Business Glossary
1

business

affärer
2

inquiry, enquiry

förfrågan, förfrågning
3

inquire

förfråga, efterfråga
4

accomplish

åstadkomma
5

achieve

uppnå
6

according to

enligt
7

in accordance with

enligt, i överensstämmelse med
8

arrival

ankomst
9

departure

avgång
10

arrive

ankomma, anlända
11

depart

avgå, åka iväg
12

leave

ge sig av, åka iväg, lämna
13

brief

kortfattad
14

cable, telegram

telegram
15

buyer

köpare
16

buy

köpa, handla
17

purchase

inköpa, köpa in, inhandla, köpa
18

purchasing department

inköpsavdelning
19

sales

försäljning
20

sales department

försäljningsavdelning
21

bargain

fynd
22

sale, on sale

utförsäljning, rea, realisation
23

sale, for sale

till salu
24

sales person

försäljare (in-house), oftast stationär typ butik, disk etc.
25

sales rep (representative)

försäljare (ofta resande, mobil)
26

copy

kopia, kopiera, exemplar
27

brand

märke, fabrikat, varumärke, varusort
28

clearly

tydligt
29

ASAP, as soon as possible

så snart som möjligt, med vändande post
30

attach

vidhäfta, bifoga, fästa vid
31

attached

vidhäftad, fäst vid
32

enclose

bifoga, skicka med (tillsammans med)
33

enclosure

bilaga (Encl., Encls.)
34

attachment

bilaga, något vidhäftat
35

available

tillgänglig
36

area

område
37

space

utrymme, rymd, mellanrum (mellanslag)
38

spacebar

mellanslagstangent på tangentbord e.d.
39

accessories

tillbehör
40

spare part

reservdel
41

above-mentioned

ovannämnda
42

application

ansökan
43

apply

ansöka
44

employ, employed

anställa, anställd
45

employer

arbetsgivare
46

employee

anställd, den anställde (oftast löneanställd)
47

branch

filial, gren, avdelningskontor
48

inexpensive

billig
49

cheap

billig, OBS! även i dubbel bemärkelse (dålig, undermålig)
50

abbreviation

förkortning
51

abbreviate

förkorta, korta ned
52

ability

förmåga
53

appreciate

uppskatta, sätta värde på, värdesätta
54

account

konto (används även om "större" kund)
55

accounting

bokföring
56

acknowledgement

erkännande, mottagningserkännande
57

adjust

justera, jämka
58

adding machine, calculator

räkemaskin, kalkylator
59

advice

råd (flera) samt att ge/lämna råd (a piece of adv.= ett råd)
60

basic

fundamental, grundläggande
61

booklet

broschyr
62

auditor

revisor
63

allowance

gottgörelse, bidrag
64

usual, common

vanlig
65

usually

brukar, vanligtvis (brukade= used to)
66

allow

tillåta, medge
67

allow a discount, grant a discount

lämna rabatt (bevilja rabatt, kredit etc.)
68

increase

öka, ökning
69

decrease

minska, minskning (minska även 'lower')
70

announce

tillkännage, meddela, anmäla
71

ad, advertisement, advert

annons
72

advertise

annonsera (put an ad in the paper)
73

market

marknadsföra
74

amount to

uppgå till
75

amount

summa, en summa pengar
76

agree

samtycka, vara överens, hålla med om
77

agreement

överenskommelse, avtal
78

reach an agreement

uppgörelse, komma överens, träffa en överenskommelse
79

reach

sträcka sig, nå fram
80

hand something over

överräcka, räcka över, räcka fram, överlämna
81

pass me the salt please

vänligen skicka mig saltet
82

discharge

lossa gods, avlossa, tömma, lossning
83

difficulty

svårighet
84

item

artikel, post, punkt i ett protokoll etc.
85

contents

innehåll
86

contain

innehålla, innesluta
87

continue, carry on

fortsätta
88

confirm

konfirmera, bekräfta
89

considerable

betydande
90

delay

dröjsmål, försening
91

delete

stryka, ta bort
92

depend on

bero på, lita på
93

desire

önska, önskan
94

entire

hel, hela, alltihopa
95

whole

hela
96

hole

hål
97

punch

göra hål, hålslå, stansa hål
98

exhibit

ställa ut, utställa (på en utställning)
99

exhibition

utställning
100

booth

bås, monter (på utställning), telefonhytt, kiosk, stånd
101

both

båda, båda två
102

convince

övertyga
103

demand, demand for

efterfrågan, kräva, fordra
104

consist of

bestå av
105

assemble

sammansätta, foga samman, sätta ihop, montera ihop
106

debt

skuld
107

owe

vara skyldig (pengar)
108

final

slutgiltig
109

board

bräda, skiva, styrelse
110

board-meeting

styrelsemöte
111

favor

gynna, göra en tjänst
112

establish

etablera
113

founded

grundad/-t
114

built by Mr. Bean

byggt av någon
115

bean

böna, knäppskalle, klantskalle
116

add

lägga ihop, addera, tillägga
117

advantage

fördel
118

disadvantage

nackdel
119

cardboard box

papplåda, kartong
120

wooden case

trälåda
121

box

kartong, låda
122

e.g., for example

t.ex., till exempel
123

file

arkivera, arkiv
124

deliver

leverera
125

delivery

leverans
126

shipment

leverans, skeppning, försändelse, last
127

delivery truck

godsbil, paketbil
128

canteen

matsal, personalmatsal
129

book, reserve

reservera, boka
130

charge

debitera (att faktureras)
131

invoice

faktura
132

receipt

kvitto
133

change

byta, ändra, växelpengar
134

exchange

utbyta, växla
135

bill (US), note, bank note (Br)

sedel
136

note

anteckning, att anteckna, lägga märke till
137

notebook

anteckningsblock, bärbar dator
138

pencil

blyertspenna
139

ruler

linjal
140

tapemeasure

måttband
141

recently

nyligen
142

previous

föregående, den tidigare
143

previously

tidigare
144

early

tidig, -t (med hänvisning till tid e.d.)
145

proposal

förslag, frieri
146

propose

föreslå, formellt förslag
147

suggest

föreslå (i största allmänhet)
148

profitable

lönsam
149

recall

erinra sig, minnas, dra sig till minnes
150

readily

lätt, lättvindigt, utan svårighet
151

realize

inse, förstå
152

search for

leta efter
153

look after

se efter, sköta om, passa, vårda
154

set-back

motgång, bakslag
155

manufacture

tillverka
156

refer to

hänvisa till
157

reason

anledning, skäl
158

package

paket (mindre)
159

parcel

paket
160

rule

regel
161

accelerate

accelerera
162

shop (Br), store (AE)

affär, butik
163

connected to

ansluten till, kopplad till
164

connection

anslutning, koppling, koppling till
165

be in charge of

ansvara, svara för, ha hand om, ha befälet, föra befäl
166

responsible for having done something

ansvarig för att ha gjort något
167

use

använda, begagna, utnyttja
168

useful

användbar
169

desk

skrivbord
170

desktop

skrivbordsskiva, även skrivbordsmodell av PC
171

keep

bevara, behålla, hålla, hålla på
172

preserve

bevara, konservera
173

car phone, cell phone, cellular

biltelefon
174

join, fuse

binda samman, förena
175

binding

bindande, förpliktande (avtal & kontrakt o.d.)
176

invite

bjuda in, inbjuda
177

sheet (piece of paper)

blad (papper), pappersark
178

blade

blad (ej om papper)
179

mix

blanda
180

residential district, residential area

bostadsområde
181

fire hazard

brandfara
182

wide

bred
183

spread (sängöverkast= bedspread)

breda, breda på, breda ut (om smör, smörgås etc)
184

width

bredd
185

break

brista, gå sönder
186

burst

brista, spricka (om bubbla o.d.)
187

crack, split, burst

brista= spricka, spricka/spräcka om material e.d.
188

bronze-colored

bronsfärgad
189

care about

bry sig om, bry sig
190

bother, don't bother

bry sig, lägga sig i, låta bli att bry sig om
191

replace

byta ut (om delar, detaljer)
192

manager, boss

chef
193

utilise, utilize

dra nytta av, dra fördel av, utnyttja, tillvarata
194

tip, tip the waitress or waiter, to tip

dricks, drickspengar, att ge dricks
195

round-the-clock

dygnet runt
196

efficient

effektiv
197

property

ägodel, egenskap (t ex i ett dokument)
198

mile (land mile, English)

1.6 kilometer (Sw. 1,609 km = Engl 1.609 km), 1760 yards, 1609 meters/metres
199

unit

enhet
200

offer

erbjuda, offerera, erbjudande, offert
201

require

erfordra, kräva
202

substitute

ersätta, byta ut mot
203

mounted, secured

fastsatt
204

fasten

fastsätta, sätta fast, spänna fast
205

missing

fattas
206

flow

flyta, flöde, om vätska & vattendrag
207

float

flyta, om saker & ting
208

fluid (flow= flöde)

flytande vätska
209

join, put together

foga samman, foga ihop, foga
210

work, run

fungera
211

improve

förbättra, bli bättre
212

solution

lösning
213

solve

lösa (allmänt), dissolve= lösa upp, upplösa partiklar etc.
214

speechless

mållös, stum (av förundran)
215

number

tal, siffra (siffra oftast= figure)
216

series

serie, serier
217

ease

underlätta, lättnad
218

inventive

uppfinningsrik
219

even

till och med
220

fail to notice

undgå att lägga märke till, missa, förbise
221

tackle

ge sig i kast med
222

shortage

brist
223

lack

sakna, brist
224

short of money

ont om pengar/kapitalbrist
225

out of money

slut på pengar, utan pengar
226

engineer

tekniker, ingenjör, skötare (OBS! sällan ingenjör)
227

stage

skede, stadium, ett stadium, scen
228

heir

arvinge
229

inherit

ärva
230

split

oenighet, spricka, delning
231

inheritance

arv
232

deal, make a deal

göra (en) affär, träffa en överenskommelse
233

check

att kontrollera, kolla
234

mainly

huvudsakligen
235

late

sent, -t, framliden= avliden/död
236

hint

antyda, -n
237

concerned

bekymrad
238

close a deal

avslut, göra ett affärsavslut, göra färdigt en transaktion
239

recur

komma tillbaka/igen, uppstå på nytt
240

stick to

hålla fast vid, vara konsekvent
241

postpone

senarelägga, uppskjuta
242

anxious

angelägen
243

costly

dyrbar
244

cash discount

kassarabatt
245

cash

kontant, -er
246

C.O.D., Cash on Delivery

kontant vid leverans, efterkrav
247

type

skriva maskin, skriva på skrivmaskin
248

print

ett avtryck, trycka (boktryck), texta
249

careful

noggrann
250

ETA, estimated time of arrival

beräknad ankomsttid
251

exhausted

uttömd, utmattad
252

suit

passa (i allmän bemärkelse), även en kostym (a tweed suit)
253

fit

passa, inpassning, passa in (hand i handske, gängor etc.)
254

annoyed

irriterad
256

draw

dra, trassera, utställa
257

drawee

växelbetalare, trassat
258

drawer

trassent, utställare
259

payment

betalning
260

part payment

delbetalning
261

installment plan

avbetalningsplan
262

installment

avbetalning enligt plan
263

mortgage

amortering
264

interest

ränta
265

neither ...nor

varken…eller
266

net

netto
267

V.A.T., value added tax

moms, mervärdesskatt
268

valid

giltig, gällande, godtagbar
269

staff

personal
270

personnel

personal
271

personal

personlig
272

place an order with

beställa av, lägga en order hos
273

payable to

att betalas till
274

legal

rättslig, laglig, -t, legal
275

transit, in transit

under transport
276

insure

försäkra, ta en försäkring
277

insurance

försäkring
278

innumerable

oräknelig
279

pound, £

valuta, (Br/UK) värd ca 11.50 SEK, har närmat sig USD (2001)
280

pound, lb., lbs.

viktenhet, pund = 0,453 kg (2 lbs.= ca 0,9 kg)
281

maintenance

underhåll
282

main office, HQ (headquarters)

huvudkontor, -et
283

height, ht.

höjd
284

weight

vikt
285

weigh

väga (våg i allmänhet= scales)
286

scales

våg
287

scissors, pair of scissors

sax (av ett par skänklar)
288

cut

skära, hugga, klippa
289

weary

slutkörd fysiskt eller psykiskt
290

whether

huruvida, om
291

wherever

var helst, var som helst, var…än
292

wholesale

grossistled, grossist-
293

wholesaler

grossist
294

retail

detalhandel, detaljhandels-
295

retailer

"detaljhandlare", butiksägare, varuförsäljare
296

store owner, shop owner (Br)

butiksägare
297

subscribe

prenumerera
298

subscription

prenumeration
299

willing

villig, medgörlig
300

working conditions

arbetsförhållanden
301

You're welcome

ingen orsak, föralldel
302

Faithfully yours, Yours faithfully

Högaktningsfullt
303

envelope

kuvert
304

stamp

frimärke, stämpel, stämpla
305

postage

porto
306

zip code, postcode, postal code

postnummer
307

judging by

att döma av
308

justified

berättigad
309

justify

motivera, berättiga
310

in your favor

er/Er/dig tillgodo
311

irrevocable letter of credit

oåterkallelig remburs
312

Letter of Credit, L/C

remburs
313

less

mindre
314

size

storlek
315

each, ea.

varje, vardera, per styck
316

line of business

bransch
317

trade

bransch, hantverk
318

union, trade union

fackförening
319

perform

utföra
320

intentional

avsiktlig, -t
321

handle

hantera, sköta om, omhänderta, handtag
322

immediate

omedelbar
323

immediately

omdelbart
324

reply to

svar, -a på
325

reply

svar, -a
326

currency

valuta ($, £, DM, Dkr, Nkr, SEK)
327

partial shipment

delleverans, delskeppning
328

preceding

föregående
329

mutual

ömsesidig
330

deduct

dra av, dra ifrån, sänka pris e.d.
331

deduction

avdrag, skatteavdrag e.d.
332

cases of doubt

tveksamma fall
333

gross weight

bruttovikt
334

goods

varor, gods, artiklar
335

hold, please hold, hold the line

var god dröj, vänta i telefonen
336

however

emellertid
337

hurry (speed up)

skynda, påskynda
338

marking

märkning
339

refuse

vägra (refusal= vägran)
340

profit

förtjänst
341

sales manager

försäljningschef
342

on schedule

enligt tidtabell, i tid
343

omit

utelämna
344

overdue

förfallen till betalning, betalningsdatum har passerats
345

due on the 31st of January

förfaller den 31 januari
346

due to weather conditions

på grund av väderleksförhållanden
347

by air, by ship, by truck

med flyg/flygfrakt, med båt/sjöfrakt, med lastbil
348

by return (of post/mail)

omgående, med vändande post
349

asset, -s

tillgång, -ar
350

premises

området, ägorna, fabriksområdet
351

fabric

tyg, textil
352

Bill of Exchange, demand bill

växel, siktväxel
353

B/L, Bill of Lading

konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument)
354

binder

pärm, lösbladspärm
355

benefit

gagna, gynna, fördel, nytta, vinst
356

approach

närma sig
357

beyond

bortom
358

Advice of Dispatch, Advice of Shipment

leveransavi
359

issue

utfärda, ge ut, fråga (hot issue), utgåva (the July issue of this magazine)
360

Chamber of Commerce

handelskammare
361

pending

i avvaktan på
362

liability

ansvarighet
363

cash register

kassaapparat
364

capital

stor bokstav, kapital, huvudstad
365

capitol

regeringsbyggnad i huvudstad (även delst), kupolformat tak
366

mainframe

stordator, dator med mycket stor kapacitet för storföretag, myndigheter o.d.
367

current

ström (både el- och vatten), gängse, gällande
368

ground, earth (Br)

jord, jordning, jordanslutning (el/elektrisk)
369

tool

verktyg
370

urgent

brådskande
371

forward, to be forwarded

eftersända, eftersänds
372

bend

böja
373

fold

vika (men även att ge sig, ge upp, "kasta in handduken" etc.)
374

Parcel Post

paketpost, som paket
375

Printed Matter

trycksak
376

cc, C.C., carbon copy

kopia
377

bc, B.C., Blind Copy

hemlig kopia, övr mottagare av brevet vet ej om denna mottagare
378

negotiate, negotiation

förhandla, förhandling
379

settlement

lösning och ev reglering av ersättning (även 'bosättning'=bebyggelse)
380

close an account

avsluta ett konto
381

chairman, chair, chairperson

ordförande
382

closing

avslutning
383

salutation

hälsning, hälsningsfras
384

permit, permit somebody to

tillstånd, formellt och skriftligt, samt att ge någon tillstånd att
385

permission

tillåtelse, ett muntligt tillstånd/tillåtelse
386

revoke

återkalla
387

revocable

återkallningsbar, går att återkalla (se vidare 'irrevocable')
388

involved

inblandad, inbegripen
389

obtain

skaffa, anskaffa, ordna
390

damage

skada, åsamka skada
391

ruin

förstöra
392

keep an insurance in force

ha en gällande/giltig försäkring igång/aktiv (betald och bekräftad)
394

suspended permit

indraget tillstånd, upphört, blivit ogiltigt
395

borrow

låna (låna in)
396

lend

låna ut, utlåna (ibland mot ränta)
397

receive

mottaga, få, erhålla
398

fine, pay a fine

böter, betala böter (ett bötesföreläggande)
399

for three years

i tre år
400

point

poäng, punkt, ställe, plats
401

score

poängresultat, resultatställning
402

commit a crime

begå ett brott
403

committed suicide

begick självmord, tog död på sig själv
404

forgery

förfalskning (bedrägeri= fraud, deceit)
405

forge

förfalska
406

hearing

utfrågning, förhör, hörsel
407

hörselapparat

hearing aid
408

hearing protection

hörselskydd
409

appear

framstå, dyka upp
410

seem

tyckas, verka
411

vehicle

fordon
412

brochure, leaflet

broschyr ('leaflet' exempelvis ett vikt ark/papper)
413

reckless

vårdslös, oansvarig
414

wreck

vrak
415

jail

mindre fängelse, häkte, arrest
416

prison

fängelse
417

cooperate

samarbeta
418

gallon=4 quarts= 8 pints

4,55 L (Br), 3,79 L (US)
419

quarter= 8 bushels= 64 gallons

291 L (Br)
420

pint

0,473 L (US)/ 0,568 L (Br) Se vidare 'pint'
421

quart= 2 pints

0,94 L (US) / 1,14 L (Br)
423

square foot

9,3 kvadratdecimeter
424

square

ruta, kvadrat, torg, fyrkant
425

square yard= 9 square feet

0,836 kvadratmeter
426

ounce (oz.), 16 ounces= 1 pound

28,35 gram och 16 ounces= 1 pound (453,6 gram)
427

stone= 14 pounds= 224 ounces

6,35 kg
428

acre= 4840 square yards

0,405 hektar ("ett knappt tunnland")
429

foot= 12 inches

0,3048 m [inch= 2,54 cm (25,4 mm), 3 feet= 1 yard]
430

inch

tum= 2,54 cm (25,4 mm), 12 inches= 1 foot, 3 feet= 1 yard
431

sinerely

uppriktigt, ärligt
432

attend

närvara, bevista
433

participate

deltaga
434

participant

deltagare
435

appointment (make an appointment)

avtalad tid, möte, träff (avtala tid, bestämma tid för att träffas)
436

convenient

passande, smidigt
437

get hold of

få tag på/i, skaffa fram
438

subcontractor

underleverantör
439

advance, in advance

förhand, på förhand, förskott (förskottsbetalning= advance payment)
440

state, state your name

uppge, tala om vad du heter ('state' även delstat, stat)
441

brisk

livlig, uppfriskande
442

await

motse
443

enable

möjliggöra
444

independent

självständig
445

firm, a firm decision

bestämd, fastlagd (ett bestämt,orubbligt, beslut)
446

drawing

ritning
447

draft

utkast
448

at these prices

till dessa priser
449

at a certain level

på en särskild/specifik nivå
450

at any location

på vilken plats som helst
451

at your discretion

när det passar dig/er/Er
452

advise

råda, ge råd
453

particulars

detaljer
454

supply

tillhandahålla, leverera
455

supplier

leverantör
456

warehouse

magasin, lagerlokal
457

estimate

uppskatta, kalkylera, en kalkyl, ett kostnadsförslag
458

peripherals

kringutrustning, tillbehör
459

cif, cost insurance freight

säljaren betalar/svarar för kostnader, försäkring och frakt till namngiven hamn (t ex: CIF Göteborg)
460

Baltic herring

strömming
461

vending machine

varuautomat, läskedrycksautomat etc.
462

fraud, deceit

bedrägeri (forgery= förfalskning)
463

meet

bemöta, möta, träffa
464

see

förstå, se, träffas
465

sea transport

sjöfrakt, sjötransport (sea= hav)
466

commodity

handelsvara
467

dealer

handlare
468

car dealer

bilhandlare (used car dealer= begagnatbilhandlare)
469

dp, down payment, deposit, earnest

handpenning
470

sign

skriva under, signera, skylt, tecken, att ge ett tecken
471

signature

namnunderskrift
472

hang on

dröja kvar, vänta
473

hang in there

ge inte upp, tappa inte modet, kämpa på
474

handy, convenient, useful

praktisk, behändig (smidig, lämplig, användbar)
475

carry, stock

ha i lager, ha på hyllan
476

stock, carry

ha i lager, ha på hyllan
477

writing, in writing

skriven formulering, skrivning, skriftligt, på papper
478

in writing, put it in writing

skriftligt (på papper)
479

perishables

lagerkänsliga varor, ömtåliga (för lagrings), vara med begränsad lagringstid
480

personnel department

personalavdelning
481

personnel manager

personalchef
482

person-to-person call

personligt telefonsamtal som man beställer genom växeltelefonist e.d.
483

collect-call

telefonsamtal som man beställer och där motagaren betalar samtalet
484

mark-down, reduction

prisnedsättning, prisjustering (nedåt)
485

reduce

reducera
486

probable

sannolik, trolig
487

probation

provanställning, övervakning, övervakningstid
488

forecast, projection

prognos, prognosticera
489

profitable

lönsam
490

rebound

studsa upp igen
491

appoint

utse, tillsätta
492

wear

ha på sig, bära upp (He's wearing leather boots to work.)
493

receivable

att fordra, fordran
494

accounts receivable

kundreskontra
495

bills receivable

växelfordringar
496

receivership

konkursförvaltare har utsetts (put in the hands of a receiver)
497

assignment

uppdrag
498

assign

ge någon ett uppdrag
499

receiver, official receiver

mottagare, telefonlur (official receiver= konkursförvaltare)
500

realty, property, real estate

fast egendom
501

real estate agent, realtor

fastighetsmäklare
502

reassess, assess again

omvärdera
503

rebate, reduction

avdrag, återbetalning (skatteåterbäring= tax rebate)
504

assets

realtillgångar
505

implement

implementera, förverkliga, realisera, sätta i verket
506

set out

lägga fram, ge sig iväg
507

set back

hejda, bromsa, stoppa
508

setback

bakslag, motgång
509

settlement day

betalningsdag, likviddag
510

transfer

överföra, överföring
511

serve

betjäna, expediera, servera (även att delge, en delgivning)
512

taxation

beskattning
513

tax

skatt
514

deductible

avdragsgill
515

tax-exempt

undantagen från skatt, skattebefriad
516

tax-free

skattefri
517

teamwork

lagarbete
518

terms

villkor
519

tenant

hyresgäst
520

rent

hyra
521

teller

bankkassör
522

tentative

preliminär
523

terminable

uppsägningsbar, går att säga upp
524

terminate

avsluta, sluta, säga upp, avveckla
525

tender, offer

anbud, offert
526

term

tid, löptid, termin, mandattid
527

term loan

lån med bestämd förfallodag
528

measurement ton, 40 cubic feet

1,1323 kubikm (1.1323 cubic meter)
529

measure

mäta, åtgärd, steg (mått & steg)
530

measurement

mått
531

crate

spjällåda, häck, packlår (emballage för maskin, motor, motorcykel, möbel e.d.)
532

stowage factor

stuvningsfaktor avgör pris för vikten på 40 kubikfot av aktuellt gods
533

tick

bocka för, bocka av, sätt "en bock" (ett V), betyder ofta OK
534

canned food

konserverad mat på burk, burkmat
535

steel pipes

stålrör
536

bags

säckar
537

drums

oljefat
538

cartons of soap or cigarettes

små kartonger/mindre kartonger/limpor med tvål eller cigaretter
539

cask

fat, tunna (ett vinfat), en mindre tunna, kagge
540

carriage paid, carriage/freight paid to (CPT)

frakten betald, fraktfritt, fraktfritt till angiven plats
541

carrier

transportör, speditör (även ett hangarfartyg)
542

deteriorate

försämra(s)
543

deterioration

försämring
544

conditions

villkor, förhållanden
545

compliments

hälsningar
546

apologize

be om ursäkt
547

consignment

sändning
548

cargo

fartygslast
549

cancel

annullera, återkalla
550

consign

överlämna eller leverera (formellt), överlåta till annans ansvar, sända
551

consigner

avsändare, leverantör
552

consignee

mottagare, den som får/övertar ansvaret för försändelsen
553

waybill, W/B, W.B

fraktsedel
554

wage

lön, korttidslön, veckolön, 2-veckorslön e.d. (salary= månadslön)
555

walk off, strike, stop working

strejka, lämna i protest
556

store, store goods

lagra, magasinera
557

weekday

vardag
558

waste

slöseri, avfall, slösa, slösa bort, ödsla
559

brackets

parentestecken
560

period (US), full stop, point, dot

punkt
561

MD, managing director, president (US)

VD, verkställande direktör (Se även CEO)
562

CEO, chief executive officer

VD i större företag eller koncern
563

washrag, washcloth

skurtrasa
564

washroom

tvättrum med flera handfat, samt ofta även dusch etc.
565

restroom (US), lavatory, gents, ladies, men's room, toilet

toalett
566

merchant marine

handelsflotta
567

merchant

köpman, handelsman
568

curriculum vitae

meritförteckning, resumé
569

merchandise

handelsvaror, varor
570

memo pad

anteckningsblock (litet)
571

message

meddelande
572

messenger

bud, budbärare, kontorsbud (springpojke)
573

errand, errand boy

ärende, errand boy= springpojke
574

in two weeks, in the morning

om två veckor, på morgonen
575

on July 5, on the morning of December 9, on purpose

den 5 juli, på morgonen den 9 december, med avsikt
576

look for, search for

leta efter, söka efter
578

freight

frakt (frakta= ship)
579

freight forwarder, forwarder

speditör
580

ship

skeppa, frakta, skepp
581

haul (pull, move or transport)

transportera, flytta, förflytta, forsla (road haulier= åkeri)
582

title (You can't sell or move things without the title!)

ägarrättsbevis, registreringsbevis
583

statement

uttalande, påstående
584

customs

tull, tullverk
585

custom, customs (traditions)

sed, sedvänja, sedvänjor
586

balance

saldo
587

van

skåpbil, mindre buss e.d.
588

surplus

överskott
589

remit, remittance

sända, remissa
590

replace

byta ut, ersätta
591

rotten

rutten
592

remind

påminna
593

purpose

ändamål, syfte
594

provision

proviant
595

planer, plane

hyvel, att hyvla
596

plane, airplane, aircraft

flygplan, flygmaskin
597

provide

förse, förse med, underhålla
598

provided that

förutsatt att
599

public

allmän, offentlig (offentliggöra= go public)
600

public place

offentlig plats
601

go public

offentliggöra
602

prove

bevisa, styrka
603

proof

bevis
604

origin

ursprung
605

vacancy, position, job, work

ledig plats, ledigt arbete
606

rapidly

snabbt
607

pine

furu, fura, tallträ (tall även fir, fir-tree)
608

fir, fir-tree

fura, tallträ, barrträ, -d (tall även pine)
609

whitewood

granträ, gran
610

limit

gräns (geogr= border)
611

disposal

förfogande
612

dispose of

göra sig av med, avyttra
613

approval

godkännande, gillande
614

rim

fälg, en rund ytterkant (rimfire cartridges= kantantändningspatroner)
615

stain

fläck, missfärgad/färgad punkt
616

regular customers

fasta kunder, stamkunder
617

attractive

förmånlig
618

quay, dock

kaj, hamnplats
619

domestic

inhemsk, inlands-, hushålls-
620

dock

hamnplats, hamnbassäng, docka
621

clear through the customs

tullbehandla
622

chipped

kantstött, flisigt
623

collecting letter

kravbrev
624

collect

inkassera, insamla, hämta
625

counter offer

motbud, motanbud
627

approximately, approx.

ungefär, cirka
628

trailer

släp, släpvagn
629

trailer-hitch

dragkrok
630

chain

kedja, kätting
631

bartering

gods mot gods, byteshandel varor mot varor
632

batch

bunt, sats, parti, produktserie
633

tie, tie up

binda, binda upp, binda om
634

billing (US), writing of invoices or bills

fakturering
635

bill

nota, räkning, faktura, men även ett lagförslag
636

bill of sale

köpebrev
637

bills payable

växelskulder
639

fare

biljettpris
640

ferry

färja
641

half fare, half price ticket

halvprisbiljett (t ex barnbiljett eller kampanjpris)
642

fee

arvode, avgift
643

Charter-Party (use of entire ship)

certeparti, befraktningsbrev, som B/L men man utnyttjar hela fartyget
644

used to

brukade (brukar, vanligtvis= usually), van vid (vänja sig vid= get used to)
645

used

begagnad, använd, utnyttjad
646

shipper

avsändare, godsavsändare, säljare eller ombud för denne alt. Speditör
647

returnable

kan returneras, kan skickas tillbaka, får skickas tillbaka
648

returned

återlämnad, -e, returnerad, -e
649

revalue

omvärdera, uppvärdera
650

revenue, money received

intäkt, inkomst
651

revise

revidera
652

rightful

rättmätig, riktig, "legalt" (juridiskt) riktig
653

rightful owner

rättmätig ägare, rätt ägare, juridiskt riktig ägare
654

refundable

återbetalbar
655

refundable deposit

återbetalningsbar depositionsavgift ("handpenning" e.d. som återbetalas)
656

regularly

regelbundet, återkommande händelse (som upprepas)
657

reinsurance

återförsäkring
658

reimbursement

ersättning för utlägg, återbetalning av gjorda utbetalningar (ofta mot verif.)
659

payroll

lista med anställda som uppbär lön, anställda, avlöningslista, gjorda löneutbet.
660

payroll tax

arbetsgivaravgift
661

pay up

betala tillfullo, slutbetala, betala färdigt
662

peddle

ambullerande försäljning, sälja från dörr till dörr, på gatan etc.
663

penalize

bestraffa, ålägga att betala skadestånd, bestraffa med böter
664

per cent, out of each hundred, for each hundred

procent (%)
665

logistics, organization of supplies & services

beräkning & planering av kostnad & åtgärd för transport av gods och/eller trupp
666

logistics, the mathematics of transportation and supply

…and the movement of bodies of troops
667

maritime law, -s

sjörätt, lagar och regler som hänför sig till fartyg, hamnar och sjötrafik etc.
668

mark

märke, märka, stämpel
670

marker pen

tuschpenna, märkpenna med filtspets för märkning (för vattensäker märkning)
671

off-shore

utanför fastlandskusten, utanför landremsan, även på en ö
672

shipping agent

speditör, skeppsklarerare
673

shipping clerk

speditionskontorist
674

shipping note

skeppningsmeddelande, last- & fraktmeddelande
675

shipment, drop shipment

en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)
676

drop shipment

en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)
677

sheet metal

plåt, plåtmaterial
678

shelf, -ves

hylla, -or
679

shady

skum, tvivelaktig
680

severance pay

avgångsvederlag
681

severe

kännbar, svår, allvarlig
682

semi-finished

halvfabrikat
683

sequester, sequestrate

kvarstadsbelägga, att låsa/frysa tillgångar/ägodelar enligt domstolsbeslut
684

send for

beställa, skicka efter
685

send

sända, skicka
686

work

arbeta, fungera
687

run

rinna, ha hand om, ha ansvar för, sköta om
688

Accounting Department

kamerala avdelningen, ekonomiavd, bokföringsavd
689

collect

insamla, inkassera, samla, samla på, samla in
690

Collecting

inkassering, inkasso
691

Collections Department

inkassoavdelning, inkassosektion
692

late fee

förseningsavgift
693

late

sen, -t, -a (förra)
694

approve of

godkänna
696

Out Tray, Out Basket

utkorg, fack eller korg för utgående post (färdigbehandlat ärende, post e.d.)
697

outwork

utlagt arbete som utförs utanför företagets lokaler eller verksamhetsområde
698

overdraw

övertrassera ett konto, ta ut mer pengar än vad som finns tillgängligt
699

overdrawn account

övertrasserat konto
700

overhead

omkostnader, löpande allmänna kostnader
701

cargo, freight, load

last
702

unload

lasta av, lossa last, lossa gods, lossa= tömma lastutrymme
703

clear

rensa rent, rensa bort, klar (clear the deck= rensa/töm/lämna däcksytan)
704

loading dock

lastkaj, lastbrygga
705

loading capacity

lastförmåga, lastutrymme
706

ramp

lastramp, lastbrygga, plattform för av- och pålastning
707

qty, quantity

kvantitet, mängd
708

queue, line

kö av fordon, människor eller fartyg
709

price ex quay

pris för varor efter lossning på fartygskaj men exklusive transport från hamnen
710

ROI, return on investment

avkastning på gjord investering
711

rock bottom prices

absoluta bottenpriser, bottenläge, botten är nådd
712

round up, round up the figures

runda av siffror till närmast högre hela belopp
713

round up cattle

fånga in lösgående kreatur för märkning, slakt, transport e.d.
714

rolling stock

vagnpark att användas på järnväg
715

roll

rulla, rulle
716

bankroll

finansiera, betala för
717

roll over credit (or debt)

förlänga, eller tillåta kredit efter förfallodatum
718

rough

grov, grovhuggen, ungefärlig uppskattning (roughly= i grova drag)
719

rough out, to make a draft

skissa, skissera, göra ett utkast till en plan etc.
720

rider, additional clause (contracts etc.)

tilläggsklausul
721

rider (with vehicles etc.)

ryttare, passagerare, förare
722

ride

åktur, ridtur, rida, åka, framföra
723

reverse, opposite direction

motsatt, omvänd, bakåt (reverse the charges= låta mottagaren betala)
724

redemption

inlösen, inlösning av lån för förfallodatum, pant
725

redemption bottle

pantflaska, pantglas, returglas
726

redeem, pay off a loan or a debt

lösa in, amortera, betala amortering
727

rectify, to correct something

korrigera, rätta till
728

recycle, to be used again

återvinna för återanvändning
729

short-haul flight, short-distance flight

kortdistansflygning (upp till 1.000 km)
730

shop around, a price comparison

jämföra olika potentiella leverantörer beträffande prissätting/prisnivå/pris
731

secondhand, used

begagnad, -t, -e
732

information

upplysningar
733

intelligence

underrättelser, upplysningar, information
734

intent

avsikt (letter of intent= viljeförklaringsbrev)
735

letter of intent

viljeförklaringsbrev
736

drop

släppa, tappa
737

drop off

släppa av, mindre avlastning
738

drop by parachute

släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm
739

parachute drop

släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm
740

charterer, he/she who hires a ship for a purpose

befraktare, den som hyr/"chartrar" ett helt fartyg e.d.
741

chartering

chartring, befraktning, man hyr en komplett farkost/ett komplett färdmedel
742

checkbook (US), cheque book (Br)

checkhäfte
743

check (US), cheque (Br)

check
744

checking account (US)

checkkonto, checkräkning
745

Bill of Lading, B/L

konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument)
746

accept a bill, to sign a bill of exchange

signera en växel, acceptera en växel, lova att betala
747

carton

papp, pappkartong, men även cigarettlimpa
748

cardboard

kartongpapp, wellpapp
749

pack

packa, paketera, emballera (wrap up= slå in, linda in, emballera)
750

wrap up

slå in, linda in, emballera med papper e.d.
751

packing

emballage, förpackning
753

spruce, spruce fir, spruce wood, whitewood

gran, granträ (white & black spruce, hemlock spruce, Douglas fir)
754

spruce needle, fir needle

granbarr
755

sprocket

kedjedrev
756

cogwheel

kugghjul
757

keg

kagge, en mindre tunna för t ex öl eller vin etc.
758

barrel

tunna
759

drum

fat (oljefat, bensinfat e.d.), tunna
760

line of goods

varuslag, typ av artikel
761

mode

sätt
762

mode of delivery, M.O.D.

leveranssätt
763

match

passa, passa ihop med
765

bale, bale of cotton

bal, bomullsbal
766

pallet

lastpall, pall
767

sack, bag

säck, av typ som används för spannmål, potatis o.d.
768

bag

påse, säck (mindre)
769

demijohn, carboy

damejeanne av glas (av slag som ibland används vid hemtillverkning av vin)
770

tarpaulin, protective covering of waterproof canvas etc.

presenning, vattentätt skyddande överdrag av vaxad duk, galon, plast, gummi etc.
771

strap

rem, spännrem
772

bundle

knippe, knippa, bunt
773

sleeve

tubformig/lång ask/kartong för pappmuggar, glas e.d., även "ärm" på klädesplagg
774

lading

lastning
775

lade

ösa på, lasta på, lasta in
776

pail (bucket)

hink, behållare av trä eller metall försedd med handtag att bära/frakta vätska i
777

bucket out (bucket up)

ösa med hink, "hinka ut", bära i hink (bucket up även spänna fast sig)
778

down payment, dp

handpenning
779

semester

tidsperiod 15 - 18 veckorsom en del av ett universitets utbildningsår (U.S.)
780

holiday

helg, högtid (OBS! vacation= semester i U.S.), U.K. & GB= semester
781

satisfactory

tillfredsställande
782

occasional

tillfällig, tillfälligt
783

temporary

tillfällig
784

temp worker

tillfälligt anställd, vikarie (vik lärare m fl= substitute)
785

expense

utgift
786

extract

utdrag, t ex en delkopia av ett dokument etc.
787

return

återkomma, återlämna, återkomst, återgå, även avkastning (ek)
788

reveal, disclose, divulge

avslöja, även en kant t ex runt en vindruta, vertikal kant vid fönster och dörr
789

tractor

traktor, trailerdragare (flaklös lastbil att koppla till/för trailersläp e.d.)
790

trade union (trades union, Br)

fackförening
791

labor union (trades union, Br)

fackförening
792

trade school

yrkesskola, fackskola
793

vocational school

yrkesskola
794

rail

räls, ledstång, räcke, reling (ship on rail= skickas per järnväg!)
795

railroad (US), railway (Br)

järnväg
796

vocation

yrke, sysselsättning, kall
797

turnpike, tollgate

vägtull, betalning måste erläggas för att få utnyttja en viss vägsträcka (US)
798

railroad head

en järnvägs slutstation, en omlastnings- & avlastningsdepå
799

railing

reling, räcke, barriär
800

bulwark

reling, skyddsräcke, skyddsvall, skyddsvärn
801

bump

gupp, ojämnhet i t ex en vägbana e.d.
802

bumpy roads

guppiga vägar, dåliga vägar, "skakig färd"
803

pilothouse, wheelhouse

styrhytt
804

wheelhouse, pilothouse

styrhytt
805

pilot

pilot (flygplanspilot), lots (tekn en styr- eller guidefunktion)
806

pilot light

kontrollampa, indikationsljus
807

pilotage

lotsavgift, lotskostnaden, men även själva lotsningen
808

pile

en hög, en trave, en stapel, att lägga på hög, att trava upp, stapla
809

fulcrum

ett stöd, anhåll, för hävstång, brytjärn, lyftdon e.d.
810

pinch bar

kofot eller brytjärn med en utskjutande del för att kunna bända, bryta, häva
811

lever

hävstång, spak
812

gear lever (Br), gear shift (US)

växelspak
813

freightage

godstransport, priset/avgiften för denna transport, även frakt, last, lastning
814

dockage

kostnad eller pris för utnyttjande av hamnplats, bassäng (docka) e.d.
815

curtail

minskning, avkortning, sammandragning, kapning av
816

fork-lift truck, fork-lift

gaffeltruck, truck för att lyfta pallar och gods etc. med
817

skid

sladd, -a och en träkloss, kil som bromssko e.d. samt specialpall, trätrall
818

conveyance

överlåtelsehandling, för överföring av egendom från säljare till köpare
819

stock controller

lagerkontrollant (Br), chefskamrer i större företag (US)
820

stock

lagertillgångar, förråd, in stock= i lager, out of stock= slut
821

stocks (shares)

aktier (US)
822

share

aktie (Br), en aktie, en del, att dela, att dela med sig
823

boxcar

godsfinka, järnvägsvagn för paketgods, styckegods etc. (helt täckt)
824

freight car

järnvägsvagn för godstransporter, godsvagn
825

flatcar, platform car

öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak
826

platform car, flatcar

öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak
827

container crane, straddle carrier

kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc
828

straddle carrier

kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc
829

tie down strap

ett band för spännbandssurrning
830

tie down

surra, surra fast
831

take up slack

hämta hem, spela in, spänna den del av rem, tamp, tross, eller kedja som är slak
832

ratchet

spännanordning, vinsch/spel med kugghjul och låsklackar (pawl) e.d.
833

ratchet tie down

spännband inkl spännbandshandtaget för att låsa/lossa
834

ratchet

spännbandshandtag, kugghjul med låsmekanism i form av stoppklack etc.
835

pawl

låsklackar i ett spel för att spänna band, tamp, tross eller kedja
836

pawn (verb)

att pantsätta, lämna som pant, lämna säkerhet
837

pawn (noun/substantiv) in chess

bonde, den lägsta pjäsen, som går ett steg (en ruta) rakt men som slår diagonalt
838

hoist

hissa (to hoist sail= att hissa segel), även en lyftanordning eller hiss
839

reel

spole, rulle, vevspole etc. även att spola in, "veva in", hämta hem fisk e.d.
840

release

frikoppla, släppa loss, låsa upp, släppa ut, släppa broms
841

lose

förlora, tappa bort, komma vilse
842

loose

lös, loss
843

anchoring point

fästpunkt, fastsättningspunkt (pollare, fästring, surrögla e.d.)
844

anchor

ankare, ankra, förankra, sätta fast, fastsätta, fästa
845

loosen

lossa, lossna
846

exceed

överskrida, passera
847

jammed

fastnat, snott sig, sitta fast (paper jam in a PC printer, traffic jam= trafikstockning etc)
848

excess

överflöd, det som är över, för mycket av något
849

exhaust

avgaser (exhaust fumes)
850

exhaust system

avgassystem
851

steam

ånga
852

overhaul

översyn, noggrann genomgång, besiktning och ev reparation
853

heading

överskrift, rubrik
854

head for

ge sig iväg mot, vara på väg mot
855

hearing aid

hörselapparat, hörselhjälp, hjälp för hörseln
856

hazard

fara, riskmoment (t ex fire hazard)
857

ILO

International Labour Union
858

gradual, gradually

gradvis, -t
859

winch

vinsch, spel för att släpa eller spela hem med vajer e.d.
860

haulage costs

kostnader för vägtransport av godset
861

haulier (trucker)

åkeri, åkare (trucker also= chaufför) -Se Bilordlistan! ../Bil/Bilordlistan.htm
862

truck, lorry (Br)

lastbil (big-rig= tung lastbil, långtradare, timmerbil e.d.)
863

trailer-tractor

trailerdragare, ofta 3-axlad 10-hjulig
864

landing order

tillstånd att föra gods från t ex fartyg in till ett tullnederlag (utan tull)
865

landing charges

lossningsavgifter, avgifter för att ta iland godset/varorna inkl tullavg
866

air waybill

flygfraktsedel
868

weighbridge

fordonsvåg
869

weighing machine

våg, vägningsinstrument
870

waiver

ett dokument vari intygas att man avstår från vissa rättigheter, avsägelse
871

waiver clause

kontraktsklausul där en part avstår vissa rättigheter under vissa omständigheter
872

warrant

fullmakt
873

share warrant

optionsbevis
874

dividend warrant

utdelningskupong, en check för utbetalning av avkastning
875

stevedore

stuveriarbetare, personal som lastar & lossar (t ex fartyg)
876

cargo boat, cargo ship, freighter

lastfartyg
877

freighter, cargo boat, cargo ship

lastfartyg
878

general cargo ship

lastfartyg av traditionell typ, "blandlastfartyg", icke specialiserat lastfartyg
879

stack

stack (höstack), stapla, stapel (lägga på vartannat på höjden), mått 108 cu ft
880

marshalling area

uppställningsområde för containrar, staplingsplats container
881

tugboat, tug

bogserbåt (tug= krafttag, dra hårt och kraftfullt i något)
882

tow

bogsera, dra, dra något efter sig
883

SKU, Stock Keeping Unit

orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet)
884

stock-keeping unit, Stock Keeping Unit, SKU

orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet)
885

port

hamnstad, hamn
886

harbor

hamnanläggning, hamn (a port may have more than one harbor)
887

dock

hamnbassäng, docka (dry-dock= torrdocka)
888

quay

kaj, lastkaj, en lastnings- och lossningsplats för fartyg eller lastbil
889

carriage/freight and insurance paid to (CIP)

frakt och försäkring betalda till (angiven plats)
890

CIP, carriage & insurance paid to

säljaren betalar till namngiven destination (t ex CIP Bend, OR, USA) -Se vidare CIF & CPT!
891

DDP; delivered duty paid

fritt förtullat
892

DES; delivered ex ship

fritt från fartyg (fartygets namn angivet)
893

DEQ; delivered ex quay

fritt från hamn
894

EXS; ex ship

fritt från fartyg (fartygets namn angivet)
895

ex works (EXW)

fritt (vår) fabrik
896

ex warehouse

fritt (vårt) lager
897

FAS; free alongside ship

fritt fartygets sida, gods lev fritt långsides fartyget i inlastningshamnen
898

free domicile

fritt köparens hemvist/lager
899

FOB; free on board

fritt ombord (fartyget i inlastningshamnen)
900

FOR; free on rail

fritt banvagn/järnvägsvagn
901

FOM; free on motor

fritt lastbil
902

net cash

netto kontant (utan kassarabatt)
903

interest on arrears, overdue payment

dröjsmålsränta
904

CAD; cash against documents

kontant mot dokument
905

D/P; documents against payment

dokument mot betalning
906

COD; cash on delivery

efterkrav, postförskott, betalning vid leveransmottagandet
907

L/C; letter of credit, documentary credit

remburs, betalningsåtagande från köparbank att bet säljarbank på vissa villkor
908

D/A; documents against acceptance

dokument mot accept, dok överlämnas till köparen när han accepterat säljartratta
909

acceptance (against 3 mo's acceptance)

växel (per 3 månaders växel)
910

ICC; Incoterms (1990)

villkor enligt Internationella Handelskammaren
911

air waybill, AWB, A.W.B

flygfraktsedel
912

broker's return

lastningsrapport (till skeppsmäklare)
913

loading time

lastningstid (även 'lay days' om fartyg)
914

loading bay, ramp, platform

lastramp
915

manifest, ship's manifest, freight list

lastspecifikation, lastförteckning
916

loading charges

lastningskostnader
917

cargo handling

lasthantering
918

cargo space

lastutrymme
919

hold, cargo compartment

lastrum (lastrum i fartyg= hold)
920

shipping note, S/N (S/N)

lastsedel
921

guide, lead

vägleda, leda vägen
922

lead, guide

vägleda, leda vägen
923

transship

omlastning till annat transportmedel
924

cargo has shifted/moved

last/-en har förskjutits, flyttat sig
925

stuff a container, fill a container

lasta/fylla en container/lastbehållare
926

strip/empty a container

tömma/lasta ur/lossa en container/lastbehållare
927

place of delivery

leveransort
928

delivery/shipping cost

leveranskostnad
929

hire, take on

leja (korttidsanställa), anställa
930

employ

anställa
931

supplier's invoice

leverantörsfaktura
932

undertake delivery, undertake to suppply

åta sig att leverera
933

ready for delivery

färdig för leverans
934

take delivery

ta emot leverans
935

receive goods

mottaga gods, ta emot gods
936

refuse

vägra, motsätta sig
937

speed up

påskynda, skynda på
938

rush order

brådskande leverans
939

late delivery

försenad leverans, försenad födsel (även 'delivery'= födsel)
940

CV, curriculum vitae, résumé

meritförteckning, levnadsbeskrivning
941

supplier/-s, supplying firm

leverantör
942

stand, remain firm

stå fast, ligga fast
943

be ahead of

ligga före
944

ahead, up ahead

före, framför
945

have (I have) money owing to (me)

(jag) ligger ute med pengar
946

liquidation value

likvidationsvärde, värde vid exekutiv försäljning
947

payment

betalning, likvid
948

pay in full, payment in full

full likvid, full betalning
949

CWO, cash with order

likvid/betalning med beställning/-en
950

have money owing to

ligger ute med pengar
951

GRN, goods received note

godsmottagningsbekräftelse
952

D/O, delivery order

leveransinstruktion, leveransanvisningar
953

PFL (Br), The Peoples' Fuel Lobby

en protest- & lobbygrupp baserad i U.K. som motarbetar höga bränsleskatter
954

redundancy

övertalighet, uppstår när en person blir utan arbete pga att arbetsuppgiften upphör, försvinner alt. Nedl
955

CPT, carriage paid to (…named place of destination)

frakt betald till (namngiven destinationsort) -Se vidare CIF & CIP!
956

pallet jack

palldragare
957

yard= 3 feet

91.4 cm, 36 inches
958

mile (nautical mile)

1,852 km (= Engl 1.852 km)
959

mile, international nautical mile

sjömil, distansminut (knop) for sea and air navigation [1,852 km (= Engl 1.852 km)]
960

shipping intelligence

sjöfartsunderrättelser
961

sea route

sjöförbindelse
962

maritime law

sjörätt
963

launch

sjösätta (i flera bemärkelser)
964

seaworthy

sjövärdig (seaproof packing= sjövärdigt emballage)
965

shipping dues

sjöfartsavgifter (fraktavgifter)
966

slot

en springa, ett myntinkast etc. (a slotmachine= enarmad bandit)
967

AP, American Plan

hotellogi inkl tre mål mat, både rumsavgift och de tre måltiderna ingår i hotellpriset
968

attendee

one who attends, en som är närvarande (men dock icke deltagande) OBS! Deltagande = participant
969

agenda

dagordning
970

aisle

en gång mellan bord eller stolar som i en biograf eller flygplan etc och uttalas som 'isle' (OBS! 'isle' = ö)
971

audience

åhörare, publik
972

box lunch

light lunch in a box, en lätt lunch ofta i kartong e.d.
973

booth

monter, bås (telephone booth = telefonhytt)
974

window shopping

titta i skyltfönster (gå i affärer för att titta endast)
975

blow-up, an enlargement

en förstoring
976

break

paus, uppehåll (OBS! brake = broms, bromsa; med samma uttal!)
977

CMM

certified meeting manager
978

CMP

certified meeting professional
979

EMU, European Monetary Union

det förenade Europa med gemensam valuta (EURO)
980

EURO, a European currency

ett europeiskt myntslag, europeisk gemensam valuta
981

exhibition area

utställningsområde (t ex en monter = e g a booth)
982

English breakfast

juice, cereals (flingor), eggs, meat, pastries (bröd/bakverk) with preserves (konserverad sylt) and hot beverage (dryck)
983

Continental breakfast

lätt frukost bestående av juice, bröd med marmelad och varm dryck
984

B & B, Bed and breakfast

övernattning med frukost inkluderad i priset
985

Family plan, family plan

en prisnedsättning som tillämpas för en resenärs medföljande familj etc
986

Family name, family name, last name

efternamn
987

fixed costs

fasta kostnader
988

final report

slutgiltig sammanfattning
989

flipchart

blädderblock, en bunt stora lösblad på en ställning, att skriva på med tuschpenna istället för en tavla, OH e.d.
990

F&B, food and beverages

mat & dryck/-er
991

flyer

flygblad, enklare typ av trycksak att delas ut på mässa e.d.
992

GMT, Greenwich mean time, Zulu time

tidszon, longitud som skär genom Greenwich, England, och som man utgår från vid tidsangivelser runtom i världen
993

head table

ett särskilt bord för prominenta gäster
994

dry snack/-s, snacks

potatischips, majschips, pretzels, ostbågar, jordnötter e.d. ibland åtföljda av dip (dip= dip sauce)
995

HR, human resources

personal, personalvård
996

incentive

belöning, uppmuntran för tidigare insatser
997

itinerary

resplan, färdplan, med restider (ankomst & avresa) angivna
998

host

värd
999

hostess

värdinna
1000

low season

lågsäsong Se även 'off-season'
1001

off-season

lågsäsong Se även 'low season'
1002

poster

affisch, anslag
1003

reception

en bjudning (mottagning), social tillställning oftast med buffet och dryck
1004

walk-in, walk-in guest

en gäst som anländer utan bokning (reserverat rum finns ej)
1005

coach

buss för fler än 16 passagerare, med en bruttovikt över 7½ ton och som kan köras fortare än 100 km/h (långfärdsbuss)
1006

couch

soffa, TV-soffa e.d.
1007

lever

en spak (t ex gear lever/shift = växelspak)
1008

high bay, high bay warehouse

lokal/magasin för pallgods förvarat med stapelhöjd upp till 30 m
1009

heavy oil (Br/UK)

diesel, diesel oil (light oil = paraffin, etc.)
1010

hovercraft

svävare, svävarfarkost (luftkuddefarkost)
1011

HST (Br/UK), high-speed train

expresståg med hastigheter kring 125 mph (200 km/h) eller mer
1012

business concept

affärsidé
1013

balance sheet

balansräkning
1014

turnover

omsättning
1015

bar chart

stapeldiagram
1016

be committed to

förbinda sig, åta sig
1017

brand name

varunamn
1018

brand

märke, fabrikat
1019

trademark

varumärke
1020

certificate

intyg, betyg
1021

clarify

klargöra, förtydliga
1022

closure

avslutning
1023

commitment

åtagande, engagemang
1024

commute

pendla
1025

competition

konkurrens, tävlan
1026

competitor

konkurrent
1027

competitive

konkurrenskraftig
1028

profitability

lönsamhet
1029

compile

sammanställa, ställa samman
1030

denote

beteckna, ange
1031

density

täthet
1032

downtime

driftsstopp
1033

dividend

utdelning (på aktier e.d.)
1034

entree, main course

huvudrätt OBS! men även förrätten i samband med dinner
1035

main course

huvudrätt
1036

cutback

nedskärning
1037

aim to

syfta till att
1038

construction site

byggarbetsplats, byggplats
1039

craft

hantverk
1040

asset

tillgång
1041

assembly

hopsättning, sammansättning, samling
1042

assertive

självsäker, tvärsäker
1043

hire, employ

anställa
1044

human resources

personal
1045

obstacle

hinder
1046

profit-sharing

vinstdelning
1047

progress

framsteg
1048

promote

befrämja (underlätta)
1049

range

sortiment, urval
1050

quotation

prisuppgift, offert
1051

offer, quotation

offert, prisuppgift, offer= erbjudande
1052

negotiate

förhandla
1053

messenger

budbärare
1054

plummet

rasa, sjunka kraftigt
1055

pie chart

cirkeldiagram
1056

originate

ha sitt ursprung, komma från
1057

provisional

provisorisk
1058

preliminary

preliminär
1059

release

ge ut, utge, släppa
1060

relocate

omlokalisera
1061

training

utbildning (praktisk, hands-on)
1062

treasurer

kassör
1063

account

konto, räkenskaper, redovisning
1064

accountancy

bokföring, redovisning
1065

book-keeping

bokföring
1066

be due to

bero på
1067

crew

besättning, personal
1068

expense

bekostnad, kostnad
1069

crust

skorpa, skal
1070

peel

skal, skala
1071

skin

hud, flå, skal
1072

extract

utdrag