ampersand ('&') from 'et'  (Latin) 
 meaning 'and' =svenskans 'och'

 

 
No/Nr Abbreviation short for - förkortning av förklaring-explanation, misc-övr
3 A.B. /B.A. ['bi:ei] Bachelor of Art motsv. ung fil. kand., filosofie kandidat, traditionellt att anse som en "allmän grundexamen" vid ett svenskt universitet, omfattande 120 poäng, normalt tre års heltidsstudier med normal studiegång fullföljd
4 A.D.  ['ei 'di:]  [ej'di:] anno Domini, Latin   under (i) Herrens år / e. Kr.
5 A.M. Master of Arts (M.A.) motsv. ung. fil. mag., filosofie magister (filosofisk ämbetsexamen, även statsvetenskaplig examen), var tidigare ett av kraven för att få undervisa på univ (i bl.a. U.S.A.)
2 abbr, Abbr., short for, short abbreviation, abbreviated förkortning, förkortad/-t
6 am , a.m.[ei em] in the morning ante meridiem, Latin     på morgonen eller förmiddagen, från kl24:00 fram till kl 12:00 påföljande/efterföljande
72 ARP Address Resolution Protocol en TCP/IP-process som översätter IP-adresser till Ethernetadresser vilket är ett naturligt krav för att TCP/IP skall kunna fungera med Ethernet
73 AWC Association for Women in Computing en stor organisation för kvinnor verksamma inom datorbranschen eller i datorrelaterad verksamhet
68 B, b byte/baud, överföringshastighet (bitar per sekund i digital miljö) mellan datorer, eller mellan dator och kringutrustning byte är oftast en grupp av 8 binära tecken, bitar (bits), 1 Kbyte= 1024 byte eller 2 upphöjt till 10, en 'byte' oftast motsv ett tecken, 'byte' har med lagring att göra och 'baud' har med kommunikation att göra
7 b., b born född, föddes
8 B.C.['bi: 'si:] before Christ f. Kr. / före Kristus
70 bps bits per second bit per sekund, basenhet för överföringshastighet, i digitala sammanhang förekommer även 'baud'
67 BSD popular version of UNIX en populärversion av operativsystemet (OS) UNIX som har specificerats av Berkeleyuniversitetet i Kalifornien (California) som ligger "på andra sidan Oakland-Bay Bridge från San Francisco" (öster S.F.)
69 C strukturerat programmeringsspråk, från början utvecklat ihop med UNIX C är sedan många år ett av de populäraste programmeringsspråken med bra definition och ett fåtal hinder för programmeraren, C++ kommer mer & mer
11 c. &f. Cost and freight sjöfrakt och alla kostnader tillfartyg betalas och bekostas av säljaren
13 c. &i. Cost and insurance frakten bekostas av köparen
9 c., ca., ca about cirka
14 C.O.D. Cash on delivery Betalas vid ankomst/leverans(efterkrav, postförskott)
65 CAD Computer Aided Design datorstödd konstruktion, där ritningar och beräkningar för en produkt har gjorts med hjälp av dator
66 CAM Computer Aided Manufacturing datorstödd tillverkning, dator/-er styr tillverkningen eller en tillverkningsprocess
10 cf.[kån'fö:], [kåm'pärd],  [kåm'päöd] compare jfr, jämför               confer, Latin
12 ch., ch chapter, chapters kapitel, kapitlen
64 CIM Computer Integrated Manufacturing datorintegrerad tillverkning, tillverkningsprocessen har integrerats från konstruktion (CAD) ända ut till produktion (CAM)
15 Col. Colonel (military rank) överste (mil grad)
16 cp.[kom'pä:r], [kom'päö]  compare jämför, jfr
17 d., d died död, dog, avled/avliden
18 dept. -dept department, English Dept.,  Justice Department, a department store avdelning
19 do.['ditöu] dito, detsamma, likadan ditto
20 doz.['dAzön] dussin (12 st) dozen (12 ea.)
21 dpd. Franco domicile duty paid/payed delivered=säljaren bekostar och ordnar allt (oftast om paket endast)
22 E. ,E East,                         English= engelsk, -t East= öst, öster  (östra= eastern), österut= eastward(eastbound= med riktning/destination österut), the East= Österlandet (theOrient), Östersjön= the Baltic (the Baltic Sea)
23 e.g. ,eg  for example t.ex. /till exempel / t ex                exempli gratia, Latin
24 etc.[it'setrö], [it'setrA] osv. / mm / m.m. et cetera, Latin
27 fas.  (fad. = Free at docks) Free alongside (ship) Hamn-& lastningskostnader, sjöfrakt, försäkringar och leverans/utkörning samtimportskatter/-kostnader bekostas av köparen
28 ff, ff. and the following pages och följande sidor
29 fig.,fig figure figur, siffra
30 for. Free on rail säljaren bekostar  och ordnar med leverans till terminal
31 fot. Free on truck säljaren bekostar  och ordnar med leverans till terminal
32 ft., ft foot -feet /12 inches= 1 foot, foot - feet (3 ft= 1 yard)  fot (= 0,3043 m) = 12 tum
25 G,. G  German tysk, -t, -a
26 Gk= Greek grekisk, grek
34 h.p. / hp horse-power hästkraft, hästkrafter
33 hr. / hrs. hour - hours timma /-r, timme
36 i.e.  that is id est, Latin    dvs/ d.v.s. = det vill säga
39 I.Q. Intelligence Quotient intelligenskvot,"intelligensnivå"
35 ibid. /id. the same samma
38 in.,  (")  inch/ inches,   12"= 1 foot, there are twelve inches to a foot ( " = inch &  ' = foot) tum  (= 2,54 cm eller 25,4 mm), ofta  förkortat i form av citationstecknet (")   och observera att tecknet (') = foot/ ft
40 L=Latin, LL= Late Latin  Latin, Late Latin latin, latinsk, -t
41 lb., lbs.= pound, -s 0,453 kilo / 453 grams
42 LG  Low German lågtysk, från del av Tyskland
43 m. meter (metre), married meter, gift
44 mdse. merchandise varor, handelsvara/ -or
45 Messrs. plural of Mr. "herrarna" i en firma(f:a-beteckning etc)
46 mgr. /mgr /Mgr manager föreståndare, chef
50 Miss fröken (ogift kvinna), även om'skolfröken' tilltalalsord för lärarinna='fröken'
47 Mr. / Mr Mister herr, men också om 'magistern' =läraren (han),  'mister' kan varaohövligt, provocerande och ibland nedlåtande. Kom ihåg att använda 'sir' vidartighet/hövlighet
48 Mrs. /Mrs fru
49 N.T. New Testament Nya testamentet, del av Bibeln
53 no., /No/ nos number, numbers nummer, OBS! att det skrivs medstort N vid förkortning (-No 10,No 14 etc)
51 OE old English gammalengelska,forntida-medeltida engelska
52 OF old French gammalfranska
54 p., pp. page, pages sida, sidan, sidor, sidorna
57 P.T.O.  Please turn over V.g. vänd, vända blad, vändsidan , bläddra till nästa sida etc.
55 pm, p.m. e.m., em, eftermiddag, kväll, påeftermiddagen, på kvällen eftermiddag & kväll, från kl12:00 middagstid till kl 24:00
56 pt., pt part del, en del, delen
58 R.N. Registered Nurse
59 R.S.V.P Please reply. Vänligen svara/besvaravänligen/ Svar önskas!
60 S., S South (that train is goingsouth, it's a southbound train), the South= a region in southern U.S., inclwhat used to be called "the deep South" around the MississippiRiver area söder,  syd (södra= southern)
61 s.q., square kvadrat, fyrkant, ruta, torg,kantig, traditionsbunden och "ordentlig" mm
62 viz. namely  = nämligen,   videlicet,Latin
63 Xmas= Christmas jul, -en,  julhelg, -en from Christ= Kristus
 

 


 

 

&  &  &  &  &  &

There's a lot about a little tiny character like this one

The ampersand ("&") actually began in the days of handwritten manuscripts as a ligature of the Latin word "et" (meaning "and")  and the letter "s" (which then often took a form resembling an "f").  Writing books by hand was a painstaking process, and so ligatures  were often used to save time and effort (not to mention valuable In modern typography, many of these old ligatures have largely fallen out of use, at least partly because they make it more difficult to divide words between lines.  Some publishers still use certain  vowel ligatures (such as "æ") for stylistic effect, since English words aren't generally divided between vowel combinations of this sort; this practice, however, is increasingly rare.  The ampersand, on the other hand, is still quite widely used in certain contexts (such as business names and informal writing), perhaps due to the fact that it still saves significant space and effort, even by modern standards (whereas a ligature such as "æ" barely saves space, and often requires more effort to reproduce on today's keyboards than the simple letter sequence "ae").  It's also exempt from the end-of-line division problem, since the monosyllabic "and" is virtually never broken at the end of a line anyway.

//Courtesy of 

Merriam-Webster, Inc. E-mail:  kwilkinson@Merriam-Webster.com  http://www.Merriam-Webster.com http://www.WordCentral.com

in response to inquiry from Swengelsk, KB

 

 

 

 

Common Proofreading Abbreviations

(The abbreviation would appear in the margin,
probably with a line or arrow pointing to the offending element.)
Abbreviation Meaning Example
Ab a faulty abbreviation She had earned a Phd along with her M.D.
Agr
See also P/A and S/V
agreement problem:
subject/verb or
pronoun/antecedent
The piano as well as the guitar need tuning.
The student lost their book.
Awk awkward expression
or construction
The storm had the effect of causing
millions of dollars in damage.
Cap faulty capitalization We spent the Fall in Southern spain.
CS comma splice Raoul tried his best, this time that
wasn't good enough
DICT faulty diction Due to the fact that we were wondering
as to whether it would rain, we stayed home.
Dgl dangling construction Working harder than ever, this job
proved to be too much for him to handle.
- ed problem with
final -ed
Last summer he walk all the way to Birmingham.
Frag fragment Depending on the amount of snow we get this
winter and whether the towns buy new trucks.
| | problem in parallel form My income is bigger than my wife.
P/A pronoun/antecedent
agreement
A student in accounting would be wise to see
their advisor this month.
Pron problem with pronoun My aunt and my mother have wrecked her car
The committee has lost their chance to change things.
You'll have to do this on one's own time.
Rep unnecessary repetition The car was blue in color.
R-O run-on sentence Raoul tried his best this time
that wasn't good enough.
Sp spelling error This sentence is flaude with two mispellings.
- s problem with final -s He wonder what these teacher think of him.
STET Let it stand The proofreader uses this Latin term to indicate that proofreading marks calling for a change should be ignored and the text as originally written should be "let stand."
S/V subject/verb agreement The problem with these cities are leadership.
T verb tense problem He comes into the room, and he pulled his gun.
Wdy wordy Seldom have we perused a document so verbose,
so ostentatious in phrasing, so burdened with too many words.
WW wrong word What affect did the movie have on Sheila?
She tried to hard to analyze its conclusion.

 


 

 

 

 

 

Maritime abbreviations

 

 

 

 

 

Rimship Förkortningslista, norska "Forkortelser"