-UKRAINA invaded by Putins Russia
   
         

 

 

51 abbreviate förkorta, korta ned
50 abbreviation förkortning
52 ability förmåga
41 above-mentioned ovannämnda
161 accelerate accelerera
746 accept a bill, to sign a bill of exchange signera en växel, acceptera en växel, lova att betala
909 acceptance (against 3 mo's acceptance) växel (per 3 månaders växel)
39 accessories tillbehör
4 accomplish åstadkomma
6 according to enligt
54 account konto (används även om "större" kund)
1063 account konto, räkenskaper, redovisning
1064 accountancy bokföring, redovisning
55 accounting bokföring
688 Accounting Department kamerala avdelningen, ekonomiavd, bokföringsavd
494 accounts receivable kundreskontra
5 achieve uppnå
56 acknowledgement erkännande, mottagningserkännande
428 acre= 4840 square yards 0,405 hektar ("ett knappt tunnland")
71 ad, advertisement, advert annons
116 add lägga ihop, addera, tillägga
58 adding machine, calculator räknemaskin, kalkylator
57 adjust justera, jämka
439 advance, in advance förhand, på förhand, förskott (förskottsbetalning= advance payment)
117 advantage fördel
72 advertise annonsera (put an ad in the paper)
59 advice råd (flera) samt att ge/lämna råd (a piece of adv.= ett råd)
358 Advice of Dispatch, Advice of Shipment leveransavi
452 advise råda, ge råd
969 agenda dagordning
76 agree samtycka, vara överens, hålla med om
77 agreement överenskommelse, avtal
944 ahead, up ahead före, framför
1037 aim to syfta till att
866 air waybill flygfraktsedel
911 air waybill, AWB, A.W.B flygfraktsedel
970 aisle en gång mellan bord eller stolar som i en biograf eller flygplan etc och uttalas som 'isle'
(OBS! 'isle' = ö)
66 allow tillåta, medge
67 allow a discount, grant a discount lämna rabatt (bevilja rabatt, kredit etc.)
63 allowance gottgörelse, bidrag
75 amount summa, en summa pengar
74 amount to uppgå till
844 anchor ankare, ankra, förankra, sätta fast, fastsätta, fästa
843 anchoring point fästpunkt, fastsättningspunkt (pollare, fästring, surrögla e.d.)
70 announce tillkännage, meddela, anmäla
254 annoyed irriterad
242 anxious angelägen
967 AP, American Plan hotellogi inkl tre mål mat, både rumsavgift och de tre måltiderna ingår i hotellpriset
546 apologize be om ursäkt
409 appear framstå, dyka upp
42 application ansökan
43 apply ansöka
491 appoint utse, tillsätta
435 appointment (make an appointment) avtalad tid, möte, träff (avtala tid, bestämma tid för att träffas)
53 appreciate uppskatta, sätta värde på, värdesätta
356 approach närma sig
613 approval godkännande, gillande
694 approve of godkänna
627 approximately, approx. ungefär, cirka
36 area område
8 arrival ankomst
10 arrive ankomma, anlända
29 ASAP, as soon as possible så snart som möjligt, med vändande post
105 assemble sammansätta, foga samman, sätta ihop, montera ihop
1041 assembly hopsättning, sammansättning, samling
1042 assertive självsäker, tvärsäker
1040 asset tillgång
349 asset, -s tillgång, -ar
504 assets realtillgångar
498 assign ge någon ett uppdrag
497 assignment uppdrag
449 at a certain level på en särskild/specifik nivå
450 at any location på vilken plats som helst
448 at these prices till dessa priser
451 at your discretion när det passar dig/er/Er
30 attach vidhäfta, bifoga, fästa vid
31 attached vidhäftad, fäst vid
34 attachment bilaga, något vidhäftat
432 attend närvara, bevista
968 attendee one who attends, en som är närvarande (men dock icke deltagande) OBS! Deltagande = participant
617 attractive förmånlig
971 audience åhörare, publik
62 auditor revisor
35 available tillgänglig
442 await motse
984 B & B, Bed and breakfast övernattning med frukost inkluderad i priset
353 B/L, Bill of Lading konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument)
768 bag påse, säck (mindre)
536 bags säckar
586 balance saldo
1013 balance sheet balansräkning
765 bale, bale of cotton bal, bomullsbal
460 Baltic herring strömming
716 bankroll finansiera, betala för
1015 bar chart stapeldiagram
21 bargain fynd
758 barrel tunna, eldrör, gevärspipa, men också verbet att fylla en större tunna (mindre tunna= cask)
631 bartering gods mot gods, byteshandel varor mot varor
60 basic fundamental, grundläggande
632 batch bunt, sats, parti, produktserie
377 bc, B.C., Blind Copy hemlig kopia, övr mottagare av brevet vet ej om denna mottagare
943 be ahead of ligga före
1016 be committed to förbinda sig, åta sig
1066 be due to bero på
165 be in charge of ansvara, svara för, ha hand om, ha befälet, föra befäl
115 bean böna, knäppskalle, klantskalle
372 bend böja
355 benefit gagna, gynna, fördel, nytta, vinst
357 beyond bortom
635 bill nota, räkning, faktura, men även ett lagförslag
135 bill (US), note, bank note (Br) sedel
352 Bill of Exchange, demand bill växel, siktväxel
745 Bill of Lading, B/L konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument)
636 bill of sale köpebrev
634 billing (US), writing of invoices or bills fakturering
637 bills payable växelskulder
495 bills receivable växelfordringar
354 binder pärm, lösbladspärm
175 binding bindande, förpliktande (avtal & kontrakt o.d.)
178 blade blad (ej om papper)
975 blow-up, an enlargement en förstoring
109 board bräda, skiva, styrelse
110 board-meeting styrelsemöte
129 book, reserve reservera, boka
1065 book-keeping bokföring
61 booklet broschyr
100 booth bås, monter (på utställning), telefonhytt, kiosk, stånd
973 booth monter, bås (telephone booth = telefonhytt)
395 borrow låna (låna in)
101 both båda, båda två
190 bother, don't bother bry sig, lägga sig i, låta bli att bry sig om
121 box kartong, låda
972 box lunch light lunch in a box, en lätt lunch ofta i kartong e.d.
823 boxcar godsfinka, järnvägsvagn för paketgods, styckegods etc. (helt täckt)
559 brackets parentestecken
47 branch filial, gren, avdelningskontor
1018 brand märke, fabrikat
27 brand märke, fabrikat, varumärke, varusort
1017 brand name varunamn
185 break brista, gå sönder
976 break paus, uppehåll (OBS! brake = broms, bromsa; med samma uttal!)
13 brief kortfattad
441 brisk livlig, uppfriskande
412 brochure, leaflet broschyr ('leaflet' exempelvis ett vikt ark/papper)
912 broker's return lastningsrapport (till skeppsmäklare)
188 bronze-colored bronsfärgad
777 bucket out (bucket up) ösa med hink, "hinka ut", bära i hink  (NOTE buckle up= spänna fast sig)
114 built by Mr. Bean byggt av någon
800 bulwark reling, skyddsräcke, skyddsvall, skyddsvärn
801 bump gupp, ojämnhet i t ex en vägbana e.d.
802 bumpy roads guppiga vägar, dåliga vägar, "skakig färd"
772 bundle knippe, knippa, bunt
186 burst brista, spricka (om bubbla o.d.)
1 business affärer
1012 business concept affärsidé
16 buy köpa, handla
15 buyer köpare
347 by air, by ship, by truck med flyg/flygfrakt, med båt/sjöfrakt, med lastbil
348 by return (of post/mail) omgående, med vändande post
246 C.O.D., Cash on Delivery kontant vid leverans, efterkrav
14 cable, telegram telegram
904 CAD; cash against documents kontant mot dokument
549 cancel annullera, återkalla
534 canned food konserverad mat på burk, burkmat
128 canteen matsal, personalmatsal
364 capital stor bokstav, kapital, huvudstad
365 capitol regeringsbyggnad i huvudstad (även delst), kupolformat tak
468 car dealer bilhandlare (used car dealer= begagnatbilhandlare)
173 car phone, cell phone, cellular biltelefon
748 cardboard kartongpapp, wellpapp
119 cardboard box papplåda, kartong
189 care about bry sig om, bry sig
249 careful noggrann
548 cargo fartygslast
876 cargo boat, cargo ship, freighter lastfartyg
917 cargo handling lasthantering
924 cargo has shifted/moved last/-en har förskjutits, flyttat sig
918 cargo space lastutrymme
701 cargo, freight, load last
540 carriage paid, carriage/freight paid to (CPT) frakten betald, fraktfritt, fraktfritt till angiven plats
889 carriage/freight and insurance paid to (CIP) frakt och försäkring betalda till (angiven plats)
541 carrier transportör, speditör (även ett hangarfartyg)
475 carry, stock ha i lager, ha på hyllan
747 carton papp, pappkartong, men även cigarettlimpa
538 cartons of soap or cigarettes små kartonger/mindre kartonger/limpor med tvål eller cigaretter
332 cases of doubt tveksamma fall
245 cash kontant, -er
244 cash discount kassarabatt
363 cash register kassaapparat
539 cask fat, tunna (ett vinfat), en mindre tunna, kagge
376 cc, C.C., carbon copy kopia
562 CEO, chief executive officer VD i större företag eller koncern
1020 certificate intyg, betyg
630 chain kedja, kätting
381 chairman, chair, chairperson ordförande
360 Chamber of Commerce handelskammare
133 change byta, ändra, växelpengar
130 charge debitera (att faktureras)
740 charterer, he/she who hires a ship for a purpose befraktare, den som hyr/"chartrar" ett helt fartyg e.d.
741 chartering chartring, befraktning, man hyr en komplett farkost/ett komplett färdmedel
643 Charter-Party (use of entire ship) certeparti, befraktningsbrev, som B/L men man utnyttjar hela fartyget
49 cheap billig, OBS! även i dubbel bemärkelse (dålig, undermålig)
233 check att kontrollera, kolla
743 check (US), cheque (Br) check
742 checkbook (US), cheque book (Br) checkhäfte
744 checking account (US) checkkonto, checkräkning
622 chipped kantstött, flisigt
459 cif, cost insurance freight säljaren betalar/svarar för kostnader, försäkring och frakt till namngiven hamn (t ex: CIF Göteborg)
890 CIP, carriage & insurance paid to säljaren betalar till namngiven destination (t ex CIP Bend, OR, USA) -Se vidare CIF & CPT!
1021 clarify klargöra, förtydliga
703 clear rensa rent, rensa bort, klar (clear the deck= rensa/töm/lämna däcksytan)
621 clear through the customs tullbehandla
28 clearly tydligt
238 close a deal avslut, göra ett affärsavslut, göra färdigt en transaktion
380 close an account avsluta ett konto
382 closing avslutning
1022 closure avslutning
977 CMM certified meeting manager
978 CMP certified meeting professional
1005 coach buss för fler än 16 passagerare, med en bruttovikt över 7½ ton och som kan köras fortare än 100 km/h (långfärdsbuss)
906 COD; cash on delivery efterkrav, postförskott, betalning vid leveransmottagandet
756 cogwheel kugghjul
624 collect inkassera, insamla, hämta
689 collect insamla, inkassera, samla, samla på, samla in
483 collect-call telefonsamtal som man beställer och där motagaren betalar samtalet
690 Collecting inkassering, inkasso
623 collecting letter kravbrev
691 Collections Department inkassoavdelning, inkassosektion
402 commit a crime begå ett brott
1023 commitment åtagande, engagemang
403 committed suicide begick självmord, tog död på sig själv
466 commodity handelsvara
1024 commute pendla
1025 competition konkurrens, tävlan
1027 competitive konkurrenskraftig
1026 competitor konkurrent
1029 compile sammanställa, ställa samman
545 compliments hälsningar
237 concerned bekymrad
544 conditions villkor, förhållanden
88 confirm konfirmera, bekräfta
163 connected to ansluten till, kopplad till
164 connection anslutning, koppling, koppling till
89 considerable betydande
550 consign överlämna eller leverera (formellt), överlåta till annans ansvar, sända
552 consignee mottagare, den som får/övertar ansvaret för försändelsen
551 consigner avsändare, leverantör
547 consignment sändning
104 consist of bestå av
1038 construction site byggarbetsplats, byggplats
86 contain innehålla, innesluta
827 container crane, straddle carrier kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc
85 contents innehåll
983 Continental breakfast lätt frukost bestående av juice, bröd med marmelad och varm dryck
87 continue, carry on fortsätta
436 convenient passande, smidigt
818 conveyance överlåtelsehandling, för överföring av egendom från säljare till köpare
102 convince övertyga
417 cooperate samarbeta
26 copy kopia, kopiera, exemplar
243 costly dyrbar
1006 couch soffa, TV-soffa e.d.
625 counter offer motbud, motanbud
955 CPT, carriage paid to (…named place of destination) frakt betald till (namngiven destinationsort) -Se vidare CIF & CIP!
187 crack, split, burst brista= spricka, spricka/spräcka om material e.d.
1039 craft hantverk
531 crate spjällåda, häck, packlår (emballage för maskin, motor, motorcykel, möbel e.d.)
1067 crew besättning, personal
1069 crust skorpa, skal
326 currency valuta ($, £, DM, Dkr, Nkr, SEK)
367 current ström (både el- och vatten), gängse, gällande
568 curriculum vitae meritförteckning, resumé
815 curtail minskning, avkortning, sammandragning, kapning av
585 custom, customs (traditions) sed, sedvänja, sedvänjor
584 customs tull, tullverk
288 cut skära, hugga, klippa
1036 cutback nedskärning
940 CV, curriculum vitae, résumé meritförteckning, levnadsbeskrivning
949 CWO, cash with order likvid/betalning med beställning/-en
908 D/A; documents against acceptance dokument mot accept, dok överlämnas till köparen när han accepterat säljartratta
952 D/O, delivery order leveransinstruktion, leveransanvisningar
905 D/P; documents against payment dokument mot betalning
390 damage skada, åsamka skada
891 DDP; delivered duty paid fritt förtullat
232 deal, make a deal göra (en) affär, träffa en överenskommelse
467 dealer handlare
106 debt skuld
69 decrease minska, minskning (minska även 'lower')
330 deduct dra av, dra ifrån, sänka pris e.d.
514 deductible avdragsgill
331 deduction avdrag, skatteavdrag e.d.
90 delay dröjsmål, försening
91 delete stryka, ta bort
124 deliver leverera
125 delivery leverans
127 delivery truck godsbil, paketbil
928 delivery/shipping cost leveranskostnad
103 demand, demand for efterfrågan, kräva, fordra
769 demijohn, carboy damejeanne av glas (av slag som ibland används vid hemtillverkning av vin)
1030 denote beteckna, ange
1031 density täthet
11 depart avgå, åka iväg
9 departure avgång
92 depend on bero på, lita på
893 DEQ; delivered ex quay fritt från hamn
892 DES; delivered ex ship fritt från fartyg (fartygets namn angivet)
93 desire önska, önskan
169 desk skrivbord
170 desktop skrivbordsskiva, även skrivbordsmodell av PC
542 deteriorate försämra(s)
543 deterioration försämring
83 difficulty svårighet
118 disadvantage nackdel
82 discharge lossa gods, avlossa, tömma, lossning
611 disposal förfogande
612 dispose of göra sig av med, avyttra
1033 dividend utdelning (på aktier e.d.)
874 dividend warrant utdelningskupong, en check för utbetalning av avkastning
887 dock hamnbassäng, docka (dry-dock= torrdocka)
620 dock hamnplats, hamnbassäng, docka
814 dockage kostnad eller pris för utnyttjande av hamnplats, bassäng (docka) e.d.
619 domestic inhemsk, inlands-, hushålls-
778 down payment, dp handpenning
1032 downtime driftsstopp
469 dp, down payment, deposit, earnest handpenning
447 draft utkast
256 draw dra, trassera, utställa
257 drawee växelbetalare, trassat
258 drawer trassent, utställare
446 drawing ritning
736 drop släppa, tappa
738 drop by parachute släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm
737 drop off släppa av, mindre avlastning
676 drop shipment en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)
759 drum fat (oljefat, bensinfat e.d.), tunna
537 drums oljefat
994 dry snack/-s, snacks potatischips, majschips, pretzels, ostbågar, jordnötter e.d. ibland åtföljda av dip (dip= dip sauce)
345 due on the 31st of January förfaller den 31 januari
346 due to weather conditions på grund av väderleksförhållanden
122 e.g., for example t.ex., till exempel
315 each, ea. varje, vardera, per styck
144 early tidig, -t (med hänvisning till tid e.d.)
217 ease underlätta, lättnad
196 efficient effektiv
930 employ anställa
44 employ, employed anställa, anställd
46 employee anställd, den anställde (oftast löneanställd)
45 employer arbetsgivare
979 EMU, European Monetary Union det förenade Europa med gemensam valuta (EURO)
443 enable möjliggöra
32 enclose bifoga, skicka med (tillsammans med)
33 enclosure bilaga (Encl., Encls.)
226 engineer tekniker, ingenjör, skötare (OBS! sällan ingenjör)
982 English breakfast juice, cereals (flingor), eggs, meat, pastries (bröd/bakverk) with preserves (konserverad sylt) and hot beverage (dryck)
94 entire hel, hela, alltihopa
1034 entree, main course huvudrätt OBS! men även förrätten i samband med dinner
303 envelope kuvert
573 errand, errand boy ärende, errand boy= springpojke
112 establish etablera
457 estimate uppskatta, kalkylera, en kalkyl, ett kostnadsförslag
250 ETA, estimated time of arrival beräknad ankomsttid
980 EURO, a European currency ett europeiskt myntslag, europeisk gemensam valuta
219 even till och med
896 ex warehouse fritt (vårt) lager
895 ex works (EXW) fritt (vår) fabrik
846 exceed överskrida, passera
848 excess överflöd, det som är över, för mycket av något
134 exchange utbyta, växla
849 exhaust avgaser (exhaust fumes)
850 exhaust system avgassystem
251 exhausted uttömd, utmattad
98 exhibit ställa ut, utställa (på en utställning)
99 exhibition utställning
981 exhibition area utställningsområde (t ex en monter = e g a booth)
1068 expense bekostnad, kostnad
785 expense utgift
894 EXS; ex ship fritt från fartyg (fartygets namn angivet)
1072 extract utdrag
786 extract utdrag, t ex en delkopia av ett dokument etc.
990 F&B, food and beverages mat & dryck/-er
351 fabric tyg, textil
220 fail to notice undgå att lägga märke till, missa, förbise
302 Faithfully yours, Yours faithfully Högaktningsfullt
986 Family name, family name, last name efternamn
985 Family plan, family plan en prisnedsättning som tillämpas för en resenärs medföljande familj etc
639 fare biljettpris
897 FAS; free alongside ship fritt fartygets sida, gods lev fritt långsides fartyget i inlastningshamnen
204 fasten fastsätta, sätta fast, spänna fast
111 favor gynna, göra en tjänst
642 fee arvode, avgift
640 ferry färja
123 file arkivera, arkiv
108 final slutgiltig
988 final report slutgiltig sammanfattning
398 fine, pay a fine böter, betala böter (ett bötesföreläggande)
608 fir, fir-tree fura, tallträ, barrträ, -d (tall även pine)
181 fire hazard brandfara
445 firm, a firm decision bestämd, fastlagd (ett bestämt,orubbligt, beslut)
253 fit passa, inpassning, passa in (hand i handske, gängor etc.)
987 fixed costs fasta kostnader
825 flatcar, platform car öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak
989 flipchart blädderblock, en bunt stora lösblad på en ställning, att skriva på med tuschpenna istället för en tavla, OH e.d.
207 float flyta, om saker & ting
206 flow flyta, flöde, om vätska & vattendrag
208 fluid (flow= flöde) flytande vätska
991 flyer flygblad, enklare typ av trycksak att delas ut på mässa e.d.
899 FOB; free on board fritt ombord (fartyget i inlastningshamnen)
373 fold vika (men även att ge sig, ge upp, "kasta in handduken" etc.)
901 FOM; free on motor fritt lastbil
429 foot= 12 inches 0,3048 m [inch= 2,54 cm (25,4 mm), 3 feet= 1 yard]
399 for three years i tre år
900 FOR; free on rail fritt banvagn/järnvägsvagn
488 forecast, projection prognos, prognosticera
405 forge förfalska
404 forgery förfalskning (bedrägeri= fraud, deceit)
816 fork-lift truck, fork-lift gaffeltruck, truck för att lyfta pallar och gods etc. med
371 forward, to be forwarded eftersända, eftersänds
113 founded grundad/-t
462 fraud, deceit bedrägeri (forgery= förfalskning)
898 free domicile fritt köparens hemvist/lager
578 freight frakt (frakta= ship)
824 freight car järnvägsvagn för godstransporter, godsvagn
579 freight forwarder, forwarder speditör
813 freightage godstransport, priset/avgiften för denna transport, även frakt, last, lastning
877 freighter, cargo boat, cargo ship lastfartyg
809 fulcrum ett stöd, anhåll, för hävstång, brytjärn, lyftdon e.d.
418 gallon=4 quarts= 8 pints 4,55 L (Br), 3,79 L (US)
812 gear lever (Br), gear shift (US) växelspak
878 general cargo ship lastfartyg av traditionell typ, "blandlastfartyg", icke specialiserat lastfartyg
437 get hold of få tag på/i, skaffa fram
992 GMT, Greenwich mean time, Zulu time tidszon, longitud som skär genom Greenwich, England, och som man utgår från vid tidsangivelser runtom i världen
601 go public offentliggöra
334 goods varor, gods, artiklar
858 gradual, gradually gradvis, -t
951 GRN, goods received note godsmottagningsbekräftelse
333 gross weight bruttovikt
368 ground, earth (Br) jord, jordning, jordanslutning (el/elektrisk)
921 guide, lead vägleda, leda vägen
641 half fare, half price ticket halvprisbiljett (t ex barnbiljett eller kampanjpris)
80 hand something over överräcka, räcka över, räcka fram, överlämna
321 handle hantera, sköta om, omhänderta, handtag
474 handy, convenient, useful praktisk, behändig (smidig, lämplig, användbar)
473 hang in there ge inte upp, tappa inte modet, kämpa på
472 hang on dröja kvar, vänta
886 harbor hamnanläggning, hamn (a port may have more than one harbor)
581 haul (pull, move or transport) transportera, flytta, förflytta, forsla (road haulier= åkeri)
860 haulage costs kostnader för vägtransport av godset
861 haulier (trucker) åkeri, åkare (trucker also= chaufför) -Se Bilordlistan! ../Bil/Bilordlistan.htm
945 have (I have) money owing to (me) (jag) ligger ute med pengar
950 have money owing to ligger ute med pengar
856 hazard fara, riskmoment (t ex fire hazard)
854 head for ge sig iväg mot, vara på väg mot
993 head table ett särskilt bord för prominenta gäster
853 heading överskrift, rubrik
406 hearing utfrågning, förhör, hörsel
855 hearing aid hörselapparat, hörselhjälp, hjälp för hörseln
408 hearing protection hörselskydd
1009 heavy oil (Br/UK) diesel, diesel oil (light oil = paraffin, etc.)
283 height, ht. höjd
228 heir arvinge
1008 high bay, high bay warehouse lokal/magasin för pallgods förvarat med stapelhöjd upp till 30 m
236 hint antyda, -n
1043 hire, employ anställa
929 hire, take on leja (korttidsanställa), anställa
838 hoist hissa (to hoist sail= att hissa segel), även en lyftanordning eller hiss
919 hold, cargo compartment lastrum (lastrum i fartyg= hold)
335 hold, please hold, hold the line var god dröj, vänta i telefonen
96 hole hål
780 holiday helg, högtid (OBS! vacation= semester i U.S.), U.K. & GB= semester
998 host värd
999 hostess värdinna
1010 hovercraft svävare, svävarfarkost (luftkuddefarkost)
336 however emellertid
995 HR, human resources personal, personalvård
1011 HST (Br/UK), high-speed train expresståg med hastigheter kring 125 mph (200 km/h) eller mer
1044 human resources personal
337 hurry (speed up) skynda, påskynda
407 hörselapparat hearing aid
910 ICC; Incoterms (1990) villkor enligt Internationella Handelskammaren
857 ILO International Labour Union
322 immediate omedelbar
323 immediately omdelbart
505 implement implementera, förverkliga, realisera, sätta i verket
211 improve förbättra, bli bättre
7 in accordance with enligt, i överensstämmelse med
574 in two weeks, in the morning om två veckor, på morgonen
478 in writing, put it in writing skriftligt (på papper)
310 in your favor er/Er/dig tillgodo
996 incentive belöning, uppmuntran för tidigare insatser
430 inch tum= 2,54 cm (25,4 mm), 12 inches= 1 foot, 3 feet= 1 yard
68 increase öka, ökning
444 independent självständig
48 inexpensive billig
732 information upplysningar
229 inherit ärva
231 inheritance arv
278 innumerable oräknelig
3 inquire förfråga, efterfråga
2 inquiry, enquiry förfrågan, förfrågning
262 installment avbetalning enligt plan
261 installment plan avbetalningsplan
277 insurance försäkring
276 insure försäkra, ta en försäkring
733 intelligence underrättelser, upplysningar, information
734 intent avsikt (letter of intent= viljeförklaringsbrev)
320 intentional avsiktlig, -t
264 interest ränta
903 interest on arrears, overdue payment dröjsmålsränta
218 inventive uppfinningsrik
176 invite bjuda in, inbjuda
131 invoice faktura
388 involved inblandad, inbegripen
311 irrevocable letter of credit oåterkallelig remburs
359 issue utfärda, ge ut, fråga (hot issue), utgåva (the July issue of this magazine)
84 item artikel, post, punkt i ett protokoll etc.
997 itinerary resplan, färdplan, med restider (ankomst & avresa) angivna
415 jail mindre fängelse, häkte, arrest
847 jammed fastnat, snott sig, sitta fast (paper jam in a PC printer, traffic jam= trafikstockning etc)
174 join, fuse binda samman, förena
209 join, put together foga samman, foga ihop, foga
307 judging by att döma av
308 justified berättigad
309 justify motivera, berättiga
171 keep bevara, behålla, hålla, hålla på
392 keep an insurance in force ha en gällande/giltig försäkring igång/aktiv (betald och bekräftad)
757 keg kagge, en mindre tunna för t ex öl eller vin etc.
907 L/C; letter of credit, documentary credit remburs, betalningsåtagande från köparbank att bet säljarbank på vissa villkor
791 labor union (trades union, Br) fackförening
223 lack sakna, brist
775 lade ösa på, lasta på, lasta in
774 lading lastning
865 landing charges lossningsavgifter, avgifter för att ta iland godset/varorna inkl tullavg
864 landing order tillstånd att föra gods från t ex fartyg in till ett tullnederlag (utan tull)
693 late sen, -t, -a (förra)
235 late sent, -t, framliden= avliden/död
939 late delivery försenad leverans, försenad födsel (även 'delivery'= födsel)
692 late fee förseningsavgift
963 launch sjösätta (i flera bemärkelser)
922 lead, guide vägleda, leda vägen
12 leave ge sig av, åka iväg, lämna
274 legal rättslig, laglig, -t, legal
396 lend låna ut, utlåna (ibland mot ränta)
313 less mindre
312 Letter of Credit, L/C remburs
735 letter of intent viljeförklaringsbrev
1007 lever en spak (t ex gear lever/shift = växelspak)
811 lever hävstång, spak
362 liability ansvarighet
610 limit gräns (geogr= border)
316 line of business bransch
760 line of goods varuslag, typ av artikel
946 liquidation value likvidationsvärde, värde vid exekutiv försäljning
914 loading bay, ramp, platform lastramp
705 loading capacity lastförmåga, lastutrymme
916 loading charges lastningskostnader
704 loading dock lastkaj, lastbrygga
913 loading time lastningstid (även 'lay days' om fartyg)
665 logistics, organization of supplies & services beräkning & planering av kostnad & åtgärd för transport av gods och/eller trupp
666 logistics, the mathematics of transportation and supply …and the movement of bodies of troops
153 look after se efter, sköta om, passa, vårda
576 look for, search for leta efter, söka efter
842 loose lös, loss
845 loosen lossa, lossna
841 lose förlora, tappa bort, komma vilse
1000 low season lågsäsong Se även 'off-season'
1035 main course huvudrätt
282 main office, HQ (headquarters) huvudkontor, -et
366 mainframe stordator, dator med mycket stor kapacitet för storföretag, myndigheter o.d.
234 mainly huvudsakligen
281 maintenance underhåll
192 manager, boss chef
915 manifest, ship's manifest, freight list lastspecifikation, lastförteckning
155 manufacture tillverka
962 maritime law sjörätt
667 maritime law, -s sjörätt, lagar och regler som hänför sig till fartyg, hamnar och sjötrafik etc.
668 mark märke, märka, stämpel
484 mark-down, reduction prisnedsättning, prisjustering (nedåt)
670 marker pen tuschpenna, märkpenna med filtspets för märkning (för vattensäker märkning)
73 market marknadsföra
338 marking märkning
880 marshalling area uppställningsområde för containrar, staplingsplats container
763 match passa, passa ihop med
561 MD, managing director, president (US) VD, verkställande direktör (Se även CEO)
529 measure mäta, åtgärd, steg (mått & steg)
530 measurement mått
528 measurement ton, 40 cubic feet 1,1323 kubikm (1.1323 cubic meter)
463 meet bemöta, möta, träffa
570 memo pad anteckningsblock (litet)
569 merchandise handelsvaror, varor
567 merchant köpman, handelsman
566 merchant marine handelsflotta
571 message meddelande
572 messenger bud, budbärare, kontorsbud (springpojke)
1053 messenger budbärare
198 mile (land mile, English) 1.6 kilometer (Sw. 1,609 km = Engl 1.609 km), 1760 yards, 1609 meters/metres
958 mile (nautical mile) 1,852 km (= Engl 1.852 km)
959 mile, international nautical mile sjömil, distansminut (knop) for sea and air navigation [1,852 km (= Engl 1.852 km)]
205 missing fattas
179 mix blanda
761 mode sätt
762 mode of delivery, M.O.D. leveranssätt
263 mortgage amortering
203 mounted, secured fastsatt
329 mutual ömsesidig
1052 negotiate förhandla
378 negotiate, negotiation förhandla, förhandling
265 neither ...nor varken…eller
266 net netto
902 net cash netto kontant (utan kassarabatt)
136 note anteckning, att anteckna, lägga märke till
137 notebook anteckningsblock, bärbar dator
215 number tal, siffra (siffra oftast= figure)
1045 obstacle hinder
389 obtain skaffa, anskaffa, ordna
782 occasional tillfällig, tillfälligt
200 offer erbjuda, offerera, erbjudande, offert
1051 offer, quotation offert, prisuppgift, offer= erbjudande
1001 off-season lågsäsong Se även 'low season'
671 off-shore utanför fastlandskusten, utanför landremsan, även på en ö
343 omit utelämna
575 on July 5, on the morning of December 9, on purpose den 5 juli, på morgonen den 9 december, med avsikt
342 on schedule enligt tidtabell, i tid
604 origin ursprung
1056 originate ha sitt ursprung, komma från
426 ounce (oz.), 16 ounces= 1 pound 28,35 gram och 16 ounces= 1 pound (453,6 gram)
225 out of money slut på pengar, utan pengar
696 Out Tray, Out Basket utkorg, fack eller korg för utgående post (färdigbehandlat ärende, post e.d.)
697 outwork utlagt arbete som utförs utanför företagets lokaler eller verksamhetsområde
107 owe vara skyldig (pengar)
698 overdraw övertrassera ett konto, ta ut mer pengar än vad som finns tillgängligt
699 overdrawn account övertrasserat konto
344 overdue förfallen till betalning, betalningsdatum har passerats
852 overhaul översyn, noggrann genomgång, besiktning och ev reparation
700 overhead omkostnader, löpande allmänna kostnader
749 pack packa, paketera, emballera (wrap up= slå in, linda in, emballera)
158 package paket (mindre)
751 packing emballage, förpackning
776 pail (bucket) hink, behållare av trä eller metall försedd med handtag att bära/frakta vätska i
766 pallet lastpall, pall
956 pallet jack palldragare
739 parachute drop släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm
159 parcel paket
374 Parcel Post paketpost, som paket
260 part payment delbetalning
327 partial shipment delleverans, delskeppning
434 participant deltagare
433 participate deltaga
453 particulars detaljer
81 pass me the salt please vänligen skicka mig saltet
835 pawl låsklackar i ett spel för att spänna band, tamp, tross eller kedja
837 pawn (noun/substantiv) in chess bonde, den lägsta pjäsen, som går ett steg (en ruta) rakt men som slår diagonalt
836 pawn (verb) att pantsätta, lämna som pant, lämna säkerhet
948 pay in full, payment in full full likvid, full betalning
661 pay up betala tillfullo, slutbetala, betala färdigt
273 payable to att betalas till
259 payment betalning
947 payment betalning, likvid
659 payroll lista med anställda som uppbär lön, anställda, avlöningslista, gjorda löneutbet.
660 payroll tax arbetsgivaravgift
662 peddle ambullerande försäljning, sälja från dörr till dörr, på gatan etc.
1070 peel skal, skala
663 penalize bestraffa, ålägga att betala skadestånd, bestraffa med böter
138 pencil blyertspenna
361 pending i avvaktan på
664 per cent, out of each hundred, for each hundred procent (%)
319 perform utföra
560 period (US), full stop, point, dot punkt
458 peripherals kringutrustning, tillbehör
479 perishables lagerkänsliga varor, ömtåliga (för lagrings), vara med begränsad lagringstid
385 permission tillåtelse, ett muntligt tillstånd/tillåtelse
384 permit, permit somebody to tillstånd, formellt och skriftligt, samt att ge någon tillstånd att
271 personal personlig
270 personnel personal
480 personnel department personalavdelning
481 personnel manager personalchef
482 person-to-person call personligt telefonsamtal som man beställer genom växeltelefonist e.d.
953 PFL (Br), The Peoples' Fuel Lobby en protest- & lobbygrupp baserad i U.K. som motarbetar höga bränsleskatter
1055 pie chart cirkeldiagram
808 pile en hög, en trave, en stapel, att lägga på hög, att trava upp, stapla
805 pilot pilot (flygplanspilot), lots (tekn en styr- eller guidefunktion)
806 pilot light kontrollampa, indikationsljus
807 pilotage lotsavgift, lotskostnaden, men även själva lotsningen
803 pilothouse, wheelhouse styrhytt
810 pinch bar kofot eller brytjärn med en utskjutande del för att kunna bända, bryta, häva
607 pine furu, fura, tallträ (tall även fir, fir-tree)
420 pint 0,473 L (US)/ 0,568 L (Br) Se vidare 'pint'
272 place an order with beställa av, lägga en order hos
927 place of delivery leveransort
596 plane, airplane, aircraft flygplan, flygmaskin
595 planer, plane hyvel, att hyvla
826 platform car, flatcar öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak
1054 plummet rasa, sjunka kraftigt
400 point poäng, punkt, ställe, plats
885 port hamnstad, hamn
305 postage porto
1002 poster affisch, anslag
241 postpone senarelägga, uppskjuta
279 pound, £ valuta, (Br/UK) värd ca 11.50 SEK, har närmat sig USD (2001)
280 pound, lb., lbs. viktenhet, pund = 0,453 kg (2 lbs.= ca 0,9 kg)
328 preceding föregående
1058 preliminary preliminär
350 premises området, ägorna, fabriksområdet
172 preserve bevara, konservera
142 previous föregående, den tidigare
143 previously tidigare
709 price ex quay pris för varor efter lossning på fartygskaj men exklusive transport från hamnen
248 print ett avtryck, trycka (boktryck), texta
375 Printed Matter trycksak
416 prison fängelse
486 probable sannolik, trolig
487 probation provanställning, övervakning, övervakningstid
340 profit förtjänst
1028 profitability lönsamhet
148 profitable lönsam
489 profitable lönsam
1046 profit-sharing vinstdelning
1047 progress framsteg
1048 promote befrämja (underlätta)
603 proof bevis
197 property ägodel, egenskap (t ex i ett dokument)
145 proposal förslag, frieri
146 propose föreslå, formellt förslag
602 prove bevisa, styrka
597 provide förse, förse med, underhålla
598 provided that förutsatt att
594 provision proviant
1057 provisional provisorisk
599 public allmän, offentlig (offentliggöra= go public)
600 public place offentlig plats
97 punch göra hål, hålslå, stansa hål
17 purchase inköpa, köpa in, inhandla, köpa
18 purchasing department inköpsavdelning
593 purpose ändamål, syfte
707 qty, quantity kvantitet, mängd
421 quart= 2 pints 0,94 L (US) / 1,14 L (Br)
419 quarter= 8 bushels= 64 gallons 291 L (Br)
888 quay kaj, lastkaj, en lastnings- och lossningsplats för fartyg eller lastbil
618 quay, dock kaj, hamnplats
708 queue, line kö av fordon, människor eller fartyg
1050 quotation prisuppgift, offert
794 rail räls, ledstång, räcke, reling (ship on rail= skickas per järnväg!)
799 railing reling, räcke, barriär
795 railroad (US), railway (Br) järnväg
798 railroad head en järnvägs slutstation, en omlastnings- & avlastningsdepå
706 ramp lastramp, lastbrygga, plattform för av- och pålastning
1049 range sortiment, urval
606 rapidly snabbt
832 ratchet spännanordning, vinsch/spel med kugghjul och låsklackar (pawl) e.d.
834 ratchet spännbandshandtag, kugghjul med låsmekanism i form av stoppklack etc.
833 ratchet tie down spännband inkl spännbandshandtaget för att låsa/lossa
79 reach sträcka sig, nå fram
78 reach an agreement uppgörelse, komma överens, träffa en överenskommelse
150 readily lätt, lättvindigt, utan svårighet
933 ready for delivery färdig för leverans
501 real estate agent, realtor fastighetsmäklare
151 realize inse, förstå
500 realty, property, real estate fast egendom
157 reason anledning, skäl
502 reassess, assess again omvärdera
503 rebate, reduction avdrag, återbetalning (skatteåterbäring= tax rebate)
490 rebound studsa upp igen
149 recall erinra sig, minnas, dra sig till minnes
132 receipt kvitto
493 receivable att fordra, fordran
397 receive mottaga, få, erhålla
935 receive goods mottaga gods, ta emot gods
499 receiver, official receiver mottagare, telefonlur (official receiver= konkursförvaltare)
496 receivership konkursförvaltare har utsetts (put in the hands of a receiver)
141 recently nyligen
1003 reception en bjudning (mottagning), social tillställning oftast med buffet och dryck
413 reckless vårdslös, oansvarig
727 rectify, to correct something korrigera, rätta till
239 recur komma tillbaka/igen, uppstå på nytt
728 recycle, to be used again återvinna för återanvändning
726 redeem, pay off a loan or a debt lösa in, amortera, betala amortering
724 redemption inlösen, inlösning av lån för förfallodatum, pant
725 redemption bottle pantflaska, pantglas, returglas
485 reduce reducera
954 redundancy övertalighet, uppstår när en person blir utan arbete pga att arbetsuppgiften upphör, försvinner alt. Nedl
839 reel spole, rulle, vevspole etc. även att spola in, "veva in", hämta hem fisk e.d.
156 refer to hänvisa till
654 refundable återbetalbar
655 refundable deposit återbetalningsbar depositionsavgift ("handpenning" e.d. som återbetalas)
339 refuse vägra (refusal= vägran)
936 refuse vägra, motsätta sig
616 regular customers fasta kunder, stamkunder
656 regularly regelbundet, återkommande händelse (som upprepas)
658 reimbursement ersättning för utlägg, återbetalning av gjorda utbetalningar (ofta mot verif.)
657 reinsurance återförsäkring
840 release frikoppla, släppa loss, låsa upp, släppa ut, släppa broms
1059 release ge ut, utge, släppa
1060 relocate omlokalisera
592 remind påminna
589 remit, remittance sända, remissa
520 rent hyra
191 replace byta ut (om delar, detaljer)
590 replace byta ut, ersätta
325 reply svar, -a
324 reply to svar, -a på
201 require erfordra, kräva
180 residential district, residential area bostadsområde
166 responsible for having done something ansvarig för att ha gjort något
565 restroom (US), lavatory, gents, ladies, men's room, toilet toalett
294 retail detalhandel, detaljhandels-
295 retailer "detaljhandlare", butiksägare, varuförsäljare
787 return återkomma, återlämna, återkomst, återgå, även avkastning (ek)
647 returnable kan returneras, kan skickas tillbaka, får skickas tillbaka
648 returned återlämnad, -e, returnerad, -e
649 revalue omvärdera, uppvärdera
788 reveal, disclose, divulge avslöja, även en kant t ex runt en vindruta, vertikal kant vid fönster och dörr
650 revenue, money received intäkt, inkomst
723 reverse, opposite direction motsatt, omvänd, bakåt (reverse the charges= låta mottagaren betala)
651 revise revidera
387 revocable återkallningsbar, går att återkalla (se vidare 'irrevocable')
386 revoke återkalla
722 ride åktur, ridtur, rida, åka, framföra
721 rider (with vehicles etc.) ryttare, passagerare, förare
720 rider, additional clause (contracts etc.) tilläggsklausul
652 rightful rättmätig, riktig, "legalt" (juridiskt) riktig
653 rightful owner rättmätig ägare, rätt ägare, juridiskt riktig ägare
614 rim fälg, en rund ytterkant (rimfire cartridges= kantantändningspatroner)
711 rock bottom prices absoluta bottenpriser, bottenläge, botten är nådd
710 ROI, return on investment avkastning på gjord investering
715 roll rulla, rulle
717 roll over credit (or debt) förlänga, eller tillåta kredit efter förfallodatum
714 rolling stock vagnpark att användas på järnväg
591 rotten rutten
718 rough grov, grovhuggen, ungefärlig uppskattning (roughly= i grova drag)
719 rough out, to make a draft skissa, skissera, göra ett utkast till en plan etc.
713 round up cattle fånga in lösgående kreatur för märkning, slakt, transport e.d.
712 round up, round up the figures runda av siffror till närmast högre hela belopp
195 round-the-clock dygnet runt
391 ruin förstöra
160 rule regel
139 ruler linjal
687 run rinna, ha hand om, ha ansvar för, sköta om
938 rush order brådskande leverans
767 sack, bag säck, av typ som används för spannmål, potatis o.d.
23 sale, for sale till salu
22 sale, on sale utförsäljning, rea, realisation
19 sales försäljning
20 sales department försäljningsavdelning
341 sales manager försäljningschef
24 sales person försäljare (in-house), oftast stationär typ butik, disk etc.
25 sales rep (representative) försäljare (ofta resande, mobil)
383 salutation hälsning, hälsningsfras
781 satisfactory tillfredsställande
286 scales våg
287 scissors, pair of scissors sax (av ett par skänklar)
401 score poängresultat, resultatställning
961 sea route sjöförbindelse
465 sea transport sjöfrakt, sjötransport (sea= hav)
152 search for leta efter
964 seaworthy sjövärdig (seaproof packing= sjövärdigt emballage)
731 secondhand, used begagnad, -t, -e
464 see förstå, se, träffas
410 seem tyckas, verka
779 semester tidsperiod 15 - 18 veckorsom en del av ett universitets utbildningsår (U.S.)
682 semi-finished halvfabrikat
685 send sända, skicka
684 send for beställa, skicka efter
683 sequester, sequestrate kvarstadsbelägga, att låsa/frysa tillgångar/ägodelar enligt domstolsbeslut
216 series serie, serier
511 serve betjäna, expediera, servera (även att delge, en delgivning)
507 set back hejda, bromsa, stoppa
506 set out lägga fram, ge sig iväg
508 setback bakslag, motgång
154 set-back motgång, bakslag
379 settlement lösning och ev reglering av ersättning (även 'bosättning'=bebyggelse)
509 settlement day betalningsdag, likviddag
680 severance pay avgångsvederlag
681 severe kännbar, svår, allvarlig
679 shady skum, tvivelaktig
822 share aktie (Br), en aktie, en del, att dela, att dela med sig
873 share warrant optionsbevis
177 sheet (piece of paper) blad (papper), pappersark
677 sheet metal plåt, plåtmaterial
678 shelf, -ves hylla, -or
580 ship skeppa, frakta, skepp
126 shipment leverans, skeppning, försändelse, last
675 shipment, drop shipment en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)
646 shipper avsändare, godsavsändare, säljare eller ombud för denne alt. Speditör
672 shipping agent speditör, skeppsklarerare
673 shipping clerk speditionskontorist
965 shipping dues sjöfartsavgifter (fraktavgifter)
960 shipping intelligence sjöfartsunderrättelser
674 shipping note skeppningsmeddelande, last- & fraktmeddelande
920 shipping note, S/N (S/N) lastsedel
162 shop (Br), store (AE) affär, butik
730 shop around, a price comparison jämföra olika potentiella leverantörer beträffande prissätting/prisnivå/pris
224 short of money ont om pengar/kapitalbrist
222 shortage brist
729 short-haul flight, short-distance flight kortdistansflygning (upp till 1.000 km)
470 sign skriva under, signera, skylt, tecken, att ge ett tecken
471 signature namnunderskrift
431 sinerely uppriktigt, ärligt
314 size storlek
817 skid sladd, -a och en träkloss, kil som bromssko e.d. samt specialpall, trätrall
1071 skin hud, flå, skal
883 SKU, Stock Keeping Unit orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet)
773 sleeve tubformig/lång ask/kartong för pappmuggar, glas e.d., även "ärm" på klädesplagg
966 slot en springa, ett myntinkast etc. (a slotmachine= enarmad bandit)
212 solution lösning
213 solve lösa (allmänt), dissolve= lösa upp, upplösa partiklar etc.
37 space utrymme, rymd, mellanrum (mellanslag)
38 spacebar mellanslagstangent på tangentbord e.d.
40 spare part reservdel
214 speechless mållös, stum (av förundran)
937 speed up påskynda, skynda på
230 split oenighet, spricka, delning
183 spread (sängöverkast= bedspread) breda, breda på, breda ut (om smör, smörgås etc)
755 sprocket kedjedrev
754 spruce needle, fir needle granbarr
753 spruce, spruce fir, spruce wood, whitewood gran, granträ (white & black spruce, hemlock spruce, Douglas fir)
424 square ruta, kvadrat, torg, fyrkant
423 square foot 9,3 kvadratdecimeter
425 square yard= 9 square feet 0,836 kvadratmeter
879 stack stack (höstack), stapla, stapel (lägga på vartannat på höjden), mått 108 cu ft
269 staff personal
227 stage skede, stadium, ett stadium, scen
615 stain fläck, missfärgad/färgad punkt
304 stamp frimärke, stämpel, stämpla
942 stand, remain firm stå fast, ligga fast
440 state, state your name uppge, tala om vad du heter ('state' även delstat, stat)
583 statement uttalande, påstående
851 steam ånga
535 steel pipes stålrör
875 stevedore stuveriarbetare, personal som lastar & lossar (t ex fartyg)
240 stick to hålla fast vid, vara konsekvent
820 stock lagertillgångar, förråd, in stock= i lager, out of stock= slut
819 stock controller lagerkontrollant (Br), chefskamrer i större företag (US)
476 stock, carry ha i lager, ha på hyllan
884 stock-keeping unit, Stock Keeping Unit, SKU orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet)
821 stocks (shares) aktier (US)
427 stone= 14 pounds= 224 ounces 6,35 kg
296 store owner, shop owner (Br) butiksägare
556 store, store goods lagra, magasinera
532 stowage factor stuvningsfaktor avgör pris för vikten på 40 kubikfot av aktuellt gods
828 straddle carrier kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc
771 strap rem, spännrem
926 strip/empty a container tömma/lasta ur/lossa en container/lastbehållare
925 stuff a container, fill a container lasta/fylla en container/lastbehållare
438 subcontractor underleverantör
297 subscribe prenumerera
298 subscription prenumeration
202 substitute ersätta, byta ut mot
147 suggest föreslå (i största allmänhet)
252 suit passa (i allmän bemärkelse), även en kostym (a tweed suit)
455 supplier leverantör
941 supplier/-s, supplying firm leverantör
931 supplier's invoice leverantörsfaktura
454 supply tillhandahålla, leverera
588 surplus överskott
394 suspended permit indraget tillstånd, upphört, blivit ogiltigt
221 tackle ge sig i kast med
934 take delivery ta emot leverans
831 take up slack hämta hem, spela in, spänna den del av rem, tamp, tross, eller kedja som är slak
140 tapemeasure måttband
770 tarpaulin, protective covering of waterproof canvas etc. presenning, vattentätt skyddande överdrag av vaxad duk, galon, plast, gummi etc.
513 tax skatt
512 taxation beskattning
515 tax-exempt undantagen från skatt, skattebefriad
516 tax-free skattefri
517 teamwork lagarbete
521 teller bankkassör
784 temp worker tillfälligt anställd, vikarie (vik lärare m fl= substitute)
783 temporary tillfällig
519 tenant hyresgäst
525 tender, offer anbud, offert
522 tentative preliminär
526 term tid, löptid, termin, mandattid
527 term loan lån med bestämd förfallodag
523 terminable uppsägningsbar, går att säga upp
524 terminate avsluta, sluta, säga upp, avveckla
518 terms villkor
533 tick bocka för, bocka av, sätt "en bock" (ett V), betyder ofta OK
830 tie down surra, surra fast
829 tie down strap ett band för spännbandssurrning
633 tie, tie up binda, binda upp, binda om
194 tip, tip the waitress or waiter, to tip dricks, drickspengar, att ge dricks
582 title (You can't sell or move things without the title!) ägarrättsbevis, registreringsbevis
369 tool verktyg
882 tow bogsera, dra, dra något efter sig
789 tractor traktor, trailerdragare (flaklös lastbil att koppla till/för trailersläp e.d.)
317 trade bransch, hantverk
792 trade school yrkesskola, fackskola
790 trade union (trades union, Br) fackförening
1019 trademark varumärke
628 trailer släp, släpvagn
629 trailer-hitch dragkrok
863 trailer-tractor trailerdragare, ofta 3-axlad 10-hjulig
1061 training utbildning (praktisk, hands-on)
510 transfer överföra, överföring
275 transit, in transit under transport
923 transship omlastning till annat transportmedel
1062 treasurer kassör
862 truck, lorry (Br) lastbil (big-rig= tung lastbil, långtradare, timmerbil e.d.)
881 tugboat, tug bogserbåt (tug= krafttag, dra hårt och kraftfullt i något)
1014 turnover omsättning
797 turnpike, tollgate vägtull, betalning måste erläggas för att få utnyttja en viss vägsträcka (US)
247 type skriva maskin, skriva på skrivmaskin
932 undertake delivery, undertake to suppply åta sig att leverera
318 union, trade union fackförening
199 unit enhet
702 unload lasta av, lossa last, lossa gods, lossa= tömma lastutrymme
370 urgent brådskande
167 use använda, begagna, utnyttja
645 used begagnad, använd, utnyttjad
644 used to brukade (brukar, vanligtvis= usually), van vid (vänja sig vid= get used to)
168 useful användbar
64 usual, common vanlig
65 usually brukar, vanligtvis (brukade= used to)
193 utilise, utilize dra nytta av, dra fördel av, utnyttja, tillvarata
267 V.A.T., value added tax moms, mervärdesskatt
605 vacancy, position, job, work ledig plats, ledigt arbete
554 wage lön, korttidslön, veckolön, 2-veckorslön e.d. (salary= månadslön)
870 waiver ett dokument vari intygas att man avstår från vissa rättigheter, avsägelse
871 waiver clause kontraktsklausul där en part avstår vissa rättigheter under vissa omständigheter
268 valid giltig, gällande, godtagbar
555 walk off, strike, stop working strejka, lämna i protest
1004 walk-in, walk-in guest en gäst som anländer utan bokning (reserverat rum finns ej)
587 van skåpbil, mindre buss e.d.
456 warehouse magasin, lagerlokal
872 warrant fullmakt
563 washrag, washcloth skurtrasa
564 washroom tvättrum med flera handfat, samt ofta även dusch etc.
558 waste slöseri, avfall, slösa, slösa bort, ödsla
553 waybill, W/B, W.B fraktsedel
492 wear ha på sig, bära upp (He's wearing leather boots to work.)
289 weary slutkörd fysiskt eller psykiskt
557 weekday vardag
411 vehicle fordon
285 weigh väga (våg i allmänhet= scales)
868 weighbridge fordonsvåg
869 weighing machine våg, vägningsinstrument
284 weight vikt
461 vending machine varuautomat, läskedrycksautomat etc.
804 wheelhouse, pilothouse styrhytt
291 wherever var helst, var som helst, var…än
290 whether huruvida, om
609 whitewood granträ, gran
95 whole hela
292 wholesale grossistled, grossist-
293 wholesaler grossist
182 wide bred
184 width bredd
299 willing villig, medgörlig
859 winch vinsch, spel för att släpa eller spela hem med vajer e.d.
974 window shopping titta i skyltfönster (gå i affärer för att titta endast)
796 vocation yrke, sysselsättning, kall
793 vocational school yrkesskola
120 wooden case trälåda
686 work arbeta, fungera
210 work, run fungera
300 working conditions arbetsförhållanden
750 wrap up slå in, linda in, emballera med papper e.d.
414 wreck vrak
477 writing, in writing skriven formulering, skrivning, skriftligt, på papper
957 yard= 3 feet 91.4 cm, 36 inches
301 You're welcome ingen orsak, föralldel
306 zip code, postcode, postal code postnummer

 

 

 

 

                      
            
© Swengelsk, KB ®
Webmaster