-UKRAINAinvaded by Putins Russia    

A Limited Section of A's in Swedish

A Mouthpiece...

 

 


ID English svenska    [  A...     a...  ]
825 rock bottom prices absoluta bottenpriser, bottenläge, botten är nådd
5 accelerate accelerera
699 poster affisch, anslag
892 shop (Br), store (AE) affär, butik
155 business affärer
156 business concept affärsidé
877 share aktie (Br), en aktie, en del, att dela, att dela med sig
937 stocks (shares) aktier (US)
731 public allmän, offentlig (offentliggöra= go public)
566 lot alltihop, anhang, andel, allt, massa, mängd, tomt, del,  område, gäng, plats,   samling, sällskap, lott,
 parti, rat, sats, inspelningsområde
662 peddle ambullerande försäljning, sälja från dörr till dörr, på gatan etc.
604 mortgage amortering
972 tender, offer anbud, offert
48 anxious angelägen
44 anchor ankare, ankra, förankra, sätta fast, fastsätta, fästa
63 arrive ankomma, anlända
62 arrival ankomst
761 reason anledning, skäl
20 ad, advertisement, advert annons
26 advertise annonsera (put an ad in the paper)
164 cancel annullera, återkalla
243 connected to ansluten till, kopplad till
244 connection anslutning, koppling, koppling till
464 hire, employ anställa
346 employ anställa
347 employ, employed anställa, anställd
348 employee anställd, den anställde (oftast löneanställd)
106 be in charge of ansvara, svara för, ha hand om, ha befälet, föra befäl
805 responsible for having done something ansvarig för att ha gjort något
549 liability ansvarighet
53 apply ansöka
52 application ansökan
41 AM, am, ante meridiem (fr latin) ante meridiem  vilket betyder före klockan 12:00,  -Tänk "After Midnight"! (=AM)
612 note anteckning, att anteckna, lägga märke till
590 memo pad anteckningsblock (litet)
613 notebook anteckningsblock, bärbar dator
463 hint antyda, -n
1010 use använda, begagna, utnyttja
1013 useful användbar
1056 work arbeta, fungera
1058 working conditions arbetsförhållanden
661 payroll tax arbetsgivaravgift
349 employer arbetsgivare
393 file arkivera, arkiv
516 item artikel, post, punkt i ett protokoll etc.
497 inheritance arv
461 heir arvinge
391 fee arvode, avgift
657 payable to att betalas till
522 judging by att döma av
767 receivable att fordra, fordran
204 check att kontrollera, kolla
654 pawn (verb) att pantsätta, lämna som pant, lämna säkerhet
501 installment avbetalning enligt plan
502 installment plan avbetalningsplan
292 deduction avdrag, skatteavdrag e.d.
763 rebate, reduction avdrag, återbetalning (skatteåterbäring= tax rebate)
291 deductible avdragsgill
370 exhaust avgaser (exhaust fumes)
371 exhaust system avgassystem
303 depart avgå, åka iväg
304 departure avgång
874 severance pay avgångsvederlag
826 ROI, return on investment avkastning på gjord investering
506 intent avsikt (letter of intent= viljeförklaringsbrev)
507 intentional avsiktlig, -t
215 close a deal avslut, göra ett affärsavslut, göra färdigt en transaktion
216 close an account avsluta ett konto
977 terminate, quit avsluta, sluta, säga upp, avveckla
218 closure avslutning
217 closing, end avslutning
813 reveal, disclose, divulge avslöja, även en kant t ex runt en vindruta, vertikal kant vid fönster och dörr
885 shipper avsändare, godsavsändare, säljare eller ombud för denne alt. speditör
248 consigner avsändare, leverantör
55 appointment (make an appointment) avtalad tid, möte, träff (avtala tid, bestämma tid för att träffas)
 
     
© Swengelsk, KB ®
webmaster