L - Q
ladda - påfart

 

Bilord L-Q
svenska English
ladda (om batteri) charge
ladda (om t ex vapen), lasta, lasta på load
ladda om, omladda recharge  (ladda om beträffande vapen= reload)
laga, reparera repair, fix
laga= byta ut, byta en del mot en annan replace, replace one thing with another
lager, kullager bearing, ball bearing
lager, lagra, förvara#http://www.asg.se/# store
lagerbyggnad, lagerutrymme warehouse
lagerhålla, lagerföra, ha i lager stock
landsväg highway (motorväg= US freeway, Br motorway)
landsvägstrafik highway traffic (stadstrafik = city, city traffic)
last (Swedish/svenska) cargo, load (load= last, lasta), OBS! engelskans 'last'= vara, räcka (om tid, t ex "This car will last a long time.")
lasta, lasta på load (lasta av= unload)
lastbil#http://www.scania.se/# truck, (AE), lorry (Br)#http://www.peterbilt.com/trukfram.htm#
lastbilsförare, lastbilschaufför, lastvagnsförare, även om 'åkare' trucker, truck driver
lastbilsparkering i närheten truck parking nearby
lastutrymme cargo capacity
led, en rörlig led joint
leverera deliver
ligga, låg, legat lie-lay-lain
linjal ruler
liter  (OBS!) quart: 1.1 L (Br), 0.9 L (AE), 4 quarts= 1 gallon
livslängd life expectancy
ljuddämpare muffler (AE), silencer (Br)
ljummen luke-warm
ljus light, lights
ljuskägla, ljusbild 'beam' ('beam' även bjälke, stötta och ett fartygs bredd/vidd)
lock cap, lid
lossa (om last & lass, icke skruv & mutter) unload (about cargo and loads)
lossa (om skruv & mutter etc) unfasten, unscrew, loosen
luftfilter air filter element, air filter
luftförorening air pollution
luftintag air intake
luftkonditionering air-conditioning
luftrenare air cleaner
lukta, lukt smell
lås, låsa igen, låsa till, låsa för lock
låsa lock
låsa upp unlock
läcka leak
lägga lay - laid - laid (= lägga - lade - lagt)
lägga på fett, smeta på fett, smörja in apply grease, lubricate
lägga till, lägga på add, add to
lämna ett anbud, komma med ett bud make an offer
lämna företräde, vika åt sidan, ge vika (avkasta, inbringa) yield
längd length
längre fram, längre bort ahead
länk, länkarm link
lätt (att göra, arbete, övning etc) easy (Lätt som en plätt= Piece of cake)
lätt (om vikt) light
lätt gjort easily done, piece of cake
lätt lastbil pickup truck , p/u, pu, pickup
lösning solution
lösningsmedel, blandning med solvent, solvent mixture
mager, tunn, smärt & att banta slim (tunn om t ex is, glasskiva etc= thin)
markfrigång ground clearance
mata, föda, tillföra feed
matta carpet (även om heltäckande=carpeting)
matta, dörrmatta door mat
matta, i vardagsrum o.d. rug (trasmatta och mindre mattor), wall-to-wall carpet/carpeting (heltäckande), linoleum= korkmatta
medsols, medurs clockwise
mellanvägg partition, partition wall (skärmvägg, skärm, skärma av, avskärma= screen); skärma av, avskärma, skydda även 'shield'
meny, matsedel menu
mil (OBS! svensk mil! -Saknas i engelskan!  -UNDVIK!) approx/ cirka 6 miles (6 x 1.609= 9.7 km)
mindre (i storlek) smaller
mindre (t ex mindre viktigt) less
mirror spegel (backspegel= rear view mirror)
momentnyckel torque wrench
montera mount
montera, sätta ihop mount, put together
montera, sätta ihop flera detaljer assemble (assembly line= löpande band, "monteringslinje")
monterad mounted, secured
morgonsamling, morgonmöte, frukostmöte morning assembly, breakfast meeting
motor engine, motor
motorglasögon, skyddsglasögon goggles
motorhuv hood (US, AE), bonnet (Br)
motorväg freeway (US, AE), motorway (Br)
motsols anti-clockwise
motstå withstand, resist (göra motstånd, motsätta sig)
motstå, motsätta sig, göra motstånd resist
motstånd resistor
motstånd (göra mostånd) resistance
munstycke (i förgasare eller färspruta etc) nozzle
mutter nut
muttra, tala tyst & otydligt mutter, muttering
mycket varm hot
måla paint
mått measurement
måttband tape measure, retracting tape
mängd, kvantitet quantity
mäta, uppmäta measure
mätare gauge [geijdj]
mötande, närmande, ankommande oncoming, approaching, meeting (ankommande= arrival /-s, avgående= departure /-s)
nav (ett hjuls centrum i vilket placeras en axel, ekerfäste etc.) hub, nave
navkapsel hubcap
nedtryckt, nedsänkt depressed
nippel, smörjnippel nipple, grease nipple (även bröstvårta & napp)
nivå level
nyckel key
nyckel, fast nyckel, skruvnyckel wrench (AE), spanner (Br)
nödvändig necessary
offert, anbud offer
olika, diverse various
oljebyte oil change
oljesticka oil dipstick#http://www.quakerstate.com/#
oljetråg sump
område, verkstadsområde, verksamhetsområde (fysiskt) premises, area
omvandla convert
omväg, omläggning av väg tillfällig detour
ordentlig, noggrann thorough
ordentlig, skötsam, försiktig careful (plikttrogen= conscientious)
osynlig invisible
packning gasket
paket parcel
paket,  ett mindre paket, utrustningspaket package
passera pass
pedal pedal
pinne, tapp, sprint pin
pint (engelska, English) 0.47 L (AE) / 0.57 L (Br)
plåster bandaid, plaster
plåt, bleckplåt tin, tinplate
plåt, plåtbit, en liten plåt (samt tallrik) plate
plåt, tunnplåt sheet-metal
plåt, tunnplåt sheet-metal
plåtskada body damage
plåtskjul tin shed
plåtslagare sheet-metal worker
plåttak tin roof
plöja plow (Am), plough (Br)
polera polish
pratsam talkative
pris, cirkapris price, retail price, MSRP (=manufacturer's suggested retail price)
procent per cent
punkt point,  a place in life, a place in the world
punktering puncture (Br), flat (US, AE)
påfart, tillfartsväg, tillfartsled (vid motorväg) entrance ramp 

 

                   

© Swengelsk, KB ®
Webmaster