även om bråk & väsen och störande av ordning

row

ro, att ro (ta sig fram på vatten) med hjälp av åra eller åror "You row with strokes,
either a few strokes at a time or fast. 30 strokes to the minute is a fast stroke."

rudder

roder, roderblad, oftast en plan/flat skiva/plåt e.d. som är fästad under/på/vid aktern/akterskeppet/akterspegeln

safe water mark

mittledsmärke

sail

segel

sailer

ett segelfartyg, en segelbåt med en viss segelkapacitet, a good sailer, a fast sailer etc.

sailor

seglare, sjöman under sjöofficers rang (även 'seaman' & 'mariner')

sailors' home

sjömanshotell, vanligtvis billig inkvartering på land för endast yrkesverksamma sjömän

sales department

försäljningsavdelning

sales rep, sales person, salesman, sales woman

försäljare

scupper, freeing port

spygatt, länsport

sea hav, sjö, sjöss OBS! Icke att förväxla med sjö= insjö ('lake'), go to sea= gå till sjöss, at sea= till sjöss,
ur synhåll för land (ej landkänning), the high seas= öppna havet "outside the three-mile limit
to which nearest country's jurisdiction extends"

sea captain, master

sjökapten

sea coast, seaboard

kustband,  on the sea coast=  i kustbandet

sea freight, ocean freight

sjöfrakt

sea otter

havsutter

sea protest, ship's protest

sjöförklaring

sea rescue service

sjöräddningstjänst

sea route

sjöförbindelse

sea shore

strand, havsstrand

sea water, lake water, freshwater

havsvatten (OBS! "sjövatten"), insjövatten (sötvatten, sjövatten), freshwater= färskvatten

seafood

fisk och skaldjur, det mesta levande som är ätligt från sjön (ätbart från havet)

seal

säl (Seals, U.S. Navy Seals: am. specstyrka för olika uppdrag till sjöss, bl a duktiga på undervattenskrigföring, undervattenssabotage etc.)

seal, caulk  (verb)

täta, täppa till     ('seal'  om packningar e.d.)

sealer

säljägare, säljaktsfartyg

seam

söm, men även skarv i bordläggningen (bordläggningen behöver tätas/drevas= ship's seams need/want caulking)

seaman's tax

sjömansskatt

seamanship

sjömanskap

seaport, port, port town

hamnstad, hamn

seaproof packing

sjövärdigt emballage

search light

sökarljus, rörlig strålkastare

seasick

sjössjuk ('nausea' & 'seasickness')

seaweed

sjögräs

seaworthy

sjöduglig

seaworthy

sjövärdig [sjövärdigt emballage= seaproof packing ]

second of arc

bågsekund

settle a claim

reglera en skada (reglera ersättningsanspråk etc)

sex, sexual intercourse, mate, copulate, breed, make love

knulla, pippa, göka

sheet

skot,  -a,  och hemma på land  är 'sheet' = lakan, paper sheet= pappersark

sheet anchor

ett stort nödankare

sheet bend

skotstek

sheet track

skotskena

shell

snäcka, skal, hölje (sea shell)

ship

fartyg

ship (verb)

skeppa, sända, skicka

ship broker

skeppsmäklare, skeppsklarerare, förmedlar fraktuppdrag åt redare

ship chandler

skeppshandlare som säljer mat och förnödenheter till fartygen

shipbuilding yard, shipyard

skeppsvarv

shipper

den handelsman, affärsman eller företag som skickar och /eller mottager/får gods med fartyg

shipping dues

sjöfartsavgifter

shipping intelligence

sjöfartsunderrättelser

shipwreck

skeppsbrott,  lida skeppsbrott= be ship-wrecked, suffer shipwreck

shipwrecked

skeppsbruten

shore

strand

shoreline, coastline

kustlinje

sign

ett tecken, en skylt

sign   (verb)

underteckna, skriva under

signature

underskrift, namnunderskrift

sink

sjunka

slot, Slot

utrymme i ett containerfartyg avsett att fyllas av en container  (en springa, ett myntinkast etc.),
en springa, eller ett spår, i en dator (digitalt) en extra/tom kortplats ('expansion slot')

smoked salmon

rökt lax

sole

sjötunga (fisk), sula  (rubber sole= gummisula)

span of bridge

brospann

spar buoy

prick, farledsprick etc. ( OBS! engelskans 'prick'= kuk, snopp, penis)

splice

splits,  -a

starboard

styrbord, högra sidan av ett fartyg sett i färdriktningen, kommer ifrån 'steer' och 'board'
vilket ursprungligen åsyftade att farkoster hade en "styråra" akterut på styrbordssidan innan rodret kom i bruk

starfish

sjöstjärna

steam

ånga ("förångat vatten")

steam-engine

ångpanna

steamer

ångfartyg, ångfarkost

steep

brant (steep coast=brant kust)

stem

stäv, förstäv, stäven, den i fören "uppåtböjda förlängningen av kölen"
på vilket bordläggning/båtens/fakostens/fartygets sidor e.d. fästs/förankras/fastsättes, 'stem' även stomme, stam etc.

stern

akter, akterparti, akterskepp ("from stem to stern"= från för till akter, hela fartyget),
 förekommer också i betydelsen 'ända', 'rumpa' e.d. om människa & djur

stern light

akterlanterna

sternpost

akterstäv (se 'stem'= stäv, förstäv)

store

förvara, lagra

strand

kardel (del av rep eller lina)

strong breeze

frisk kuling,  medan styv (hård) kuling = fresh (moderate) gale 

stronghold, fort, fortress

befästning, fästning, beväpnad försvarsanläggning/försvarsplats vilken kan innehålla kanoner, robotar och handeldvapen

suffer damage

lida skada

support

stödja, stöd/-a, stötta (både verb & substantiv)

Swedish - English

svenska - engelska

Swedish National Maritime Administration

Sjöfartsverket

take in sail

reva, reva segel, ta ned segelduk

terms

villkor

ton, Imperial Measure (UK)

1.016 kg

ton, long ton (US)

1016 kg (=icke metriskt ton i UK) 2,240 lbs (long ton)  

ton, metric ton

English ton, long ton = 1016 kg (2240 pounds/lbs.)  jfr/compare  Br.- Am.  &  Sw (1,000 kg)!

ton, short ton (US)

907 kg

ton, short ton, tonne,

2000 lbs./pounds (= 907,2 kg)

ton= registerton  2.83 m3

   Registerton är ett volymmått om 100 kubikfot (2,83  kubikmeter) 

towtruck (US)

bärgningsbil

training ship

kadettfartyg

trawler

trålare

tug (verb), to tug

slita, streta, dra, rycka

tugboat, tug

bogserbåt  (även  'towboat' särkilt vid pråmdragning, kanaler etc)

use

använda, begagna, utnyttja

used

använd, använt, begagnad, begagnat, utnyttjad, utnyttjat

usual, common

vanlig

washer

bricka (serveringsbricka= tray)

wear [wear, wore-worn]

ha på sig, bära (=ha på sig, vara kläddd i), använda, slita, nöta, nöta ut (worn clothes= utslitna kläder), tära på, fräta

wear [wear-wore-wore]

kovända, halsa, vända undan vind

wear a sour look

se sur ut, vara surmulen

wear false colors/colours

föra falsk flagg, gå under falsk flagg

wear one's years/age well

bära sina år med heder, se ungdomlig ut

wear out

slita ut, nöta ut

weary

mycket trött, utmattad, utledsen

weather board

lovarts sida

weather forecast

väderleksutsikter, väderleksrapport, väderleksprognos, väderleksförutsägelse

weather forecast, forecast for sea areas

sjörapport, väderleksrapport

weather gage/gauge

lovart, vindsida, fördel av vinden

weather-beaten

utsatt för väder och vind, piskad av väder och vind, väderbiten, barkad, brynt

vessel

farkost, kärl

wharf, -ves

lossningsplats, lastkaj, kaj oftast utskjutande från land eller hamnanläggning Se vidare under 'dock'

whet

bryna, vässa, skärpa

winch, hoist

vinsch, vinscha

windlass, capstan

ankarspel

work, run

fungera/ -r, [work= arbeta, run= springa, rinna, sköta mm]

worn clothes

begagnade kläder

worn out

utsliten

worn to a shadow

utmärglad, hopsjunken, tunn som en skugga

voyage, sea voyage

längre resa över vatten (längre resa till lands = 'journey')

yard= 3 feet

0,91439 m (1 yard= 3 feet), 'yard' även= gård, gårdsplan, inhägnad gård/plan), farmyard, courtyard, backyard etc.

yarn

kabelgarn; även skepparhistoria, snack "spin a yarn"= berätta en skepparhistoria

 

 S E A H O R S E  or  S E A H O R S E

 

Svenska träbåtar - En ordlista

 

En liten ordlista
Glossary

 

A - K

S E A H O R S E

En liten ordlista
by Swengelsk, KB

 

 

             
    

        
© Swengelsk, KB ®
webmaster